Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1353

Na temelju članka 143. stavaka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA, ODNOSNO SUFINANCIRANJA TROŠKOVA PREHRANE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

II.

Učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi.

Iznimno od stavka 1. ove točke učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2023./2024. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi.

Prehrana mora biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 146/12.) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013).

III.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno drugim osnivačima (u daljnjem tekstu: osnivači) osnovnoškolskih ustanova mjesečno će se osigurati sredstva za troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane učenika osnovnih škola kojima su osnivači, i to za nastavne dane sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (»Narodne novine«, broj 50/23.).

IV.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova.

Sredstva iz stavka 1. ove točke refundiraju se osnivačima na temelju broja učenika koji su redovito pohađali osnovnu školu i u tekućem su mjesecu bili uključeni u prehranu.

V.

Osnivači osnovnoškolskih ustanova obvezuju se da će doznačena financijska sredstva iz točke IV. stavka 1. ove Odluke koristiti isključivo za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane sukladno ovoj Odluci.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pridržava pravo praćenja utroška financijskih sredstava iz točke IV. stavka 1. ove Odluke te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava.

U slučaju sumnje na nepravilnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u bilo kojoj fazi procesa može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije radi provjere jesu li sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito, kao i provoditi kontrolu na licu mjesta.

Neutrošena financijska sredstava, kao i nenamjenski utrošena sredstva iz stavka 3. ove točke, osnivači su dužni vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 31. siječnja 2024. za prvo polugodište i do 31. srpnja 2024. za drugo polugodište.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje će donijeti upute o načinu njezina provođenja.

VII.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22. i 63/23.), u okviru Razdjela/Glave 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Aktivnosti A768072 Prehrana za učenike u osnovnim školama, iz općih prihoda i primitaka, Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/304

Urbroj: 50301-04/12-23-2

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić