Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 84/2023 (22.7.2023.), Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1335

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA DO 2027.

I.

Donosi se Plan upravljanja vodnim područjima do 2027.

Plan iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti sva tijela koja sudjeluju u provedbi Plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode će Plan iz točke I. ove Odluke objaviti na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/01

Urbroj: 50301-05/31-23-6

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA DO 2027.

 

Copyright © Ante Borić