Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 81/2023 (19.7.2023.), Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1280

Na temelju članka 8. stavka 7. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU ŽRTVE O SAMOSTALNOM IZLASKU ZATVORENIKA ILI KAŽNJENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavještavanja žrtve kaznenog djela ili prekršaja odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula o svakom samostalnom izlasku ili bijegu osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja na štetu žrtve, od strane ustrojstvene jedinice za podršku žrtvama i svjedocima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Služba za podršku) sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak i Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje reguliraju pravo izbora žrtve na obavijest.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod, osim ako je posebno istaknuto drugačije.

Zahtjev žrtve

Članak 3.

(1) Žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula mogu tijekom kaznenog ili prekršajnog postupka samostalno ili putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika podnijeti svoj zahtjev usmeno ili pisanim putem nadležnim pravosudnim tijelima ili nakon pravomoćnog okončanja postupka Službi za podršku na propisanom upitniku koji je objavljen na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (Obrazac I) o tome žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika koji su na izvršavanju kazne zatvora.

(2) Žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula mogu promijeniti svoj zahtjev iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Služba za podršku će temeljem obavijesti kaznenog tijela kontaktirati žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula koji nisu tijekom kaznenog ili prekršajnog postupka ili nakon pravomoćnog okončanja postupka samostalno ili putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika podnijeli svoj zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, a u slučajevima kada se radi o kaznenim djelima protiv spolne slobode, protiv života i tijela, s elementima nasilja, ratnog zločina i prekršaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji.

II. POSTUPANJA KAZNENOG TIJELA I SLUŽBE ZA PODRŠKU

Samostalni izlasci

Članak 5.

(1) Služba za podršku obavijestit će žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula o samostalnom izlasku koji se odnosi na:

– uvjetni otpust

– redovni otpust

– pogodnost izlaska u mjesto prebivališta odnosno boravišta ili drugo mjesto ili izlazak radi posjeta članovima obitelji ili drugoj osobi

– pogodnost korištenja dijela godišnjeg odmora ili cijelog godišnjeg odmora u mjestu prebivališta odnosno boravišta ili drugom mjestu

– prekid izdržavanja kazne zatvora

– izvanredni izlazak bez nadzora.

(2) Služba za podršku će obavijestiti žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula o bijegu zatvorenika ili kažnjenika temeljem obavijesti kaznenog tijela, a nakon što je upravitelj o bijegu zatvorenika ili kažnjenika obavijestio nadležnu policijsku upravu radi obavještavanja i zaštite žrtve.

Obrasci

Članak 6.

(1) Žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula će na Obrascu I obavijestiti Službu za podršku o tome žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika koji su na izvršavanju kazne zatvora.

(2) Kaznionica, zatvor odnosno Centar za dijagnostiku u Zagrebu (u daljnjem tekstu: kazneno tijelo) će o zaprimanju na izdržavanje kazne zatvora zatvorenika ili kažnjenika iz članka 3. stavka 1. i iz članka 4. ovog Pravilnika, Službi za podršku dostaviti podatke o žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula kojima raspolaže temeljem članaka 55. i 58. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, a radi obavještavanja žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula (Obrazac II).

(3) U slučajevima kada kazneno tijelo ne raspolaže podacima o žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula temeljem članaka 55. i 58. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, a radi se o kaznenim djelima protiv spolne slobode, protiv života i tijela, s elementima nasilja, ratnog zločina i prekršaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji, kazneno tijelo će o zaprimanju na izdržavanje kazne zatvora zatvorenika ili kažnjenika Službi za podršku dostaviti podatke o žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula kojima raspolaže temeljem presude, uz obavijest prvostupanjskom sudu koji je sudio u predmetu u kojem je pravomoćno izrečena bezuvjetna kazna zatvora da nadopuni podatke o žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula koji nedostaju sukladno članku 55. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, a na znanje sucu izvršenja, radi obavještavanja žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula (Obrazac II).

(4) Služba za podršku će po zaprimljenoj obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ili po zaprimljenom zahtjevu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika kaznenom tijelu dostaviti podatke o zahtjevu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula da budu obaviješteni o svakom samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika (Obrazac III).

(5) Kazneno tijelo će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 4. ovoga članka o zahtjevu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula da budu obaviješteni o svakom samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika, prije samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika, o tome obavijestiti Službu za podršku, radi obavještavanja žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula (Obrazac IV).

(6) Kazneno tijelo će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 4. ovoga članka o zahtjevu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula da budu obaviješteni o svakom samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika, o bijegu zatvorenika ili kažnjenika obavijestiti Službu za podršku radi obavještavanja žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula (Obrazac V).

(7) Služba za podršku će izvijestiti kazneno tijelo ako žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula za vrijeme izvršavanja kazne zatvora promijene svoj zahtjev ponovnim slanjem Obrasca III.

(8) Služba za podršku će na traženje kaznenog tijela i suca izvršenja dostaviti izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula prema počinjenom kaznenom djelu i mogućnosti korištenja pogodnosti izlaska te o prekidu izdržavanja kazne zatvora (Obrazac VI).

Način razmjene podataka

Članak 7.

(1) Informacije i obrasci iz članka 6. ovog Pravilnika razmjenjivat će se putem elektroničke pošte, odnosno putem informacijskog sustava.

(2) Sukladno zahtjevu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, kazneno tijelo će prije prvog samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika o tome dostaviti obavijest Službi za podršku na Obrascu IV, a zatim će prije svakog samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika dostaviti informaciju o izlasku, vrsti i trajanju izlaska te mjestu korištenja izlaska.

(3) U slučaju bijega zatvorenika ili kažnjenika kazneno tijelo će bez nepotrebne odgode, nakon obavještavanja nadležne policijske uprave, obavijestiti i Službu za podršku.

(4) U slučaju promjene datuma otpusta zatvorenika ili kažnjenika kazneno tijelo će o novom datumu otpusta bez nepotrebne odgode po saznanju obavijestiti Službu za podršku.

(5) U slučaju da se zatvorenik ili kažnjenik po punom isteku kazne ne otpušta na slobodu nego ostaje u kaznenom tijelu po drugoj osnovi, kazneno tijelo će o navedenom obavijestiti Službu za podršku koja će o tome obavijestiti žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, prilikom prvog samostalnog izlaska ili puštanja zatvorenika na slobodu po drugoj osnovi, kazneno tijelo će obavijestiti Službu za podršku, koja će o samostalnom izlasku ili puštanju zatvorenika ili kažnjenika na slobodu obavijestiti žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula, čime prestaju obaveze daljnjeg obavještavanja po navedenoj osnovi.

(7) Ako u obrascima nisu navedeni svi podaci ili su podaci nepotpuni, Služba za podršku može elektroničkim putem zatražiti podatke koji nedostaju te koje će kazneno tijelo dostaviti ako istima raspolaže, a iznimno i u slučaju hitnosti podaci se mogu dostaviti na drugi odgovarajući način o čemu će se sastaviti službena bilješka.

III. POSTUPAK OBAVJEŠTAVANJA ŽRTVE ODNOSNO ČLANOVA NJEZINE OBITELJI AKO JE ŽRTVA PREMINULA

Vrste podrške

Članak 8.

(1) Služba za podršku obavještava žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula o svakom samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika što uključuje i pružanje emocionalne podrške telefonskim putem i upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtve i njezine obitelji.

(2) Služba za podršku može radi obavještavanja žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, kao i u slučaju potrebe za osiguranjem dodatne podrške i zaštite žrtvi, osim s kaznenim tijelima i probacijskim uredima, surađivati s policijom, državnim odvjetništvom, sudovima, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad i drugim javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva te stručnjacima koji se bave promocijom prava i pružanjem pomoći žrtvama, uključujući međuresorne timove na nacionalnoj, županijskoj i općinskoj razini.

Postupanje prema samostalnom traženju žrtve radi obavještavanja

Članak 9.

(1) Ako zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika nije podnesen Službi za podršku na propisanom obrascu ili je podnesen usmenim putem, Služba za podršku će se pisanim putem obratiti žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula slanjem dopisa sa propisanim upitnikom putem pošte s povratnicom kojim će uputiti žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula da svoj zahtjev dostave na propisanom obrascu koji moraju vlastoručno potpisati i dostaviti Službi putem pošte ili skenirano putem elektroničke pošte.

(2) O usmeno podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka bit će sačinjena službena bilješka.

Postupanje po obavijesti kaznenog tijela radi obavještavanja

Članak 10.

(1) Služba za podršku će po zaprimljenoj obavijesti kaznenog tijela iz članka 4. ovog Pravilnika žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula dostaviti dopis sa propisanim upitnikom (Obrazac I) iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika putem pošte s povratnicom, a navedeni dopis sadržavat će informacije o pravima žrtve dok će se upitnik odnositi na podatke potrebne Službi za podršku radi ispunjavanja Obrasca III.

(2) Žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula dostavit će Službi za podršku ispunjeni i vlastoručno potpisani upitnik putem pošte ili skenirano putem elektroničke pošte o svom zahtjevu u kojem iznose žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika.

(3) Ako žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula, nakon uredno dostavljenog dopisa s upitnikom, u roku od 30 dana od dana primitka dopisa, ne postupe sukladno stavku 2. ovog članka, smatrat će se da su informirani o svom pravu i da nisu zatražili mogućnost dobivanja navedene obavijesti te ih Služba za podršku neće obavještavati o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika, a o čemu će se izvijestiti kazneno tijelo.

(4) U slučaju neuredne dostave dopisa s upitnikom, dostava će biti ponovljena još jedanput, a ako je i drugi put dostava neuredna, smatrat će se da nije moguće stupiti u kontakt i obavijestiti žrtvu.

(5) Iznimno, u slučaju iz stavka 4. ovog članka, a kada se radi o vrlo teškim okolnostima kaznenog djela ili se radi o dugotrajnoj kazni zatvora za teže oblike kaznenih djela, Služba za podršku zatražit će elektroničkom poštom od operativno-komunikacijskog centra nadležne policijske uprave da stupe u kontakt sa žrtvom kako bi dobili broj fiksnog ili mobilnog telefona.

(6) Ako žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula ne postupe sukladno stavku 2. ovog članka te svoj zahtjev iskažu usmeno telefonskim putem, bit će upućeni da svoj zahtjev dostave i pisanim putem na propisanom upitniku iz stavka 1. ovog članka, a o navedenom će biti sačinjena službena bilješka.

(7) Ako žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula ne postupe sukladno stavku 6. ovog članka, Služba za podršku postupit će prema njihovom usmenom zahtjevu evidentiranom u službenoj bilješci.

Obavještavanje žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula

Članak 11.

(1) Žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula koji su zatražili obavijest o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika obavještava se na način koji je žrtva istaknula u zahtjevu:

a) telefonskim putem

b) putem elektroničke pošte

c) poštom.

(2) Ako nije moguće dostaviti informaciju žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula na način koji je žrtva istaknula u zahtjevu bit će im dostavljen dopis s obavijesti o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika putem pošte s povratnicom.

(3) U slučaju neuredne dostave dopisa, postupit će se sukladno članku 10. stavcima 4. i 5. ovog Pravilnika.

(4) Iznimno, u slučaju kratkog roka od zaprimanja obavijesti od kaznenog tijela ili suda do samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika, a ako nije moguće ostvariti telefonski kontakt sa žrtvom odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula putem raspoloživog telefonskog broja, Služba za podršku zatražit će elektroničkom poštom od operativno-komunikacijskog centra nadležne policijske uprave da stupe u kontakt sa žrtvom kako bi dobili broj fiksnog ili mobilnog telefona.

(5) Služba za podršku će u slučaju bijega zatvorenika ili kažnjenika kontaktirati žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula bez odgode po zaprimanju obavijesti kaznenog tijela, a najkasnije prvi radni dan nakon zaprimanja obavijesti.

Strani državljani

Članak 12.

(1) Ako se radi o žrtvi stranom državljaninu, odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula ili ako je žrtva hrvatski državljanin s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za koju se raspolaže adresom prebivališta, Služba za podršku će po zaprimljenoj obavijesti od kaznenog tijela o zaprimanju zatvorenika ili kažnjenika na izdržavanje kazne zatvora žrtvi, odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula dostaviti dopis na hrvatskom jeziku za hrvatske državljanine i na engleskom jeziku za strane državljanine putem pošte s povratnicom.

(2) Služba za podršku će žrtvi odnosno članovima njezine obitelji ako je žrtva preminula uz dopis poslati i propisani upitnik na hrvatskom ili engleskom jeziku iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika putem pošte s povratnicom kojim se od žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula traži da se izjasne o tome žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika koji su na izvršavanju kazne zatvora.

(3) Žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula dostavit će Službi za podršku ispunjen i vlastoručno potpisan upitnik na hrvatskom ili engleskom jeziku putem pošte ili skenirano putem elektroničke pošte o svom zahtjevu u kojem iznose žele li ili ne žele koristiti svoje pravo biti obaviješteni o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika.

(4) Ako žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula, nakon uredno dostavljenog dopisa s upitnikom, u roku od 45 dana od dana primitka dopisa, ne postupe sukladno stavku 3. ovog članka, smatrat će se da su informirani o svom pravu i da nisu zatražili mogućnost dobivanja navedene obavijesti te ih Služba za podršku neće obavještavati o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika, a o čemu će se izvijestiti kazneno tijelo.

(5) U slučaju neuredne dostave dopisa s upitnikom, postupit će se sukladno članku 10. stavcima 4. i 5. ovog Pravilnika.

(6) Ako žrtva odnosno članovi njezine obitelji ako je žrtva preminula ne postupe sukladno stavku 3. ovog članka te svoj zahtjev iskažu usmeno telefonskim putem, postupit će se sukladno članku 10. stavku 6. i 7. ovog Pravilnika.

Slučajevi kada se ne obavještava žrtva

Članak 13.

Služba za podršku ne obavještava žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula u sljedećim slučajevima:

– ako je za žrtvu u prethodnom postupku utvrđeno da ne želi biti obavještena o samostalnom izlasku ili bijegu zatvorenika ili kažnjenika

– ako je oštećenik pravna osoba

– ako je žrtva preminula, a članovi obitelji žrtve su nepoznati.

Postojanje ugroze za sigurnost zatvorenika

Članak 14.

(1) Pravo žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula na obavijest može biti uskraćeno u slučajevima u kojima postoji ugroza za sigurnost zatvorenika prilikom samostalnog izlaska, osim u slučajevima bijega zatvorenika ili kažnjenika.

(2) Kazneno tijelo će o saznanjima o postojanju ugroze za sigurnost zatvorenika ili kažnjenika obavijestiti policiju i Službu za podršku.

(3) U slučaju da Služba za podršku raspolaže informacijom o postojanju ugroze za sigurnost zatvorenika, a za koju je saznala neposredno od žrtve ili druge osobe, o istome će obavijestiti policiju i kazneno tijelo.

IV. IZRADA IZVJEŠĆA O STAVU ŽRTVE, ODNOSNO ČLANOVA NJEZINE OBITELJI AKO JE ŽRTVA PREMINULA PREMA POČINJENOM KAZNENOM DJELU NA ZAHTJEV KAZNENOG TIJELA I SUCA IZVRŠENJA

Odobravanje pogodnosti

Članak 15.

(1) Kazneno tijelo može prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatražiti od Službe za podršku izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula prema počinjenom kaznenom djelu i mogućnosti korištenja pogodnosti, ali samo za žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula koji su se prethodno izjasnili da žele iznijeti stav.

(2) Služba za podršku će izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, prema počinjenom kaznenom djelu dostaviti kaznenom tijelu na Obrascu VI.

Prekid izdržavanja kazne zatvora

Članak 16.

(1) Sudac izvršenja može prilikom donošenja rješenja o prekidu izdržavanja kazne zatvora zatražiti od Službe za podršku izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula prema počinjenom kaznenom djelu i prekidu izdržavanja kazne zatvora, ali samo za žrtvu odnosno članove njezine obitelji ako je žrtva preminula koji su se prethodno izjasnili da žele iznijeti stav.

(2) Služba za podršku će izvješće o stavu žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula, prema počinjenom kaznenom djelu dostaviti sucu izvršenja na Obrascu VI.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Služba za podršku će voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima žrtve odnosno članova njezine obitelji ako je žrtva preminula.

Članak 18.

Izgled i sadržaj obrazaca I, II, III, IV, V i VI koji proizlaze iz ovog Pravilnika odredit će odlukom ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-24/12-01/138

Urbroj: 514-05-02-02-01/02-23-144

Zagreb, 7. srpnja 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić