NN 85/2023 (24.7.2023.), Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

1341

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15, 114/18 i 119/19) Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na svojoj 2. sjednici, održanoj 25. svibnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU LISTE IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

I.

Utvrđuje se Lista izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatnom razdoblju 2023. – 2027. godine u sastavu:

1. Damir Fekete, izmiritelj

2. Darko Grbavac, izmiritelj

3. Nina Klepac, izmiriteljica

4. Goran Stipković, izmiritelj.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva od 27. rujna 2018.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 025-02/23-02/1 Urbroj: 251-503/01-02-23-7 Zagreb, 25. svibnja 2023.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva Antun Oklopčić, dipl. ing. stroj., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić