Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 93/2023 (11.8.2023.), Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

KOLEKTIVNI UGOVORI

1417

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA POMORCE NA BRODOVIMA KOJI OBAVLJAJU PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Ovaj Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, u daljnjem tekstu »Kolektivni ugovor« zaključen je 29. lipnja 2023. godine, a primjenjuje se od 1. rujna 2023. godine između

SINDIKATA POMORACA HRVATSKE (SPH) člana Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), čija adresa Središnjeg ureda je Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, Hrvatska;

NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE (NSPPBH), čija adresa je Ante Petravića 23, 21000 Split, Hrvatska;

u daljnjem tekstu »Sindikati«

i

HRVATSKE UDRUGA BRODARA – MARE NOSTRUM čija adresa je, Avenija V. Holjevca 20, 10200 Zagreb, Hrvatska, za i u ime Poslodavaca njenih članica (Jadrolinija, Rapska plovidba) u daljnjem tekstu: »Udruga«

Značenje izraza

Članak 1.

U smislu ovoga Kolektivnog ugovora pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

– »Kolektivni ugovor« znači ugovor definiran gore navedenim naslovom, ugovornim stranama i datumom odnosno Nacionalni kolektivni ugovor kojim se uređuju radni i socijalni standardi temeljem kojih se sklapaju ugovori o radu pomoraca s Poslodavcem (Brodarom), kako je propisano Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu;

– »Ugovor o radu« znači pojedinačni ugovor o radu kojeg temeljem ovog Kolektivnog ugovora zaključuje Poslodavac s Pomorcem;

– »Pomorac« znači bilo koja osoba koja je zaposlena ili uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na brodu na koji se primjenjuje ovaj Kolektivni ugovor;

– »Članica« znači član Udruge koja je zaključila ovaj Kolektivni ugovor koji se primjenjuje na Pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu;

– »Poslodavac« je osoba koja je s Pomorcem zaključila/sklopila ugovor o radu u svoje ime;

– »Brod« je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 metara, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika, a može bit putnički brod, ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo koje obavlja prijevoz putnika i tereta u linijskom obalnom pomorskom prometu;

– »Sindikati« znače dragovoljne udruge hrvatskih pomoraca i Pomorca čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost, registrirane sukladno mjerodavnim propisima, koje su pojedinačne strane Kolektivnog ugovora;

– »Opći dodatak« znači dodatak Kolektivnom ugovoru koji obvezuje sve poslodavce na koje se primjenjuje isti: (1) Minimalna osnovna plaća po zvanjima; (2) Minimalni iznosi pomorskog dodatka;

– »Posebni dodatak« znači dodatak Kolektivnom ugovoru koji obvezuje samo pojedinog Poslodavca koji je isti zaključio s reprezentativnim sindikatom kod koga su učlanjeni pomorci zaposleni kod tog poslodavca: (1) Plaće; (2) Pomorski dodatak;

– »MLC« znači Konvencija o radu pomoraca usvojena na Glavnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada (ILO) održanoj 23. veljače 2006. godine, kako je izmijenjena i dopunjena.

Primjena

Članak 2.

1. Ugovorne strane zaključuju ovaj Kolektivni ugovor u dobroj vjeri radi promicanja i održavanja socijalnog dijaloga i skladnih odnosa između Udruge i Sindikata koji se temelje na obostranom uvažavanju interesa i prava članica Udruge i Pomoraca.

2. Ovaj Kolektivni ugovor se primjenjuje na sve hrvatske pomorce i pomorce drugih država članica Europskog gospodarskog pojasa (EGP) koji plove na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu u Republici Hrvatskoj, u cilju osiguranja istih polazišta i iste razine radnih i socijalnih prava svih pomoraca na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, a u svrhu osiguranja ravnopravne tržišne utakmice.

3. Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze pomoraca zaposlenih na brodovima iz stavka 2. ovog članka, te se primjenjuje neposredno i obvezno na pojedinačne Ugovore o radu Pomorca koji plove na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu u Republici Hrvatskoj.

4. Ovom Kolektivnom ugovoru, uz prethodnu suglasnost ugovornih strana, mogu pristupiti Poslodavci koji nisu članovi Udruge.

5. Ovaj Kolektivni ugovor se mora nalaziti na Brodu i biti dostupan svim članovima posade.

Zasnivanje radnog odnosa

Članak 3.

1. Pomorac se zapošljava zaključivanjem Ugovora o radu koji mora biti u pisanom obliku te kojim moraju biti utvrđeni zahtjevi i uvjeti zapošljavanja sukladno Pravilu 2.1 – Ugovori o zaposlenju pomoraca MLC-a i Pravilniku o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima.

2. Odredbe ovog Kolektivnog ugovora uređuju prava i obveze Pomorca i Poslodavca te su sastavni dio Ugovora o radu.

3. Prije stupanja Pomorca na rad, Poslodavac je dužan svakom Pomorcu omogućiti da se upozna s ovim Kolektivnim ugovorom, s organizacijom rada i zaštitom na radu.

4. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme u skladu s odredbama Zakona o radu i drugih posebnih propisa.

5. Prije sklapanja Ugovora o radu s pomorcem, Poslodavac je obvezan od Pomorca zahtijevati važeću pomorsku knjižicu, ovlaštenja za obavljanje određene dužnosti na brodu, važeću liječničku svjedodžbu, te utvrditi ispunjava li i posebne uvjete određene zakonima, Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i primjenjivim međunarodnim konvencijama.

6. Prije sklapanje Ugovora o radu Pomorac će obaviti i dodatni liječnički pregled na zahtjev Poslodavca u specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi, kojim će se provjeriti njegova zdravstvena sposobnost prema važećim propisima. Troškove dodatnog liječničkog pregleda snosi Poslodavac.

Raspoređivanje pomoraca

Članak 4.

1. Pomorac je obvezan:

– obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta za koje posjeduje potrebna ovlaštenja i na koje ga Poslodavac postavlja u skladu s Ugovorom o radu odnosno nalogom ukrcaja;

– ekonomski racionalno i odgovorno koristiti povjerena mu sredstva rada;

– osposobljavati i usavršavati se za rad po nalogu Poslodavca;

– voditi računa o pravovremenoj obnovi potrebnih ovlaštenja za obavljanje dužnosti na brodu;

– poslove radnog mjesta obavljati savjesno i na najbolji način uz uvjet da je takav rad u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, ovim Kolektivnim ugovorom te internim aktima Poslodavca;

– štititi interese Poslodavca i ostalih članova posade s kojima radi;

– izvršavati zapovjedi zapovjednika broda glede sigurnosti broda, putnika, tereta i zaštite okoline.

2. Pomorac će temeljem Ugovora o radu biti ukrcan i obavljati poslove radnog mjesta ili poslove svojstva u kojem je ukrcan, za koje mora imati odgovarajuću stručnu spremu, ovlaštenje za obavljanje određenih poslova na brodu i svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, uz obvezu Poslodavca i zapovjednika broda, da Pomorca upozna s opisom poslova radnog mjesta ili poslova svojstvu u kojem je ukrcan.

3. U slučajevima izvanrednih okolnosti, a isključivo po ocjeni zapovjednika, Pomorac može biti raspoređen na radno mjesto za koje nema odgovarajuće kvalifikacije ili znanje, dok traju izvanredne okolnosti.

4. Za vrijeme rada Pomorca na drugom radnom mjestu iz stavka 3. ovog članka Pomorac prima plaću i pomorski dodatak radnog mjesta koja je za njega povoljnija.

Probni rad

Članak 5.

1. U slučaju da je radni odnos između Poslodavca i Pomorca zaključen Ugovorom o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, razdoblje ukrcaja koje se smatra probnim radom je kako slijedi:

– za zapovjednike broda u najdužem trajanju do 90 dana ukrcanja;

– za upravitelje stroja i časnike u najdužem trajanju do 60 dana ukrcanja;

– za ostale članove posade u najdužem trajanju do 45 dana ukrcanja.

2. Pomorac koji je imao sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme i kojem je proteklo vrijeme trajanja probnog rada u skladu s prethodnim stavkom u slučaju sklapanja Ugovora o radu na neod­ređeno vrijeme nije u obvezi odrađivanja probnog rada.

3. Tijekom probnog rada Pomorac obavlja poslove radnog mjesta koji su potrebni da se utvrde njegove stručne i radne sposobnosti potrebne za rad na poslovima za koje je zaključio Ugovor o radu.

4. Izvršavanje radnih zadataka tijekom probnog rada zapovjednika prati neposredno nadležno tijelo Poslodavca, dok izvršavanje radnih zadataka tijekom probnog rada upravitelja stroja prati neposredno nadležno tijelo Poslodavca i zapovjednik broda. Izvršavanje radnih zadataka časnika i ostalih članova posade prati zapovjednik broda.

5. Ugovor o radu može biti raskinut za vrijeme probnog rada na zahtjev Poslodavca ili Pomorca uz ostvarivanje prava nastalih do dana prestanka radnog odnosa uključujući dan prestanka radnog odnosa.

Vježbenici

Članak 6.

1. Poslodavac će u skladu sa svojim materijalnim i tehničkim mogućnostima zapošljavati vježbenike palube, stroja i elektrotehnike radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube ili stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika palube ili stroja, prema utvrđenom programu sukladno odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

2. Izobrazba vježbenika označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i savladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

3. Poslodavac zaključuje s vježbenikom Ugovor o radu na određeno vrijeme. Dužina vježbeničkog staža za svako svojstvo na brodu određena je Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

4. O pravilnom i stručnom osposobljavanju vježbenike za samostalni rad brine se osoba određena od strane zapovjednika broda, odnosno odgovorna osoba odnosne službe, vodeći dužnu pažnju o korištenju radnog vremena, a sukladno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

5. Vježbenici imaju pravo na plaću, pomorski dodatak, prehranu i smještaj na brodu. Plaća vježbenika bit će sastavni dio Posebnog dodatka (1) Kolektivnog ugovora ugovorena sa svakim Poslodavcem posebno, ali ne smije biti niža od plaće utvrđene Općim dodatkom (1) Kolektivnog ugovora.

Radna okolina

Članak 7.

1. U cilju poboljšanja uvjeta života i rada na brodu Povjerenik zaštite na radu ili zapovjednik broda ima mogućnost iznalaženja i provedbe svih mjera za zaštitu zdravlja Pomoraca.

2. U pogledu primjedbi vezanih za radnu okolinu, nakon završetka svih izvršenih analiza prostora, buke, vibracija, plinova, mikroklime, strane ovog Kolektivnog ugovora se obvezuju slijediti upute Hrvatskog registra brodova (HRB) i nadležne Lučke kapetanije (LK). Poslodavac je obvezan izvršiti potrebne korekcije ili zahvate na brodovima.

3. Ako nadležna strukovna tijela temeljem provedenog postupka utvrde nedostatke, eventualne troškove nadležnih strukovnih tijela snosi Poslodavac, odnosno ako ne pronađu nedostatke, eventualne troškove nadležnih strukovnih tijela snosi osoba koja je podnijela prijavu.

Zaštita života, zdravlja i privatnosti pomorca

Članak 8.

1. Članovi posade bit će osposobljeni za rad na siguran način i opskrbljeni zaštitnim sredstvima za rad na teret Poslodavca.

2. Poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesta rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja Pomorca u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

3. Kod uvođenja i korištenja novih tehnologija i opreme Poslodavac je obvezan brinuti se da ta tehnologija ne ugrožava zdravlje i ne prijeti sigurnosti života i zdravlja pomoraca.

4. Troškove stručne izobrazbe pomoraca vezano za korištenje novih tehnologija snosi Poslodavac.

5. Pomorac je dužan pridržavati se mjera i pravila zaštite na radu.

6. Osobni podaci Pomorca smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

7. Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i uvjeta rada te je Poslodavac dužan zaštititi dostojanstvo Pomorca za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima Pomorac redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s posebnim zakonima.

Radno vrijeme

Članak 9.

1. Radno vrijeme i rad u smjenama pomoraca ukrcanih na brodovima ovisi o posebnim obilježjima pojedinih državnih, županijskih, međužupanijskih i lokalnih linija na kojima se obavlja prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

2. Za vrijeme trajanja ukrcaja evidentiraju se sati rada i sati odmora pomoraca u skladu s posebnim propisom.

3. Sukladno MLC-u i Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja, redovno radno vrijeme pomoraca ukrcanih na brodovima Poslodavca u pravilu se temelji na osmosatnom radnom danu, s jednim danom odmora u tjednu i odmoru za državne blagdane.

4. Najveći dopušteni broj sati rada pomoraca ne smije biti veći od 14 sati tijekom bilo koja 24 sata.

5. Pomorac ima pravo na 10 sati odmora u razdoblju bilo kojih 24 sata i 77 sati odmora u razdoblju od bilo kojih 7 dana.

6. Ukupno razdoblje odmaranja može biti podijeljeno u najviše 2 dijela od kojih jedan mora trajati najmanje 6 neprekidnih sati, a razdoblje između uzastopnih razdoblja odmora ne smije preći 14 sati.

7. Iznimno od prethodnih stavaka ovog članka, zapovjednik broda ima pravo zahtijevati od svakog člana posade broda da obavi bilo koji sat rada potrebnog u slučaju neposredne opasnosti za sigurnost broda, posade i putnika na brodu ili teretu ili u svrhu pružanja pomoći drugim brodovima ili osobama u nevolji na moru. U takvoj situaciji, zapovjednik može suspendirati raspored sati rada ili sati odmora i zahtijevati od Pomorca da obavlja sve potrebne radne sate dok se ne uspostavi normalno stanje. Čim to okolnosti omoguće, a nakon uspostave normalne situacije, zapovjednik mora osigurati odgovarajuće razdoblje odmora svim pomorcima koji su obavljali rad tijekom planiranog razdoblja odmaranja.

Izmjena smjena i rotacija

Članak 10.

Pomorci se u pravilu ukrcavaju na brod u periodima do 15 dana, odnosno do 30 dana na brodovima koji održavaju međunarodne linije radi izvršenja plovidbenog zadatka na pojedinoj liniji te sprječavanja umora posade broda.

Posebni raspored i organizacija radnog vremena

Članak 11.

1. Radno vrijeme pomoraca ne mora biti raspoređeno jednako po danima, tjednima odnosno mjesecima.

2. Radno vrijeme pomoraca može se organizirati tako da u određenom razdoblju traje duže, a u drugom kraće od punog radnog vremena na način da prosječno redovno radno vrijeme nije duže od punog radnog vremena tijekom razdoblja od dvanaest uzastopnih mjeseci.

Prekovremeni rad

Članak 12.

1. Svaki rad koji je duži od redovnih radnih sati i sati posebnog rasporeda i organizacije radnog vremena smatrat će se prekovremenim radom.

2. Sati posebnog rasporeda i organizacije radnog vremena, ne smatraju se prekovremenim radom.

3. Zabilježbu o pojedinačnom prekovremenom radu vodi u dva (2) primjerka zapovjednik broda ili odgovorna osoba pojedine službe na brodu.

4. Prekovremenim radom ne smatraju se sati rada za vrijeme opasnosti koja izravno utječe na neposrednu sigurnost Broda, njegovih putnika i posade, o čemu isključivo prosuđuje zapovjednik, ili pak prigodom vježbe spuštanja čamaca za spašavanje, te rad potreban radi pružanja pomoći drugim Brodovima ili osobama kojima neposredno prijeti pogibelj, vježbe gašenja požara te vježbe propisane IMO Međunarodnim standardom upravljanja za siguran rad Brodova i zaštitu od zagađivanja iz 1998. godine kako je izmijenjen i dopunjen (ISM Kodeks) i Sistemom upravljanja i sigurnosti (SMS Pravilima), Međunarodnim pravilnikom o sigurnosnoj zaštiti Brodova i lučkih prostora iz 2002. godine kako je izmijenjen i dopunjen (ISPS Pravilnik) i ostale vježbe predviđene Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine kako je izmijenjena i dopunjena (SOLAS Konvencija).

5. Prekovremeni rad će se plaćati prema satnici koja je najmanje 50 % uvećana od satnice za redovni rad, osim ako nije drugačije definirano Posebnim dodatkom (1) Kolektivnog ugovora.

Noćni rad

Članak 13.

1. Noćnim radom Pomorca člana posade broda smatra se rad između 22:00 sata navečer i 6:00 sati ujutro idućeg dana.

2. Noćni rad će se plaćati prema satnici koja je najmanje 30 % uvećana od satnice za redovni rad, osim ako nije drugačije definirano Posebnim dodatkom (1) Kolektivnog ugovora.

Rad nedjeljom

Članak 14.

Rad nedjeljom će se plaćati prema satnici uvećanoj za najmanje 50 % od satnice za redovni rad, osim ako nije povoljnije definirano Posebnim dodatkom (1) Kolektivnog ugovora.

Blagdani

Članak 15.

Rad na blagdane utvrđene Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj će se plaćati prema satnici koja je najmanje 50 % uvećana od satnice za redovni rad, osim ako nije drugačije definirano Posebnim dodatkom (1) Kolektivnog ugovora.

Formacijski broj članova posade broda

Članak 16.

1. Brod će biti potpuno popunjen posadom kojim će se jamčiti sigurnost plovidbenog zadatka tako da broj članova posade broda ni u kojem slučaju nije ispod broja definiranog ovim Kolektivnim ugovorom.

2. Formacijski sastav ni u jednom trenutku ne smije biti ispod potrebnog broja članova posade za redovno i nesmetano održavanje linije, i to utemeljen na Uvjerenju o najmanjem broju članova posade broda za sigurnu plovidbu brodova, plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata te rasporedu za uzbunu svakog broda, a koji je utemeljen na broju i vrstama sredstava za spašavanje, a koja su pak dostatna i prilagođena broju putnika koje je svaki pojedinačni brod ovlašten prevoziti.

Godišnji odmor

Članak 17.

1. Svaki Pomorac ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor od najmanje 20 dana do najviše 30 dana.

2. Pomorci koji sukladno odredbama ovog članka ostvare veći broj dana godišnjeg odmora od 30 dana imaju pravo na godišnji odmor od najviše 30 radnih dana.

3. U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani i neradni dani određeni zakonom i Kolektivnim ugovorom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad, te dani plaćenog dopusta.

4. Dodatni broj dana godišnjeg odmora Pomorac ostvaruje prema radnom mjestu, duljini radnog staža i posebnim uvjetima, i to kako slijedi:

a) Prema svojstvu na brodu:

– zapovjednik, časnici i upravitelji stroja: 6 dana

– ostala svojstva: 4 dana

b) Prema duljini radnog staža:

– radni staž od 1 do 10 godina: 1 radni dan

– radni staž od 11 do 20 godina: 2 radna dana

– radni staž od 21 do 25 godina: 3 radna dana

– radni staž 26 godina i više: 4 radna dana

c) Prema posebnim uvjetima pomorca:

– samohranom Pomorcu s djetetom do tri godine života: 2 radna dana;

– Pomorcu s djetetom s poteškoćama u razvoju: 5 radnih dana;

5. Pomorac koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor određen na način iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca.

6. Pomorac koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan stavkom 5. ovog članka, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje od jedne dvanaestine godišnjeg odmora određenog u skladu s ovim člankom, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

7. Prilikom prestanka Ugovora o radu Poslodavac je obvezan Pomorcu koji nije iskoristio svoj godišnji odmor isplatiti naknadu plaće za neiskorištene dane godišnjeg odmora.

8. Pomorac ima pravo koristiti godišnji odmor u cijelosti ili u dijelovima.

9. Jedan dan godišnjeg odmora Pomorac ima pravo koristiti po želji, uz obvezu da o tome osobno obavijesti telefonom ili elektroničkom poštom svog neposrednog rukovoditelja najmanje tri (3) dana unaprijed, osim ako posebno opravdani razlozi na strani Poslodavca to onemogućuju.

10. Pomorcu se može prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova i radnih zadataka.

11. Odluku o prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovoga članka donosi Poslodavac odnosno osoba koju on za to ovlasti.

12. Pomorcu kojemu je prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

13. Pomorac ima pravo na naknadu stvarnih troškova (putni i drugi troškovi) prouzročenih prekidom korištenja godišnjeg odmora.

14. Pomorac može neiskorišteni godišnji odmor, ili dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti do kraja sljedeće kalendarske godine.

15. Poslodavac će Pomorcu isplatiti regres za godišnji odmor do najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, a sve ovisno o rezultatima poslovanja Poslodavca, o čemu Poslodavac donosi odluku.

16. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj Posebnim dodatkom (2) Kolektivnog ugovora, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u isplaćene u prethodna tri mjeseca.

Plaćeni i neplaćeni dopust

Članak 18.

1. Tijekom kalendarske godine Pomorac ima pravo na oslobađanje od obveze ukrcanja uz naknadu plaće do ukupno sedam (7) radnih dana u slučaju:

– smrti supružnika ili djeteta: 7 radnih dana

– smrti roditelja, braće ili sestara: 5 radnih dana

– rođenja djeteta: 5 radnih dana

– sklapanja braka: 5 radnih dana

– selidbe izvan kruga od 30 km: 2 radna dana

– selidbe u krugu do 30 km: 1 radni dan

– teže bolesti člana uže obitelji: 2 radna dana

– za dobrovoljno darivanje krvi: 1 radni dan

– Pomorcu se može odobriti plaćeni dopust za školovanje u slučaju postojanja opravdanog razloga i u dogovoru s Poslodavcem.

2. Tijekom korištenja plaćenog dopusta Pomorac ima pravo na naknadu plaće koja je jednaka osnovnoj plaći radnog mjesta na kojem je Pomorac radi.

3. Poslodavac će Pomorcu na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust ako to dopušta obujam poslova, i to do najduže trideset kalendarskih dana u jednoj godini.

4. Prava i obveze Pomorca iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, dok traje vrijeme neplaćenog dopusta.

Prehrana i smještaj

Članak 19.

1. Poslodavac će omogućiti uvjete smještaja, rekreacije, prehrane, pripreme i posluživanja hrane u skladu sa standardom specificiranim u Pravilu 3.1 – Prostorije za smještaj i Pravilu 3.2 – Prehrana i posluživanje hrane MLC-a te će posvetiti dužnu pozornost smjernicama istog Poglavlja 3. MLC-a.

2. Svaki Pomorac član posade broda ima pravo na zdravstveno ispravnu prehranu i pitku vodu koja mora biti dostatna i primjerene kakvoće.

3. Hrana mora u pravilu biti pripravljena i konzumirana na brodu. Poslodavac će opskrbiti kuhinju odnosno prostoriju za eventualnu pripremu i čuvanje hrane sa svom odgovarajućom opremom potrebnom za kuhanje. Sva sredstva i oprema moraju biti dobre kvalitete.

4. U slučaju da zbog karakteristika broda ili nekog drugog razloga ne postoji, odnosno nije u funkciji kuhinja – prostor za pripremu i čuvanje hrane, tada Poslodavac može svojom odlukom organizirati pripremu i dostavu hrane članovima posade na brod ili članovi posade broda mogu konzumirati dnevne obroke izvan broda ili na neki drugi način koji odgovara zahtjevima za prehranu članova posade broda.

5. U pravilu hrana je raspoređena u tri (3) obroka.

6. Tijekom obavljanja noćne smjene svaki član posade ima pravo na jedan dodatni obrok.

7. Svaki član posade broda ima pravo na početku i tijekom obavljanja službe na kavu, čaj ili neki drugi napitak.

8. Svakom članu posade stroja kao i onim članovima posade koji su u neposrednom dodiru sa štetnim plinovima pripada najmanje 1/2 l mlijeka dnevno.

9. Dnevni iznos hranarine ovisit će o karakteristikama broda, formacijskom broju članova posade, mogućnosti osiguranja kuhara i kuhinje. Minimalni iznos hranarine na brodovima s ukrcanim kuharima ne može biti manji od 10,00 eura dnevno, a na brodovima bez ukrcanog kuhara 18,00 eura dnevno.

10. Kod uvođenja dnevnih smjena 12 sati rada na brodu, 12 sati odmora, Pomorcu pripada pravo na puni dnevni iznos hranarine.

11. Poslodavac će omogućiti na brodu primjeren smještaj za svakog člana posade (kabine, posteljina i sanitarna oprema). Kabine moraju biti primjereno ventilirane, grijane ili hlađene ovisno o vanjskim atmosferskim prilikama.

12. U slučaju kada na brodu nema mogućnosti smještaja članova posade (starost broda, ograničenja veličinom ili tipom broda ili se brod nalazi na remontu ili dokovanju) tada je Poslodavac u obvezi osigurati primjeren smještaj na kopnu te prijevoz od broda do i od istog objekta za smještaj (hotel, apartman ili slično).

13. Poslodavac može jednom godišnje tijekom trajanja Kolektivnog ugovora, u slučaju značajnog porasta prehrambenih troškova, u dogovoru sa sindikatima povećati iznos hranarine.

14. Poslodavac je dužan osigurati sredstva za održavanje higijene svakog člana posade broda.

Ukrcanje i repatrijacija

Članak 20.

1. Ukrcanje i repatrijacija Pomorca se obavlja na način da se zadovolje svi razumni zahtjevi glede udobnosti sukladno Pravilu 2.5 – Repatrijacija MLC-a.

2. Pomorac ima pravo na ukrcanje i repatrijaciju o trošku Poslodavca. Pod troškovima koje pokriva Poslodavac smatraju se troškovi smještaja, prijevoza od mjesta prebivališta do broda i od broda do mjesta prebivališta.

3. Pod prijevozom iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se prijevoz linijama javnog gradskog i međugradskog prijevoza odnosno organizacija prijevoza od strane Poslodavca. U slučaju nepostojanja linije javnog prijevoza na relaciji od mjesta prebivališta Pomorca do mjesta ukrcaja i obratno, nemogućnost dolaska linijom javnog prijevoza u vrijeme određeno za ukrcaj Pomorca na brod, kao i nemogućnosti organiziranja prijevoza od strane Poslodavca, Pomorac ima pravo na korištenje privatnog vozila, te na naknadu za prijevoz u iznosu utvrđenog posebnom odlukom Poslodavca, kao i sve ostale troškove nastale uz putovanje do visine stvarnih izdataka (cestarina, autocesta, mostarina, tunelarina i sl.).

4. Repatrijacija Pomorca obavlja se nakon:

– isteka ugovora o radu;

– prestankom zaposlenja temeljem otkaza Poslodavca;

– prestankom zaposlenja voljom pomorca;

– završetka razdoblja ukrcanja na određenom brodu i liniji;

– iskrcaja radi bolesti ili ozljede;

– proglašenjem broda nesposobnim za daljnju plovidbu;

– gubitka, raspreme ili prodaje broda;

– kada se tijekom trajanja putovanja član uže obitelji (suprug/a, djeca, roditelji) teško razboli dok se Pomorac nalazi na brodu. Poslodavac je dužan Pomorcu omogućiti što brži povratak u mjesto prebivališta.

Plaće

Članak 21.

1. Plaća je primitak Pomorca koji Poslodavac isplaćuje Pomorcu za obavljeni rad u određenom mjesecu.

2. Plaća iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

1. osnovne odnosno ugovorene plaće

2. dodataka

3. ostalih primitaka.

3. Dodaci iz stavka 2. točke 2. ovoga članka su novčani primici Pomorca koje radnik ostvaruje na temelju kolektivnog ugovora ili ugovora o radu razmjerno odrađenim radnim satima pod određenim uvjetima (prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad blagdanom i sl.) i koje ostvaruje neovisno o efektivnom radu (uvećanje za navršene godine radnoga staža i sl.), odnosno koje u skladu s propisanim, utvrđenim ili ugovorenim kriterijima i visini ostvaruje ovisno o ostvarenim rezultatima poslovanja i radnoj uspješnosti (stimulacija i sl.).

4. Osnove i mjerila za isplatu plaće definiraju se ovim Kolektivnim ugovorom.

5. Najniža osnovna mjesečna plaća za redovni rad Pomorca određenog zvanja i kategorije linije i broda ne može biti manja od plaće utvrđene Općim dodatkom (1) Kolektivnog ugovora.

6. Plaća utvrđena stavkom 5. ovog članka ne može biti manja od plaće utvrđene Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće.

7. Plaća za prethodni mjesec obračunava se i isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

Dodatak na osnovi radnog staža

Članak 22.

1. Osnovna plaća Pomorca uvećava se za svaku navršenu godinu staža osiguranja za 0,5 %.

2. Dodatak na osnovi radnog staža pripada Pomorcu za ukupan radni staž osiguranja.

Pomorski dodatak

Članak 23.

1. Pomorac ima pravo na pomorski dodatak za svaki dan ukrcaja, i to u najmanjem iznosu od 16,00 eura dnevno odnosno u iznosu kako je određeno Općim dodatkom (2) Kolektivnog ugovora.

2. Početak obračuna pomorskog dodatka započinje danom kojim Pomorac započinje rad na brodu. Konačni obračun pomorskog dodatka zaključuje se s danom iskrcanja.

3. Kod uvođenja dnevnih smjena 12 sati rada na brodu, 12 sati odmora, Pomorcu pripada pravo na puni dnevni iznos pomorskog dodatka.

4. Pomorski dodatak se utvrđuje Posebnim dodatkom (2) Kolektivnog ugovora sa svakim Poslodavcem za pojedinu liniju na kojoj Poslodavac obavlja prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Dodatak za posebno mjerljive i izvanredne radove

Članak 24.

1. U slučaju potrebe, hitnosti izvršenja i ostvarivanja uštede, pomorci članovi posade broda mogu obavljati radove koji nisu tradicionalni radovi pomoraca, radi skraćivanja vremena boravka u luci i brodogradilištu, uz primjenu svih mjera zaštite tijekom izvođenja radova.

2. Neposredni izvršioci radova iz prethodnog stavka dogovorit će se u pisanom obliku s Poslodavcem o dodatku plaće za posebno mjerljive i izvanredne radove i vremenu izvršenja istih radova.

Bolovanje

Članak 25.

1. Nakon iskrcaja Pomorac je dužan što je moguće prije obavijestiti Poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana obvezan je Poslodavcu dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju.

2. Ako je Pomorac na bolovanju do 42 dana, pripada mu nak­nada plaće za bolovanje u visini od 80 % prosječnog iznosa plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci odnosno 100 % prosječnog iznosa plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci u slučaju kada je bolovanje nastupilo zbog ozljede na radu.

Trajna invalidnost

Članak 26.

1. Ako Pomorac za vrijeme radnog vremena na brodu doživi nezgodu što uključuje i nezgode koje bi mogao pretrpjeti tijekom svog putovanja od mjesta prebivališta/boravišta do broda i od iskrcanja s broda do mjesta prebivališta/boravišta ima pravo na naknadu u visini određenoj člankom 30. Kolektivnog ugovora.

2. Iznimno od stavka 1. ovog članka ako Pomorac za vrijeme ukrcaja na brodu, a izvan svog radnog vremena doživi nezgodu prilikom izvršavanja svojih radnih zadataka na brodu, ima pravo na naknadu u visini određenoj člankom 30. Kolektivnog ugovora.

3. Isplate prema stavku 1. ovoga članka može izvršiti Poslodavac odnosno osiguratelj kada je primjenjivo.

4. Isplate prema stavku 1. ovog članka ne sprječavaju Pomorca da postavi zahtjev za naknadu štete prema Poslodavcu zbog nezgode.

5. Svota isplaćena prema stavku 1. ovoga članka odbija se od svote dosuđene u mogućem arbitražnom ili sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 3. ovog članka.

6. Poslodavac nije dužan isplatiti naknadu ako dokaže da je:

a) Invaliditet nastao zbog namjernog samoozljeđivanja Pomorca;

b) Nezgoda koja je prouzročila invaliditet prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;

c) Pomorac onemogućio uzimanje dokaza o opijenosti alkoholom i/ili drogom; i

d) Invaliditet posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na Brod.

Zaštita pomoraca koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

Članak 27.

1. Pomorcu koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka, Poslodavac ne može otkazati Ugovor o radu.

2. Ozljeda na radu i profesionalna bolest ne smije štetno utjecati na napredovanje Pomorca i ostvarenje drugih prava i pogodnosti iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

3. Pomorac koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a za kojega nakon liječenja i oporavka, ovlašteno tijelo odnosno ovlašteni liječnik utvrdi da je sposoban za rad, ima pravo povratka na poslove na kojima je prethodno radio, odnosno na druge odgovarajuće poslove.

4. Ako ovlaštena osoba, odnosno tijelo, ocijeni da kod Pomorca koji ima sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme postoji smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koje je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom, Poslodavac je uzimajući u obzir nalaz i mišljenje toga tijela, dužan ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban koji moraju, što je moguće više, odgovarati poslovima na kojima je Pomorac prethodno radio.

5. Ako Poslodavac ne može Pomorcu osigurati odgovarajuće poslove, odnosno, ako je Pomorac odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela, Poslodavac može Pomorcu otkazati ugovor o radu, uz suglasnost radničkog vijeća ako je konstituirano kod Poslodavca.

6. Ako radničko vijeće uskrati suglasnost, suglasnost može nadomjestiti odluka suda.

7. Pomorac koji je pretrpio ozljedu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima prednost pri stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira Poslodavac.

Gubitak života/smrt u službi

Članak 28.

1. Ako Pomorac doživi nezgodu od čijih posljedica umre ili ako umre prirodnom smrću za vrijeme radnog vremena na brodu, njegovim nasljednicima isplatit će se naknada u visini određenoj člankom 30. Kolektivnog ugovora.

2. Iznimno od stavka 1. ovog članka ako Pomorac za vrijeme ukrcaja na brodu, a izvan svog radnog vremena doživi nezgodu prilikom izvršavanja svojih radnih zadataka na brodu, ima pravo na naknadu u visini određenoj člankom 30. Kolektivnog ugovora.

3. Pomorcu neće biti isplaćena naknada ako se dokaže da je smrt Pomorca nastala zbog samoubojstva ili je prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama.

4. Isplate iz stavka 1. ovog članka Kolektivnog ugovora može izvršiti Poslodavac odnosno osiguratelj kada je primjenjivo.

5. Isplate iz stavka 1. ovog članka Kolektivnog ugovora ne sprječavaju nasljednike u postavljanju odštetnog zahtjeva zbog smrti Pomorca.

6. Isplaćena svota odbija se od iznosa svote dosuđene u mogućem sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 4. ovog članka.

7. Ako Pomorac bude uslijed nestanka na moru za vrijeme radnog vremena na brodu pravomoćno proglašen mrtvim od strane nadležnog tijela, Pomorcu će se isplatiti iznos naknade u visini određenoj člankom 30. Kolektivnog ugovora.

8. Poslodavac je dužan poduzeli potrebne mjere zaštite imovine koju je nestali ili smrtno stradali Pomorac ostavio na brodu, te je dostaviti njegovoj užoj obitelji ili zakonitom nasljedniku.

9. Poslodavac je dužan snositi troškove prijevoza u slučaju smrti koja se dogodila na brodu ili kopnu za vrijeme radnog vremena na brodu stradalog Pomorca sve do mjesta njegova stalnog počivališta.

Stvari u vlasništvu pomorca

Članak 29.

1. Ako Pomorac pretrpi potpunu ili djelomičnu štetu na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga, osim razloga uvjetovanih vlastitom krivnjom, bilo za vrijeme trajanja ukrcanja ili na putovanju do i sa broda, ima pravo na naknadu štete od Poslodavca do visine vrijednosti osobnih stvari, a najviše do iznosa od 2.000,00 eura, uključujući gotovinu do 200,00 eura.

2. Pomorac mora posvjedočiti istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenim stvarima.

3. Pod osobnim stvarima Pomorca smatrat će se stvari u njegovoj osobnoj uporabi tijekom radnog vremena na brodu.

Pokriće osiguranjem

Članak 30.

1. Poslodavac je dužan zaključiti odgovarajuće osiguranje za pokriće invaliditeta ili gubitka života Pomorca koji su nastupili u vrijeme trajanja Ugovora o radu.

2. U slučaju nastanka osiguranog slučaja iz stavka 1. ovog članka Pomorcu odnosno njegovim nasljednicima isplatit će se naknada najmanje u sljedećim iznosima:

a) za smrt uslijed nezgode – 23.000,00 eura;

b) za smrt uslijed bolesti – 8.000,00 eura;

c) trajni 100 % invaliditet (uslijed nezgode) – 23.000,00 eura.

Izvanredne pomoći

Članak 31.

1. Pomorac ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju teže povrede ili smrti Pomorca u najvišem iznosu koji je utvrđen kao neoporezivi iznos za izvanredne pomoći temeljem važećeg Pravilnika o porezu na dohodak.

2. Pomorac ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti člana uže obitelji (suprug, supruga, dijete, roditelj) do najvišeg iznosa koji je utvrđen kao neoporeziv iznos za izvanredne pomoći temeljem Pravilnika o porezu na dohodak.

Jubilarne nagrade

Članak 32.

1. Pomorac ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni radni staž kod Poslodavca prema godinama radnog staža do najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, u skladu s odlukom Poslodavca.

2. Poslodavac će isplatiti Pomorcu prigodnu nagradu (uskrsnica, dar za dijete, božićnica) te novčanu nagradu za radne rezultate u najvećem neoporezivom iznosu propisanom Pravilnikom o porezu na dohodak, ovisno o rezultatima poslovanja, o čemu Poslodavac donosi odluku.

Prestanak ugovora o radu

Članak 33.

1. Ugovor o radu između Pomorca i Poslodavca prestaje:

– istekom vremena na koje je sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme

– otkazom Ugovora o radu od strane Pomorca ili Poslodavca;

– sporazumom Pomorca i Poslodavca;

– kad Pomorac navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, osim ako se Pomorac i Poslodavac drukčije ne dogovore;

– danom dostave obavijesti Poslodavcu o pravomoćnosti rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti;

– odlukom nadležnog suda;

– smrću pomorca;

– smrću Poslodavca – fizičke osobe;

– ako ugovor o radu nije prestao u postupku likvidacije ili prestanka društva Poslodavca po skraćenom postupku bez likvidacije u skladu s propisom o trgovačkim društvima, ugovor o radu prestaje najkasnije brisanjem društva iz sudskog registra.

2. U slučaju sporazumnog prestanka Ugovora o radu između Pomorca i Poslodavca isti mora bili zaključen u pisanom obliku.

3. Poslodavac može redovno otkazati Ugovor o radu davanjem pisane odluke o otkazu uz ugovoreni otkazni rok u slučaju ako:

– prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz);

– Pomorac nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz);

– Pomorac krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem pomorca);

– Pomorac nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

4. Otkaz mora biti u pisanom obliku u kojem Poslodavac mora obrazložiti otkaz. Otkaz se mora uručiti Pomorcu kojem se otkazuje Ugovor o radu.

5. Pomorac može otkazati Ugovor o radu u slučaju kada Pomorac podnese Poslodavcu broda pisani zahtjev 30 dana unaprijed.

6. Otkazni rok počinje teći od dana uručenja otkaza ugovora o radu.

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Članak 34.

1. Poslodavac i Pomorac imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

2. Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Otkaz zbog skrivljenog ponašanja

Članak 35.

1. Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog skrivljenim ponašanjem, Poslodavac je dužan Pomorca pisanim putem upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od Poslodavca da to učini.

2. Skrivljenim ponašanjem Pomorca smatra se osobito:

– kršenje obveze iz Ugovora o radu;

– kršenje propisa o zaštiti na radu;

– kršenje propisa i nepoduzimanje mjera radi zaštite članova posade, zaštite sredstava rada i životne okoline;

– neizvršavanje pravomoćne sudske odluke u svezi radnog odnosa;

– namjerno ometanje u radu drugih pomoraca članova posade ili odbijanje poslovne suradnje s njima;

– grubo ponašanje prema ostalim članovima posade, strankama, putnicima ili poslovnim partnerima;

– neovlašteno iznošenje sredstava za rad i druge imovine Poslodavca izvan radnih prostorija ili broda;

– korištenje sredstava za rad u privatne svrhe, bez odobrenja odgovorne osobe;

– neopravdano nenošenje službenih i radnih odijela ili neuredno nošenje ili održavanje službenih ili radnih odijela;

– kršenje odredbi Poslovnika SUS-a Poslodavca;

– grubo narušavanje ugleda Poslodavca;

– namjerno onesposobljavanje opreme Poslodavca radi sprječavanja nadzora ili kontrole.

– nepoštivanje odredbi odluke o radnom vremenu, učestalo zakašnjenje i prijevremeni odlazak s radnog mjesta, neopravdani odlazak s radnog mjesta.

3. Osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa za koje se može izreći mjera izvanrednog otkaza Ugovora o radu su:

– neizvršavanje, nesavjesno, nemarno, nepravovremeno izvršavanje radnih i drugih obveza, ili odbijanje izvršenja naredbe neposrednog rukovoditelja;

– ponovni dolazak na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge, uzimanje alkohola ili droga na radnom mjestu;

– izvršenje povrede radne obveze u svezi Kaznenog zakona RH;

– nanošenje materijalne štete odnosno prouzročenje manjka u visini od 660 eura i više;

– samovoljni odlazak s broda bez dozvole.

– neopravdani izostanak s posla više od 5 radnih dana u kalendarskoj godini;

– izazivanje nereda ili fizičko razračunavanje u službenim prostorijama ili na brodu;

– zloupotreba položaja i prekoračenje ovlaštenja;

– unošenje, iznošenje ili prenošenje robe i stvari na brod odnosno s broda ako je to u suprotnosti s carinskim propisima (šverc), kao i narušavanje reda plovidbe nastalo krivnjom članova posade broda;

– zlouporabe vezane uz onesposobljavanje opreme Poslodavca radi sprječavanja nadzora ili kontrole

– neposjedovanje ispravnih i važećih dokumenata za ukrcanje

4. Skrivljenim ponašanjem Pomorca neće se okvalificirati kada Pomorac odbije izvršiti naredbu isplovljenja ako je:

– planirana industrijska akcija (štrajk) ako je sukladna pravilima iz članka 40. ovog Kolektivnog ugovora;

– brod nesposoban za plovidbu;

– isplovljenje broda se smatra nezakonitim činom;

5. Ako u slučajevima iz stavka 4. ovog članka zbog lošeg vladanja Pomorca dođe do prekida rada i Ugovora o radu, Pomorac nema pravo na troškove repatrijacije, a Poslodavac se može osigurati za eventualnu naplatu troškova repatrijacije.

Trajanje otkaznog roka

Članak 36.

1. U slučaju redovitog otkaza, otkazni rok je ako je Pomorac proveo u radnom odnosu neprekidno:

 

manje od 1 godine

1 godina

2 godine

5 godina

10 godina

20 i više godina

2 tjedna

1 mjesec

1 mjesec i

2 tjedna

2 mjeseca

2 mjeseca i

2 tjedna

3 mjeseca

 

 

2. Otkazni rok Pomorca koji je kod Poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno 20 godina, povećava se za 2 tjedna ako je Pomorac navršio 50 godina života, a za mjesec dana ako je navršio 55 godina života.

3. Za vrijeme otkaznog roka Pomorac ima pravo uz naknadu plaće odsustvovati s rada 4 sata tjedno radi traženja novog posla, a koje će objediniti i iskoristiti prije isteka otkaznog roka.

4. Ako Pomorac na zahtjev Poslodavca prestane raditi prije isteka ugovornog otkaznog roka, Poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka.

5. Ako Pomorac otkazuje Ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana.

6. Odredbe ovog Kolektivnog ugovora koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slučaju kad Poslodavac otkaže Ugovor o radu i istodobno predloži Pomorcu zaključivanje Ugovora o zaposlenju pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog Ugovora o radu).

7. Otkazni rok ne teče za vrijeme:

– trudnoće;

– korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog i očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama;

– privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti;

– vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

8. Iznimno od stavka 7. ovoga članka, otkazni rok teče u slučaju prestanka ugovora o radu Pomorca tijekom provedbe postupka likvidacije Poslodavca te postupka radi prestanka društva Poslodavca po skraćenom postupku bez likvidacije u skladu s propisom o trgovačkim društvima.

9. Otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

10. Iznimno od stavka 9. ovoga članka, otkazni rok teče za vrijeme razdoblja privremene nesposobnost za rad Pomorca kojem je Poslodavac prije početka toga razdoblja otkazao ugovor o radu i tom odlukom Pomorca u otkaznom roku oslobodio obveze rada.

11. Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog dopusta.

12. Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad Pomorca kojeg poslodavac nije oslobodio od obveze rada, radni odnos tom Pomorcu prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana početka tijeka otkaznoga roka.

Otpremnina kod odlaska u mirovinu

Članak 37.

Kad Pomorac stekne uvjete za mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u najvišem neoporezivom iznosu određenom u Pravilniku o porezu na dohodak.

Otpremnina radi poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza

Članak 38.

1. Pomorac kojem Poslodavac otkazuje Ugovor o radu na neodređeno vrijeme nakon najmanje dvije (2) godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem Pomorca, ima pravo na otpremninu.

2. Iznos otpremnine određuje se s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim Poslodavcem, a ne smije se ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne polovine prosječne mjesečne bruto plaće koju je Pomorac ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

3. Iznos otpremnine iz stavka 2. ovog članka Kolektivnog ugovora Poslodavac će za Pomorca izvršiti uplatu doprinosa, poreza i prireza prema važećim propisima, te preostali iznos isplatiti na račun Pomorca kao i kod isplate plaće.

Postupci po prigovoru

Članak 39.

Obje ugovorne stranke suglasne su da bilo koji prigovor Pomorca člana posade broda će se rješavati u dobroj vjeri bez zlonamjernog uznemiravanja Pomorca sukladno Pravilu 5.1.5 – Postupci po prigovoru na Brodu MLC-a, a sukladno proceduri Poslodavca s kojom će Pomorac biti upoznat prilikom zaključenja Ugovora o radu.

Uvjeti sindikalnog djelovanja

Članak 40.

Poslodavac se obvezuje da neće ometati sindikalno djelovanje i da legalno izabrane predstavnike Sindikata neće stavljati u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale pomorce.

Štrajk

Članak 41.

1. Ovim Kolektivnim ugovorom utvrđuje se da će Sindikati provoditi štrajk prema odredbama zakona kojim se regulira provođenje štrajka i Pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme održavanja štrajka i isključenja s rada.

2. Organiziranje i sudjelovanje u štrajku organiziranom u skladu s odredbama zakona, kolektivnog ugovora i pravilima Sindikata ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa.

3. Pomorac ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih pomoraca zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku

Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Članak 42.

1. Za rješavanje sporova između Pomorca i Poslodavca nadležan je trgovački sud prema mjestu prebivališta Pomorca, a mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.

2. Odredbe ovog članka odnose se na sporove proistekle iz pojedinačnih ugovora o radu zaključenih između Poslodavca i Pomorca, uključujući i sporove o naknadi štete za smrt, tjelesne ozljede i gubitak zarade Pomorca (bilo da je zahtjev podnio Pomorac ili članovi njegove obitelji ili nasljednici), te sporove zbog povrede prava osobnosti, kao i izvanugovorne zahtjeve vezane za rad ili plovidbu na brodu.

Razdoblje primjene

Članak 43.

1. Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme od 3 godine, osim Posebnih dodataka Kolektivnog ugovora koji se sklapaju za razdoblje trajanja dobivenih koncesija ili kraće ovisno o sporazumu Poslodavca i sindikata.

2. Postupak izmjene ili obnove ovog Kolektivnog ugovora može svaka strana predložiti u pisanom obliku s tim da rok usuglašavanja ne može biti duži od (60) šezdeset dana od dana podnošenja prijedloga.

3. Ovaj Kolektivni ugovor svaka ugovorna strana može otkazati zbog razloga:

– što druga ugovorna strana krši obveze iz Kolektivnog ugovora;

– bitne promjene uvjeta poslovanja i materijalnog položaja Poslodavca;

4. Otkaz podnosi bilo koja strana u pisanom obliku, a rok za otkaz iznosi (90) devedeset dana od dana zaprimanja otkaza.

5. Ako u postupku za proširenje ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ne usvoji prijedlog ili ne donese odluku o proširenju u roku šest mjeseci od podnošenja prijedloga iz čl. 2. st. 2. ovog Kolektivnog ugovora, ugovorne strane utvrđuju da Kolektivni ugovor prestaje važiti.

6. Podatak o prestanku važenja Kolektivnog ugovora dostavlja se nadležnom državnom tijelu koje vodi evidenciju za Kolektivni ugovor i njegove promjene sukladno posebnom propisu.

Tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora

Članak 44.

1. Za tumačenje ovog Kolektivnog ugovora ugovorne strane biraju Odbor od sedam (7) članova u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora.

2. Po tri (3) člana imenuje svaka strana, a sedmog člana biraju sporazumno.

3. Odbor iz stavka 1. ovog članka dužan je dostaviti tumačenje odredaba ovog Kolektivnog ugovora u roku od petnaest (15) dana od dana primitka zahtjeva.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora

Članak 45.

1. Udruga i Sindikati će u slučaju izmijenjenih okolnosti, jednom godišnje tijekom trajanja Kolektivnog ugovora, pregovarati o radnim i socijalnim standardima utvrđenim Kolektivnim ugovorom.

2. Postupak izmjene ili dopune Kolektivnog ugovora može u pisanom obliku predložiti svaka ugovorna strana, uz uvjet da rok usuglašavanja ne bude duži od 60 dana od dana podnošenja prijedloga za izmjenu ili dopunu Kolektivnog ugovora.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 46.

1. Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje od 1. rujna 2023. godine.

2. Sindikati i Poslodavci dužni su u roku od tri (3) mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora donijeti pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme održavanja štrajka i isključenja s rada.

3. Ovaj Kolektivni ugovor sukladno odredbama Zakona o radu mora se javno objaviti i dostaviti nadležnom ministarstvu za rad.

4. Ovaj Kolektivni ugovor sklopljen je u deset (10) istovjetnih primjeraka, od kojih HUB Mare Nostrum zadržava četiri (4) primjerka, svaki sindikat zadržava po dva (2) primjerka, te se dva (2) primjerka dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske.

Evidencijski br.: 35/23 Rijeka, 29. lipnja 2023.

 

ZA HRVATSKU UDRUGU BRODARA MARE NOSTRUM

ZA SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

Predsjednik Uprave Jadrolinije, Rijeka

David Sopta, v. r.

Voditelj ureda Zadar Antun Aljinović, v. r.

 

ZA NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

Predsjednik Anton Miculinić, v. r.

 

 

OPĆI DODATAK (1) I MINIMALNE PLAĆE PO ZVANJIMA

ZA DRŽAVNE TRAJEKTNE, BRODSKE I BRZOBRODSKE LINIJE S OBVEZOM JAVNE USLUGE I BRODSKE I TRAJEKTNE LINIJE BEZ OBVEZE JAVNE USLUGE

 

Zvanja na brodu

Minimalna bruto osnovna plaća u EUR

ZAPOVJEDNIK I (preko 3000 BRT)

2.322,65

ZAPOVJEDNIK II (ispod 3000 BRT)

2.123,56

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE I

1.831,57

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE II

1.592,67

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE III

1.181,23

ČASNIK BRODOVOĐA

1.181,23

VOĐA PALUBE

1.181,23

KORMILAR

995,42

MORNAR

875,97

VJEŽBENIK PALUBE

700,11

UPRAVITELJ STROJA I (preko 3000 kW)

2.123,56

UPRAVITELJ STROJA II (ispod 3000 kW)

1.990,84

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE U STROJU I

1.831,57

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE U STROJU II

1.592,67

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE U STROJU III

1.181,23

BRODSKI ELEKTRIČAR

1.566,13

VOĐA STROJA

1.181,23

MEHANIČAR

1.181,23

MOTORIST/MAZAČ

995,42

ČISTAČ

875,97

VJEŽBENIK STROJA

700,11

HOTEL MANAGER

1525,00

ŠEF KUHINJE

1.393,59

BRODSKI TESAR

1.181,23

SKLADIŠTAR

1.181,23

GLAVNI KUHAR

1.327,23

KUHAR I

1.181,23

KUHAR

995,42

GLAVNI KONOBAR

1.327,23

KONOBAR I

1.181,23

KONOBAR

995,42

MLADIĆ KUHINJE/SOBE

875,97

ŠEF UGOSTITELJSKOG ODJELJENJA

1.260,87

SOBARICA

995,42

SERVIR/KA

875,97

 

 

 

OPĆI DODATAK (1) II MINIMALNE PLAĆE PO ZVANJIMA

ZA LOKALNE, ŽUPANIJSKE I MEĐUŽUPANIJSKE LINIJE S OBVEZOM JAVNE USLUGE I ZA BRZOBRODSKE LINIJE BEZ OBVEZE JAVNE USLUGE

 

Zvanja na brodu

Minimalna bruto osnovna plaća u EUR

ZAPOVJEDNIK

1.360,00

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE

860,00

UPRAVITELJ STROJA

1.220,00

ČASNIK PLOVIDBENE STRAŽE U STROJARNICI

840,00

KORMILAR

710,00

MORNAR

700,00

MOTORIST/MAZAČ

710,00

ČISTAČ

700,00

KUHAR

820,00

KONOBAR

740,00

 

 

OPĆI DODATAK (2) MINIMALNI IZNOSI POMORSKOG DODATKA

 

Red.br.

Radno mjesto

Međunarodne i brzobrodske linije

Državne trajektne i brodske linije

1

Zapovjednik I

32

27,20

2

Zapovjednik II

29

22,70

3

Upravitelj stroja I

31

26,10

4

Upravitelj stroja II

29

22,70

5

I časnik palube

29

21,4

6

I časnik stroja

29

21,4

7

Hotel Manager

29

21,4

8

Šef kuhinje

29

20,5

9

Glavni konobar

25,2

20,5

10

Glavni kuhar

25,2

21,4

11

II časnik palube

25,2

21,4

12

II časnik stroja, brodski električar

25,2

21,4

13

I kuhar, šef ugost. odjelj.

23,2

20,4

14

Vođa palube, brod tesar

22,3

19,4

15

Vođa stroja

22,3

19,4

16

I konobar

22,3

19,4

17

III časnik palube

22,3

19,4

18

III časnik stroja

22,3

19,4

19

Časnik (brodovođa)

22,3

19,4

20

Mehaničar

22,3

19,4

21

Kuhar

19,4

17,5

22

Skladištar

19,4

17,5

23

Kormilar

19,4

17,5

24

Motorist/mazač

19,4

17,5

25

Konobar, sobarica

19,4

17,5

26

Čistač stroja

18,4

16,6

27

Mladić kuhinje, servirka

18,4

16,6

28

Mladić sobe

18,4

16,00

29

Mornar

18,4

16,00

30

Vježbenik palube

18,4

16,00

31

Vježbenik stroja

18,4

16,00

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić