Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 76/2023 (11.7.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju

Hrvatska narodna banka

1229

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 38. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAMJENI GOTOVOG NOVCA KUNE U POVLAČENJU

Članak 1.

U Odluci o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju (»Narodne novine«, br. 133/2022.) u članku 3. stavku 1. točka 28. mijenja se i glasi:

»28) zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca jest obrazac koji se popunjen zajedno sa svim pripadajućim prilozima podnosi s oštećenom novčanicom, obojenom novčanicom te oštećenom kovanicom kune u povlačenju«.

Točka 29. briše se.

Dosadašnje točke 30. i 31. postaju točke 29. i 30.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi: »Zamjena gotovog novca kune u euro«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi: »Uvjeti za zamjenu gotovog novca kune«.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik primjene ove Odluke dužan je zamijeniti novčanicu kune ako mu donositelj novčanice kune predoči više od 50 % površine cijele novčanice i ako utvrdi da je novčanica autentična.

(2) Površinu novčanice kune obveznik iz članka 2. ove Odluke utvrđuje upotrebom Rastera za procjenu postotka površine novčanica kune izrađenih u veličini svakog apoena novčanica (Prilog 1).

(3) Obveznik iz članka 2. ove Odluke nije dužan zamijeniti novčanicu kune eurom ako donositelj predoči:

1) novčanicu kune čija površina čini 50 % površine autentične novčanice ili manje od 50 % površine autentične novčanice ili

2) obojenu novčanicu kune ili

3) iznimno oštećenu novčanicu kune ili

4) nevažeću novčanicu kune.

(4) Obveznik iz članka 2. ove Odluke zamijenit će kovanicu kune ako mu donositelj kovanice predoči cijelu kovanicu koja je obradiva na uređaju i koja je prepoznatljiva s lica i naličja.

(5) Obveznik iz članka 2. ove Odluke nije dužan zamijeniti kovanicu kune koja nije u skladu sa stavkom 4. ovog članka.

(6) Obveznik iz članka 2. ove Odluke koji u slučajevima iz stavaka 3. i 5. ovog članka nije dužan zamijeniti novčanicu i/ili kovanicu kune eurom, dužan je uputiti donositelja novčanice i/ili kovanice u Hrvatsku narodnu banku na procjenu oštećenja radi mogućeg ostvarivanja prava za zamjenu novčanice i/ili kovanice kune u euro, uz podnošenje Zahtjeva za analizu i zamjenu gotovog novca.

(7) Obveznik iz članka 2. stavka 1. ove Odluke dužan je, na zahtjev klijenta za kojega vodi račun, izdati potvrdu o međunarodnom broju tog računa (u nastavku teksta: potvrda o IBAN-u).«

Članak 4.

Naslov iznad članka i članak 6. brišu se.

Članak 5.

U članku 11. stavak 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) novčanice kune svih apoena pakirane u paketiće koji sadržavaju 100 komada istog apoena«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5., koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 3. točke 1. ovog članka, banka može posljednja 2 (dva) mjeseca prije isteka roka za zamjenu gotovog novca kune iz članka 25. stavka 1. Zakona položiti novčanice istog apoena u količinama koje su manje od paketića.

(5) Iznimno od stavka 3. točke 2. ovog članka, banka može posljednja 2 (dva) mjeseca prije isteka roka za zamjenu gotovog novca kune iz članka 25. stavka 1. Zakona položiti kovanice istog apoena u količinama koje su manje od količina iskazanih u Tablici 1 za pojedini apoen.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako se detaljnim brojenjem iz stavka 2. ovog članka utvrdi manjak u pologu gotovog novca kune u odnosu na iznos naveden u Specifikaciji položenoga gotovog novca kune, istog dana po utvrđivanju stanja pologa detaljnim brojenjem stornira se nalog unesen nakon kontrolnog brojenja iz članka 12. ove Odluke te se unosi novi nalog i odobrava račun banke za gotovinu na iznos utvrđen detaljnim brojenjem.«

Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako se detaljnim brojenjem iz stavka 2. ovog članka utvrdi višak u pologu gotovog novca kune u odnosu na iznos naveden u Specifikaciji položenoga gotovog novca kune, odobrava se račun banke za gotovinu u iznosu iskazanog viška istog dana po utvrđivanju stanja pologa detaljnim brojenjem.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka zaprima u postupak procjene novčanicu kune čija površina čini 50 % površine cijele novčanice ili manje od 50 % površine cijele novčanice i/ili obojene novčanice i/ili iznimno oštećene novčanice kune za koje su potrebne složenija procjena i analiza za utvrđivanje autentičnosti, a radi mogućeg ostvarivanja prava na zamjenu za eure.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4., koji je postao stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanicu kune čija površina čini 50 % površine cijele novčanice ili manje od 50 % površine cijele novčanice pod uvjetom da je podnesen uredno popunjen Zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca i

1) da je priložena pisana potvrda nadležne institucije, primjerice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u nastavku teksta: MUP RH), kojom se dokazuje postojanje događaja više sile zbog koje je došlo do uništenja dijelova novčanice kune koji nedostaju i ako se utvrdi da je predočeni dio novčanice kune autentičan ili

2) na temelju podataka iz Zahtjeva za analizu i zamjenu gotovog novca i tehničkom analizom učinjeno vjerojatnim da su dijelovi novčanice uništeni na način naveden u tom Zahtjevu, a za ostatak novčanice kune utvrdi da je predočeni dio novčanice autentičan.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 8.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka zamjenjuje kovanicu kune pod uvjetom da je podnesen uredno popunjen Zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca i ako na temelju podataka iz tog Zahtjeva te provedene analize utvrdi da je kovanica kune autentična.«

Stavak 3. briše se.

Članak 9.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a, koji glasi:

»Potvrda o IBAN-u

Članak 17.a

Ako donositelj za zamjenu prilaže iznos od 7.534,50 kuna i više, dužan je uz Zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca priložiti i potvrdu o IBAN-u iz članka 5. stavka 7. ove Odluke.«

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se postupcima koje provodi Hrvatska narodna banka utvrdi da gotov novac kune iz članaka 16. i 17. ove Odluke ima uvjete za zamjenu, Hrvatska narodna banka zamijenit će gotov novac kune za euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

(2) Ako iznos zamjene dobiven na način iz stavka 1. ovog članka iznosi 1.000,00 eura i više, Hrvatska narodna banka dobiveni će iznos uplatiti na račun naveden u Zahtjevu za analizu i zamjenu gotovog novca.

(3) Ako iznos zamjene dobiven na način iz stavka 1. ovog članka iznosi manje od 1.000,00 eura, Hrvatska narodna banka podnositelju Zahtjeva za analizu i zamjenu gotovog novca dobiveni iznos može:

1) uplatiti na račun naveden u tom Zahtjevu

2) omogućiti preuzimanje gotovog novca eura na svojoj blagajni ili

3) uputiti iznos vrijednosnom pošiljkom na adresu navedenu u tom Zahtjevu.«

Članak 11.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka provodi tehničku analizu svake sumnjive novčanice kune ili kovanice kune.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Za provođenje tehničke analize iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti Zahtjev za tehničku analizu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 5., koji je postao stavak 6., riječi »iz stavka 1. ovog članka« zamjenjuju se riječima: »iz članka 2. ove Odluke«.

Članak 12.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se postupkom tehničke analize iz članka 20. stavka 1. ove Odluke utvrdi da je gotov novac kune koji je dostavljen na tehničku analizu autentičan i ima uvjete za zamjenu, Hrvatska narodna banka zamijenit će dostavljeni gotov novac kune za euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

(2) Ako je podnositelj Zahtjeva za tehničku analizu obveznik iz članka 2. ove Odluke, iznos u eurima dobiven na način iz stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka uplatit će na račun tog obveznika.

(3) Ako podnositelj Zahtjeva za tehničku analizu nije obveznik iz članka 2. ove Odluke, s iznosom u eurima koji je dobiven na način iz stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka postupa kako je to propisano člankom 19. ove Odluke.«

Članak 13.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama (gdje se mogu preuzeti) sljedeće obrasce:

1) Zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca

2) Zahtjev za tehničku analizu

3) Zahtjev za provjeru rada uređaja.«

Članak 14.

U cijeloj ovoj Odluci tekst: »Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune«, »Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune« i »Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca kune« zamjenjuje se tekstom: »Zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O. br. 230-091/07-23/BV Zagreb, 3. srpnja 2023.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić