Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 83/2023 (21.7.2023.), Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava tijekom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1311

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O OTVARANJU RAČUNA ZA DONACIJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA TIJEKOM MEĐUNARODNE DONATORSKE KONFERENCIJE O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU U UKRAJINI

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je da se na jedinstveni račun državnog proračuna Republike Hrvatske uplaćuju donacije financijskih sredstava tijekom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini.

II.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna, IBAN: HR 12 1001 0051 8630 0016 0 s pozivom na broj odobrenja: HR68 5460 – OIB uplatitelja.

III.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna prema sljedećim instrukcijama (foreign payments instructions):

 

NAZIV I ADRESA BANKE:

BANK NAME AND ADRESS:

Hrvatska narodna banka

Croatian National Bank

Trg hrvatskih velikana 3

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb, Hrvatska

10000 Zagreb, Croatia

BIC (SWIFT) CODE:

NBHRHR2X

NAZIV I ADRESA PRIMATELJA PLAĆANJA:

BENEFICIARY NAME AND ADDRESS:

Ministarstvo financija, Republike Hrvatske

Republic of Croatia – Ministry of Finance

Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Croatia

BROJ RAČUNA:

BANK ACCOUNT NUMBER:

IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

REFERENCA PLAĆANJA:

REMITTANCE INFO – REMARKS:

HR68 5460 – Financijska donacija za humanitarno razminiranje u Ukrajini

HR68 5460 – Financial donation for humanitarian demining in Ukraine

 

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/288

Urbroj: 50301-21/21-23-2

Zagreb, 20. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić