Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 80/2023 (18.7.2023.), Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1268

Na temelju članka 10. stavka 7., članka 11. stavka 4., članka 14. stavka 6., članka 16. stavka 2., članka 21. stavka 4., članka 30. stavka 4., članka 84. stavka 10. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 46/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA

OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju područja osnovne i dopunske izobrazbe, trajanje izobrazbe, obnavljanje znanja dopunskom izobrazbom, sadržaj priručnika i programa za izobrazbu, način i tijek provođenja izobrazbe i polaganja ispita, načini najave izobrazbe, način izvođenja nastave u virtualnoj učionici, izgled i sadržaj potvrde o završenoj izobrazbi, prijave polaznika izobrazbe te upis u Fitosanitarni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: FIS), ocjenjivanje predavača i provedene izobrazbe, vođenje evidencija o provedenoj izobrazbi te o polaznicima izobrazbe, uporaba elektroničkih vjerodajnica (u daljnjem tekstu: vjerodajnice) odgovarajućih razina za pristup FIS-u te opća načela integrirane zaštite bilja.

(2) Svrha ovoga Pravilnika je uređenje područja izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, profesionalnih korisnika za profesionalnu primjenu, distributera i savjetnika za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (u daljnjem tekstu: izobrazba) radi postizanja ciljeva održive uporabe pesticida smanjenjem rizika i učinaka na zdravlje ljudi i na okoliš te primjene općih načela integrirane zaštite bilja.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se Prilozi I. i III. Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24. 11. 2009.).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. odgovorna osoba provoditelja izobrazbe je osoba imenovana od strane provoditelja izobrazbe koja je odgovorna za najavu, organizaciju i provođenje izobrazbe, upis polaznika izobrazbe, izdavanje potvrde o završenoj izobrazbi te polaganje ispita

2. moduli izobrazbe su moduli propisani člankom 10. stavkom 4. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 46/22) (u daljnjem tekstu: Zakon)

3. nastavni materijali su svi materijali koji se koriste u izobrazbi kao što su skripte, prezentacije, priručnici i dr. što se koristi u svrhu izobrazbe

4. snimljeni materijali su sva ona audiosredstva i videosredstva koja se koriste u svrhu prikaza sigurnog rukovanja i pravilne primjene pesticida

5. kalibracija se odnosi na izračunavanje svih parametara primjene pesticida (koncentracija, utrošak škropiva, kapacitet i dr.) te podešavanje uređaja za primjenu pesticida za ispravan rad.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju isto značenje kao i pojmovi iz Zakona.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Izobrazba

Članak 4.

(1) Polaznicima izobrazbe osigurava se stjecanje zadovoljavajućeg znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, a sukladno područjima izobrazbe navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: područja izobrazbe), uzimajući u obzir njihove različite uloge, poslove, obveze i odgovornosti.

(2) Znanje stečeno pohađanjem osnovne i dopunske izobrazbe polaznici izobrazbe moraju redovito obnavljati najkasnije u roku od pet godina od polaganja ispita iz osnovnog, odnosno iz dopunskog modula izobrazbe.

(3) Polaznici izobrazbe koji su znanja iz osnovne i/ili dopunske izobrazbe stekli sukladno članku 12. Zakona, svoja znanja moraju redovito obnavljati najkasnije u roku od pet godina od završetka neke od iznimki od obaveza pohađanja izobrazbe.

(4) Polaznici izobrazbe kojima prođe više od pet godina od polaganja ispita iz osnovnog, odnosno iz dopunskog modula izobrazbe ili završetka neke od iznimki od obaveza pohađanja izobrazbe, za ponovno stjecanje prava moraju proći dopunsku izobrazbu iz prethodno položenog modula ili modula za koje vrijedi priznavanje izobrazbi sukladno članku 32. Zakona te položiti ispit.

(5) Polaznici izobrazbe znanja obnavljaju pohađanjem dopunske izobrazbe kod provoditelja izobrazbe ili sudjelovanjem na stručnom usavršavanju koje je predložilo Povjerenstvo za pesticide i usvojio ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) ili pohađanjem tečajeva strukovnog osposobljavanja koje je organiziralo ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom.

Sadržaj priručnika za izobrazbu i nastavni materijali

Članak 5.

(1) Osnovni nastavni materijal za izobrazbu je priručnik za izobrazbu »Priručnik za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja« (u daljnjem tekstu: Priručnik).

(2) Priručnik sadrži detaljno razrađeno nastavno gradivo za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida koje obuhvaća sva područja izobrazbe sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Priručnik sadrži i nastavne materijale koji su potrebni za razumijevanje gradiva iz područja izobrazbe, a koje uključuje: štetne organizme bilja i biljnih proizvoda, pesticide (definicija, svrha, sastav, formulacije, podjela, mehanizmi djelovanja, primjena, etiketa, aktivne i dodatne tvari), ostatke pesticida, rezistentnost te stavljanje pesticida na tržište.

(4) Dodatni nastavni materijali koji se odnose na izračun doze i koncentracije, pripremu osnovnih tvari za primjenu u zaštiti bilja, sredstva za zaštitu bilja niskog rizika, zaštitu pčela, preciznu poljoprivredu, nekemijske mjere za zaštitu bilja i drugi nastavni materijali objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) U Priručnik i nastavne materijale iz stavka 4. ovoga članka mogu se uključiti i drugi nastavni sadržaji u svrhu ostvarenja sigurnog rukovanja i pravilne primjene pesticida i postizanja održive uporabe pesticida.

(6) Ministarstvo objavljuje Priručnik na svojim mrežnim stranicama.

Ispitna pitanja

Članak 6.

(1) Ispitna pitanja se izrađuju prema Priručniku i objavljenim nastavnim materijalima, posebno za svaki modul izobrazbe.

(2) Ispitna pitanja se generiraju iz FIS-a neposredno prije održavanja ispita, a sustav dodjeljuje polazniku izobrazbe 30 pitanja nasumičnim odabirom za modul koji je pohađao, iz zbirke pitanja za određeni modul koje je pripremilo Povjerenstvo za pesticide.

(3) Sva ispitna pitanja su zadaci višestrukog izbora koja sadrže mogućnost izbora jednog pravog odgovora između nekoliko ponuđenih odgovora.

Sadržaj Programa izobrazbe

Članak 7.

(1) Program za provedbu osnovnih i dopunskih modula izobrazbe izrađuju provoditelji izobrazbe.

(2) Program osnovnih i dopunskih modula izobrazbe mora biti prilagođen tematskim cjelinama za provedbu osnovne i dopunske izobrazbe, objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva te mora sadržavati najmanje:

– naziv programa

– nastavni plan za svaki modul za koji se ovlašćuju provoditelji izobrazbe, uvažavajući tematske cjeline za provedbu izobrazbe

– fond nastavnih sati za svako područje izobrazbe po modulima

– način izvođenja izobrazbe, kao što je podjela na teorijski i praktični dio

– način provjere znanja

– uvjete za pristup izobrazbi i ispitu za pojedini modul

– kome je namijenjen (profesionalnim korisnicima, distributerima, savjetnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu)

– tehničke, kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa

– prostor, način i opremu za provođenje vježbi i

– cijenu pohađanja izobrazbe i polaganja ispita, uz navođenje propisa na temelju kojeg su cijene utvrđene.

Vrste tehničke i nastavne opreme

Članak 8.

Provoditelj izobrazbe mora:

– imati obaveznu opremu u učionicama sukladno propisu o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

– uputiti polaznike izobrazbe na poveznicu Ministarstva gdje se nalaze Priručnik i ostali nastavni materijali za izobrazbu.

Način izvođenja nastave u virtualnoj učionici

Članak 9.

(1) Zbog posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, provoditelji izobrazbe iz članka 20. stavka 1. Zakona mogu po naredbi ministra održavati nastavu na daljinu uz korištenje informatičko-komunikacijske tehnologije na platformama koje to omogućuju.

(2) Predavanja se moraju održavati u realnom vremenu s predavačima koji mogu koristiti snimljene materijale za pojašnjenje gradiva, ali ne mogu se koristiti snimljena predavanja.

(3) Nastava se izvodi na sljedeći način:

– polaznicima izobrazbe se dostavlja poveznica ili neka druga mogućnost da se prijave na virtualnu učionicu s točnim vremenom početka nastave i uputama za prijavu i sudjelovanje u virtualnoj učionici

– polaznici izobrazbe se, koristeći poveznicu, prijavljuju svojim punim imenom i prezimenom

– polaznicima izobrazbe je omogućeno postavljanje pitanja i dobivanje odgovora u realnom vremenu usmeno ili preko chat funkcije.

Način rada virtualnih učionica

Članak 10.

(1) Provoditelji izobrazbe dužni su obavljati najave virtualne izobrazbe, prijavu kandidata, tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije i provjeru prava kandidata kojem modulu izobrazbe mogu pristupiti, provoditi sadržajno istu izobrazbu kao i kod izobrazbe uživo, voditi propisane liste i druge evidencije te evidentirati prisutnost polaznika izobrazbe sukladno Zakonu i ovome Pravilniku.

(2) Trajanje virtualne izobrazbe mora biti isto kao i kod izobrazbe uživo.

(3) Priručnik i skripte se polaznicima izobrazbe šalju elektroničkim putem.

(4) Upitnik o izobrazbi polaznici izobrazbe ispunjavaju online, a upitnici s odgovorima koji nisu ispunjeni online se moraju čuvati u evidenciji zajedno s ostalom dokumentacijom.

(5) Potpisnu listu čini evidencija prisutnosti sudionika s platforme koja se koristi za rad ili snimka zaslona (screenshot) svih sudionika vidljiv na platformi koji se također čuva u evidenciji zajedno s ostalom dokumentacijom.

Način online polaganja ispita i generiranja ispitnih pitanja u virtualnoj učionici

Članak 11.

(1) Polaznicima izobrazbe se dostavlja poveznica ili neka druga mogućnost da se prijave na ispit s točnim vremenom početka nastave i uputama za prijavu i polaganje ispita.

(2) Ako je izvedivo, ispiti se mogu održati na daljinu u realnom vremenu uz arhiviranje testova u papirnatom obliku te ispunjavajući obvezu da ovlašteni predavač pregledava testove samostalno i utvrđuje rezultate i potpisuje se na svaki test koji je pregledao i utvrdio rezultat.

(3) Ispiti na daljinu održavaju se na platformama na koje se polaznici izobrazbe moraju prijaviti koristeći korisničko ime i lozinku koju im dodijeli provoditelj izobrazbe.

(4) Odgovorna osoba provoditelja izobrazbe je obavezna prije početka ispita provjeriti identitet polaznika izobrazbe.

(5) Odgovorna osoba provoditelja izobrazbe je obavezna osigurati da se pitanjima ne može pristupiti prije početka ispita.

(6) Za vrijeme održavanja ispita kamere svih polaznika izobrazbe moraju biti uključene.

(7) Pitanja za online polaganje ispita generiraju se iz FIS-a zasebno za svaki modul, gdje će sustav dodijeliti 30 pitanja nasumičnim odabirom.

(8) Ako nije moguće provesti testiranje na daljinu, ispiti se održavaju u prostorima institucija.

Način administrativnog produženja potvrde o završenoj izobrazbi u posebnim okolnostima

Članak 12.

(1) Potvrda o završenoj izobrazbi administrativno se produžuje u FIS-u, na temelju naredbe ministra, na zahtjev polaznika izobrazbe kojemu je istekla potvrda za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

(2) U skladu s naredbom o administrativnom produženju potvrde o završenoj izobrazbi, mijenjaju se podaci u FIS-u u roku na koji se produžuje potvrda, a polaznik izobrazbe preuzima novu potvrdu iz FIS-a.

Najava izobrazbe putem FIS-a i ostalih načina obavještavanja

Članak 13.

(1) Informacije o najavi izobrazbe koje daje provoditelj izobrazbe putem FIS portala (mrežna stranica Ministarstva) te vlastitih mrežnih stranica, javno su dostupne ovlaštenim predavačima, polaznicima izobrazbe i svim zainteresiranim stranama.

(2) Podaci o izobrazbi uneseni u FIS moraju sadržavati sve podatke koji se traže na e-Obrascu, kao što su: podaci o nazivu provoditelja izobrazbe koji organizira izobrazbu, jedinstvenu oznaku izobrazbe, kontakt osoba za izobrazbu, nazivu izobrazbe, tipu izobrazbe, rok do kojeg se može prijaviti na izobrazbu, vremenu i mjestu održavanja izobrazbe i ispita, modulima izobrazbe i ispita, poveznicu na mrežne stranice provoditelja izobrazbe na kojoj se nalaze podaci o najavljenoj izobrazbi, maksimalan broj polaznika, svim ovlaštenim predavačima koji će sudjelovati u izobrazbi, cijeni izobrazbe i ispita, ukupnom trajanju izobrazbe.

(3) Javno objavljeni podaci koje daje provoditelj izobrazbe u sklopu najave izobrazbe (putem mrežnih stranica, plakata, radija, televizije i pisanih medija i drugih sredstava javnog priopćavanja), moraju sadržavati sljedeće informacije:

– naziv i tip izobrazbe

– module za koje se izobrazba održava

– cijenu

– trajanje izobrazbe

– mjesto održavanja izobrazbe

– datum i sat održavanja izobrazbe

– puni naziv priručnika: »Priručnik za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja«

– adresu i kontakt provoditelja izobrazbe.

Način i rok prijave na izobrazbu

Članak 14.

(1) Polaznici izobrazbe prijavljuju se na najavljenu izobrazbu najkasnije 24 sata prije održavanja izobrazbe.

(2) Polaznici izobrazbe prijavljuju se za pohađanje izobrazbe i polaganje ispita elektroničkim putem ispunjavajući e-Obrazac koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva i na mrežnim stranicama provoditelja izobrazbe te na drugi način iz stavka 4. ovoga članka.

(3) Nakon što provoditelj izobrazbe kroz FIS potvrdi prijavu polaznika na izobrazbu, iz FIS-a se polazniku automatski šalje obavijest o uspješnoj prijavi na izobrazbu.

(4) Osim elektroničkim putem, polaznici mogu ispuniti prijavnicu dostupnu na mrežnim stranicama Ministarstva i poslati elektroničkom poštom, poštom u papirnatom obliku ili dostaviti osobnim dolaskom ako polaznik izobrazbe nema mogućnost elektroničke prijave.

(5) Provoditelj izobrazbe koji organizira i provodi izobrazbu, prije održavanja izobrazbe utvrđuje ispunjava li polaznik izobrazbe uvjete za pohađanje izobrazbe i pristup ispitu, a dokazi o ispunjavanju uvjeta polaznika, koji može biti i u elektroničkom obliku, čuvaju se zajedno s ostalom dokumentacijom o izobrazbi.

(6) Polaznici izobrazbe koji se prijavljuju na dopunsku izobrazbu, nisu dužni dostavljati dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristupanje izobrazbi, ako su u FIS prethodno uneseni svi potrebni podaci.

(7) Najviši iznosi naknade za troškove izobrazbe i ispita određeni su propisom kojim se uređuje visina naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom.

Način upisa u FIS stranih državljana

Članak 15.

Za prijavu na izobrazbu, pristupanje izobrazbi i dobivanje potvrde o završenoj izobrazbi strani državljani moraju ishoditi Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) nakon čega se mogu prijaviti na izobrazbu i pristupiti izobrazbi.

Način i tijek provedbe izobrazbe

Članak 16.

(1) Provoditelj izobrazbe koristi Priručnik i nastavne materijale iz članka 5. ovoga Pravilnika za provedbu izobrazbe i prilagođava ih ciljanoj skupini polaznika izobrazbe.

(2) Nastavni materijali trebaju sadržavati gradivo za svaki modul, prilagođeno tematskim cjelinama za provedbu izobrazbe za svaki pojedini modul.

(3) Za sve skupine polaznika posebna pažnja se treba posvetiti pojašnjenju etikete koja se nalazi na svakom sredstvu za zaštitu bilja te općim načelima integrirane zaštite bilja navedenima u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(4) Materijali za pojedini modul trebaju biti imenovani nazivom tog modula, a provoditelj izobrazbe je dužan osigurati svakom polazniku materijale iz članka 5. ovoga Pravilnika bez dodatne naknade.

(5) Provoditelj izobrazbe koji organizira i provodi izobrazbu dužan je osigurati da u svakom osnovnom modulu izobrazbe sudjeluju minimalno dva ovlaštena predavača koji sukladno svom ovlaštenju zajedno pokrivaju sva područja izobrazbe iz modula za koje se izobrazba provodi.

(6) Provoditelj izobrazbe koji organizira i provodi izobrazbu će osigurati da u svakom dopunskom modulu izobrazbe sudjeluje minimalno jedan ovlašteni predavač koji sukladno svom ovlaštenju pokriva sva područja izobrazbe iz modula za koje se izobrazba provodi.

(7) Svaki ovlašteni predavač smije držati predavanje samo za module i područja izobrazbe za koje je ovlašten obavljati poslove predavača.

(8) Obvezni dio vježbi u osnovnom modulu izobrazbe mora se organizirati najmanje iz sljedećih područja:

– postupci pri skladištenju, rukovanju i miješanju pesticida

– preporučeni načini smanjenja izloženosti primjenitelja (osobna zaštitna oprema)

– kalibracija i održavanje uređaja za primjenu pesticida i mjere opreza (uključujući i leđne prskalice)

– zaštita pčela

– osnovni principi i smjernice za integriranu zaštitu bilja

– precizni uređaji za primjenu pesticida

– recepti i priprema osnovnih tvari za primjenu u zaštiti bilja

– nekemijske alternativne metode.

(9) Vježbe iz stavka 8. podstavka 3. ovoga članka održavaju se u trajanju od pet školskih sati u osnovnom modulu izobrazbi, uzimajući u obzir glavne djelatnosti grupe polaznika izobrazbe.

(10) Vježbe iz stavka 8. podstavka 4. ovoga članka moraju se održati u trajanju od najmanje dva školska sata u osnovnom modulu izobrazbi.

(11) Provoditelj izobrazbe koji organizira i provodi izobrazbu će osigurati da maksimalan broj polaznika izobrazbe pojedine izobrazbe i ispita bude 40.

(12) Provoditelj izobrazbe obvezan je u provedbi izobrazbe postupati u skladu s uputama i obavijestima Ministarstva.

(13) Provoditelj izobrazbe dužan je voditi evidenciju o prisutnosti polaznika izobrazbe u obliku potpisne liste koja se generira iz FIS-a, za svaki dan izobrazbe.

(14) Svaki polaznik potvrđuje svoje prisustvovanje na predavanjima putem čitača, osim u slučajevima kada se potvrda stječe sukladno članku 12. Zakona koji propisuje iznimke od obveze pohađanja osnovne i dopunske izobrazbe.

Trajanje modula izobrazbe

Članak 17.

(1) Trajanje osnovnih modula izobrazbe iznosi najmanje 17 školskih sati.

(2) Trajanje dopunskih modula izobrazbe iznosi najmanje pet školskih sati.

(3) Trajanje ispita iznosi najviše dva školska sata odnosno 90 minuta.

(4) Vrijeme utrošeno na polaganje ispita ne ubraja se u satnicu izobrazbe.

Način i tijek polaganja ispita

Članak 18.

(1) Ispit se polaže u pisanom obliku.

(2) Odgovorna osoba provoditelja izobrazbe ili ovlašteni predavač provjerava da li su svi polaznici izobrazbe koji su se potpisali na potpisnu listu (u daljnjem tekstu: zapisnik o ispitu) pristupili ispitu uvidom u njihove osobne iskaznice ili druge identifikacijske dokumente te registriracijom u FIS putem vjerodajnica i čitača.

(3) Tijekom ispita mora biti nazočan najmanje jedan ovlašteni predavač.

(4) Svaki ispunjeni ispit mora biti potpisan od strane polaznika izobrazbe koji je polagao ispit i od strane ovlaštenog predavača koji je pregledao ispit i ocijenio prolaznost.

(5) Ovlašteni predavač pregledava ispite samostalno i utvrđuje rezultate te se potpisuje na svaki ispit koji je pregledao i utvrdio rezultat.

(6) Ispit je uspješno položio polaznik koji je točno odgovorio na minimalno 70 % postavljenih ispitnih pitanja.

(7) Nakon uspješno položenog ispita za svakog polaznika izobrazbe, provoditelj izobrazbe u FIS upisuje status »položio«.

(8) Ako polaznik izobrazbe ne pristupi ispitu za kojeg se prijavio smatra se da nije položio ispit.

(9) Zapisnik o ispitu sastoji se najmanje od potpisne liste generirane iz FIS-a i ispita te se čuva sukladno članku 26. stavku 7. Zakona.

Kriteriji i rokovi za ponavljanje ispita

Članak 19.

(1) Ispit se ponavlja najkasnije u roku od 14 dana, ako polaznik izobrazbe nije točno odgovorio na najmanje 70 % postavljenih ispitnih pitanja.

(2) Ispit se može ponoviti više puta.

(3) Ispit se ne smatra valjanim i mora se ponoviti ako su inspekcijskim ili upravnim nadzorom utvrđene sljedeće nepravilnosti na ispitima:

– ako je utvrđena upotreba nedopuštenih pomagala kao što su: knjige, bilježnice, različiti pisani materijali, mobiteli i druga tehnička pomagala te nedopuštenih radnji: prepisivanje, davanje odgovora polaznicima izobrazbe unaprijed ili u tijeku polaganja ispita

– ako ne postoji zapisnik o ispitu

– ako ne postoji pravilno ispunjeni i ocijenjeni ispit za određenog polaznika izobrazbe

– ako je ispit nepotpisan od strane polaznika izobrazbe koji polaže ispit te ovlaštenog predavača koji je ispit pregledao.

Način izdavanja potvrde o završenoj izobrazbi

Članak 20.

(1) Prijavom na izobrazbu te nakon položenog ispita, podaci s prijavnice polaznika na izobrazbu nalaze se u FIS-u što se smatra upisom u FIS.

(2) Samo onim polaznicima koji ispunjavaju sve uvjete u FIS-u može biti označen status »aktivan« te se za njega u FIS-u automatski generira potvrda o završenoj izobrazbi (u daljnjem tekstu: potvrda) koja sadrži jedinstveni barcod.

(3) Svaki »aktivan« polaznik izobrazbe može iz FIS-a samostalno i višekratno ispisati potvrdu u periodu važenja potvrde.

(4) Ako polaznik izobrazbe iz nekog razloga ne može sam ispisati potvrdu, to na njegov osobni zahtjev može učiniti provoditelj izobrazbe kod kojeg je završio izobrazbu ili Ministarstvo.

Izgled i sadržaj potvrde

Članak 21.

U Prilogu II. ovoga Pravilnika propisan je izgled i sadržaj potvrde.

Vođenje evidencije o izobrazbi

Članak 22.

(1) Prislanjanjem vjerodajnice na čitač elektronički se potvrđuje prisutnost na izobrazbi i na ispitu, a potpisna lista prisutnih se generira iz FIS-a.

(2) U slučaju tehničkih problema odgovorna osoba provoditelja izobrazbe ili ovlašteni predavač provjerava jesu li svi polaznici izobrazbe koji su se potpisali na potpisnu listu pristupili predavanju uvidom u njihove osobne iskaznice ili druge identifikacijske dokumente.

(3) Potpisnu listu potpisuje odgovorna osoba provoditelja izobrazbe ili ovlašteni predavač koji svojim potpisom jamči da su svi potpisani polaznici izobrazbe bili prisutni na izobrazbi kroz cijelo njezino trajanje, odnosno u vrijeme navedeno u potpisnoj listi.

(4) Ako neki obveznik izobrazbe nije bio prisutan iz opravdanih razloga kroz cijelo vrijeme izobrazbe, navedena informacija se naznačuje uz ime i potpis tog polaznika izobrazbe te se navodi od kada do kada je bio prisutan.

(5) Polaznik izobrazbe koji je izostao više od 20 % od ukupnog broja sati izobrazbe, obvezan je ponovno odslušati propuštena predavanja u nekom drugom terminu u kojem se slučaju navedeno unosi u zapisnik o izobrazbi.

(6) Zapisnik o izobrazbi mora sadržavati najmanje potpisnu listu prisutnih generiranu iz FIS-a za svaki dan trajanja predavanja te nazive područja izobrazbe iz kojih su po danima održana predavanja prema predviđenom programu.

(7) Zapisnik o izobrazbi potpisuju ovlašteni predavači koji su sudjelovali u provedbi izobrazbe.

(8) Upitnik za ocjenu predavanja i ovlaštenih predavača koji su sudjelovali na izobrazbi (u daljnjem tekstu: upitnik) ispunjava se elektroničkim putem.

(9) Ako ispunjavanje elektroničkim putem nije moguće, upitnik je moguće isprintati i ručno ispuniti.

Način prikupljanja i dostave podataka i informacija

Članak 23.

(1) Ministarstvo prikuplja podatke o provoditeljima izobrazbe, ovlaštenim predavačima, polaznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita u sklopu FIS-a.

(2) Podatke o provoditeljima izobrazbe i ovlaštenim predavačima u FIS unosi Ministarstvo, a vode se u skladu s člankom 84. stavkom 2. Zakona.

(3) Evidencija o provoditeljima izobrazbe i evidencija o ovlaštenim predavačima sadrže podatke koji su sastavni dio zahtjeva iz članka 21. stavka 3. te članka 27. stavka 6. Zakona.

(4) Evidencije iz stavka 2. ovoga članka se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Podatke o polaznicima izobrazbe, provedbi izobrazbe i ispita u evidenciju unose provoditelji izobrazbe, u skladu s uputama Ministarstva.

Vrste i razine vjerodajnica

Članak 24.

(1) Svaki korisnik sustava održive uporabe pesticida mora posjedovati neku od vjerodajnica unutar Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (u daljnjem tekstu: NIAS) koje mogu biti različite sigurnosne razine.

(2) Korisnici mogu koristiti sve vjerodajnice dostupne unutar sustava NIAS.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Usklađivanje s FIS-om

Članak 25.

(1) Do uspostave evidentiranja polaznika izobrazbe putem čitača, evidencija prisutnih vodi se označavanjem prisutnosti na izobrazbi kroz FIS (»prisutan«), a lista prisutnih se generira iz FIS-a od strane provoditelja izobrazbe te se ujedno koristi kao potpisna lista.

(2) Do uspostave sustava generiranja ispitnih pitanja iz FIS-a, pitanja za ispit izrađuju provoditelji izobrazbe za svaki modul izobrazbe posebno, sukladno sadržaju predavanja i vodeći računa o različitim ulogama i odgovornostima polaznika izobrazbe.

Stupanje na snagu

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/47 Urbroj: 525-06/252-23-23 Zagreb, 11. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

PODRUČJA IZOBRAZBE

1. Svi mjerodavni zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje.

2. Postojanje i rizici od nezakonitih (krivotvorenih) sredstava za zaštitu bilja, kao i metode prepoznavanja takvih proizvoda.

3. Opasnosti i rizici vezano uz pesticide, kako ih prepoznati i nadvladati, a posebno:

(a) rizici za zdravlje (primjenitelja, okolnog stanovništva, prolaznika, ljudi koji ulaze u tretirana područja i onih koji rukuju tretiranim proizvodim ili ih konzumiraju) i kako čimbenici poput pušenja povećavaju te rizike;

(b) simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći;

(c) rizici za neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost i općenito za okoliš.

4. Koncepcije o strategijama i tehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, strategijama i tehnikama integrirane poljoprivredne proizvodnje, o načelima ekološke poljoprivrede, metodama biološkog suzbijanja štetnih organizama, informacijama o općim načelima i tehnološkim uputama za određenu kulturu ili za sektor specifičnim smjernicama za integriranu zaštitu bilja.

5. Uvod u usporednu procjenu na razini korisnika, kako bi se pomoglo profesionalnim korisnicima da za problem s određenim štetnim organizmom u pojedinoj situaciji odaberu pesticid s najmanjim nuspojavama na zdravlje ljudi, na neciljane organizme i na okoliš.

6. Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš: sigurne metode rada pri skladištenju, rukovanju i miješanju pesticida, gospodarenje praznom ambalažom, ostalih onečišćenih materijala i viška pesticida (uključujući mješavinu iz spremnika uređaja), bilo u obliku koncentrata ili razrijeđenog sredstva; preporučeni načini smanjenja izloženosti primjenitelja (osobna zaštitna sredstva).

7. Metode temeljene na procjeni rizika kod kojih treba voditi računa o varijablama važnim kod lokalnog crpljenja vode poput klime, tla i vrsta kultura, te reljefa.

8. Priprema uređaja za primjenu pesticida, uključujući kalibraciju, kao i za rad uz najmanji mogući rizik za korisnika, ostale osobe, neciljane vrste životinja i bilja, bioraznolikost i za okoliš, uključujući vodne resurse.

9. Korištenje uređaja za primjenu pesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene (npr. prskalice s manjim utroškom škropiva ili mlaznice za smanjenje zanošenja), kao i ciljevi tehničke provjere uređaja za primjenu pesticida koji se koriste i mogućnosti poboljšanja kvalitete primjene. Posebni rizici povezani s korištenjem uređaja za ručnu primjenu pesticida ili leđnih prskalica, te odgovarajuće mjere upravljanja rizikom.

10. Hitne mjere zaštite zdravlja ljudi, zaštite okoliša uključujući vodne resurse u slučaju nenamjernog prosipanja ili izlijevanja i onečišćenja te kod ekstremnih vremenskih uvjeta kod kojih bi moglo doći do opasnosti od ispiranja pesticida.

11. Posebna pažnja u zaštićenim područjima prema člancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ.

12. Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnu dojavu u slučaju nesreće ili sumnjivih događaja.

13. Vođenje evidencije o uporabi pesticida u skladu s propisima.

PRILOG II.

IZGLED POTVRDE

PRILOG III.

Opća načela integrirane zaštite bilja

1. Sprječavanje i/ili suzbijanje štetnih organizama postiže se ili potpomaže između ostaloga posebno:

– plodoredom,

– primjenom odgovarajućih postupaka uzgoja (npr. starih postupaka suzbijanja korova prije ponovne sjetve ili sadnje bez dodatne obrade tla, pravilnim odabirom roka i gustoće sjetve, pod usjevima, konzervativnom obradom tla, orezivanjem i izravnom sjetvom),

– kad je prikladno, korištenjem otpornih/tolerantnih sorti i obveznim korištenjem standardnog/certificiranog sjemena i sadnog materijala,

– primjena uravnoteženih postupaka gnojidbe, kalcifikacije te postupaka navodnjavanja/odvodnje,

– sprečavanjem širenja štetnih organizama provođenjem higijenskih mjera (npr. redovitim čišćenjem uređaja i opreme),

– zaštita i stvaranje uvjeta za razvoj važnih korisnih organizama, npr. odgovarajućim mjerama zaštite bilja ili korištenjem ekološke infrastrukture unutar i izvan uzgojnih i proizvodnih površina.

2. Štetni se organizmi moraju nadzirati odgovarajućim metodama i instrumentima, ako su dostupni. Takve prikladne metode su pregledi usjeva i nasada kao i sustavi za znanstveno utemeljena upozorenja, sustavi predviđanja i ranog dijagnosticiranja, kad je to moguće, kao i korištenje savjetodavnih usluga od stručno kvalificiranih savjetnika.

3. Profesionalni korisnik na temelju rezultata praćenja mora donijeti odluku hoće li i kada će primijeniti mjere zaštite bilja. Čvrsto i znanstveno utemeljene granične vrijednosti bitne su komponente u donošenju odluka. Kad je to moguće, prije tretiranja štetnih organizama moraju se uzeti u obzir granične vrijednosti utvrđene za pojedinu regiju, specifična područja, uzgojne kulture i posebne klimatske uvjete.

4. Održivim biološkim, fizičkim i drugim nekemijskim mjerama mora se dati prednost pred kemijskim mjerama, ako se njima može postići zadovoljavajuća zaštita od štetnog organizma.

5. Pesticidi koji se koriste moraju biti što je moguće specifičniji za ciljanu vrstu i moraju imati najmanje moguće štetne učinke na zdravlje ljudi, neciljane organizme i za okoliš.

6. Profesionalni korisnik treba ograničiti uporabu pesticida i drugih metoda suzbijanja na najmanju moguću mjeru, npr. smanjenjem količina, manjom učestalosti primjene ili djelomičnom primjenom (lokalno), pri čemu treba voditi računa da visina rizika mora biti prihvatljiva u odnosu na prinos i da se ne smije povećati rizik za razvoj rezistentnosti u populaciji štetnih organizama.

7. Kad je poznat rizik od rezistentnosti na neku mjeru zaštite bilja i gdje razina zaraze štetnim organizmima zahtijeva ponavljanje primjene pesticida na kulturi, potrebno je primijeniti mjere koje usporavaju razvoj otpornosti kako bi se zadržala učinkovitost sredstava. To može uključivati korištenje pesticida s različitim mehanizmima djelovanja.

8. Na temelju vođene evidencije o upotrebi pesticida i na temelju praćenja štetnih organizama profesionalni korisnik treba provjeravati uspješnost primijenjenih mjera zaštite bilja.

 

 

 

Copyright © Ante Borić