Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 86/2023 (26.7.2023.), Pravilnik o prihvatljivosti troškova u okviru Europskoga socijalnog fonda plus

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1344

Na temelju članka 6. stavka 2. točke 1. te članka 10. stavaka 1. i 2. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21) i članka 5. stavka 2. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda plus, u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast« (»Narodne novine«, broj 96/2022), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., donosi

PRAVILNIK

O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA U OKVIRU EUROPSKOGA SOCIJALNOG FONDA PLUS

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti troškova nastalih i u vezi s provedbom projekata/operacija u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. iz članka 3. stavka 2. točke 1. b) Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), koji projekti/operacije su odabrane za (su)financiranje iz Europskog socijalnog fonda plus.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na troškove nastale u okviru projekata/operacija u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (dalje u tekstu: Program/PULJP 2021. – 2027.) kada se isti financiraju putem financijskih instrumenata.

(3) Ovaj Pravilnik dužna su primjenjivati programska tijela za upravljanje i kontrolu provedbe PULJP-a 2021. – 2027., odnosno Upravljačko tijelo, Posrednička tijela razine 1, Posrednička tijela razine 2, Tijelo za računovodstvenu funkciju i Tijelo za reviziju iz članka 6. stavka 2. točke 3. Zakona za PULJP 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) u smislu Zakona i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (»Narodne novine«, broj 96/2022), (u daljnjem tekstu: Uredba o tijelima PULJP 2021. – 2027.) te Korisnici istog.

(4) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2, primjenjuju se na Upravljačko tijelo u slučajevima kada ono ne prenosi dio svojih funkcija na posrednička tijela.

Zakonodavni okvir

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i tumače u skladu sa sljedećim aktima:

1. Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 326, 26. 10. 2012.);

2. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 326, 26. 10. 2012.) (u daljnjem tekstu: UFEU);

3. Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060);

4. Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1057));

5. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. godine o financijskim pravilima primjenjivim na opći proračun Unije, o izmjenama i dopunama Uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluka br. 541/2014/EU i stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1046);

6. Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.); Uredba Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi;

7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14. 3. 2014.);

8. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Republike Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« 2/12;

9. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj NN 116/21;

10. Zakon o volonterstvu, NN 58/07, 22/13, 84/21;

11. Zakon o radu, NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22;

12. Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21;

13. Zakon o javnoj nabavi, NN 120/16, 114/22;

14. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda plus, u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast« (»Narodne novine«, broj 96/2022);

15. Zakon o porezu na dohodak, NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22;

16. Zakonu o državnim potporama, NN 47/14, NN 69/2017;

17. Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i sva ostala primjenjiva legislativa;

18. drugi obvezno primjenjivi EU i nacionalni propisi.

(2) Referenca na bilo koji ovdje navedeni propis ili drugi akt predstavlja referencu na sve njihove naknadne izmjene, dopune i/ili ispravke, kao i sve propise ili druge akte koji se na temelju njih donose.

Definicije

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Trošak je proračunska kategorija rashoda, rezervacija sredstava Projekta za podmirenje preuzetih/planiranih obveza.

2. Korisnik je onaj subjekt (uspješni prijavitelj) s kojim se potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji je, u cijelosti odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje ciljeva/rezultata Projekta.

3. Upravljačko tijelo (UT) je nacionalno tijelo utvrđeno Zakonom kao programsko tijelo za upravljanje i kontrolu provedbe Programa.

4. Projekt je ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je za (su)financiranje bespovratnim sredstvima EU-a odabralo Upravljačko tijelo ili tijelo kojemu su od strane UT-a za to delegirane ovlasti, a koji doprinosi ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta na razini PULJP 2021. – 2027.

5. Bespovratna sredstva su iznos sredstava koji se može dodijeliti Korisniku pod određenim uvjetima, radi ostvarivanja unaprijed određenih ciljeva. Definira se u apsolutnim brojkama i u omjeru u odnosu na potrebni doprinos Korisnika, ukoliko je isto predviđeno. Dva su izvora bespovratnih sredstava: sredstva EU i sredstva iz Državnog proračuna.

6. Zajednička potpora iz fondova (fleksibilni instrument) je instrument koji u sklopu nekog projekta financiranog iz Europskoga socijalnog fonda plus omogućuje financiranje aktivnosti čiji troškovi ispunjavaju uvjete za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju pravila prihvatljivosti koja se primjenjuju na taj fond.

7. Državne potpore/potpore male vrijednosti – državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU), odnosno potpore male vrijednosti čiji je način dodjele određen posebnim uredbama EU.

8. Neizravni troškovi – svi prihvatljivi troškovi povezani s provedbom operacije, koje nije moguće nedvojbeno i izravno povezati s jednom ili više projektnih aktivnosti, već s provedbom projekta u cjelini. Takvi troškovi mogu uključivati administrativne troškove za koje je teško utvrditi vrijednost koja se veže uz provedbu aktivnosti. Tipični neizravni troškovi su troškovi upravljanja, troškovi postupka zapošljavanja, računovodstveni troškovi, troškovi čišćenja, trošak struje, vode, telefona i sl.

9. Izravni troškovi – svi oni troškovi koji se mogu direktno povezati sa provedbom aktivnosti ili projekta i gdje se izravna povezanost može demonstrirati/dokazati.

10. Retroaktivnost – dodjela bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti koje su već započele prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Razdoblje prihvatljivosti

Članak 4.

Razdoblje prihvatljivosti troškova u okviru PULJP 2021. – 2027.:

a) počinje danom predaje Programa Komisiji, iznimno od 1.1.2021. g. te traje do 31. 12. 2029. godine;

b) u slučaju donošenja novih programa ili promjena u programima, uključujući i iznimnu mogućnost produljenja razdoblja prihvatljivosti na početak prirodne katastrofe u slučaju da postoji hitna potreba za mobilizacijom sredstava radi odgovora na takvu katastrofu, UT će pojasniti datum od kojeg trošak postaje prihvatljiv za potporu iz fondova.

Preduvjeti za prihvatljivost troškova

Članak 5.

(1) Preduvjeti za prihvatljivost troškova u okviru PULJP 2021. – 2027.:

a) da su troškovi nastali u razdoblju provedbe projekta i plaćeni tijekom razdoblja prihvatljivosti troškova

b) u slučaju kada se troškovi odnose na djelovanje koje je već započelo, prethodno sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, isti su iznimno prihvatljivi, ukoliko je isto predviđeno odredbama predmetne dodjele, uzimajući u obzir točku 52. uvodnih napomena Uredbe (EU) 2021/1057 ESF+, te članka 193. Uredbe (EU)2018/1046.

c) da su troškovi nastali za vrijeme provođenja projekta/operacije, da su povezani s projektom/operacijom, povezani s projektnim aktivnostima te nastali u svrhu provedbe odnosno ostvarivanja ciljeva projekta/operacije i njihovih rezultata;

d) da su troškovi nastali sukladno pozitivnim propisima RH te relevantnom EU zakonodavstvu (posebno misleći na provođenje postupaka nabave, nepostojanje sukoba interesa, bez pogodovanja ili bilo kakvog oblika diskriminacije po bilo kojoj osnovi, vodeći računa o povezanim osobama te eventualnim podizvođačima, otklanjanje mogućnosti sukoba interesa, sprječavanje dvostrukog financiranja i sl.).

Načela

Članak 6.

(1) Prilikom utvrđivanja prihvatljivosti troškova programska tijela vodit će se načelima dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije, poštujući pritom horizontalna načela za provedbu fondova kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: UFEU) uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako su utvrđena u članku 5. UFEU-a, te uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

(2) Načela navedena u stavku 1. ovog članka odnose se i na Korisnika.

Članak 7.

(1) Neprihvatljivo je (su)financiranje operacija/projekata koje su fizički već završene ili u potpunosti provedene na dan donošenja odluke o financiranju;

(2) Operacije/projekti, kao i povezani troškovi odnosno postupak i svrha nastanka troškova koji se podupiru iz EU fondova moraju biti u skladu s primjenjivim pravom (pozitivnim propisima RH te relevantnim EU zakonodavstvom) te u skladu s horizontalnim načelima za provedbu EU fondova;

(3) S troškovima nepropisno isplaćenima u okviru operacija/projekata koje se odnose na ulaganja u infrastrukturu ili produktivna ulaganja koji ne ispunjavaju zahtjev trajnosti, postupa se kao s nepravilnostima, a u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) 2021/1060.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 8.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova:

a) povezanost s projektom/operacijom i nastanak u okviru projekta/operacije za koje je preuzeta obveza od strane Korisnika sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim programskim tijelom/ima, odnosno drugim odgovarajućim dokumentom kojim se utvrđuju njegova prava i obveze vezane za provedbu Projekta, maksimalni mogući iznos te uvjeti prihvatljivosti za financiranje bespovratnim sredstvima;

b) da su nastali u skladu s pozitivnim nacionalnim zakonodavstvom i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije;

c) stvarnost nastanka kod Korisnika ili njegovih Partnera na Projektu/Operaciji, osim u slučajevima navedenim u članku 16. stavku 2. Uredbe 2021/1057 o Europskom socijalnom fondu plus;

d) da su nastali i plaćeni tijekom razdoblja prihvatljivosti troškova;

e) dokazivost putem računa ili jednakovrijednih računovodstvenih dokumenata, odnosno drugog revizijskog traga jednake dokazne vrijednosti (pri čemu su predujmovi, kao i ukupni iznosi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga prihvatljivi za (su)financiranje, pod uvjetom da su u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima te svim (pred)uvjetima za prihvatljivost troška sukladno ovom Pravilniku);

f) usklađenost s pravilima o državnim potporama, kao što je utvrđeno u članku 107. UFEU te pravilima o de minimis potporama, ako je primjenjivo;

g) usklađenost s primjenjivim pravilima nabave i javne nabave;

h) usklađenost s načelom zabrane dvostrukog financiranja (pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu se dodijeliti samo jednom za svako djelovanje, a isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju se dvaput financirati iz EU fondova, drugih programa Unije) sukladno čl. 63, stavku 9. Uredbe (EU) 2021/1060.

(2) Svi kriteriji iz stavka 1. ovoga članka te preduvjeti iz članka 5. i načela navedena u članku 6. ovog Pravilnika primjenjuju se kumulativno te sukladno odredbama ovog Pravilnika i uvjetima utvrđenim u dokumentaciji relevantnog poziva na dostavu projektnih prijedloga da bi neki trošak mogao biti utvrđen kao prihvatljiv.

Članak 9.

Troškovi koji se smatraju neprihvatljivima, uključujući iznimke, te troškovi koji se smatraju uvjetno prihvatljivima navedeni su u Prilogu 1. – Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih troškova uključujući iznimke i uvjete prihvatljivosti, a koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Upravljačko tijelo i/ili Posredničko tijelo razine 1 može odrediti dodatna ograničenja prihvatljivosti troškova na razini prioriteta, vrste projekata ili poziva na dostavu projektnih prijedloga, unutar granica utvrđenih ovim Pravilnikom te relevantnim nacionalnim i EU zakonodavstvom, bez potrebe za izmjenom ovog Pravilnika.

(2) U slučaju nejasnoća i/ili neslaganja oko tumačenja pojedinih odredbi ovog Pravilnika, UT može donositi tumačenja i izdavati upute posredničkim tijelima iz nadležnosti, o tome na koji se način pojedine odredbe Pravilnika imaju primjenjivati u okviru upravljanja i kontrole provedbe Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. i/ili u odnosu na određene povezane prioritete, ciljeve, vrste projekata, pozive na dostavu projektnih prijedloga i sl.

(3) U situacijama kada neko od posredničkih tijela iz nadležnosti UT-a postavi formalni zahtjev za tumačenjem odredaba ovog Pravilnika, UT je dužan donijeti tumačenje/uputu i dostaviti je tom posredničkom tijelu te svim drugim PT-ima na koje se ona odnosi ili bi se mogla odnositi.

Završne odredbe

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 980-01/23-01/02 Urbroj: 524-06-03-01-01/1-23-2 Zagreb, 19. srpnja 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS NEPRIHVATLJIVIH I UVJETNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA UKLJUČUJUĆI IZNIMKE I UVJETE

 

Rn. br.

Trošak

Neprihvatljivo/Uvjetno prihvatljivo

Iznimke i uvjeti

1.

Kamate na dug

neprihvatljivo

 

2.

Ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja

neprihvatljivo

 

3.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

uvjetno prihvatljivo

Prihvatljivo ukoliko Korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

4.

Kupnja rabljene opreme

neprihvatljivo

 

5.

Kupnja opreme i vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom

neprihvatljivo

 

6.

Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu

neprihvatljivo

 

7.

Kupnja namještaja, opreme i vozila

uvjetno prihvatljivo

Osim ako je ta kupnja potrebna za postizanje cilja operacije te ako je kupnja tih artikala najekonomičnija opcija ili ako su ti artikli u potpunosti amortizirani tijekom operacije, a posebno vodeći računa o prva dva uvjeta. Kupovina vozila prihvatljiva je jedino u slučaju kumulativnog zadovoljena svih triju uvjeta.

8.

Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora

neprihvatljivo

 

9.

Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj

neprihvatljivo

 

10.

Plaćanja neoporezivih bonusa zaposlenima

neprihvatljivo

 

11.

Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i ostali troškovi financijske prirode

neprihvatljivo

 

12.

Kupnja infrastrukture, zemljišta i nekretnina

neprihvatljivo

 

13.

Amortizacija trajne materijalne imovine

uvjetno prihvatljivo

a) troškovi amortizacije izračunavaju se u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom Korisnika.

b) troškovi se odnose isključivo na amortizaciju u razdoblju potpore projektu;

c) navedena trajna materijalna imovina izravno se koristi za projekte, i

d) javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.

14.

Neizravni troškovi

uvjetno prihvatljivo

Ako se:

– izračunavaju primjenom paušalne stope, sukladno članku 54. Uredbe (EU) 2021/1060; ili

– izračunavaju primjenom standardne veličine jediničnih troškova ili primjenom jednokratnih iznosa koji nisu veći od 200.000,00 EUR javnog doprinosa; ili

– temelje na stvarnim troškovima, ili;

– izračunavaju primjenom financiranja koje nije povezano s troškovima, pod uvjetom da su takva bespovratna sredstva obuhvaćena nadoknadom doprinosa Unije na temelju članka 95. Uredbe (EU) 2021/1060.

15.

Doprinosi u naravi u obliku naknada ili plaća koje pokriva treća strana u korist sudionika projekta

uvjetno prihvatljivo

Pod uvjetom da su doprinosi u naravi nastali u skladu s nacionalnim pravilima, uključujući računovodstvena pravila, te da ne premašuju trošak koji snosi treća strana.

16.

Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja roba, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti

uvjetno prihvatljivo1

Ako su kumulativno ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

(a) javna potpora isplaćena za operaciju koja uključuje doprinose u naravi po završetku operacije ne premašuje ukupne prihvatljive rashode, isključujući doprinose u naravi;

(b) vrijednost pripisana doprinosima u naravi ne premašuje općenito prihvaćene troškove na dotičnom tržištu;

(c) vrijednost i isporuka doprinosa u naravi mogu se neovisno procijeniti i provjeriti;

(d) u slučaju osiguravanja zemljišta ili nekretnine može se, za potrebe ugovora o zakupu, izvršiti plaćanje nominalnog godišnjeg iznosa koji ne premašuje jednu jedinicu valute države članice;

(e) u slučaju doprinosa u naravi u obliku neplaćenog rada vrijednost tog rada određuje se uzimajući u obzir provjereno utrošeno vrijeme i stopu nadoknade za jednaki rad.

17.

Troškovi povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja Korisnik

uvjetno prihvatljivo

Ako se odnosi na zahtjeve Posredničkog tijela razine 1 ili Posredničkog tijela razine 2 za obavljanje takve revizije.

18.

Troškovi jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija

uvjetno prihvatljivo

Ako nacionalno ili zakonodavstvo Europske unije zahtijeva jamstvo.

 

 

 

1 Pojašnjenje: isključivo kao doprinos Korisnika i/ili Partnera

 

 

 

Copyright © Ante Borić