Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 81/2023 (19.7.2023.), Odluka o obvezama kreditnih institucija pri izdavanju pokrivenih obveznica

Hrvatska narodna banka

1283

Na temelju članka 12. stavka 13., članka 19. stavaka 10. i 11. i članka 20. stavka 8. Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (»Narodne novine«, br. 53/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZAMA KREDITNIH INSTITUCIJA PRI IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA

Opseg Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom pobliže se propisuje:

1) način dostave izvatka iz registra skupa za pokriće Hrvatskoj narodnoj banci

2) iznos naknade za izdavanje prethodnog mišljenja Hrvatske narodne banke

3) način dostave, oblik i sadržaj zahtjeva za izdavanje prethodnog mišljenja

4) kriteriji po kojima Hrvatska narodna banka ocjenjuje poslovni plan kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica, dugoročna održivost poslovanja kreditne institucije i njezina sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva i

5) kriteriji po kojima Hrvatska narodna banka ocjenjuje radi li se o materijalno značajnoj izmjeni poslovnog plana kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica.

(2) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (»Narodne novine« br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.; u nastavku teksta: Zakon o kreditnim institucijama) dobile odobrenje za rad i koje u skladu sa Zakonom o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (»Narodne novine«, br. 53/2022.; u nastavku teksta: Zakon) izdaju ili namjeravaju izdati pokrivene obveznice (u nastavku teksta: izdavatelj).

Definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu i Zakonu o kreditnim institucijama.

Dostava izvatka i zahtjeva

Članak 3.

(1) Izdavatelj pokrivenih obveznica dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci u elektroničkom obliku:

1) izvadak iz registra skupa za pokriće,

2) zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja o poslovnom planu kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica s propisanom dokumentacijom i

3) zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja za materijalno značajnu izmjenu poslovnog plana.

(2) Izvadak i zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku dostavljaju se putem informacijskog sustava predviđenog za to.

(3) Iznimno se zahtjevi iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovog članka mogu dostaviti poštom ili osobno.

Iznos naknade

Članak 4.

Naknada za izdavanje prethodnog mišljenja iz članka 19. Zakona uključena je u naknadu koja se naplaćuje u skladu s podzakonskim propisom kojim Hrvatska narodna banka na temelju članka 200. Zakona o kreditnim institucijama propisuje naknadu za superviziju kreditnih institucija.

Sadržaj zahtjeva

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja o poslovnom planu kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica sadržava sljedeće informacije:

1) opće podatke o izdavatelju, a koji uključuju: naziv, sjedište i osobni identifikacijski broj/matični broj/LEI izdavatelja

2) obrazloženje planiranih aktivnosti u vezi s izdavanjem pokrivenih obveznica i

3) informacije iz članka 19. stavaka 3., 4., 5. i 7. Zakona uz preciziranje u opisu programa pokrivenih obveznica sljedećega: namjeravaju li se pokrivene obveznice izdati u jednom ili više izdanja, uključujući planirane datume izdavanja, te informaciju o tome na kojem se uređenom tržištu namjeravaju izdati pokrivene obveznice.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilažu se sljedeći dokumenti:

1) dokumentacija koja se prilaže informacijama iz članka 19. stavaka 3., 4., 5. i 7. Zakona

2) poslovni plan kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica i

3) analiza svih rizika za poslovanje s pokrivenim obveznicama iz članka 23. stavka 4. Zakona.

(3) Poslovni plan iz stavka 2. točke 2. ovog članka mora minimalno sadržavati:

1) opis financijskog položaja izdavatelja koji sadržava analizu poslovanja izdavatelja s pokazateljima uspješnosti, likvidnosti, solventnosti, zaduženosti, efikasnosti poslovanja, uključujući i profil rizičnosti izdavatelja

2) projekciju financijskog položaja izdavatelja za cjelokupno razdoblje na koje se izdaju pokrivene obveznice, a koja minimalno uključuje plan stope i iznosa regulatornog kapitala, minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze te bilancu i račun dobiti i gubitka koji sadržajno odgovaraju bilanci i računu dobiti i gubitka koji se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014

3) trenutačna stanja i projekciju za cjelokupno razdoblje na koje se izdaju pokrivene obveznice: vrijednosti pokazatelja povrata na imovinu (ROA), povrata na kapital (ROE), troška kapitala (COE), troška rizika (COR), minimalnog zahtjeva za likvidnosno pokriće (LCR), financijske poluge, koeficijenta tekuće likvidnosti i omjera neto stabilnih izvora financiranja

4) opis planiranih aktivnosti i načina korištenja novčanih sredstva dobivenih izdavanjem pokrivenih obveznica

5) samoprocjenu utjecaja izdavanja pokrivenih obveznica na dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja i njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

(4) Pisana analiza svih rizika iz stavka 2. točke 3. ovoga članka mora minimalno sadržavati:

1) procjenu značajnosti svih rizika kojima će izdavatelj biti izložen izdavanjem pokrivenih obveznica u cjelokupnom razdoblju dospijeća pokrivenih obveznica i

2) izvješće o provođenju analize otpornosti na stres za rizike povezane sa izdavanjem pokrivenih obveznica u različitim stresnim scenarijima.

(5) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da sve informacije i dokumenti sadržani i priloženi zahtjevu za izdavanje prethodnog mišljenja budu točni, istiniti i potpuni, te je u slučaju nastanka događaja nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost informacija i dokumentacije, dužan dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci ažurirane informacije i dokumentaciju iz ovog članka.

Kriteriji za ocjenu poslovnog plana

Članak 6.

(1) Kriteriji na temelju kojih Hrvatska narodna banka ocjenjuje poslovni plan kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica, odnosno utvrđuje da izdavanje pokrivenih obveznica neće ugroziti dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja i njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva jesu sljedeći:

1) planirano izdavanje pokrivenih obveznica nema značajan negativan utjecaj na poslovanje izdavatelja i njegov profil rizičnosti

2) planirano izdavanje pokrivenih obveznica nema značajan negativan utjecaj na financijski položaj i pokazatelje poslovanja izdavatelja iz članka 5. stavka 3. točaka 2. i 3. ove Odluke

3) ukupna računovodstvena vrijednost imovine u skupu za pokriće izdanih i planiranih izdanja pokrivenih obveznica za tromjesečje koje prethodi trenutku podnošenja zahtjeva ne prelazi 15% ukupne imovine izdavatelja u tromjesečju koje prethodi trenutku podnošenja zahtjeva

4) na temelju analize rizika povezanih s izdavanjem pokrivenih obveznica iz članka 5. stavka 4. ove Odluke, kao i aktivnostima supervizije nad poslovanjem izdavatelja u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, utjecaj planiranog izdavanja pokrivenih obveznica na rizike kojima nije u mogućnosti adekvatno upravljati nije značajan

5) iz analize planiranog načina korištenja novčanih sredstava dobivenih izdavanjem pokrivenih obveznica proizlazi gospodarska svrhovitost izdavanja pokrivenih obveznica, odnosno proizlazi da će koristi od izdanja pokrivenih obveznica za izdavatelja biti veće od troškova

6) strukturna obilježja imovine uključene u skup za pokriće ne upućuju na mogućnost povećanoga koncentracijskog rizika, a što bi moglo negativno utjecati na dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja

7) planirano izdavanje pokrivenih obveznica neće se negativno odraziti na mogućnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema deponentima ili drugim vjerovnicima

8) planirano izdavanje pokrivenih obveznica neće dovesti do toga da jedan ili više pokazatelja poslovanja izdavatelja ostvari vrijednost koja je izvan propisanih granica te

9) ne postoje druge činjenice i okolnosti koje upućuju na to da će planirano izdavanje pokrivenih obveznica negativno utjecati na dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja ili njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

(2) Ako je pri ocjenjivanju poslovnog plana kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica utvrđeno da nije ispunjen bilo koji od kriterija iz stavka 1. ovog članka, uzima se da bi takvo izdavanje pokrivenih obveznica ugrozilo dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja i njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

(3) Hrvatska narodna banka pri odlučivanju o izdavanju mišljenja o poslovnom planu kojim se uređuje i određuje izdavanje pokrivenih obveznica može uzeti u obzir i druge pokazatelje, dokumentaciju koju posjeduje ili supervizorske mjere donesene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ako procijeni da su relevantni za ocjenu ugrožava li izdavanje pokrivenih obveznica dugoročnu održivost poslovanja izdavatelja ili njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

Izmjena poslovnog plana

Članak 7.

(1) Svaka materijalno značajna izmjena programa pokrivenih obveznica iz članka 20. stavka 6. Zakona ujedno je i materijalno značajna izmjena poslovnog plana za potrebe ove Odluke, te zahtjeva izdavanje prethodnog mišljenja iz članka 20. stavka 3. Zakona.

(2) Ako se mijenja samo poslovni plan na način da izmjena toga poslovnog plana može utjecati na održivost poslovanja izdavatelja ili na njegovu sposobnost ispunjavanja regulatornih zahtjeva takva je izmjena materijalno značajna izmjena poslovnog plana.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 244-091/07-23/BV Zagreb, 10. srpnja 2023.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić