Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 76/2023 (11.7.2023.), Pravilnik o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1232

Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA I INFORMACIJAMA O PITANJIMA BITNIM ZA OBAVLJANJE NADZORA ILI ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI OBVEZNIKA U SMISLU ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju minimalni sadržaj, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja i informacija iz članka 67. stavka 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, 39/19, 151/22) za obveznike koje nadzire Hanfa.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17, 39/19, 151/22).

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

3. Ovlaštena osoba je ovlaštena osoba obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a.

4. Međunarodne mjere ograničavanja su mjere ograničavanja kako je propisano zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja

5. SPN/FT/FS su kratice koje se koriste u Prilogu 2 ovoga Pravilnika te označavaju sprječavanje pranja novca (SPN), financiranje terorizma (FT), financijske sankcije (FS), pod čim se podrazumijevaju međunarodne mjere ograničavanja, u smislu zakona kojim su uređene međunarodne mjere ograničavanja).

6. PUVI je pružatelj usluga povezanih sa virtualnom imovinom, odnosno obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u ZSPNFT-u.

Obveznici primjene

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 19. ZSPNFT-a.

II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA ZA POTREBE HANFE

Članak 4.

(1) Nadzorni izvještaj i informacije koje se Hanfi dostavljaju godišnjoj razini, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 12., 13. i 19. ZSPNFT-a dostavljaju u obliku popunjenog Upitnika za procjenu rizika, a koji se sastoji od sljedećih cjelina:

– Podaci o obvezniku;

– Pitanja za obveznike;

– Podaci o osobi koja ispunjava Upitnik za procjenu rizika;

– Izjava o točnosti i potpunosti podataka u Upitniku za procjenu rizika;

– Izjava o usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa.

(2) Sadržaj Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu 1., kao sastavni dio ovoga Pravilnika. U Upitniku za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka odgovori se unose korištenjem ponuđenih opcija u padajućem izborniku.

(3) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točaka 10. i 11. ZSPNFT-a, Upitnik za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka Hanfi dostavljaju na zahtjev.

(4) Hanfa također u svrhu nadzornog izvještavanja koristi i Ciljani Upitnik za procjenu rizika, koji je propisan u Prilogu 2, kao sastavni dio ovoga Pravilnika, koji se Hanfi dostavlja na zahtjev i koji se sastoji od sljedećih cjelina:

– Podaci o obvezniku;

– Podaci o uspostavljenom sustavu upravljanja u obvezniku;

– Podaci o profilu rizika obveznika;

– Podaci o pristupu temeljenom na riziku koji obveznik primjenjuje za kontinuirani nadzor ispunjenja svojih obveza;

– Podaci o identifikaciji, dokumentiranju i prijavi sumnjivih transakcija;

– Podaci o izvještajima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;

– Podaci o osobi koja ispunjava Upitnik za procjenu rizika;

– Izjava o točnosti i potpunosti podataka u Upitniku za procjenu rizika;

– Izjava o usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa.

(5) Hanfa Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka može na ispunjavanje za izvještajno razdoblje koje Hanfa u svom zahtjevu naznači dostaviti uzorku obveznika iz članka 3. ovoga Pravilnika ili svim obveznicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, ovisno o potrebama nadzora. Pri odabiru uzorka obveznika kojima će se na ispunjavanje dostaviti Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka, Hanfa će, između ostalog, u obzir uzeti i:

– kategorizaciju rizičnosti sektora u kojem posluje obveznik iz Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma iz članka 5. ZSPNFT-a,

– veličinu obveznika, kompleksnost i rizičnosti poslovanja obveznika

– rezultate analize odgovora iz Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Upitnik za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka, kao i Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka uključuju:

– izjavu o usklađenosti, a kojom se potvrđuje usklađenost s obvezama obveznika u vezi sa SPN/FT/FS,

– izjavu o točnosti i potpunosti podataka koji su sadržani u upitnicima.

(7) Izjavu o usklađenosti, kao i izjavu o točnosti i potpunosti podataka iz stavka 6. ovoga članka trebaju potpisati i datirati:

– član uprave obveznika koji je zadužen za poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

– ovlaštena osoba obveznika u smislu članka 68 ZSPNFT-a.

(8) Izjava o usklađenosti iz stavka 6. ovoga članka., kao i upitnici iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, dostavljaju se upravi i, ako je primjenjivo, nadzornom odboru obveznika prije njihove dostave Hanfi. Obveznik je dužan čuvati dokaz o ispunjenju ove obveze, kao i izvornik potpisane i datirane izjave o usklađenosti i pratećeg upitnika, najmanje za razdoblje od 10 godina, te je te dokumente dužan staviti na raspolaganje Hanfi na zahtjev.

(9) Osim Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 12., 13. i 19. ­ZSPNFT-a, dužni su Hanfi dostaviti godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a, koje analizira i daje informacije o radu i učinkovitosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i unutarnjih kontrola obveznika, uključujući i mjere za praćenje međunarodnih mjera ograničavanja. Obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 10. i 11. ZSPNFT-a, ovisno o njihovoj veličini i rizičnosti njihovog poslovanja, te ovisno o ostalim pokazateljima koje Hanfa razmatra u nadzoru, Hanfa na zahtjev može pozvati da dostave izvještaj ovlaštene osobe.

(10) Osim Upitnika za procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a, dužni su Hanfi dostaviti i:

– usvojene godišnje financijske izvještaje tog obveznika, odnosno revidirane godišnje financijske izvještaje obveznika, ako taj obveznik podliježe obvezi zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja,

– mjesečni izvještaj o aktivnostima iz Priloga 3 ovoga Pravilnika.

(11) Za potrebe obavljanja nadzora i/ili praćenja usklađenosti obveznika iz članka 3. ovoga pravilnika, Hanfa može koristiti podatke sadržane u izvještajima iz ovoga članka, kao i podatke iz izvještaja čiji sadržaj, oblik i rokove izrade i dostave Hanfa definira ovisno o potrebi.

(12) Kada se u Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka navodi da je potrebno priložiti dokaze za određena pitanja, obveznik se može pozvati na dokaze koji su prethodno dostavljeni Hanfi, uz naznaku datuma dostave, ako u takvim dokumentima u međuvremenu nije bilo izmjena, pri čemu će obveznik dostaviti izjavu kojom obavještava Hanfu da nema potrebe ažurirati takve informacije, budući da ostaju nepromijenjene u odnosu na one koje su prethodno dostavljene.

(13) Kod svake sljedeće dostave Ciljanog Upitnika za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka, kada se navodi da je potrebno priložiti dokaze za određena pitanja, obveznik se može pozvati na dokaze koji su dostavljeni ili navedeni u prethodno dostavljenom Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka. U tom slučaju obveznik dostaviti samo one informacije koje su se promijenile u odnosu na informacije koje su dostavljene ili navedene u prethodno dostavljenom Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka, kao i dostaviti izjavu kojom obavještava Hanfu da nema potrebe ažurirati takve informacije, budući da ostaju nepromijenjene u odnosu na one dostavljene ili navedene u prethodno dostavljenom Ciljanom Upitniku za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka.

(14) Ciljani Upitnik za procjenu rizika iz stavka 4. ovoga članka obveznici koji su prema Nacionalnoj procjeni rizika svrstani u srednje rizičan i visoko rizičan Sektor dužni su dostaviti najmanje jednom u tri godine.

III. NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Hanfi isključivo elektroničkim putem u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

IV. ROKOVI DOSTAVE

Članak 6.

(1) Nadzorne izvještaje i informacije iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika (Upitnik za procjenu rizika) obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu.

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, pri čemu izvještajno razdoblje tijekom kalendarske godine počinje s prvim danom u godini, a završava 31. prosinca iste godine.

(3) Nadzorne izvještaje i informacije iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika (Ciljani Upitnik za procjenu rizika) obveznici sastavljaju i dostavljaju samo na zahtjev Hanfe, za izvještajno razdoblje koje Hanfa u svom zahtjevu naznači.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovog članka obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 6., 7., 8., 9., 12., 13. i 19. ZSPNFT-a dužni su dostaviti Hanfi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 10. i 11. ZSPNFT-a izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju na zahtjev Hanfe, u roku koji Hanfa odredi u svom zahtjevu, a koji ne može biti kraći od 10 radnih dana, osim u izvanrednim okolnostima kada su potrebne hitne nadzorne radnje.

(5) Rok za dostavu izvještaja iz stavka 3. ovoga članka Hanfa određuje u svom zahtjevu prema obveznicima, pri čemu takav rok ne može biti kraći od deset radnih dana, osim u izvanrednim okolnostima kada su potrebne hitne nadzorne radnje.

(6) Godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 4. stavka 9. ovoga Pravilnika obveznici izrade dužni su dostaviti Hanfi u roku koji je propisan člankom 67. stavkom 2. ZSPNFT-a, a obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 10. i 11. ZSPNFT-a, na zahtjev Hanfe, u roku koji Hanfa odredi u svom zahtjevu, a koji ne može biti kraći od 10 radnih dana, osim u izvanrednim okolnostima kada su potrebne hitne nadzorne radnje.

(7) Godišnje financijske izvještaje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a, dužni su Hanfi dostaviti najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju, odnosno najkasnije u roku od šest mjeseci nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju kada se radi o revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

(8) Mjesečni izvještaj o aktivnostima iz članka 4. stavka 7. ovoga Pravilnika, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a dužni su dostaviti Hanfi u roku od pet radnih dana od proteka mjeseca za koji se izvještaj sastavlja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 4. ovog Pravilnika dužni su prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2024. godine, a za godišnje izvještajno razdoblje za 2023. godinu.

(3) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točaka 10. i 11. su dužni na zahtjev Hanfe godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje za 2023. godinu i izvještajna razdoblja nakon 2023. godine.

(4) Obveznici izrade mjesečnih nadzornih izvještaja iz druge alineje članka 4. stavka 7. ovog Pravilnika dužni su prve izvještaje u skladu s Prilogom 3. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. kolovoza 2023.

Klasa: 011-01/23-01/08 Urbroj: 326-01-70-72-23-3 Zagreb, 6. srpnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

UPITNIK ZA PROCJENU RIZIKA

 

Upitnik za procjenu rizika – Podaci o obvezniku

1

Broj obveznika u registru Hanfe:

 

2

Tvrtka obveznika

 

3

LEI obveznika (kada obveznik ima obvezu pribavljanja LEI-a)

 

4

OIB obveznika

 

5

Adresa obveznika

 

 

 

 

6

Ime i funkcija kontakt osobe za sva SPN/FT/FS pitanja i komunikaciju:

Ime i prezime

Funkcija

Direktna adresa elektroničke pošte

Direkti telefonski broj

 

 

 

 

 

 

 

7

Prihod koji je obveznik ostvario u poslovnoj godini

Prihod (u tis EUR)

Financijska izvješća za relevantnu godinu

 

 

 

 

* Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke ZSPNFT-a pod pitanjem 7. unose podatke o prihodima ostvarenima iz životnih osiguranja i drugih osiguranja povezanih sa ulaganjima

* Za obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a – Priložite zadnja dostupna revidirana financijska izvješća (revidirana, ako su dostupna, te ako je obveznik ujedno i obveznik revizije prema Zakonu o računovodstvu)

 

8

Ukupna imovina obveznika (na zadnji dan u poslovnoj godini, u tis EUR)

Ukupna imovina

Imovina pod upravljanjem

Imovina koju obveznik drži za treće

 

 

 

 

 

 

Upitnik za procjenu rizika – Pitanja za obveznike

 

 

Naziv obveznika:

Podaci na datum:

 

 

 

Pitanje

Odgovor

Komentar

1

Jesu li vaše stranke:

Domaće pravne osobe?

 

 

2

Strane pravne osobe?

 

 

3

Pravne osobe iz treće zemlje?

 

 

4

Domaće fizičke osobe?

 

 

5

Strane fizičke osobe?

 

 

6

Fizičke osobe iz treće zemlje?

 

 

7

Politički izložene domaće osobe?

 

 

8

Politički izložene strane osobe?

 

 

9

Politički izložene osobe iz treće zemlje?

 

 

10

Domaće osobe koje podliježu restriktivnim mjerama ili mjerama zamrzavanja imovine?

 

 

11

Strane osobe koje podliježu restriktivnim mjerama ili mjerama zamrzavanja imovine?

 

 

12

Prikuplja li društvo dodatne informacije o stranci i stvarnom vlasniku odnosno stvarnim vlasnicima stranke?

 

 

13

Omogućuje li vaš sustav da se prije ulaska u poslovni odnos:

– identificira nove stranke i provjerava njihov identitet ili, gdje je primjenjivo, identitet osoba ovlaštenih za djelovanje u ime stranke?

 

 

14

– identificira stvarne vlasnike novih stranaka i provjerava njihov identitet?

 

 

15

– prikuplja podatke koji se odnose na svrhu i prirodu poslovnog odnosa?

 

 

16

 

Odbijeni poslovni odnosi

 

 

17

 

Prekinuti poslovni odnosi od strane društva

 

 

18

 

Utvrđuje li obveznik identitet stranaka i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanog i neovisnog izvora?

 

 

19

 

Imate li stranke koji su izravno ili neizravno povezani sa zemljama koje su na sankcijskim listama? Da/Ne? Ako da, dostavite popis takvih klijenata.

 

 

20

 

Jeste li izvršili provjeru stvarnih vlasnika stranaka te podatke o njima usporedili sa onima sa aktualnih sankcijskih lista?

 

 

21

 

Imate li saznanja o stvarnim vlasnicima vaših stranaka koji bi mogli biti izravno ili neizravno povezani sa osobama sa sankcijskih lista.

 

 

22

 

Imate li saznanja o vašim strankama koji su stvarni vlasnici pravnih osoba koje su izravno ili neizravno povezane s subjektima pod sankcijskim režimima?

 

 

23

 

Imate li u vašoj vlasničkoj strukturi fizičke ili pravne osobe koje su obuhvaćene aktualnim sankcijskim listama i/ili koje su izravno ili neizravno povezane sa subjektima pod sankcijskim režimima?

 

 

24

 

Imate li uspostavljene korespondentne poslovne odnose s financijskim institucijama koje su izravno ili neizravno povezane sa subjektima pod sankcijskim režimima.

 

 

25

 

Jeste li u okviru svojeg poslovanja identificirali politički izložene osobe koje su obuhvaćene sankcijama?

 

 

26

 

Jeste li okviru svojeg poslovanja zamijetili složene i/ili neobične transakcije koje bi mogle biti izravno ili neizravno povezane sa subjektima pod sankcijskim režimom?

 

 

27

Pruža li vaša institucija (društvo):

Uslugu upravljanja portfeljem?

 

 

28

Uslugu zaprimanja I prijenosa naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata?

 

 

29

Uslugu izvršavanja naloga za račun klijenta?

 

 

30

Uslugu kupnje i prodaje udjela u fondovima

 

 

31

Uslugu upravljanja investicijskim fondovima?

 

 

32

Uslugu upravljanja portfeljem dobrovoljne mirovinske štednje klijenta?

 

 

33

Uslugu životnog osiguranja?

 

 

34

Uslugu financijskog leasinga?

 

 

35

Uslugu faktoringa?

 

 

36

Uslugu skrbništva i upravljanja virtualnom imovinom?

 

 

37

Uslugu upravljanja platformom za trgovanje virtualnom imovinom?

 

 

38

Uslugu razmjene virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja?

 

 

39

Uslugu razmjene virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu?

 

 

40

Uslugu izvršavanje naloga za virtualnu imovinu?

 

 

41

Usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine?

 

 

42

Uslugu zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana?

 

 

43

Uslugu savjetovanja o virtualnoj imovini?

 

 

44

Način na koji obveznik pruža usluge:

Neposredni (osobni) kontakt sa strankom

 

 

45

 

Putem ovlaštenog zastupnika (osiguranje)

 

 

46

 

Putem ovlaštenog posrednika (osiguranje)

 

 

47

 

Putem vezanog zastupnika

 

 

48

 

Putem trećih osoba iz čl.39 ZSPNFT

 

 

49

 

Putem drugih društava

 

 

50

 

Putem uplatno-isplatnih uređaja

 

 

51

 

Online

 

 

52

 

Je li obveznik imenovao ovlaštenu osobu?

 

 

53

 

Je li obveznik imenovao zamjenika ovlaštene osobe?

 

 

54

 

Je li se broj zaposlenika koji obavljaju poslove SPNFT mijenjao u zadnjih godinu dana? Ako da, unesite obavezno u komentar objašnjenje.

 

 

55

 

Koliko često obveznik ažurira procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma?

 

 

56

Je li vaše društvo izradilo liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih stranaka, transakcija ili sredstava za koje postoji razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma?

 

 

57

Da li obveznik pojačano prati poslovni odnos odabirom uzorka transakcija za koje je potrebno daljnje praćenje?

 

 

58

 

Postoji li jedan ili više dokumenata napisanih i prilagođenih aktivnostima vaše organizacije koji opisuju interne postupke koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma?

 

 

59

Odnose li se ovi interni postupci na:

– identifikaciju i poznavanje stranaka?

 

 

60

– provođenje mjera dubinske analize stranaka, prilagođenih vašoj procjeni rizika?

 

 

61

– prijavu neobičnih ili sumnjivih transakcija?

 

 

62

– uredno vođenje dokumentacije?

 

 

63

– provedbu obveze prijave Uredu za sprječavanje pranja novca?

 

 

64

 

Omogućuje li vaš sustav identifikaciju iznosa ili transakcija izvršenih u korist osoba koje podliježu restriktivnim mjerama ili mjerama zamrzavanja imovine?

 

 

65

 

Omogućuje li vaš sustav, nakon bilo kakve izmjene važećih odredbi, identificiranje sredstava, financijskih instrumenata ili ekonomskih resursa klijenta koji podliježu mjeri zamrzavanja i trenutnu provedbu te mjere?

 

 

66

 

Je li bilo slučajeva koji su tijekom posljednje godine bili predmetom pojačane analize/provjere?

 

 

67

 

Razmjenjujete li informacije u odnosu na SPNFT sa nadležnim tijelima propisanim ZSPNFT-om?

 

 

68

 

U odnosu na gornje pitanje provodite li mjere opreza koje je potrebno poduzeti kako bi se osiguralo da osobe čiji su iznosi i transakcije predmet prijave ne budu obaviještene o tome?

 

 

69

 

Imaju li vaši zaposlenici obuku i redovne informacije u odnosu na SPNFT?

 

 

70

 

Je li u zadnjih godinu dana provedena unutarnja revizija sustava SPNFT?

 

 

 

 

 

 

 

Upitnik za procjenu rizika – podaci o osobi koja ispunjava upitnik

 

 

 

73

Ime i prezime osobe koja ispunjava Upitnik u ime i za račun obveznika

 

74

Funkcija te osobe

 

75

Je li ta osoba član višeg rukovodstva obveznika

 

76

Datum popunjavanja upitnika

 

 

 

 

Izjava o točnosti i potpunosti podataka

Potvrđujem da je prema mojim/našim saznanjima priloženi Upitnik za procjenu rizika koji se odnosi na [naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika] točno i potpuno ispunjen:

Potpis člana uprave obveznika zaduženog za SPN/FT: _______________________

Datum potpisa: ___________________

Potpis ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a: _______________________

Datum potpisa: ___________________

 

 

 

Izjava o usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa za SPN/FT/FS

 

 

Hanfa zahtijeva informacije koje se traže u ovom zahtjevu u skladu sa člankom 67. ZSPNFT-a. Svjesno davanje lažnih ili pogrešnih informacija u navodnoj usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa za SPN/FT/FS predstavlja prekršaj u smislu članka 150. stavka 1. točke 54. ZSPNFT-a, a na koji se Hanfa može pozvati u kasnijim administrativnim mjerama ili sudskim postupcima.

 

Podaci o članu uprave obveznika zaduženog za SPN/FT

Ime i prezime

 

Datum imenovanja

 

Podaci o ovlaštenoj osobi obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a

Ime i prezime

 

Datum imenovanja

 

E-mail

 

Direktni broj telefona

 

Podaci o zamjeniku ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ­ZSPNFT-a

Ime i prezime

 

Datum imenovanja

 

E-mail

 

Direktni broj telefona

 

 

 

 

Izjava o usklađenosti

Potvrđujem da je prema mojim/našim saznanjima [ naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika ] materijalno ispunila sve svoje obveze i zahtjeve:

– prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te propisa donesenih na temelju tog zakona, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

– prema odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

tijekom razdoblja od 12 mjeseci obuhvaćenog ovim upitnikom, ako se upitnik popunjava prvi put ili ako je upitnik prethodno ispunjen te se podnosi za razdoblje dulje ili kraće od 12 mjeseci, tijekom razdoblja od posljednjeg podnošenja izjave.

Potpis člana uprave obveznika zaduženog za SPN/FT:

_______________________

Datum potpisa: ___________________

Potpis ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a:

_______________________

Datum potpisa: ___________________

 

 

Ako se izjava o usklađenosti ne može dati, daje se izjava o neusklađenosti, sa kratkim sažetkom materijalnih neusklađenosti.

 

Izjava o usklađenosti

Ne možemo potvrditi da je prema mojim/našim saznanjima [ naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika ] materijalno ispunila sve svoje obveze i zahtjeve:

– prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te propisa donesenih na temelju tog zakona, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

– prema odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

tijekom razdoblja od 12 mjeseci obuhvaćenog ovim upitnikom, ako se upitnik popunjava prvi put ili ako je upitnik prethodno ispunjen te se podnosi za razdoblje dulje ili kraće od 12 mjeseci, tijekom razdoblja od posljednjeg podnošenja izjave.

Opis materijalnih neusklađenosti:

Potpis člana uprave obveznika zaduženog za SPN/FT: _______________________

Datum potpisa: ___________________

Potpis ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a: _______________________

Datum potpisa: ___________________

 

 

PRILOG 2.

CILJANI UPITNIK ZA PROCJENU RIZIKA

 

Ciljani Upitnik za procjenu rizika – Podaci o obvezniku

 

 

 

1

Broj obveznika u registru Hanfe:

 

2

Tvrtka obveznika

 

3

LEI obveznika (kada obveznik ima obvezu pribavljanja LEI-a)

 

4

OIB obveznika

 

5

Adresa obveznika

 

 

 

 

 

* Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 9., 10. i 11. ZSPNFT-a pod pitanjem 7. unose podatke o prihodima ostvarenima iz životnih osiguranja i drugih osiguranja povezanih sa ulaganjima

* Za obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a – Priložite zadnja dostupna revidirana financijska izvješća (revidirana, ako su dostupna, te ako je obveznik ujedno i obveznik revizije prema Zakonu o računovodstvu)

 

 

Nadzor od strane uprave/nadzornog odbora/višeg rukovodstva

 

 

* Priložite dokaze

Procjena rizika iz članka 11. stavka 2. točke 1. ZSPNFT-a

Ako je odgovor na pitanje 11 »ne«:

 

Ako je odgovor na pitanje 11 »da«:

 

* Priložite dokaze, kao i samu procjenu rizika

6

Ime i funkcija kontakt osobe za sva SPN/FT/FS pitanja i komunikaciju:

Ime i prezime

Funkcija

Direktna adresa elektroničke pošte

Direktni telefonski broj

 

 

 

 

7

Prihod koji je obveznik ostvario u poslovnoj godini

Prihod (u tis EUR)

Financijska izvješća za relevantnu godinu

 

 

8

Ukupna imovina obveznika (na zadnji dan u poslovnoj godini, u tis EUR)

Ukupna imovina

Imovina pod upravljanjem

Imovina koju obveznik drži za treće

 

 

 

Ciljani Upitnik za procjenu rizika – Uspostavljeni sustav upravljanja u obvezniku

9

Jesu li SPN/FT/FS teme standardna točka dnevnog reda na: sastancima uprave/nadzornog odbora i/ili višeg rukovodstva?

 

10

Koliko su puta u posljednjih 12 mjeseci SPN/FT/FS teme bile točka dnevnog reda na sastancima

Uprave?

Nadzornog odbora?

Višeg rukovodstva?

 

 

 

11

Je li obveznik izvršio procjenu rizika SPN/FT/FS za cjelokupno poslovanje s obzirom na proizvode i usluge koje obveznik nudi (a na koje se ZSPNFT-u primjenjuje), vrste i profile stranke, broj i veličinu transakcija i kanale dostave kojima nude usluge strankama u posljednjih 12 mjeseci?

 

12

Navedite kratko obrazloženje neprovođenja procjene rizika

Navedite dijelove poslovanja koji nisu bili uključeni u procjenu rizika

Navedite do kada ćete provesti procjenu rizika (predloženi datum završetka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kojeg je datuma uprava odobrila procjenu rizika obveznika?

 

 

14

Na temelju procjene rizika obveznika, koja je ocjena rizika za SPN/FT primijenjena?

Inherentni rizik

Ocjena rizika

Proizvodi

 

Stranke

 

Geografija

 

Distribucija

 

Ukupna ocjena obveznika

 

 

 

 

15

Molimo opišite mehanizme interne kontrole koje obveznik uspostavio za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanih s poslovanjem obveznika, a u odnosu na:

1. čimbenike rizika stranke

2. čimbenike rizika država i geografskih područja

3. čimbenike rizika proizvoda, usluga i transakcija

4. čimbenike rizika u kanalima dostave.

 

 

 

 

16

Ima li obveznik usvojene politiku(e), pravila i/ili procedure za SPN/FT/FS u vezi sa svojim poslovanjem?

Politike

Pravila i/ili procedure

 

 

 

 

* Politike pravila i/ili procedure trebale bi u najmanju ruku uzeti u obzir donje cjeline(ovo ne predstavlja iscrpan popis, a odgovornost obveznika je osigurati da su njegovi SPN/FT/FS postupci primjereni).

– Postupak dubinske analize stranke

• pristup strankama temeljen na riziku, npr, visoki rizik, politički izložene osobe, udaljena identifikacija stranke itd.

• pristup identificiranju i provjeri novih i postojećih stranaka.

• popis prihvatljivih dokumenata za identifikaciju i provjeru stranaka.

• stvarno vlasništvo.

• aranžmani za izdvajanje na treće strane, ako je primjenjivo.

– Izvještavanje o sumnjivim transakcijama

• proces prijave sumnjivih transakcija ovlaštenoj osobi obveznika

• vremenski okvir u kojem se trebaju podnijeti izvješća nadležnim tijelima.

• interne posljedice za neprijavljivanje

• definicija »dojave« (otkrivanja informacija kojim se ugrožava postupanje po izvještaju o sumnjivim transakcijama) i kazne povezane s ovim postupanjem.

• mjere koje treba poduzeti kako bi se izbjegle dojave.

– Praćenje transakcija

• praćenje transakcija i obrazloženje za postavljanje pragova.

– Međunarodne mjere ograničavanja

• Učestalost provjera.

• Postupci utvrđivanja potrebe primjene međunarodnih mjera ograničavanja i eskalacije.

– Vođenje evidencije

• Trajanje čuvanja, format i lokacija zadržanih dokumenata.

– Stručno osposobljavanje

• Format, učestalost, testiranje, evidencije o završetku itd.

– Revizija sustava SPN/FT kod obveznika

• Interno/eksterno, učestalost i format.

 

17

Odražavaju li politike pravila i/ili procedure obveznika u vezi s SPN/FT/FS sve zahtjeve hrvatskog i izravno primjenjivog EU zakonodavstva o SPN/FT/FS?

 

 

 

 

18

Priložite kratki pregled/sažetak usvojenih politika, pravila i/ili procedura, te obrazložite kako iste osiguravaju usklađenost sa zahtjevima hrvatskog zakonodavstva o SPN/FT/FS i EU propisa o FS.

 

 

 

* S obzirom da je u sklopu pitanja 13) Upitnika predviđeno da će obveznici dostaviti procjenu rizika, obveznici se u ovom pitanju mogu pozvati na odgovarajući dio takve procjene, a ne dostavljati poseban sažetak, te eventualno sažetak dopuniti s opisom mjera, radnji i procedura koje se odnose na međunarodne mjere ograničavanja.

 

19

Je li obveznik pregledao i, ako je prikladno, ažurirao sve svoje politike, pravila i/ili procedure u vezi s SPN/FT/FS u posljednjih 12 mjeseci?

 

 

 

* Priložite dokaze

Stručno osposobljavanje i izobrazba zaposlenika obveznika

 

20

Molimo potvrdite da su svi članovi uprave, svo više rukovodstvo i ostali zaposlenici obveznika koji su uključeni u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma prošli stručno osposobljavanje i izobrazbu u pogledu svojih obveza u području SPN/FT

Uprava?

Više rukovodstvo?

Ostali zaposlenici?

 

 

 

 

Nudi li obveznik opciju SPN/FT edukacija za članove nadzornog odbora

 

 

Koriste li članovi nadzornog odbora takvu opciju?

 

 

 

 

21

Koja je učestalost ovakvog stručnog osposobljavanja i izobrazbe

Uprava

Više rukovodstvo?

Ostali zaposlenici?

 

 

 

 

 

* Priložite dokaze

 

22

Je li obveznik uspostavio plan za stručno osposobljavanje i izobrazbu kako bi osigurao da uprava, više rukovodstvo i zaposlenici (novi i postojeći) budu upoznati s obvezama obveznika u području SPN/FT-a i procesima i procedurama za ispunjavanje tih obveza?

 

 

 

* Priložite dokaze

 

23

Osigurava li se specijalizirana osposobljavanje i izobrazba za zaposlenike na ključnim ulogama usklađenosti, na primjer ovlaštena osoba iz članka 68. ZSPFT-a i njen zamjenik, zaposlenici koji su zaduženi za praćenje usklađenosti itd.?

 

 

 

* Priložite dokaze

 

24

Tko vodi stručno osposobljavanje i izobrazbu i kakav je format?

Stručno osposobljavanje i izobrazba

Pružatelj obuke

Format

 

Interno – In-house

 

Online

 

Interno – Obuka matice/grupe

 

Prezentacije/seminari

 

Vanjska – nepovezana strana

 

Radionice

 

Vanjska – Povezana osoba

 

Ostalo

 

 

* Označite odgovore koji su za vas primjenjivi

 

25

Odražavaju li materijali za stručno osposobljavanje i izobrazbu zahtjeve iz ZSPNFT-a i EU propisa o FS?

 

 

 

 

26

Opišite na koji način je osigurano da materijali za stručno osposobljavanje i izobrazbu odražavaju zahtjeve iz ZSPNFT-a i EU FS propisa.

 

 

 

* Dostavite dokaze

Vođenje evidencije

 

27

Ima li obveznik politike i postupke u vezi s dokumentima koji se moraju čuvati i razdobljem čuvanja kako je navedeno u ZSPNFT-u?

 

 

 

* Dostavite dokaze

* Primjeri evidencija (samo u svrhu ilustracije) mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

– Evidencija o stručnom osposobljavanju i izobrazbi,

– Evidencija stranaka i/ili stvarnih vlasnika,

– Povijest evidencija o uslugama,

– Evidencija transakcija,

– Evidencija sumnjivih transakcija, itd.

 

28

Priložite kratki pregled/sažetak politika i postupaka u vezi s dokumentima koji se moraju čuvati i razdobljem čuvanja kako je navedeno u ZSPNFT-u.

 

 

 

 

Ciljani Upitnik za procjenu rizika – Profil rizika obveznika

 

 

Proizvodi i usluge

 

29

Koliko a) proizvoda i b) usluga definiranih u obveznikovoj procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma obveznik nudi?

Vrsta

Ukupni broj

Proizvodi

 

Usluge

 

 

 

 

30

Od ponuđenih proizvoda i usluga navedite broj za koje se primjenjuju mjere pojednostavljene dubinske analize.

Vrsta

Ukupni broj

Proizvodi

 

Usluge

 

 

 

 

31

Navedite raščlambu broja a) proizvoda i b) usluga prema ocjeni SPNFT rizika

Ocjena rizika

Broj proizvoda

Broj usluga

Visoka

 

 

Srednja

 

 

Niska

 

 

 

 

Geografska rasprostranjenost usluga

 

32

Poslovanje obveznika i baza stranaka su ograničeni

Samo na Republiku Hrvatsku?

Samo na države članice i EEA?

Šire od država članica i EEA?

 

 

 

 

 

 

33

Navedite države u kojima poslujete i iz kojih dolaze vaše stranke

Država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ne ispunjavajte ovu tablicu ako je vaše poslovanje i baza stranaka ograničena na Republiku Hrvatsku

Kanali distribucije

 

34

Odaberite najrelevantnije distribucijske kanal(e) koje koristite u odnosu na proizvode/usluge obveznika

Ocjena relevant­nosti

Distribucijski kanal

 

(A) Identifikacija i ugovaranje odnosa sa strankama i transakcije se dovršavaju direktnim i osobnim angažmanom (»face-to-face«) od strane vlastitog prodajnog osoblja obveznika (npr. glavni ured, podružnice, regionalni prodajni timovi, itd).

 

(B) Identifikacija i ugovaranje odnosa sa strankama dovršava se direktnim i osobnim angažmanom (»face-to-face«) od strane vlastitog prodajnog osoblja obveznika (npr. podružnice, regionalni prodajni timovi, specijalisti za odnose s menadžerima), ali se naknadne transakcije izvode putem kanala koji nisu direktni kontakt (telefon, internet, mobilne aplikacije, itd.)..)

 

(C) Identifikacija i ugovaranje odnosa sa strankama i transakcije se dovršavaju putem kanala koji nisu direktni kontakt (telefon, internet, mobilne aplikacije, itd.).

 

(D) Izdvojeni procesi – Identifikacija i ugovaranje odnosa sa strankama i kontinuirano upravljanje odnosima pretežno obavljaju vanjski pružatelji usluga ili povezani entiteti grupe u skladu s politikama i procedurama obveznika.

 

(E) Ostalo (molimo opišite u nastavku)

 

 

* Napominjemo da je moguće napraviti više od jednog odabira ako je primjenjivo. Odgovarajuće distribucijske kanale treba rangirati 1-5, pri čemu 1 predstavlja glavni distribucijski kanal. Unesite N/A gdje opisani distribucijski kanal nije primjenjiv na vas.

 

35

Ako ste u pitanju 32 naveli da koristite »ostale« kanale distribucije, opišite ih.

 

 

 

 

36

Pruža li obveznik proizvode/usluge kroz odredbe iz sektorskih zakonodavstava koji pružaju mogućnost prekograničnog pružanja usluga na osnovi slobode pružanja usluga (SPU) i/ili slobode osnivanja (SO)?

 

 

 

* Napomena: U smislu pitanja 36) do 38) Upitnika, obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ZSPNFT-a u ovom dijelu ispunjavati podatke za SPU ako posluju van RH bez uspostavljanja podružnice, prema nacionalnom režimu države domaćina, a podatke za SO ako posluju van RH uz uspostavljanje podružnice, prema nacionalnom režimu države domaćina.

 

37

Navedite države u kojima ste notificirani

SPU/SO

Država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Navedite detalje o SPU/SO aranžmanima

Podružnica/agenti

Država

Broj u relevantnom registru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Navedite podatke o značajnosti vašeg prekograničnog poslovanja

Država

% prihoda obveznika

% broja stranaka obveznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženost strankama

 

40

Koja je veličina (tj. broj) baze stranaka obveznika? Od ukupnog broja stranaka navedite broj za koje se primjenjuju mjere pojednostavljene dubinske analize.

Ukupni broj stranaka

Ukupni broj stranaka za koje se primjenjuju mjere pojednostavljene dubinske analize

 

 

 

 

 

41

Navedite raščlambu stranaka prema ocjeni SPNFT rizika

Ocjena rizika

Broj stranaka

Visoka

 

Srednja

 

Niska

 

 

 

 

42

Kojih je 5 tipova stranaka najviše zastupljeno u bazi stranaka obveznika?

Rang

Vrsta stranke

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

* Primjeri vrsta stranaka (samo u svrhu ilustracije) mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

– Fizičke osobe (bez obrta).

– Poduzeća i samostalne profesionalne djelatnosti koji ne posluju s gotovinom.

– Poduzeća koja zahtijevaju veliki tijek novca (npr. barovi, restorani, benzinske postaje, kockarnice itd.).

– Pravne osobe i fondovi

– Dobrotvorne svrhe

– Politički izložene osobe

– Offshore korporacije.

 

43

Imate li stranke prema kojima se primjenjuju mjere zamrzavanja imovine?

Ukupni broj stranaka

Ukupni broj stranaka na koje se primjenjuju mjere zamrzavanja imovine

Navedite primjenjivi sankcijski režim

Potvrdite da ste proveli mjeru zamrzavanja imovine

Datum zamrzavanja imovine

Datum prijave nadležnom tijelu

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ispunite samo ako imate takvih stranaka.

* Dostavite dokaze o prijavama primjene mjere zamrzavanja imovine nadležnom tijelu

 

44

Navedite podatke o broju poslovnih odnosa ili transakcija koje su odbijene ili prekinute zbog zabrinutosti oko dubinske analize stranke

Broj poslovnih odnosa

Broj transakcija

 

 

 

 

 

45

Navedite podatke o broju poslovnih odnosa ili transakcija koje su odbijene ili prekinute zbog nedovršene dubinske analize stranke

Broj poslovnih odnosa

Broj transakcija

 

 

 

 

Politički izložene osobe (PIO) i međunarodne mjere ograničavanja

 

46

Provodi li obveznik provjere vezano uz međunarodne mjere ograničavanja? Opišite kako se te provjere provode.

 

 

 

 

47

Je li provjera međunarodnih mjera ograničavanja automatizirana ili ručna?

 

 

 

 

48

Koliko se često provodi provjera međunarodnih mjera ograničavanja?

 

 

 

 

49

Provodi li obveznik PIO provjere?

 

 

 

 

50

Je li PIO provjera automatizirana ili ručna?

 

 

 

 

51

Koliko se često provodi PIO provjera?

 

 

 

 

52

Od postojeće baze stranaka, koliko je PIO-ova?

 

 

 

 

53

Navedite raščlambu PIO-ova prema državama – pitanje se odnosi na stranke koje su fizičke osobe, a utvrđeni su PIO-ovi, te se odnosi i na stvarne vlasnike stranaka za koje je utvrđeno da su PIO-ovi

PIO-ovi iz RH

Broj PIO-ova

PIO-ovi iz država članica

 

PIO-ovi iz trećih zemalja

 

PIO-ovi iz visokorizičnih trećih država koje predstavljaju države sa strateškim nedostacima u sustavima sprječavanja pranja novca koje su identificirali FATF i Europska komisija

 

 

 

 

Ciljani Upitnik za procjenu rizika – pristup temeljen na riziku za kontinuirani nadzor

 

 

Politike i postupci

 

54

Je li obveznik proveo politike i postupke koji odražavaju pristup temeljen na riziku za kontinuirani nadzor usklađen s rizicima pranja novca i financiranja terorizma koji proizlaze iz poslovanja obveznika?

 

 

 

 

55

Ima li obveznik uspostavljene politike i procedure za ažuriranje dubinske analize stranke za postojeće stranke kako je propisano ZSPNFT-om?

 

 

 

 

56

Ima li obveznik uspostavljene politike i procedure u vezi s korespondentnim odnosima u smislu članka 4. točke 19. ZSPNFT-a, ako je primjenjivo?

 

 

 

Revizija sustava SPN/FT kod obveznika

 

57

Potvrdite da obveznik ima uspostavljen postupak revizije kako bi se osiguralo da svi relevantni procesi i postupci za SPN/FT/FS odgovaraju svrsi i da ih se pridržava u praksi (a ne samo pri uspostavljanju odnosa sa strankama)?

 

 

 

 

58

Opišite postupak revizije sustava SPN/FT/FS koji je uspostavljen u obvezniku.

 

 

 

Oslanjanje obveznika na mjere dubinske analize koje je provela treća osoba

 

59

Oslanja li se obveznik na treće strane u smislu članka 38. ZSPNFT-a?

 

 

 

 

60

Ako je odgovor na pitanje br. 59 »da« navedite broj trećih strana koje koristite za ovu svrhu.

 

 

 

 

61

Ako je odgovor na pitanje br. 59 »da« navedite podatke o trećim stranama koje koristite

Treće strane

Tvrtka

Vrsta treće strane iz čl. 39. ZSPNFT-a

Država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Ako je odgovor na pitanje br. 59 »da« potvrdite da te treće strane ispunjavaju uvjete iz ZSPNFT i opišite ne koji način.

 

 

 

 

63

Ako je odgovor na pitanje br. 59 »da« navedite ima li obveznik uspostavljen program za periodičko testiranje i provjeru dokumentacije o SPN/FT koja potječe od ovih trećih strana kako bi se osiguralo:

– Primijenjeni postupci SPN/FT/FS odražavaju postupke obveznika;

– SPN/FT/FS informacije mogu se brzo dohvatiti bez nepotrebnog odgađanja; i

– kvaliteta pratećih dokumenata je dostatna i da nema praznina u evidenciji koje se ne mogu lako objasniti?

Objasnite na koji način je ovo implementirano.

 

 

 

 

64

Ako je odgovor na pitanje br. 63 »da«, navedite koliko često provodite takva testiranja.

 

 

 

Eksternalizacija/izdvajanje

 

65

Eksternalizira li obveznik neke funkcije i/ili aktivnosti povezane s SPN/FT?

 

 

 

 

66

Ako je odgovor na pitanje br. 65 »da« navedite broj postojećih sporazuma o eksternalizaciji SPN/FT aktivnosti. Ovo uključuje aranžmane eksternalizacije unutar grupe obveznika.

 

 

 

 

67

Ako je odgovor na pitanje br. 65 »da« navedite podatke o pružateljima usluge koje koristite

Osobe na koje su eksternalizirane funkcije i/ili aktivnosti povezane s SPN/FT

Tvrtka

Eksternalizirana funkcija/aktivnost

Unutar grupe/van grupe

Država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Potvrdite da su ugovori sklopljeni sa svim osobama na koje su eksternalizirane funkcije i/ili aktivnosti povezane s SPN/FT.

 

 

 

* Priložite dokaze

 

69

Ako je odgovor na pitanje br. 65 »da« navedite ima li obveznik uspostavljen program za periodičko testiranje i provjeru dokumentacije o SPN/FT koja potječe od ovih vanjskih strana kako bi se osiguralo da primijenjeni postupci SPN/FT/FS odražavaju postupke obveznika

Objasnite na koji način je ovo implementirano.

 

 

 

 

70

Ako je odgovor na pitanje br. 68 »da«, navedite koliko često provodite takva testiranja.

 

 

 

 

Ciljani Upitnik za procjenu rizika – Identifikacija, dokumentiranje i prijava sumnjivih transakcija

 

 

 

71

Ima li obveznik uspostavljene politike i procedure za identifikaciju, dokumentiranje i prijavu sumnjivih transakcija?

 

 

 

 

72

Prijave sumnjivih transakcija

(1) Broj sumnjivih prijava/aktivnosti koje su prijavljene ovlaštenoj osobi u posljednjoj kalendarskoj godini (tj. od 1. siječnja do 31. prosinca)

(2) Koliko je od broja prijava pod (1) rezultiralo prijavom Uredu za sprječavanje pranja novca?

(3) Koja je ukupna vrijednost prijavljenih sumnjivih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca? €’000

4) Koja je vrijednost povezanih transakcija u ukupnoj vrijednosti prijavljenih sumnjivih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca? €’000

 

 

 

 

 

 

 

73

Koliki je prosječan broj dana potrebnih za analizu sumnjive transakcije prije podnošenja izvještaja o sumnjivoj transakciji Uredu za sprječavanje pranja novca?

 

 

 

 

74

Sudjelujete li u pružanju bilo kakvih usluga koje predstavljaju prijenos sredstava (u smislu Uredbe (EU) 2015/847 ili bilo kojih njezinih naknadnih dodataka i/ili izmjena)?

 

 

 

 

75

Ako je odgovor na pitanje br. 74 »da«, koliko puta ste odbili izvršiti prijenos sredstava zbog toga što niste imali sve potrebne informacije?

 

 

 

 

Ciljani Upitnik za procjenu rizika – podaci o izvještajima koji se odnose na SPN/FT – godišnji izvještaj ovlaštene osobe iz članka 67. stavka 2. ZSPNFT-a

 

 

 

76

Priprema li ovlaštena osoba godišnje izvješće koje analizira i daje informacije o radu i učinkovitosti SPN/FT i FS sustava i unutarnjih kontrola obveznika?

 

 

 

 

77

Prezentira li se to izvješće upravi i nadzornom odboru, te usvaja li to izvješće uprava/nadzorni odbor?

 

 

 

* Ako da, Dostavite dokaze

 

78

Koji su bili zaključci godišnjeg izvješća ovlaštene osobe – sažeto opišite? Jesu li bili utvrđeni nedostaci u radu i učinkovitosti SPN/FT i FS sustava i unutarnjih kontrola obveznika

 

 

 

 

79

Ako su utvrđeni nedostaci u radu i učinkovitosti SPN/FT i FS sustava i unutarnjih kontrola obveznika, opišite akcijski plan obveznika za njihovo ispravljanje, kao i primjenjive rokove.

 

 

 

* Dostavite dokaze (Obveznici koji takav izvještaj dostavljaju samo na zahtjev, te obveznici koji taj izvještaj dostavljaju tek 30. lipnja tekuće godine ili koji nemaju obvezu godišnje dostave tog izvještaja Hanfi, u pitanja 78. i 79. upitnika će uključiti kratki sažetak, dok se ostali obveznici mogu pozvati na odgovarajući dio dostavljenog izvještaja. Obveznici koji do trenutka u kojem je Hanfa tražila dostavu nisu izradili takav izvještaj za tekuću godinu, će u upitniku to naznačiti.)

 

Upitnik za procjenu rizika – podaci o osobi koja ispunjava upitnik

 

 

 

80

Ime i prezime osobe koja ispunjava Upitnik u ime i za račun obveznika

 

81

Funkcija te osobe

 

82

Je li ta osoba član višeg rukovodstva obveznika

 

83

Datum popunjavanja upitnika

 

 

 

 

Izjava o točnosti i potpunosti podataka

Potvrđujem da je prema mojim/našim saznanjima priloženi Upitnik za procjenu rizika koji se odnosi na [naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika] točno i potpuno ispunjen:

[Uključuje se u izjavu samo ako je primjenjivo – Za dokaze kod kojih se u priloženom Upitniku za procjenu rizika koji se odnosi na [naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika] pozivamo na Hanfi prethodno dostavljene dokumente, potvrđujem da je prema mojim/našim saznanjima nema potrebe ažurirati takve informacije, budući da ostaju nepromijenjene u odnosu na one koje su prethodno dostavljene:]

[Uključuje se u izjavu samo ako je primjenjivo – Za dokaze kod kojih se u priloženom Upitniku za procjenu rizika koji se odnosi na [naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika] pozivamo na Hanfi prethodno dostavljene dokumente, potvrđujem da je prema mojim/našim saznanjima nema potrebe ažurirati takve informacije, budući da ostaju nepromijenjene u odnosu na one dostavljene ili navedene u prethodno dostavljenom Upitniku za procjenu rizika:]

Potpis člana uprave obveznika zaduženog za SPN/FT: _______________________

Datum potpisa: ___________________

Potpis ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a: _______________________

Datum potpisa: ___________________

 

 

 

Izjava o usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa za SPN/FT/FS

 

 

Hanfa zahtijeva informacije koje se traže u ovom zahtjevu u skladu sa člankom 67. ZSPNFT-a. Svjesno davanje lažnih ili pogrešnih informacija u navodnoj usklađenosti s odredbama ZSPFT-a i povezanih propisa za SPN/FT/FS predstavlja prekršaj u smislu članka 150. stavka 1. točke 54. ZSPNFT-a, a na koji se Hanfa može pozvati u kasnijim administrativnim mjerama ili sudskim postupcima.

 

Podaci o članu uprave obveznika zaduženog za SPN/FT

Ime i prezime

 

Datum imenovanja

 

Podaci o ovlaštenoj osobi obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a

Ime i prezime

 

Datum imenovanja

 

E-mail

 

Direktni broj telefona

 

Podaci o zamjeniku ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a

Ime i prezime

 

Datum imenovanja

 

E-mail

 

Direktni broj telefona

 

 

 

 

Izjava o usklađenosti

Potvrđujem da je prema mojim/našim saznanjima [naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika] materijalno ispunila sve svoje obveze i zahtjeve:

– prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te propisa donesenih na temelju tog zakona, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

– prema odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

tijekom razdoblja od 12 mjeseci obuhvaćenog ovim upitnikom, ako se upitnik popunjava prvi put ili ako je upitnik prethodno ispunjen te se podnosi za razdoblje dulje ili kraće od 12 mjeseci, tijekom razdoblja od posljednjeg podnošenja izjave.

Potpis člana uprave obveznika zaduženog za SPN/FT: _______________________

Datum potpisa: ___________________

Potpis ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a: _______________________

Datum potpisa: ___________________

 

 

Ako se izjava o usklađenosti ne može dati, daje se izjava o neusklađenosti, sa kratkim sažetkom materijalnih neusklađenosti.

 

Izjava o usklađenosti

Ne možemo potvrditi da je prema mojim/našim saznanjima [ naziv i tvrtka obveznika, OIB obveznika ] materijalno ispunila sve svoje obveze i zahtjeve:

– prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te propisa donesenih na temelju tog zakona, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

– prema odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, uključujući i direktno primjenjive EU propise iz ovoga područja,

tijekom razdoblja od 12 mjeseci obuhvaćenog ovim upitnikom, ako se upitnik popunjava prvi put ili ako je upitnik prethodno ispunjen te se podnosi za razdoblje dulje ili kraće od 12 mjeseci, tijekom razdoblja od posljednjeg podnošenja izjave.

Opis materijalnih neusklađenosti:

Potpis člana uprave obveznika zaduženog za SPN/FT: _______________________

Datum potpisa: ___________________

Potpis ovlaštene osobe obveznika iz članka 68. ZSPNFT-a: _______________________

Datum potpisa: ___________________

 

 

PRILOG 3

MJESEČNO IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA OBVEZNIKA IZ ČLANKA 9. STAVKA 2. TOČKE 19. ZSPNFT-a (PUVI-ovi)

 

Podaci o obvezniku

 

 

 

1

Broj obveznika u registru Hanfe:

 

2

Tvrtka obveznika

 

3

LEI obveznika

 

4

OIB obveznika

 

5

Adresa obveznika

 

 

 

 

6

Ime i funkcija kontakt osobe za sva SPN/FT/FS pitanja i komunikaciju:

Ime i prezime

Funkcija

Direktna adresa elektroničke pošte

Direkti telefonski broj

 

 

 

 

 

 

 

Transakcije u izvještajnom razdoblju

 

 

 

Mjesec/Godina

Ukupni iznos svih transakcija obavljenih sa strankama

Ukupni broj transakcija obavljenih sa strankama

 

 

Iznos kupljenih virtualnih valuta od stranaka

Iznos prodanih virtualnih valuta strankama

Broj transakcija kupnje virtualnih valuta

Broj transakcija prodaje virtualnih valuta

 

 

 

 

Iznos kupljenih virtualnih valuta od stranaka u gotovini

Iznos prodanih virtualnih valuta strankama u gotovini

Broj transakcija kupnje virtualnih valuta u gotovini

Broj transakcija prodaje virtualnih valuta u gotovini

 

 

 

 

 

 

 

Skrbnička usluga novčanika

 

 

 

Ukupna vrijednost virtualnih valuta koju držite na temelju skrbničke usluge novčanika

Broj stranaka kojima se pruža navedena usluga

 

 

 

 

 

 

 

Sumnjive transakcije

 

 

 

7

Je li obveznik prijavljivao sumnjive transakcije Uredu za sprečavanje pranja novca i ako da koliko je bilo takvih prijava?

 

 

 

 

Stranke

 

 

 

Mjesec/Godina

Fizičke osobe – ukupan broj stranaka

Pravne osobe – ukupan broj stranaka

 

 

 

domaće

strane

politički izložene osobe

sa sjedištem u RH

sa sjedištem u stranoj državi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić