Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 81/2023 (19.7.2023.), Pravila o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

1286

Na temelju odredbi članka 26. stavka 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19. i 30/23.) Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILA

O SADRŽAJU, VREMENU I NAČINU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

I. UVODNI DIO

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima uređuje se sadržaj, vrijeme i način polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola), način ocjenjivanja kandidata, način bodovanja i druga pitanja značajna za polaganje završnog ispita koji se provodi pred Povjerenstvom za utvrđivanje završne ocjene i polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Pravilima se uređuje i sadržaj potvrde o završenoj Školi koju izdaje Pravosudna akademija (u daljnjem tekstu: Akademija).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA I UVJETI ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 3.

(1) Osobe koje nisu savjetnici u pravosudnim tijelima i koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima te namjeravaju sudjelovati u postupcima imenovanja sudaca općinskog, trgovačkog i upravnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika mogu pristupiti polaganju završnog ispita u Školi.

(2) Polaganje završnog ispita organizira Akademija u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji. Odluku o provedbi ispita donosi ravnatelj Akademije.

(3) Na završnom ispitu provjerava se i ocjenjuje je li i u kojoj mjeri kandidat stekao znanja i vještine za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda, odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika.

(4) Akademija na svojim mrežnim stranicama objavljuje poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita, poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita, popis literature za završni ispit, kao i ogledni primjerak testa za polaganje završnog ispita.

Članak 4.

(1) Rokovi za prijavu i za polaganje završnog ispita objavljuju se na mrežnim stranicama Akademije.

(2) Kandidat je u prijavi dužan navesti svoje ime, prezime, OIB, mjesto i adresu stanovanja te adresu elektroničke pošte na koju će zaprimati obavijesti.

(3) Ako kandidat ne izlazi na završni ispit prvi put u prijavi je dužan navesti i vrijeme kada je prvi puta pristupio polaganju završnog ispita.

(4) Kandidati za polaganje završnog ispita su dužni, uz prijavu koju podnose Akademiji, dostaviti:

– izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku potvrde o položenom pravosudnom ispitu,

– izvornik potvrde poslodavaca o radnom iskustvu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita, s popisom, opisom i naznakom vremenskog trajanja obavljanja pravnih poslova te

– dokaz o uplati naknade za pristup polaganju završnog ispita.

(5) Ako je kandidat osoba s invaliditetom te postoji potreba za dodatnim pomagalima, prijavi je dužan priložiti zahtjev i odgovarajuću liječničku dokumentaciju.

Članak 5.

(1) Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavka 1. ovih Pravila donosi ravnatelj Akademije, na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva, a protiv koje odluke se može pokrenuti upravni spor.

(2) Odluka o ispunjavanju uvjeta se dostavlja svakom kandidatu putem elektroničke pošte na adresu navedenu u prijavi kandidata iz članka 4. ovih Pravila. Osobama koje ne ispunjavaju uvjete obrazložena odluka će se dostaviti sukladno pravilima o osobnoj dostavi.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka prosljeđuje se Povjerenstvu koje određuje vrijeme i mjesto polaganja završnog ispita, a ovisno o broju prijavljenih kandidata završni ispit može se održati u više termina ili na više lokacija u isto vrijeme, sukladno odluci Povjerenstva.

(4) Obavijest o mjestu i vremenu polaganja završnog ispita Akademija dostavlja kandidatima putem elektroničke pošte na adresu navedenu u prijavi kandidata iz članka 4. ovih Pravila najkasnije 15 dana prije održavanja završnog ispita te objavljuje na mrežnim stranicama Akademije.

(5) Obavijest o polaganju pisanog i usmenog dijela ispita sadrži vrijeme i mjesto polaganja ispita, naznaku kandidatu da je prilikom dolaska na ispit dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, uputu o mogućnosti korištenja zakonskih tekstova te obavijest o nedopuštenosti korištenja tehničkih pomagala, remećenja urednog tijeka ispita te neodobrenog napuštanja prostorije u kojoj se provodi pisano testiranje, uz upozorenje na posljedice iz ovih Pravila.

III. POSTUPAK PROVOĐENJA I SADRŽAJ ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 6.

(1) Završni ispit provodi Povjerenstvo.

(2) O tijeku provođenja i ocjenjivanju završnog ispita sastavlja se zapisnik čiji je oblik i sadržaj određen propisom kojim se uređuje način rada Povjerenstva.

Članak 7.

(1) Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Kandidati se prvo pozivaju na pisani dio ispita, a zatim na usmeni dio ispita, najkasnije 60 dana od dana provođenja pisanog dijela ispita.

(2) Na pisanom dijelu ispita provjerava se znanje kandidata iz područja kaznenog, građanskog i upravnog prava.

(3) Završni ispit sastoji se od provjere stečenih praktičnih znanja i vještina za obnašanje pravosudnih dužnosti kroz praktične primjere i problemske situacije.

(4) Svi kandidati polažu isti završni ispit.

(5) Kandidati koji na pisanom ispitu ne ostvare najmanje 125 bodova ne mogu pristupiti usmenom ispitu.

(6) Obavijest svakom kandidatu o postignutom broju bodova na pisanom dijelu ispita Akademija dostavlja putem elektroničke pošte na adresu navedenu u prijavi kandidata iz članka 4. ovih Pravila.

Članak 8.

(1) Pisani dio ispita polaže se u formi testa koji se identificira putem numeričke zaporke koju određuje informatički sustav.

(2) Zaporka se bilježi na prvoj stranici testa, nakon što ju kandidat preda.

(3) Nakon provedenog testiranja, zaporke s imenima kandidata zatvaraju se u poseban omot i predaju tajniku Povjerenstva te se čuvaju u odgovarajućem prostoru u Akademiji.

(4) Pisani dio ispita sastoji se od testa koji sadrži 40 pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora, pri čemu svaki točan odgovor nosi jedan bod te četiri problemske situacije (primjerice sudskih slučajeva i sl.) s po četiri pitanja na koja kandidat mora napisati sažet odgovor, za koji može ostvariti najviše deset bodova.

(5) Trajanje pisanog dijela ispita može iznositi najviše četiri sata. Kandidati na pisanom dijelu ispita rješavaju test na računalu, a s obzirom na sadržaj ispita mogu koristiti isključivo tekstove propisa koje osigurava Akademija. Kandidatima nije dopušteno korištenje tehničkim pomagalima.

(6) Kandidata koji na pisanom dijelu ispita koristi nedopuštena pomagala, osobe koje nadziru pisani dio ispita uputit će da napusti prostoriju u kojoj se ispit provodi. Za takvu osobu smatra se da završni ispit nije položila. Ova činjenica unosi se u zapisnik o tijeku ispita.

(7) Kandidatu koji remeti uredan tijek pisanog dijela ispita ne dozvoljava se nastavak pisanja tog dijela završnog ispita te će ga osobe koje nadziru ispit uputiti da napusti prostoriju u kojoj se ispit provodi. Za takvu osobu smatra se da završni ispit nije položila. Ova činjenica unosi se u zapisnik o tijeku ispita.

(8) Kandidati ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se provodi pisano testiranje, osim u opravdanim slučajevima uz odobrenje osoba koje nadziru pisani dio ispita. Kandidatu koji, bez prethodne dozvole osoba koje nadziru pisani dio ispita, napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, ne dozvoljava se nastavak pisanja tog dijela završnog ispita te se na odgovarajući način primjenjuje članak 10. ovih Pravila. Ova činjenica unosi se u zapisnik o tijeku ispita.

(9) Računalnu naredbu za ispis pisanog dijela završnog ispita na pisaču daje isključivo osoba koja nadzire pisani dio završnog ispita, prema redoslijedu prijavljivanja odnosno istekom vremena testiranja. Pisani dio završnog ispita ne smije se brisati iz računala sve dok se ne izvrši pregled i bodovanje odnosno dok se ne odluči o prigovorima kandidata iz članka 13. stavka 8. ovih Pravila.

(10) Nakon ispisa pisanog dijela završnog ispita na pisaču nisu dopuštene nikakve sadržajne izmjene odgovora, a kandidati su dužni, nakon što izvrše pregled broja stranica ispisanog testa, potpisati izjavu kojom potvrđuju da je to njihov pisani dio završnog ispita. Osoba koja nadzire pisani dio završnog ispita na izjavi će zabilježiti točno vrijeme (sat i minuta) pregleda pisanog dijela završnog ispita od strane kandidata.

(11) Akademija određuje osobe koje nadziru pisani dio ispita i koje daju kandidatima odgovarajuće upute i pravila za rad na pisanom dijelu ispita.

Članak 9.

(1) Provjera znanja i vještina kandidata na usmenom dijelu ispita provodi se na način da pitanja postavljaju članovi Povjerenstva, s time da se istovremeno ispituje od tri do pet kandidata.

(2) Kandidatima se, uz druga pitanja, postavljaju i pitanja u obliku problemske situacije (simulacija postupka pred sudom i podjela uloga). Uz to, provjerava se i poznavanje Kodeksa sudačke etike i Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

(3) Broj bodova koje je pojedini kandidat ostvario na pisanom dijelu ispita neće se, prije usmenog dijela ispita, priopćiti članovima Povjerenstva.

(4) Usmeni dio ispita može trajati najduže 90 minuta.

Članak 10.

(1) Nepristupanje pisanoj ili usmenoj provjeri znanja i vještina, kao i odustanak od već započete provjere znanja i vještina smatra se padom završnog ispita, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi, o čemu odluku donosi Povjerenstvo.

(2) O postojanju opravdanih razloga za nepristupanje ispitu kandidat je dužan odmah obavijestiti tajnika Povjerenstva, a najkasnije u roku od tri dana dostaviti dokaze o tome Povjerenstvu.

(3) Opravdanim razlozima smatraju se bolest i drugi poremećaji zdravlja kandidata te druge izvanredne okolnosti koje se odnose na kandidata nastale nakon utvrđivanja i objave rasporeda polaganja ispita, a koje kandidata onemogućuju u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom.

(4) Opravdanost razloga iz stavka 3. ovog članka dokazuje se odgovarajućom liječničkom ili drugom dokumentacijom iz koje je moguće utvrditi vrijeme nastanka te okolnost spriječenosti u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom.

(5) Kandidat kojem se odobri nastavak ispita raspoređuje se za polaganje ispita po prestanku okolnosti iz stavka 3. ovog članka, u pravilu na istom ili na početku prvog idućeg ispitnog roka.

(6) Nastavak ispita započetog na određenom ispitnom roku može se kandidatu odobriti samo jedanput.

Članak 11.

(1) Usmeni dio ispita je javan.

(2) Osobe zainteresirane za slušanje ispita prijavljuju se Akademiji sukladno uputama objavljenima na mrežnoj stranici Akademije. U prijavi su dužne navesti svoje ime, prezime i adresu elektroničke pošte, koje podatke je Akademija dužna čuvati do završetka ispitnog roka.

(3) Raspored slušanja usmenog dijela ispita određuje Akademija prema raspoloživim prostornim mogućnostima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju tijeka usmenog dijela ispita.

(4) Predsjednik Povjerenstva može udaljiti slušatelje koji svojim ponašanjem ometaju tijek usmenog dijela ispita, kao i slušatelje koji se u prostoriji u kojoj se održava ispit ne mogu smjestiti na način da ne ometaju tijek ispita.

IV. BODOVANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 12.

(1) Na završnom ispitu kandidat može ostvariti ukupno 300 bodova.

(2) Na pisanom dijelu ispita kandidat može ostvariti najviše 200 bodova, od čega 40 bodova na testu s pitanjima s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora, a najviše 160 bodova na rješavanju pitanja vezanih uz problemsku situaciju, dok na usmenom dijelu ispita može ostvariti najviše 100 bodova.

(3) Kandidat koji ostvari najmanje 225 bodova položio je završni ispit.

Članak 13.

(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva zaduženi su za pregled i bodovanje pisanih ispita.

(2) Povjerenstvo je dužno pregledati i zajednički ocijeniti pisane ispite u roku od 30 dana po dovršetku pisanog ispita.

(3) Svaki član Povjerenstva boduje uspjeh kandidata na usmenom dijelu ispita do najviše 100 bodova, a ako svi članovi Povjerenstva ne postignu suglasnost oko određenog broja bodova primjenjuje se srednji broj bodova (aritmetička sredina).

(4) Ostvareni broj bodova na svakom od dijelova završnog ispita kao i ukupan broj ostvarenih bodova unose se u zapisnik.

(5) Obavijest o postignutom broju bodova iz pisanog dijela ispita te o pravu na uvid i prigovor Akademija priopćava kandidatu elektroničkom poštom na adresu navedenu u prijavi kandidata iz članka 4. ovih Pravila.

(6) Nakon slanja obavijesti iz stavka 5. ovoga članka Akademija na svojim mrežnim stranicama javno objavljuje obavijest o dovršetku bodovanja pisanog dijela ispita te o pravu na uvid i prigovor kandidata.

(7) Obavijest iz stavka 5. ovoga članka smatra se dostavljenom kandidatu s danom javne objave obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, neovisno o primitku elektroničke pošte.

(8) Kandidat ima pravo uvida u pisani dio ispita te pravo na pisani obrazloženi prigovor na bodovanje pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora i bodovanje odgovora na četiri pitanja svake pojedine problemske situacije koji podnosi Akademiji u roku od dva radna dana od dana javne objave obavijesti iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Uvid u pisani dio završnog ispita kandidat može ostvariti jednom, i to osobnim neposrednim uvidom.

(10) O prigovoru odlučuje Povjerenstvo u roku od tri radna dana od primitka prigovora.

V. SASTAVLJANJE PITANJA

Članak 14.

(1) Povjerenstvo sastavlja pitanja.

(2) Za svaki pisani dio ispita sastavlja se pet testova. Svaki test sastoji se od 40 pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora, od kojih su 16 iz građanske grane prava, 16 iz kaznene grane prava i osam iz upravne grane prava, te četiri problemske situacije, od kojih su dvije iz građanske grane prava, a dvije iz kaznene grane prava.

(3) Testovi se stavljaju u omotnice koje se zatvaraju i dostavljaju na čuvanje Akademiji. Svaka omotnica označava se rednim brojem, a prilikom polaganja pisanog dijela završnog ispita predsjednik Povjerenstva ždrijebom određuje iz koje omotnice će biti test koji će kandidati rješavati.

(4) Omotnice koje sadrže testove čuvaju se u odgovarajućem prostoru u Akademiji.

VI. ODLUKA O OCJENI NA ZAVRŠNOM ISPITU I POTVRDA O ZAVRŠENOJ ŠKOLI

Članak 15.

(1) Akademija odlukom utvrđuje ocjenu na završnom ispitu koja odgovara broju bodova na završnom ispitu u roku od 15 dana od dana održavanja završnog ispita.

(2) Protiv odluke o ocjeni na završnom ispitu može se pokrenuti upravni spor.

(3) Smatra se da su Školu završile osobe koje su položile završni ispit.

Članak 16.

(1) Akademija izdaje osobi koja je položila završni ispit Potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Potvrda o završenoj Školi).

(2) Potvrda o završenoj Školi izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovih Pravila (obrazac br. 1), a sadrži ime i prezime osobe koja je položila završni ispit, ostvareni broj bodova na završnom ispitu te potpis ravnatelja Akademije.

(3) Odluku o ocjeni na završnom ispitu i Potvrdu o završenoj Školi Akademija je dužna čuvati trajno.

VII. EVIDENCIJA O KANDIDATIMA I ČUVANJE PODATAKA

Članak 17.

(1) U Akademiji se vodi evidencija u elektroničkom obliku o kandidatima koji su pristupili polaganju završnog ispita i te je podatke Akademija dužna čuvati trajno.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime kandidata, njihov OIB, datum pristupanja pisanom i usmenom dijelu završnog ispita te broj ostvarenih bodova.

VIII. TAJNOST PODATAKA

Članak 18.

Sve osobe koje su u obavljanju svojih poslova saznale za sadržaj testa i zaporki kandidata dužne su navedene podatke čuvati kao poslovnu tajnu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine«, br. 25/20., 108/20. i 75/22.) primjenjivat će se na postupke polaganja završnog ispita započete do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 30/23.).

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine«, br. 25/20., 108/20. i 75/22.).

Članak 21.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/23-01/01 Urbroj: 390-02-01/02-23-01 Zagreb, 21. lipnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

Obrazac broj 1

 

 

 

Copyright © Ante Borić