Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 100/2023 (30.8.2023.), Pravilnik o registru medijatora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1462

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o mirnom rješavanju sporova (»Narodne novine«, broj 67/23.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU MEDIJATORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o registru medijatora (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se sadržaj, način vođenja i oblik registra medijatora te način ispunjenja obveze usavršavanja medijatora.

II. REGISTAR MEDIJATORA

Članak 2.

(1) Registar medijatora (dalje u tekstu: Registar) vodi Centar za mirno rješavanje sporova (dalje u tekstu: Centar).

(2) Registar je javan.

(3) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Registar.

(4) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Čanak 3.

Medijatori se upisuju na temelju rješenja o upisu u Registar nakon podnošenja zahtjeva za upis i dostave potrebnih dokumenata prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa u Registar

2. datum upisa u Registar

3. ime i prezime podnositelja zahtjeva

4. osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva (OIB)

5. prebivalište podnositelja zahtjeva

6. broj i datum potvrde o provedenoj obuci za medijatora te naziv ovlaštene institucije za medijaciju koja je izdala potvrdu

7. podatak o rješenju na temelju kojeg je izvršen upis

8. datum pravomoćnosti rješenja na temelju kojeg je izvršen upis

9. podatak o brisanju medijatora iz Registra i datum brisanja iz Registra

10. podatak o rješenju na temelju kojeg je izvršeno brisanje medijatora iz Registra

11. datum pravomoćnosti rješenja na temelju kojeg je izvršeno brisanje medijatora iz Registra.

(2) U Registar će se na zahtjev medijatora upisati sljedeći podaci:

1. podatak o instituciji za medijaciju u kojoj medijator provodi medijaciju uz prethodnu suglasnost institucije za medijaciju

2. određeno područje medijacije kojim se medijator bavi

3. broj i datum potvrde o provedenoj dodatnoj obuci te naziv ovlaštene institucije za medijaciju koja je izdala potvrdu

4. broj i datum potvrde o provedenoj obuci za trenera te naziv ovlaštene institucije za medijaciju koja je izdala potvrdu

5. podatak o instituciji za medijaciju u kojoj trener provodi obuku za medijatora i/ili trenera uz prethodnu suglasnost institucije za medijaciju.

(3) Radi dostupnosti informacija o medijatorima Centar objavljuje podatke iz Registra na svojoj mrežnoj stranici, osim podatka o osobnom identifikacijskom broju podnositelja zahtjeva (OIB) iz točke 4. stavka 1. ovoga članka, dok će iz točke 5. stavka 1. ovoga članka Centar objaviti samo mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva bez naznake adrese.

III. UPIS U REGISTAR

Članak 5.

(1) U Registar se može upisati osoba kojoj je ovlaštena institucija za medijaciju izdala potvrdu o provedenoj osnovnoj obuci za medijatora.

(2) Potvrdom iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se da je subjekt upisa završio osnovnu obuku za medijatora u trajanju od najmanje 40 sati i da je položio ispit.

IV. POSTUPAK UPISA

Članak 6.

(1) Zahtjevu za upis se prilaže:

1. preslika osobne iskaznice,

2. potvrda iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici,

3. podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

(2) Ako se zahtijeva upis podatka o instituciji za medijaciju u kojoj medijator provodi medijaciju, zahtjevu se prilaže suglasnost institucije za medijaciju.

(3) Ako se zahtijeva upis podatka o provedenoj dodatnoj obuci, zahtjevu se prilaže potvrda ovlaštene institucije za medijaciju o provedenoj dodatnoj obuci.

(4) Ako se zahtijeva upis podatka o provedenoj obuci za trenera, zahtjevu se prilaže potvrda ovlaštene institucije za medijaciju o provedenoj obuci za trenera.

(5) Ako se zahtijeva upis podatka o instituciji za medijaciju u kojoj medijator provodi obuku za medijatora i/ili trenera, zahtjevu se prilaže suglasnost institucije za medijaciju.

(6) O upisu u Registar Centar donosi rješenje.

Članak 7.

(1) Subjekti upisa dužni su za svaku promjenu podataka upisanih u Registar pisanim putem obavijestiti Centar.

(2) Centar može i sam pribaviti podatke o promjeni i iste upisati po službenoj dužnosti.

Članak 8.

Centar će donijeti rješenje o brisanju iz Registra na zahtjev medijatora ili po službenoj dužnosti kada utvrdi da nisu postojali uvjeti na temelju kojih je medijator upisan u Registar ili kada utvrdi da je medijator preminuo.

V. USAVRŠAVANJE MEDIJATORA

Članak 9.

(1) Medijatori su dužni stalno se stručno usavršavati za obavljanje poslova medijacije, posebno vodeći računa o izmjenama mjerodavnih propisa te utvrđenim potrebama u radu.

(2) Stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka može se pohađati u Centru te drugim tijelima i institucijama ovlaštenim za stručno usavršavanje.

(3) Medijatori mogu Centru predlagati područja i teme stručnog usavršavanja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Registar će se uspostaviti u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Medijatore koji su upisani u Registar izmiritelja na temelju Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 59/11.) Centar će upisati u Registar iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Osobe koje su stekli certifikat za izmiritelja iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 13/10. i 18/11.) ili iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 59/11.) mogu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti zahtjev za upis u Registar.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/62 Urbroj: 514-04-01-02-01/04-23-01 Zagreb, 23. kolovoza 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić