Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 93/2023 (11.8.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1416

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PČELARIMA ZA SANIRANJE ŠTETA UZROKOVANIH POMOROM PČELINJIH ZAJEDNICA U 2023. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/289, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 27. srpnja 2023. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/2046 оd 24. listopada 2022. o izmjeni priloga Uredbi (EU) br. 1408/2013 radi njihove prilagodbe kako bi se uzele u obzir odredbe Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njegova Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj (SL L 275/25, 25. 10. 2022.).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena pčelarima kod kojih je od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske potvrđen pomor pčelinjih zajednica tijekom proljetnih mjeseci 2023. godine, a zaključno s 1. srpnja 2023. godine

b) korisnik potpore je pčelar koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i koji udovoljava uvjetima Programa i ovoga Pravilnika

c) pčelar je pravna ili fizička osoba koja se bavi uzgojem pčela

d) pčelinja zajednica je skupina pčela (matica, radilice i trutovi) nastanjena na saću u košnici

e) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) je baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi)

f) Registar zajedničke organizacije tržišta (u daljnjem tekstu: ZOT Registar) je evidencija svih korisnika mjera tržišne potpore koju vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o poljoprivredi.

Iznos potpore

Članak 4.

Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem stradalih pčelinjih zajednica, a najviše do iznosa od 130,00 EUR po pčelinoj zajednici.

Uvjeti prihvatljivosti pčelara

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljivi pčelari koji su podnijeli Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) u skladu s odredbama iz članka 6. ovoga Pravilnika, a koji su na dan 1. srpnja 2023. godine upisani i ažurirani u Evidenciji za 2023. godinu i kod kojih je na temelju Izvješća o inspekcijskim nadzorima na stradalim pčelinjacima tijekom proljeća 2023. godine te zaključno s 1. srpnja 2023. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) dostavljenog od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske (klasa: 322-07/23-01/1904; urbroj: 443-01-08-23-2, od 11. srpnja 2023. godine) potvrđen pomor pčela.

(2) Prihvatljivi broj pčelinjih zajednica je broj pčelinjih zajednica naveden u Izvješću iz stavka 1. ovoga članka.

Podnošenje zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Potpisani Zahtjev dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb, u razdoblju od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog u stavku 2. ovoga članka smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(4) Obrazac Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuju Ministarstvo i Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.poljoprivreda.gov.hr i www.apprrr.hr).

Dodjela i isplata potpore

Članak 7.

(1) Ministarstvo na temelju uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i člancima 5. i 6. ovoga Pravilnika donosi:

a) Odluku s popisom prihvatljivih korisnika i prihvatljivim brojem pčelinjih zajednica

b) Odluku o neostvarivanju prava na potporu za podnositelje zahtjeva koji ne udovoljavanju uvjetima prihvatljivosti.

(2) Agencija za plaćanja na temelju Odluke iz stavka 1. točke a) ovoga članka, upisuje korisnike u ZOT Registar, donosi odluku o isplati potpore korisnicima i vrši isplatu na žiroračune korisnika.

(3) Agencija za plaćanja na temelju odluke iz stavka 1. točke b) ovoga članka, donosi odluku o neostvarivanju prava na potporu podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti.

Povrat potpore

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat neopravdano isplaćenih sredstava ako se utvrdi administrativna pogreška i ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od dana dostave odluke o povratu sredstava.

(3) Povrat sredstava i poravnanje računa provode se u skladu s člancima 144. i 145. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi, korisnik može podnijeti žalbu protiv odluke iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) U skladu s člankom 144. Zakona o poljoprivredi, korisnik ima pravo podnijeti žalbu na odluku o povratu sredstava iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika

(3) Žalba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u jednom primjerku ili se može izjaviti na zapisnik.

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/41 Urbroj: 525-13/863-23-18 Zagreb, 3. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

 

 

 

Copyright © Ante Borić