NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1354

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O NAMJENSKOJ POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava se namjenska pomoć za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6 % u 2016. godini u javnim službama.

II.

Sredstva za provedbu točke I. ove Odluke planirana su na pozicijama Ministarstva zdravstva na Razdjelu 096, na aktivnosti A799006 Isplate po sudskim presudama, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u iznosu do najviše 17.000.000,00 eura, sukladno dostavljenim podacima o isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama zdravstvenih ustanova na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstrvene zaštite na dan 31. ožujka 2023.

Iznos iz stavka 1. ove točke može se povećati sukladno naknadno zaprimljenim podacima o isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama nakon 31. ožujka 2023., a isti će se osigurati sukladno raspoloživim fiskalnim mogućnostima državnog proračuna u narednim razdobljima.

III.

Sredstva iz točke II. stavka 1. ove Odluke osiguravaju se prema sljedećim zdravstvenim ustanovama u maksimalnom raspoloživom iznosu navedenom u tablici:

 

R.br.

Naziv zdravstvene ustanove

Iznos u eurima

1.

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

55.649,00

2.

Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

15.731,00

3.

Dom zdravlja Duga Resa

8.108,00

4.

Dom zdravlja Karlovac

11.005,00

5.

Dom zdravlja Knin

12.974,00

6.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

88.079,00

7.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

13.421,00

8.

Dom zdravlja Ogulin

9.886,00

9.

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

122.704,00

10.

Dom zdravlja Otočac

2.536,00

11.

Dom zdravlja Primorsko goranske županije

206.053,00

12.

Dom zdravlja Slavonski Brod

15.432,00

13.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

308.280,00

14.

Dom zdravlja Varaždinske županije

44.427,00

15.

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

170.531,00

16.

Dom zdravlja Vojnić

21.643,00

17.

Dom zdravlja Vukovar

1.705,00

18.

Dom zdravlja Zagreb - Centar

29.676,00

19.

Dom zdravlja Zagrebačke županije

5.909,00

20.

Dom zdravlja Županja

25.205,00

21.

Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar

86.146,00

22.

Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Sisak

334.100,00

23.

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod

176.518,00

24.

Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

806.001,00

25.

Opća bolnica Gospić

50.465,00

26.

Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

326.574,00

27.

Opća bolnica Karlovac

987.840,00

28.

Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin

344.747,00

29.

Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola

227.735,00

30.

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

325.000,00

31.

Opća bolnica Varaždin

384.173,00

32.

Opća bolnica Virovitica

878.549,00

33.

Opća županijska bolnica Našice

120.393,00

34.

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

143.390,00

35.

Opća županijska bolnica Požega

17.376,00

36.

Opća županijska bolnica Vinkovci

305.800,00

37.

Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar

2.387,00

38.

Županijska bolnica Čakovec

83.711,00

39.

Daruvarske toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

210.357,00

40.

Dječja bolnica Srebrnjak

2.118,00

41.

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

130.073,00

42.

Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača

37.553,00

43.

Insula – županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju

4.201,00

44.

Psihijatrijska bolnica Ugljan

10.216,00

45.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

21.760,00

46.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice

3.425,00

47.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

1.426,00

48.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos

33.519,00

49.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice

2.262,00

50.

Toplice Lipik – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

225.819,00

51.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice

2.128,00

52.

Specijalna bolnica za ortopediju

36.680,00

53.

Specijalna bolnica za produženo liječenje – Duga Resa

1.514,00

54.

Lječilište Topusko

55.816,00

55.

Klinička bolnica Dubrava

51.035,00

56.

Klinička bolnica Merkur

310.107,00

57.

Klinička bolnica Sveti Duh

259.625,00

58.

Klinika za psihijatriju Vrapče

171.518,00

59.

Klinički bolnički centar Osijek

2.243.973,00

60.

Klinički bolnički centar Rijeka

2.015.196,00

61.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

880.939,00

62.

Klinički bolnički centar Split

1.976.415,00

63.

Klinički bolnički centar Zagreb

160.774,00

64.

Klinika za ortopediju Lovran

5.051,00

65.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

1.063,00

66.

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

79.656,00

67.

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

18.140,00

68.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

25.226,00

69.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije – Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana

28.175,00

70.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

88.429,00

71.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

105.259,00

72.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

20.823,00

73.

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije

2.912,00

74.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

62.856,00

75.

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

86.459,00

76.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije

25.550,00

77.

Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

41.280,00

78.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

9.616,00

79.

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

7.424,00

80.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

81.061,00

81.

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

31.927,00

82.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

146.443,00

83.

Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije

308.895,00

84.

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

28.309,00

85.

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

29.304,00

86.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

40.415,00

87.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

1.422,00

88.

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije

6.043,00

89.

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

3.176,00

90.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

1.361,00

91.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

9.027,00

92.

Zavod za javno zdravstvo županije Dubrovačko-neretvanske

4.673,00

 

Ukupno

16.918.283,00

 

 

 

IV.

Iznimno od točke III. ove Odluke, ministar zdravstva može u narednim razdobljima, sukladno raspoloživim mogućnostima državnog proračuna, utvrditi posebnom odlukom visinu i raspodjelu sredstava, prema dostavljenim podacima zdravstvenih ustanova o isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama.

V.

Iznos sredstava koje su zdravstvene ustanove isplatile po pravomoćnim sudskim odlukama, a koji će se refundirati zdravstvenim ustanovama u skladu s točkom III. ove Odluke, namjenska su pomoć i zdravstvene ustanove mogu ih koristiti isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Iznimno od stavka 1. ove točke, ukoliko zdravstvena ustanova nema dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sredstva se mogu iskoristiti i za podmirenje ostalih obveza s konta skupine 322.

VI.

Zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva izvršit će preraspodjelu sredstava iz točke II. ove Odluke unutar Državnog proračuna.

Zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo zdravstva će sredstva iz točke II. ove Odluke isplaćivati kao namjensku pomoć.

Ministarstvo zdravstva će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave potpisati ugovore o načinu utroška sredstava namjenske pomoći doznačenih u skladu s ovom Odlukom.

VII.

Zadužuju se zdravstvene ustanove iz točke I. ove Odluke da, u roku od 60 dana od dana doznake namjenske pomoći, dostave Ministarstvu zdravstva na e-adresu: [email protected], Izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Nenamjenski utrošena sredstva primatelj sredstava dužan je vratiti u državni proračun.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva.

IX.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o provedbi ove Odluke izvijesti Ministarstvo financija.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/280

Urbroj: 50301-04/12-23-3

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić