Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

NN 76/2023 (11.7.2023.), Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

1228

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, broj 83/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova i glavnog državnog inspektora, donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI, IDENTIFIKACIJSKIM OZNAKAMA I POSEBNIM OZNAKAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE UTVRĐIVANJU POPISA OBJEKATA ZA UMANJENJE RIZIKA OD AFRIČKE SVINJSKE KUGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla u svrhu stavljanja na tržište, oblik i sadržaj posebnih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla te postupak određivanja objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba:

1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2258 оd 9. rujna 2022. o izmjeni i ispravku Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla u pogledu proizvoda ribarstva, jaja i određenih visokorafiniranih proizvoda te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/624 u pogledu određenih školjkaša (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004) – u dijelu označavanja identifikacijskom oznakom

2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/627 od 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2074/2005 u pogledu službenih kontrola (SL L 131, 17. 5. 2019.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2503 оd 19. prosinca 2022. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2019/627 o praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola živih školjkaša i proizvoda ribarstva ili službenih kontrola povezanih s UV zračenjem (SL L 325, 20. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/627) – u djelu označavanja oznakom zdravstvene ispravnosti

3. Delegirane Uredbe (EU) 2020/687 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3. 6. 2020.) kako je posljednji put izmijenjana Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2021/1140 оd 5. svibnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/687 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2020/687) – u dijelu označavanja svježeg mesa iz zone zaštite

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2021/605 (SL L 79, 17. 3. 2023) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2023/594) – u dijelu posebnih oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka te određivanja objekata za klanje, rasijecanje i preradu mesa papkara i uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature te obradu divljači.

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz Uredbe (EZ) br. 853/2004, Uredbe (EU) 2019/627, Uredbe (EU) 2020/687 i Uredba (EU) br. 2023/594 te sljedeći pojam:

- žig – alat za otiskivanje oznake zdravstvene ispravnosti na trupove zaklanih životinja, koji je izrađen od materijala čija je upotreba dozvoljena sukladno propisu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

II. OZNAKE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE

Oznaka zdravstvene ispravnosti zdravstveno ispravnog mesa

Članak 4.

(1) Označavanje zdravstvene ispravnosti zdravstveno ispravnog mesa provodi se sukladno odredbama članka 48. i Priloga II. Uredbe (EU) 2019/627.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta.

(3) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovalnog oblika i mora biti širine 6,5 cm i visine 4,5 cm, slova unutar oznake moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Prikaz oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Identifikacijska oznaka za proizvode životinjskog podrijetla

Članak 5.

(1) Proizvodi životinjskog podrijetla označavaju se identifikacijskom oznakom kako je propisano Prilogom II. Odjeljkom I. Uredbe br. 853/2004.

(2) Identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovalnog oblika i mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta.

(3) Prikaz identifikacijske oznake iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Oznaka zdravstvene ispravnosti za uvjetno zdravstveno ispravno meso

Članak 6.

(1) Meso životinja proglašeno uvjetno zdravstveno ispravnim označava se oznakom zdravstvene ispravnosti oblika pravokutnika, dimenzija 6 cm × 4 cm.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(3) Slova unutar oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Meso iz stavka 1. ovoga članka osposobljava se za javnu potrošnju jednim od postupaka obrade koji osiguravaju da se to meso ili proizvodi od mesa mogu proglasiti zdravstveno ispravnim za prehranu ljudi.

(5) Uz propisane podatke o sljedivosti, pošiljku mesa iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se upućuje iz odobrene klaonice u objekt za preradu, mora pratiti dokument u kojem se navodi razlog proglašenja mesa uvjetno zdravstveno ispravnim.

(6) Prikaz oznake iz ovoga članka prikazan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Oznaka za meso proglašeno zdravstveno neispravnim

Članak 7.

(1) Meso proglašeno zdravstveno neispravnim za prehranu ljudi označava se oznakom oblika istostraničnog trokuta dužine stranica 5 cm.

(2) U gornjem dijelu trokuta iz stavka 1. ovoga članka mora stajati dvoslovna šifra države »HR«, a ispod dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(3) Slova unutar oznake iz stavka 1. ovoga članka moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Meso iz stavka 1. ovoga članka zbrinjava se kao nusproizvod životinjskog podrijetla koji nije za prehranu ljudi u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje područje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

(5) Izgled oznake iz ovoga članka prikazan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

III. POSEBNE OZNAKE

A. Posebne oznake za provedbu Uredbe (EU) 2020/687

Članak 8.

(1) U svrhu provedbe članaka 33. i 49. te Priloga IX. točke 1. Uredbe (EU) 2020/687 koristi se posebna oznaka zdravstvene ispravnosti.

(2) Posebna oznaka iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na svježe meso peradi podrijetlom iz zone zaštite koje nije namijenjeno drugoj državi članici, na trup ispod krila, oblika je kvadrata i sadrži:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

– slova u posebnoj oznaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti visoka 0,8 cm, a brojevi 1,1 cm.

– širina vanjskog promjera ne smije biti manja od 30 mm, a debljina obruba kvadrata 3 mm.

(3) Prikaz posebne oznake zdravstvene ispravnosti za svježe meso peradi iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(4) Posebna identifikacijska oznaka koja se koristi za pakiranja svježeg mesa iz stavka 2. ovoga članka mora biti oblika kvadrata i sadržavati:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(5) Prikaz posebne identifikacijske oznake iz stavka 4. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) U svrhu provedbe članaka 33. i 49. te Priloga IX. točke 2. Uredbe (EU) 2020/687 koristi se posebna oznaka za svježe meso (isključujući meso peradi) namijenjeno preradi u objektu za preradu.

(2) Posebna identifikacijska oznaka koja se koristi u svrhu provedbe stavka 1. ovoga članka, mora biti u skladu s Prilogom II. Odjeljkom I. Uredbe (EU) br. 853/2004., ovalnog oblika i sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta,

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta

s dodatnim dijagonalnim križem koji se sastoji od dvije ravne linije koje se sijeku u središtu žiga i koji omogućuje da podaci na njemu ostanu čitljivi.

(3) Ovalni žig zdravstvene ispravnosti koji se koristi u svrhu provedbe stavka 1. ovoga članka, mora biti širine 6,5 cm i visine 4,5 cm, na kojemu moraju biti navedeni sljedeći podaci koji moraju biti jasno čitljivi:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«;

– u središtu, broj odobrenja klaonice;

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta;

– slova moraju biti visine najmanje 0,8 cm, a znamenke najmanje 1 cm

s dodatnim dijagonalnim križem koji se sastoji od dvije ravne linije koje se sijeku u središtu žiga i koji omogućuje da podaci na njemu ostanu čitljivi.

(4) Prikaz posebnih oznaka iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

B. Posebne oznake za provedbu Uredbe (EU) 2023/594

Članak 10.

(1) U svrhu provedbe članka 47. Uredbe (EU) 2023/594 koristi se posebna oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka.

(2) Posebna oznaka zdravstvene ispravnosti koja se koristi u svrhu provedbe stavka 1. ovoga članka, mora biti ovalnog oblika, širine 6,5 cm i visine 4,5 cm, na kojemu moraju biti navedeni sljedeći podaci koji moraju biti jasno čitljivi:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«;

– u središtu, broj odobrenja klaonice;

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta;

– slova moraju biti visine najmanje 0,8 cm, a znamenke najmanje 1 cm;

s dvije dodatne dijagonalne paralelne linije, uz uvjet da podaci ostanu čitljivi.

(3) Posebna identifikacijska oznaka koja se koristi u svrhu provedbe stavka 1. ovoga članka, mora biti u skladu s Prilogom II. Odjeljkom I. Uredbe 853/2004., ovalnog oblika i sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta

– dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta

s dvije dodatne dijagonalne paralelne linije, koji omogućuju da podaci ostanu čitljivi.

(4) Prikaz posebnih oznaka iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

IV. ODREĐIVANJE KLAONICA I RASJEKAVAONICA, OBJEKATA ZA USKLADIŠTENJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, OBJEKATA ZA PRERADU MESA I OBJEKATA ZA OBRADU DIVLJAČI S CILJEM PROVEDBE ODREDBI UREDBE (EU) 2023/594

Članak 11.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji su odobreni oprema odredbama Uredbe (EU) br. 853/2004 i koji su upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za djelatnosti klanja, rasijecanja i prerade mesa papkara i uskladištenja hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature te obradu divljači, mogu podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za određivanje njihovog objekta s ciljem uvrštavanja na popis određenih objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge iz stavka 3. članka 44. Uredbe (EU) 2023/594.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se ministarstvu nadležnom za poljoprivredu na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Po zaprimanju zahtjeva, ministarstvo nadležno za poljoprivredu dostavlja Državnom inspektoratu zahtjev za obavljanje pregleda predmetnog objekta.

(4) Državni inspektorat nakon obavljenog pregleda dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu zapisnik o obavljenom pregledu na temelju kojega se postupa po zahtjevu subjekta u poslovanju s hranom.

(5) Zapisnikom iz stavka 4. ovoga članka mora se potvrditi da subjekt u poslovanju s hranom ima dokumentirane upute ili postupke sukladno odredbama stavka 1. točke b) članka 45. i stavka 1. točke b) članka 46. Uredbe (EU) 2023/594.

(6) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu na temelju zaprimljenog zapisnika kojim se potvrđuje da objekt ispunjava sve uvjete iz Uredbe (EU) 2023/594 upisuje objekte na popis iz stavka 1. ovoga članka o čemu subjektu dostavlja potvrdu o upisu.

(7) Objekti iz stavka 6. ovoga članka evidentiraju se u Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(8) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu vodi popis objekata iz stavka 6. ovoga članka u elektroničkom obliku i objavljuje ga zajedno s popisom njihovih djelatnosti na svojoj službenoj internetskoj stranici.

V. POSTUPANJE SA ŽIGOM OZNAKE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI

Članak 12.

(1) Žigom za označavanje trupova zaklanih životinja mogu rukovati ovlašteni veterinari delegiranog tijela ili veterinarski inspektori nadležni za određeni objekt.

(2) Ovlašteni veterinari delegiranog tijela ili veterinarski inspektori nadležni za određeni objekt odgovorni su za postupanje sa žigom.

(3) Nadzor nad rukovanjem žigom obavlja nadležna veterinarska inspekcija, a njime raspolaže Državni inspektorat Republike Hrvatske.

(4) Žigovi se po završenom veterinarskom pregledu na liniji klanja moraju čuvati na način da se onemogući njihovo neovlašteno korištenje.

(5) Detaljnija pravila o postupku naručivanja, izrade i razduživanja žiga donosi Državni inspektorat Republike Hrvatske.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 69/15) i Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 75/09).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/22-01/77 Urbroj: 525-09/576-23-11 Zagreb, 7. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

PRIKAZ OZNAKA IZ ODREDBI OVOGA PRAVILNIKA

1. Prikaz oznake zdravstvene ispravnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika

2. Prikaz identifikacijske oznake iz članka 5. ovoga Pravilnika

3. Prikaz oznake za uvjetno zdravstveno ispravno meso iz članka 6. ovoga Pravilnika

4. Oznaka za meso proglašeno zdravstveno neispravnim iz članka 7. ovoga Pravilnika

5. Posebna oznaka za svježe meso peradi iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika

6. Posebna identifikacijska oznaka iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika

7. Posebna identifikacijska oznaka iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika

8. Posebna oznaka zdravstvene ispravnosti iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika

9. Posebna oznaka zdravstvene ispravnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika:

10. Posebna identifikacijska oznaka iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika

* Broj 2023 unutar prikazanih oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka naveden je kao primjer, umjesto ovoga broja unutar oznake potrebno je navesti broj odobrenog objekta.

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA PRIJAVU OBJEKTA ZA UVRŠTAVANJE NA POPIS IZ ČLANKA 44. STAVKA 3. UREDBE (EU) 2023/594

 

PODACI O SUBJEKTU

Subjekt u poslovanju s hranom

 

Adresa subjekta

 

OIB

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PODACI O OBJEKTU

Odobreni broj objekta

 

Mjesto i poštanski broj

 

Ulica i kućni broj

 

Županija

 

Ime i prezime osobe odgovorne za poslovanje s hranom u objektu:

_________________

Telefon:

 

E-mail

 

 

 

 

Datum: __________

Potpis odgovorne osobe subjekta:

 

__________________________

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić