Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 80/2023 (18.7.2023.), Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Ministarstvo poljoprivrede

1267

Na temelju članka 7. stavka 11., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 2., članka 14.b stavka 13., članka 27. stavka 5. i članka 32. stavka 6. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 29/18, 32/19 i 18/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), obrazac zahtjeva za upis i potrebne dokaze koji se prilažu uz zahtjev za upis, obrazac popisa proizvodnih resursa koji se moraju upisati u Upisnik OPG-ova i dokaze o njihovu raspolaganju koji se podnose prilikom upisa, detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u s popisom zanimanja tradicijskih djelatnosti prihvatljivih kao dopunske djelatnosti te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u, karakteristične sastojke sirovine korištene u dopunskoj djelatnosti proizvodnje kozmetičkih proizvoda, način vođenja evidencija o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a, način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a te način provedbe upisa podataka i evidentiranja promjena podataka u Upisniku OPG-ova.

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 29/18, 32/19 i 18/23) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Upisnik OPG-ova sadrži sljedeće podatke:

– osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) nositelja OPG-a

– matični identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: MIBPG) OPG-a

– ime i prezime nositelja

– naziv OPG-a

– sjedište OPG-a (adresa prebivališta za nositelja koji ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske ili adresa boravišta za nositelja koji ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije)

– status OPG-a

– dopunske djelatnosti na OPG-u

– izdvojeni pogoni/proizvodne jedinice

– račun za plaćanje nositelja sukladno propisu kojim se uređuje platni promet (u daljnjem tekstu: račun za plaćanje)

– članovi OPG-a (ime, prezime, adresa prebivališta i OIB)

– kontakti (fiksni i mobilni telefon i e-mail adresa) i

– proizvodni resursi OPG-a.

(3) Ukoliko dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu, osnivaju zajednički OPG u Upisniku OPG-a pored podataka iz stavka 2. ovoga članka obavezno se evidentiraju i podaci o imenu, prezimenu, adresi prebivališta i OIB-u fizičkih osoba koje su kao članovi prijavljeni unutar zajedničkog OPG-a iz članka 22. Zakona.

(4) Ukoliko fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske konfederacije ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske i osniva OPG radi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka u Upisniku OPG-ova se dodatno evidentira adresa prebivališta nositelja OPG-a.

Članak 3.

(1) Za potrebe izvješćivanja javnosti podaci iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika objavljuju se javno, osim OIB-a nositelja OPG-a i članova OPG-a.

(2) Agencija za plaćanja će za potrebe izrade lokalnih i regionalnih strategija, planiranja projekata, kao i za potrebe izvješćivanja javnosti podatke iz članka 2. stavka 2. podstavaka 5., 6., 7., 8. i 12. ovoga Pravilnika jednom mjesečno objavljivati na mrežnim stranicama u depersonaliziranom i zbirnom obliku.

(3) Agencija za plaćanja može ustupiti personalizirane podatke iz Upisnika OPG-ova tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Personalizirani podaci ustupaju se isključivo za službene potrebe i razmjenjuju se službenim putem, a o uvjetima i načinu korištenja personaliziranih podataka zaključuje se sporazum.

Članak 4.

(1) Upis i odjava iz Upisnika OPG-ova, upis, promjena ili brisanje dopunske djelatnosti OPG-a, upis ili promjena statusa OPG-a, upis ili promjena nositelja OPG-a, upis, odjava ili promjena članova OPG-a, upis ili promjena naziva OPG-a, upis ili promjena sjedišta OPG-a te upis ili promjena izdvojenog pogona/proizvodne jedinice OPG-a je upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena koje se odnose na račun za plaćanje, kontakte i proizvodne resurse OPG-a.

(2) Obrazac zahtjeva za upis, odjavu i promjenu podataka (u daljnjem tekstu: Obrazac zahtjeva) u Upisniku OPG-ova tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem u AGRONET sustavu.

(4) Poljoprivrednici koji nemaju dodijeljeno korisničko ime i zaporku moraju ih zatražiti u nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

(5) Elektronički popunjen i ispisan Obrazac zahtjeva poljoprivrednik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

(6) Poljoprivredniku koji se upisuje u Upisnik OPG-ova dodijelit će se MIBPG u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(7) Fizička osoba iz članka 52. stavka 2. Zakona, radi postupka usklađivanja, putem AGRONET sustava u elektroničkom obliku ispunjava Obrazac zahtjeva na način da elektronički popunjen i ispisan Obrazac zahtjeva poljoprivrednik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja kojoj pripada prema prebivalištu nositelja ili mjestu boravišta ukoliko se radi o fizičkoj osobi iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(8) Po završetku postupka upisa u Upisnik OPG-ova, nositelju OPG-a i članovima koje je nositelj ovlastio za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza poljoprivrednika izdaje se elektronička poljoprivredna iskaznica u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike i propisom donesenim na temelju njega.

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja će prema izračunu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, koja se iskazuje kao standardni ekonomski rezultat (engl. »Standard Output«, skraćeno SO), odrediti obveznike upisa u Upisnik OPG-ova na temelju podataka o poljoprivrednim resursima sadržanim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu (u daljnjem tekstu: Jedinstveni zahtjev) i Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(2) Ukoliko podaci o poljoprivrednim resursima za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva nisu sadržani na Jedinstvenom zahtjevu ili JRDŽ-u, nositelj OPG-a se obvezuje dostaviti podatke o poljoprivrednim resursima, kao i potpisanu Izjavu o posjedovanju tih poljoprivrednih resursa, podružnici Agencije za plaćanja.

Članak 6.

(1) Proizvodni resursi iz članka 2. stavka 2. podstavka 12. ovoga Pravilnika kojima OPG raspolaže i koristi ih za upisane djelatnosti moraju se navesti u Obrascu zahtjeva te se za njih treba priložiti:

– dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta

– dokaze i navesti podatke o posjedovanju domaćih životinja ukoliko taj podatak nije predmet dnevne razmjene Agencije za plaćanja s nadležnim tijelom/institucijom za vođenje registra domaćih životinja.

– dokaze i navesti podatke o nepoljoprivrednom zemljištu koje se koristi za osnovne i dopunske djelatnosti, lokaciji zgrada za domaće životinje, pomoćnih zgrada, skladišta, objekata za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekata s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekata za prodaju, objekata za boravak i usluge

– dokaze i navesti podatke o poljoprivrednoj mehanizaciji na Obrascu zahtjeva prema popisu poljoprivredne mehanizacije iz Priloga 3. ovoga Pravilnika

– dokaze i navesti podatke važne za upis dopunskih djelatnosti vezano uz posjedovanje stručnih znanja i/ili vještina nositelja OPG-a ili članova OPG-a ako su vezane uz upis pojedine dopunske djelatnosti.

(2) Popis dokaza iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Ukoliko nije moguće pružiti dokaze iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, nositelj OPG-a na Obrascu zahtjeva daje Izjavu o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije.

Članak 7.

(1) Nastale promjene u odnosu na podatke u Upisniku OPG-ova nositelj OPG-a prijavljuje u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Nositelj OPG-a putem AGRONET sustava elektronički popunjava Obrazac zahtjeva iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika radi promjene podataka kojem prilaže i dokaz o nastaloj promjeni, a elektronički popunjen i ispisan Obrazac zahtjeva vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, član OPG-a može podnijeti zahtjev za promjenu osobnih podataka člana koji se u odnosu na njega vode u Upisniku OPG-ova te zahtjev za brisanje člana iz Upisnika OPG-ova.

Članak 8.

Pri upisu u Upisnik OPG-ova, prijavi promjene podataka iz Upisnika OPG-ova i kod popunjavanja evidencija iz članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika, pomoć OPG-u u okviru svojih nadležnosti pružaju Agencija za plaćanja, Ministarstvo i druga tijela povezana s Ministarstvom.

Članak 9.

(1) Nositelj OPG-a koji nema članove obiteljskog kućanstva te je ujedno jedini član OPG-a na Obrascu zahtjeva iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika može odrediti privremenog nositelja OPG-a za kojeg navodi ime i prezime, OIB i adresu prebivališta/boravišta.

(2) Privremeni nositelj kojeg je odredio nositelj OPG-a iz stavka 1. ovoga članka svoj pristanak iskazuje potpisom na Obrascu zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Početak aktivnosti u skladu s člankom 37. Zakona privremeni nositelj prijavljuje na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja obavlja neposrednu administrativnu kontrolu zahtjeva za upis i priloženih dokaza te obavlja kontrolu unesenih podataka o OPG-u u jedinstveni računalni program.

(2) Agencija za plaćanja sve zaprimljene zahtjeve za upis ili zahtjeve za promjenu podataka s priloženim dokazima čuva trajno.

(3) Rješenja koja donosi Agencija za plaćanja dostavljaju se u skladu s propisom kojim se uređuje opći upravni postupak, a ukoliko se dostava obavlja elektronički, ista će se izvršiti putem AGRONET sustava.

(4) Dostava rješenja putem AGRONET sustava smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo rješenje, a ako korisnik ne preuzme rješenje s AGRONET-a u roku od osam dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od osam dana od dana kada je rješenje postavljeno na AGRONET.

(5) Datum upisa, promjene ili odjave u Upisniku OPG-ova jest datum donošenja rješenja o upisu, promjenama ili odjavi.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju donošenja rješenja o odjavi na temelju zahtjeva podnositelja, datum odjave iz Upisnika jest datum podnošenja zahtjeva.

Članak 11.

Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih djelatnosti potrebnih za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti, naveden je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Za upis dopunskih djelatnosti u Upisnik OPG-ova uz popunjeni Obrazac zahtjeva iz članka 4. stavka 2. prilažu se dokazi o udovoljavanju uvjeta za obavljanje pojedine dopunske djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost ovisno o vrsti djelatnosti i/ili zanimanja, i to:

a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika sukladno poreznim propisima

b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika u skladu s propisom kojim se uređuje trošarinski sustav oporezivanja

c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe

d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

e) rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu s propisom kojim su uređene te usluge

f) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta

g) izjava o poznavanju tradicijskih vještina

h) dokaz o ispunjavanju potrebnih uvjeta za obavljanje usluge informacijskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina

i) odobrenje za obavljanje djelatnosti akvakulture u skladu s propisom koji uređuje djelatnost akvakulture.

(2) Obrazac zahtjeva i dokazi iz stavka 1. ovoga članka podnose se prije početka obavljanja dopunske djelatnosti.

Članak 13.

(1) Za dopunsku djelatnost proizvodnje kozmetičkih proizvoda OPG mora upotrebljavati sirovinu čiji karakteristični sastojci potječu iz aktivnosti OPG-a.

(2) Karakteristični sastojci u proizvodnji kozmetičkih proizvoda su primarni poljoprivredni proizvodi (sirovine), odnosno njihove prerađevine, koje OPG proizvodi na svom gospodarstvu, a koji su sukladno propisima o kozmetičkim proizvodima i predmetima opće uporabe dozvoljeni za korištenje u kozmetičkim proizvodima.

Članak 14.

(1) Vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a i prodaja vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mora biti evidentirana u Evidenciji o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda OPG-a koju vodi nositelj OPG-a prema obrascu iz Priloga 7. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(2) Nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini prema uputama za vođenje evidencija koje objavljuje Agencija za plaćanja.

(3) Podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Evidenciji iz stavka 2. ovoga članka je podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u prethodnoj godini koje je nositelj OPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s propisom kojim se uređuje područje trgovine.

(4) U Evidenciji evidentiraju se i neprehrambeni proizvodi proizvedeni unutar dopunskih djelatnosti iz oznake 2 i 5 Priloga 6. ovoga Pravilnika prema uputama za vođenje evidencije.

(5) Podaci o proizvodnji i prodaji koji se unose u Evidenciju, ovisno o naravi proizvoda, izražavaju se u kilogramima, litrama ili u komadima.

(6) Nositelj OPG-a je dužan Evidenciju za prethodnu kalendarsku godinu u pisanom zapisu čuvati najmanje dvije godine te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi.

Članak 15.

(1) Nositelj OPG-a pružene usluge mora evidentirati u Evidenciji o pruženim uslugama na OPG-u prema obrascu iz Priloga 8. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Evidencija o uslugama) na način da Evidenciju o uslugama popunjava putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za pružene usluge u prethodnoj godini prema uputama za vođenje evidencija koje objavljuje Agencija za plaćanja.

(2) Pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka izražava se brojem izdanih računa za pružene usluge na OPG-u i ostvarenim prometom.

(3) Nositelj OPG-a je dužan Evidenciju o uslugama za prethodnu kalendarsku godinu u pisanom zapisu čuvati najmanje dvije godine te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi.

Članak 16.

(1) Nositelj OPG-a koji je obveznik poreza na dohodak, može podnijeti Zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz Zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika iz stavka 1. ovoga članka prilaže se potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak.

Članak 17.

(1) Fizička osoba iz članka 52. stavka 2. Zakona kojoj su upisani poljoprivredni resursi u Upisniku poljoprivrednika koji se vodi u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike i propisom donesenim na temelju njega, prenosi se u Upisnik OPG-ova.

(2) Fizička osoba iz članka 52. stavka 2. Zakona zadržava MIBPG dodijeljen u skladu s propisom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

Članak 18.

(1) Promjenu organizacijskog oblika OPG-a upisanog u Upisniku OPG-ova Agencija za plaćanja izvršit će na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela, a poljoprivrednik koji mijenja organizacijski oblik zadržava isti MIBPG.

(2) Prijenos OPG-a u cijelosti na drugu fizičku ili pravnu osobu uz zadržavanje MIBPG-a može se izvršiti na temelju pravnog posla ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela.

Članak 19.

Agencija za plaćanja će izvršiti promjene podataka OPG-a u Upisniku OPG-ova po službenoj dužnosti u skladu s člankom 40.a Zakona.

Članak 20.

Agencija za plaćanja će brisati OPG iz Upisnika OPG-ova po službenoj dužnosti u skladu s člankom 43. stavkom 6. Zakona.

Članak 21.

Agencija za plaćanja će promijeniti status OPG-a u Upisniku OPG-ova po službenoj dužnosti u skladu s člankom 44. Zakona.

Članak 22.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 62/19).

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 62/19).

Članak 23.

(1) Prilozi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja priloge iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/11 Urbroj: 525-11/683-23-13 Zagreb, 11. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I PRIJAVU PROMJENA

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA DODJELU MATIČNOG BROJA POLJOPRIVREDNIKA

PRILOG 3.

POPIS PROIZVODNIH RESURSA – POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

Za svu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu potrebno je unijeti godinu proizvodnje.

 

Redni broj

Mehanizacija i oprema

Pojašnjenje

1.

Pogonski strojevi

 

Traktor

Potrebno je unijeti snagu u kilovatima (kW).

Ponuditi u padajućem izborniku: Traktor < 35 kW; Traktor 35 – 50 kW; Traktor 50 – 75 kW; Traktor 75 – 100 kW; Traktor 100 – 150 kW; Traktor > 150 kW.

Kombajn

Potrebno je unijeti snagu u kilovatima (kW) i zahvat ako je moguće.

Dostavno vozilo uključujući teretna vozila

Ona vozila koja se pretežito koriste za poslovne namjene.

Potrebno je unijeti nosivost.

Automobil

Onaj koji se pretežito koristi za poslovne namjene.

2.

Priključni radni i drugi strojevi

 

Strojevi i oruđe za obradu tla

Motokultivatori (freze), plugovi (ravnjaci, premetnjaci – broj radnih tijela), tanjurače – zahvat, drljače – zahvat, ravnjači, sjetvospremači – zahvat i slični strojevi.

Strojevi i oruđe za sjetvu/sadnju

Sijačice (uskoredna – zahvat; širokoredna – broj redova) i sadilice – broj redova.

Strojevi i oruđe za zaštitu i njegu

Prskalice (traktorska nošena, vučena – zahvat i zapremina l), leđne motorne prskalice (kom), raspršivači (traktorski nošeni, vučeni), leđni motorni raspršivači (kom), kultivatori – broj redova, rasipači mineralnog gnojiva (nošeni, vučeni – zahvat i zapremina u m3) i slični strojevi.

Strojevi i oruđe za žetvu/berbu

Berači, tresači, silokombajni – zahvat i broj redova, platforme i sl.

Strojevi i oruđe za sijeno

Strojevi koji se rabe u procesu pripreme sijena ili zelene krme, a čine ih kosilice (strižne, roto), prekretači sakupljači, preše (kvadratne male, kvadratne velike, rolo), trimeri i slično.

Strojevi i oprema za preradu

Oprema za preradu mlijeka i proizvodnju sira, preše (osim preše za sijeno i preše u preradi grožđa), bačve, kotlovi za rakiju, sortirke, mlinovi i slično. Oprema za sortiranje i pakiranje, strojevi i oprema za sušenje.

Potrebno je unijeti broj komada i kapacitet ako je moguće.

Oprema u vinarstvu

Strojevi/oprema za preradu grožđa – preše

Oprema za skladištenje/čuvanje vina – bačve i tankovi od drva, betona, čelika, inoxa, plastike.

Potrebno je unijeti broj komada i kapacitet.

 

Strojevi i oprema za ostale namjene

One vrste koje se rabe u proizvodnji i preradi na poljoprivrednom gospodarstvu te u pripremi poljoprivrednih proizvoda za izravnu prodaju, a nisu navedene.

Informatička i ostala oprema (računala i elektronička oprema potrebna za vođenje PG-a, softveri i licence u vlasništvu PG-a).

3.

Transportna sredstva

Sve vrste sredstava za prijevoz proizvoda ili inputa na gospodarstvu bez vlastitog pogona: cisterne, prikolice (za rasute terete, jak, za sijeno, za stoku) itd.

– navesti nosivost.

4.

Strojevi i oprema u stočarstvu

Oprema u stajama (uređaj za mužnju, laktofriz, izgnojivači i slični strojevi i oprema). Strojevi koji se rabe u procesu pripreme obroka za stoku (mikserice – m3, mlinovi – kapacitet po satu, mješaone stočne hrane – kapacitet po satu).

5.

Sustav za navodnjavanje/antifrost

Sadrži crpku, cijevi, rasprskivače (kapaljke) i dodatnu opremu. Navesti površinu navodnjavanja.

6.

Radni strojevi vezani uz dopunske djelatnosti

Kombinirke, strojevi za usitnjavanje kamena, drvne mase i slično.

Potrebno je unijeti broj komada, snagu u kilovatima (kW) i/ ili nosivost ako je moguće.

 

 

 

PRILOG 4.

DOKAZI O RASPOLAGANJU PROIZVODNIM RESURSIMA

– dokazi o vlasništvu ili posjedu zemljišta: vlasništvo i/ili posjed poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ovjerenim ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, koncesiji, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se prilaže izvadak iz katastra.

– dokazi o posjedovanju domaćih životinja za stočarstvo ukoliko taj podatak nije predmet dnevne razmjene Agencije za plaćanje s nadležnim tijelima: ako se radi o prvom upisu u Upisnik posjednik prilaže Izvod iz JRDŽ-a jer prije upisa u Upisnik mora biti upisan u JRDŽ (i pužarnici).

– dokazi o nepoljoprivrednom zemljištu koje se koristi za djelatnosti, lokaciji zgrada za stoku, pomoćnih zgrada, skladišta, objekata za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekata s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekata za prodaju, objekata za boravak i usluge: podatak se dokazuje prilaganjem preslike Rješenja nadležnog tijela za obavljanje pojedine gospodarske djelatnosti ukoliko taj podatak nije sadržan u upisnicima, registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo i/ili ustanove u poljoprivredi.

– dokazi o poljoprivrednoj mehanizaciji prema popisu poljoprivredne mehanizacije iz Priloga 3.: prometna dozvola i kupoprodajni ugovori ako je moguće, Izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije iz članka 6. stavka 3. Pravilnika.

– dokazi važni za upis dopunskih djelatnosti vezano uz posjedovanje stručnih znanja i/ili vještina nositelja OPG-a ili članova OPG-a ako su vezane uz upis pojedine dopunske djelatnosti: preslike diploma, uvjerenja, potvrda o završenim tečajevima i slično.

– dokazi važni za upis dopunskih djelatnosti vezano za usluge informacijskog društva: Izjava o namjeri obavljanja i ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti usluge informacijskog društva sukladno propisima koji uređuju navedeno područje, Rješenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti usluge informacijskog društva

PRILOG 5.

OBRAZAC PRIJAVE POČETKA AKTIVNOSTI PRIVREMENOG NOSITELJA OPG-a

PRILOG 6.

DETALJAN PREGLED DOPUNSKIH DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA OPG-u S POPISOM ZANIMANJA TRADICIJSKIH DJELATNOSTI

Napomena: brojčane oznake u opisu dopunskih djelatnosti detaljnije definiraju određenu dopunsku djelatnost i sastavni su dio rješenja koje izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Oznaka:

Opis dopunske djelatnosti

1

PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA OPG-u

1.1.

proizvodnja poljoprivrednih proizvoda od sirovine iz vlastite proizvodnje uz kupnju dijela sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstava, sukladno posebnim propisima o hrani u dijelu proizvodnje:

1.1.1. alkoholnih pića

1.1.2. octa,

1.1.3. piva do 2.000 hl,

1.1.4. vina od grožđa,

1.1.5. voćnog vina,

1.1.6. likera,

1.1.7. rakija te

1.1.8. ostalih alkoholna pića i poljoprivrednih proizvoda povezanih s djelatnostima iz ove oznake.

1.2.

proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine iz vlastite proizvodnje uz kupnju dijela sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstava, sukladno posebnim propisima o hrani u

1.2.1. preradi mlijeka,

1.2.2. preradi mesa,

1.2.3. proizvodnji proizvoda od jaja,

1.2.4. proizvodnji sirupa,

1.2.5. proizvodnji sokova,

1.2.6. proizvodnji ulja,

1.2.7. proizvodnji džemova,

1.2.8. proizvodnji pekmeza,

1.2.9. proizvodnji kruha,

1.2.10. proizvodnji kolača,

1.2.11. proizvodnji kroštula,

1.2.12. proizvodnji tjestenine,

1.2.13. proizvodnji ušećerene kore agruma,

1.2.14. proizvodnji sušenog/zamrznutog/konzerviranog voća,

1.2.15. proizvodnji sušenog/zamrznutog/konzerviranog povrća,

1.2.16. proizvodnji proizvoda akvakulture,

1.2.17. preradi žaba,

1.2.18. preradi puževa,

1.2.19. punjenju i pakiranju pčelinjih proizvoda,

1.2.20. proizvodnji topljene životinjske masti i čvaraka,

1.2.21. proizvodnji klica te

1.2.22. proizvodnji ostalih prehrambenih proizvoda povezanih s djelatnostima iz ove oznake.

1.3.

pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje proizvoda od sirovine iz vlastite proizvodnje uz kupnju dijela sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstava uključujući

1.3.1. proizvode od gljiva,

1.3.2. šumske plodove,

1.3.3. samoniklo, uzgojeno i ostalo bilje te

1.3.4. ostale proizvode povezane s djelatnostima iz ove oznake.

2

PROIZVODNJA NEPREHRAMBENIH PROIZVODA I PREDMETA OPĆE UPORABE NA OPG-u

2.1.

proizvodnja proizvoda od drva i pluta od vlastite sirovine povezano sa zanimanjima tradicijskih djelatnosi kao što je

2.1.1. izrada proizvoda od drva (drvene motke grubo uobličene, netokarene, bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi od drva, uključujući bačvarske duge, drvnu šindru i slično),

2.1.2. izrada zaprežnih kola i drugih drvenih poljoprivrednih alata i predmeta poput letvarica, košnica i druge opreme u pčelarstvu i slično te

2.1.3. izrada tradicijskog namještaja

sve povezano s tradicijskim djelatnostima;

2.2.

proizvodnja proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica, lipova kora i slično radi proizvodnje proizvoda poput cekera, rogožara, košarica, košara, podložaka, liko veziva i slično) sve povezano s tradicijskim djelatnostima

2.3.

proizvodnja rukotvorina, nakita, igračaka i suvenira od tkanine, kamena, gline, stakla i drugih materijala sve povezano s tradicijskim djelatnostima;

2.4.

proizvodnja proizvoda od pčelinjeg voska, te drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe na bazi pčelinjeg voska sve povezano s tradicijskim djelatnostima;

2.5.

proizvodnja eteričnih ulja, tradicijskih sapuna i drugih sličnih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe sve povezano s tradicijskim djelatnostima;

2.6.

proizvodnja proizvoda od konca i vune (pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke, proizvoda od filcane vune, izrada tradicijske odjeće, narodnih nošnji i slično) sve povezano s tradicijskim djelatnostima

2.7.

proizvodnja proizvoda od svježeg i sušenog cvijeća te drugog bilja sve povezano sa tradicijskim djelatnostima;

2.8.

proizvodnja, obrada i pakiranje ostalih proizvoda od drva:

2.8.1. cijepani kolci i stupovi, zašiljeni ali uzdužno nepiljeni,

2.8.2. izrada ogrjevnog drva u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika ili obrađenih drvnih i žetvenih biljnih ostataka u proizvode raznih oblika (paletirani, peletirani, briketirani, piletirani, usitnjeni) te

2.8.3. ostali proizvodi povezani s djelatnostima iz ove oznake.

3.

PRUŽANJE USLUGA NA OPG-u

3.1.

pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima u komunalnim poslovima:

3.1.1. zimsko održavanje cesta i puteva,

3.1.2. čišćenje, košnja i održavanje zelenila i zelenih površina te

3.1.3 ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake;

3.2.

pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima u građevinskim poslovima:

3.2.1. iskop,

3.2.2. ravnanje,

3.2.3. dovoz, odvoz te

3.2.4. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake;

3.3.

usluge u šumarstvu s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju:

3.3.1. sječu drva i izvlačenje drva iz šume,

3.3.2. izradu trupaca i drvne sječke,

3.3.3. piljenje drva te

3.3.4. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake;

3.4.

usluge s radnim životinjama u poljoprivrednim i šumsko-gospodarskim poslovima koje obuhvaćaju prijenos, prijevoz poljoprivrednih proizvoda i obavljanje poljoprivrednih poslova sa životinjama, iznošenje i izvlačenje drva iz šume sa životinjama i ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake;

3.5.

usluge sa radnim životinjama u ostalim aktivnostima:

3.5.1 vožnja kočijom, jahanje i obuka u jahanju, terapijsko jahanje i slično

3.5.2. obuka, treniranje i/ili korištenje radnih životinja (konja, pasa i sl.) te

3.5.3. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake u svezi s ruralnim običajima i/ili tradicijskim vještinama;

3.6.

ostale usluge, aktivnosti i savjeti vezani uz držanje životinja, uzgoj bilja i preradu poljoprivrednih proizvoda:

3.6.1. striža/šišanje ovaca,

3.6.2. cijepljenje i orezivanje voćki i vinove loze,

3.6.3. zbrinjavanje rojeva pčela,

3.6.4. uklanjanje osa,

3.6.5. biodinamički uzgoj povrtnog bilja te

3.6.6. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake;

3.7.

pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima prema drugim poljoprivrednim gospodarstvima koje obuhvaćaju:

3.7.1. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u obradi zemljišta, prije i nakon sjetve/sadnje,

3.7.2. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima radi njege i održavanja usjeva i/ili nasada,

3.7.3. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u sjetvenim, žetvenim i poslije žetvenim radovima,

3.7.4. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u berbi,

3.7.5. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u prijevozu uroda i plodova, rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima s priključnom opremom kao što je mobilna sušara te

3.7.6. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake;

3.8.

ostale usluge i aktivnosti u korištenju raspoloživih radnih resursa gospodarstva:

3.8.1. uslužni prijevoz mlijeka,

3.8.2. prijevoz poljoprivrednih proizvoda,

3.8.3. prijevoz životinja,

3.8.4. održavanje grobova,

3.8.5. uslužna dorada/prerada i/ili pakiranje i/ili skladištenje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda te

3.8.6. ostale usluge i aktivnosti povezane s djelatnostima iz ove oznake.

3.9.

usluga informacijskog društva

4

PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH, TURISTIČKIH USLUGA NA OPG-u

4.1.

pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost kao pružanje ugostiteljskih usluga u objektima koji mogu biti:

4.1.1. vinotočje,

4.1.2. kušaonice,

4.1.3. izletište,

4.1.4. sobe,

4.1.5. apartmani,

4.1.6. ruralne kuće za odmor,

4.1.7. prostori za kampiranje (i robinzonski smještaj) te

4.1.8. ostali ugostiteljski objekti povezani s djelatnostima iz ove oznake;

4.2.

pružanje usluga u turizmu sukladno propisima koji uređuju usluge u turizmu te ovisno o djelatnosti u skladu s propisima iz područja poljoprivrede, akvakulture, ribarstva, odnosno šumarstva kao što su:

4.2.1. omogućavanje sudjelovanja u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično,

4.2.2. omogućavanje sudjelovanja u aktivnostima akvakulture kao što su: hranidba vodenih organizama, čišćenje uzgojnih instalacija, izlov vodenih organizama, prezentacija uzgoja vodenih organizama i slično,

4.2.3. lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova,

4.2.4. vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti,

4.2.5. aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma,

4.2.6. iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme za pojedinu aktivnost,

4.2.7. iznajmljivanje prostora za izlet i piknik,

4.2.8. provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično,

4.2.9. prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih,

4.2.10. posjeti etno zbirkama i slično te

4.2.11. pružanje usluge izleta i turističkog transfera na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za goste koji koriste usluge smještaja sukladno zakonu kojim je uređeno pružanje tih usluga.

5

PRUŽANJE OSTALIH SADRŽAJA I AKTIVNOSTI NA OPG-u

5.1.

omogućavanje stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja;

5.2.

omogućavanje organiziranja tečajeva za izradu tradicijskih proizvoda i rukotvorina;

5.3.

5.3.1. omogućavanje edukacijskih praktikuma i/ili omogućavanje održavanja radionica, tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a;

5.4

proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne i/ili šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do snage 1MW nominalne snage generatora (kotla);

5.5

5.5.1. proizvodnja, obrada i pakiranje organskih gnojiva proizvedenih na OPG-u (humusa, glisnjaka i slično) te

5.5.2. proizvodnja, obrada i pakiranje prerađevina od žetvenih ostataka, biljnih i drvnih ostataka u proizvode raznih oblika (usitnjeni, peletirani, briketirani, piletirani, sječkai slično);

5.6.

druge proizvodnje na OPG-u kao što su

5.6.1. akvakultura (kontrolirani uzgoj riba i drugih vodenih organizama),

5.6.2. uzgoj rakova

5.6.3. uzgoj žaba i slično

5.6.4. uzgoj i isporuka divljači;

5.7.

uzgoj ostalih nespomenutih biljnih vrsta (drveće, ukrasni grmovi i drveće, božićna drvca, ostalo ukrasno bilje, mikrobilje i slično) na OPG-u;

5.8.

sudjelovanje na manifestacijama prikazivanjem aktivnosti i djelatnosti OPG-a vezanih s ruralnim običajima, zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

5.9.

sakupljanje i/ili prerada:

5.9.1. samoniklog bilja (aromatičnog, začinskog, ljekovitog i sl.),

5.9.2. gljiva,

5.9.3. šumskih plodova (borovnica, šipak, kupina, kesten, žir i slično) te

5.9.4. ostalog bilja.

 

 

 

POPIS ZANIMANJA TRADICIJSKIH DJELATNOSTI

 

Oznaka

Zanimanja

uz dopunsku djelatnost (oznaka)

1.

bačvari

2.1.

2.

češljari

2.3., 2.6.

3.

četkari

2.3., 2.6.

4.

čizmari

2.3., 2.6..

5.

čohači

2.3., 2.6.

6.

drvodjelci

2.1., 2.3.

7.

graditelji glazbala

2.3., 2.6.

8.

grebari, češljači i predioci vune

2.6.

9.

gumbari

2.3., 2.6.

10.

kapari

2.3., 2.6.

11.

karikari

2.3., 2.6.

12.

kipari

2.3., 2.6.

13.

kirijaši

3.4., 3.5.

14.

kišobranari

2.3., 2.6.

15.

klobučari

2.3., 2.6.

16.

kolari

2.1.

17.

kopljari

2.3.

18.

košaraši

2.2.,

19.

kotlari

2.3.

20.

kovači (potkivači)

3.5.

21.

kožari

2.3., 2.6.

22.

krojači

2.3., 2.6.

23.

krovopokrivači

2.1.

24.

krznari

2.3., 2.6.

25.

kundačari

2.3.

26.

lulari

2.3.

27.

mošnjari, torbari

2.3., 2.6.

28.

nožari

2.3., 2.6.

29.

ostrugari

2.3., 2.6.

30.

platnari

2.3., 2.6.

31.

pojasari

2.3., 2.6.

32.

postolari

2.3.

33.

poplunari

2.3., 2.6.

34.

remenari

2.3., 2.6.

35.

sapunari

2.4.

36.

sedlari

2.3., 2.6.

37.

stolari

2.1.

38.

strelari

2.1., 2.2.

39.

stupari

2.1., 2.2.

40.

suknostriže

2.3., 2.6.

41.

štavioci

2.3., 2.6.

42.

tapetari

2.1.

43.

tesari

2.1.

44.

tkalci

2.3., 2.6.

45.

travari

2.4.

46.

uzdari

2.3., 2.6.

47.

užari

2.3., 2.6.

48.

vlasuljari

2.3., 2.6.

49.

voštari

2.3., 2.4.

50.

ručno pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke

2.3.

51.

izrada proizvoda od filcane vune

2.3.

52.

izrada svijeća i proizvoda od pčelinjeg voska

2.4.

53.

rezbarstvo i proizvodnja intarzija

2.3.

54.

slamarstvo

2.2., 2.3.

55.

unikatno šivanje i krojenje za određene svrhe

2.6.

56.

proizvodnja proizvoda od umjetnog cvijeća

2.7.

57.

proizvodnja dekorativnih i ukrasnih predmeta

2.3., 2.6.

58.

proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

2.2., 2.3.

59.

ručno izrađene igračke i lutke

2.2., 2.3., 2.6., 2.7.

60.

proizvodnja ostalih unikatnih proizvoda

2.1. 2.2., 2.3., 2.6., 2.7.

61.

izrada tradicionalnih poljoprivrednih alata i oruđa

2.1.

62.

treniranje radnih životinja

3.5.

 

 

 

PRILOG 7.

EVIDENCIJA O POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA OPG-a (POPUNJAVA SE U AGRONET SUSTAVU)

EVIDENCIJA O POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA za godinu _________________

 

Vrsta proizvoda

Proizvodni okvir

Količina proizvodnje u kg/lit/kom

Količina prodanih proizvoda u kg/lit/kom

 

za usjeve i nasade napisati ha

za stoku napisati kom

za ostalo napisati kg ili lit

upisati proizvedenu količinu

upisati prodanu količinu

 

 

 

 

 

 

PRILOG 8.

EVIDENCIJE O PRUŽENIM USLUGAMA OPG-a (POPUNJAVA SE U AGRONET SUSTAVU)

EVIDENCIJA O PRUŽENIM USLUGAMA OPG-a za godinu __________________________________________________

 

Vrsta usluge* (oznaka ili opis)

Broj evidentiranih usluga

Promet (u eurima)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Koristiti oznake i opise usluga navedene u Prilogu 6. Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina (oznake od 3 do 4)

 

 

 

Copyright © Ante Borić