Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 75/2023 (7.7.2023.), Statut Hrvatske komore psihoterapeuta

Hrvatska komora psihoterapeuta

1225

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, broj 18/22), Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (klasa: 550-06/23-01/36; urbroj: 524-09-01-02/1-23-2 od 15. svibnja 2023. godine), na sjednici održanoj 26. lipnja 2023. godine donosi

STATUT

HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA

DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

(1) Ovim Statutom se uređuje organizacija i ustrojstvo, zadaće, nadležnost i sastav, način izbora i način odlučivanja tijela Hrvatske komore psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora), prava i obveze ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta, suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, suradnja s komorama u zemlji i inozemstvu, javnost rada te način informiranja javnosti o radu Komore, način financiranja Komore te sva druga pitanja važna za dostojanstvo struke, zaštitu ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta i djelatnosti psihoterapije u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na ženski i na muški rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

DIO DRUGI STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT KOMORE

Status Komore

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

(2) U pravnom prometu prema trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

(3) Osnivači Komore su Republika Hrvatska i Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), a prava i dužnosti osnivača u ime Republike Hrvatske obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Komore, a slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Komore.

(5) Skupština Komore može ovlastiti drugu osobu da predstavlja i zastupa Komoru u određenim pitanjima.

Naziv, sjedište i web-stranica Komore

Članak 3.

(1) Naziv Komore glasi: HRVATSKA KOMORA PSIHOTERAPEUTA.

(2) Skraćeni naziv Komore glasi: HKPT.

(3) Komora koristi i engleski naziv koji glasi: CROATIAN CHAMBER OF PSYCHOTHERAPISTS.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština Komore.

(5) O promjeni naziva i sjedišta Komore odlučuje Skupština Komore.

(6) Službena web-stranica Komore je: www.hkpt.hr.

(7) Komora se upisuje u sudski registar.

Grb, znak, pečat i žig

Članak 4.

(1) Komora ima svoj grb, znak, pečat i žig.

(2) Komora ima grb koji se sastoji od slova HKPT. Grb Komore je okruglog oblika uz gornji dio oboda je natpis »Hrvatska komora«, a uz donji dio oboda stoji natpis »psihoterapeuta«. U sredini grba su slova HKPT.

(3) Komora ima svoj logo koji se sastoji od slova HKPT.

(4) Komora ima pečat i žig s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, a koji je okruglog oblika, promjera 38 mm te se stavlja na akte koje Komora donosi u okviru svojih javnih ovlasti.

(5) Komora ima pečat s logom Komore, okruglog oblika, promjera 30 mm s nazivom i sjedištem Komore.

(6) Predsjednik i tajnik Komore ovlašteni su na čuvanje i uporabu pečata Komore.

(7) Naručivanje, uporaba i zamjena pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan posebnim zakonom.

DIO TREĆI ČLANSTVO U KOMORI

Upis članova Komore

Članak 5.

(1) Komora na temelju izvršnog rješenja kojim se priznaje pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije upisuje psihoterapeuta u Imenik psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta u Imenik savjetodavnog terapeuta.

(2) Komora na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka upisuje ovlaštenog psihoterapeuta i ovlaštenog savjetodavnog terapeuta u upisnik članova Komore.

(3) Komora predstavlja i zastupa strukovne interese članova Komore, unaprjeđuje djelatnost psihoterapije te brine za ugled i uredno i zakonito obavljanje djelatnosti psihoterapije u Republici Hrvatskoj.

(4) Komora skrbi da njezini članovi savjesno i u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine« br. 18/22, u daljnjem tekstu: Zakon) obavljaju djelatnost. Komora čuva ugled, čast i prava članova te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(5) Komora svojim članovima pruža stručnu pomoć i zaštitu.

Prava članova Komore

Članak 6.

Prava članova Komore su:

− pravo birati i biti biran u tijela Komore

− pravo na sudjelovanje u radu Komore

− pravo na predlaganje i razmatranje pitanja iz djelokruga Komore

− pravo na savjetovanje pri izboru pomoći iz strukovne problematike

− pravo na stručne savjete iz područja psihoterapijske djelatnosti

− pravo korištenja svim povlasticama koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama

− pravo na pomoć kod traženja posla i na izvješćivanje o potrebama za njihovim uslugama

− pravo na usmjeravanje i usklađivanje međusobnih odnosa i zajedničkih interesa u Komori

− pravo na stručna savjetovanja, seminare i druge stručne sastanke koje organizira Komora

− pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članaka 6. i 7. ovoga Statuta

− druga prava koja proizlaze iz ovoga Statuta i drugih akata Komore.

Obveze članova Komore

Članak 7.

(1) Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut dužan je uredno plaćati članarinu i podmirivati druge obveze prema Komori.

(2) Visina članarine se utvrđuje odlukom koju donosi Skupština Komore jednom godišnje uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Ostale obveze članova Komore jesu:

− poštovanje i pridržavanje svih akata i odluka koje donesu tijela Komore,

− poštovanje svih tijela Komore,

− rad u stručnim povjerenstvima i radnim grupama Komore,

− redovito obavješćivanje Komore o svim podacima i promjenama podataka koje propisuju opći akti Komore,

− uredno odgovaranje na sve upite koje im podnosi Komora,

− suradnja u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom aktu Komore.

DIO ČETVRTI DJELATNOST KOMORE

Poslovi na temelju javne ovlasti

Članak 8.

(1) Komora djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) Na temelju javne ovlasti Komora obavlja sljedeće poslove:

− donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

− odlučuje u postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja na temelju Zakona

− kao nadležno tijelo, sukladno posebnom propisu, donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije savjetodavni terapeut

− donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

− obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta

− vodi Zakonom propisane imenike, upisnike i evidencije

− izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

Ostali poslovi

Članak 9.

Osim poslova iz čl. 8. ovoga Statuta, Komora obavlja i sljedeće poslove:

− prati i unapređuje rad ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta i uvjete za njihov rad

− utvrđuje standarde rada i normative

− prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta, a način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja uređuju se općim aktom Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva

− zastupa ovlaštene psihoterapeute i ovlaštene savjetodavne terapeute u zaštiti njihovih profesionalnih interesa

− potiče, organizira i prati stručno usavršavanje ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta

− surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama i stručnim obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu

− surađuje s državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaća djelatnosti psihoterapije

− utvrđuje i vodi popis psihoterapijskih pravaca

− daje stručne savjete svojim članovima

− izdaje glasilo i druge stručne edicije

− održava informativnu web-stranicu Komore

− organizira stručne skupove, tečajeve, edukacije, seminare, kongrese i simpozije

− obavlja sve druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Imenici i upisnici

Članak 10.

(1) Komora vodi Imenik ovlaštenih psihoterapeuta, Imenik ovlaštenih savjetodavnih terapeuta te upisnik članova Komore i upisnik samostalne djelatnosti psihoterapije.

(2) Komora vodi evidenciju edukatora, supervizora, edukacijskih centara, poduzeća i škola pojedinih psihoterapijskih pravaca koji provode edukacije na području Republike Hrvatske i potvrda o završenom edukacijskom programu.

(3) Imenici i upisnici i stavka 1. ovog članka službene su evidencije te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

(4) Postupak upisa u imenike i upisnike iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju odredaba Zakona i odredaba općih akata koje donosi Komora.

(5) Sadržaj i način vođenja imenika i upisnika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje općim aktom Skupština Komore.

(6) Sadržaj i izgled iskaznica članova Komore uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Upis podataka u imenike i upisnike

Članak 11.

U imenike i upisnike iz članka 10. ovoga Statuta upisuju se sljedeći podaci:

− ime i prezime psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta, njihov osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja

− podaci o školovanju, osnovnom zanimanju i psihoterapijskom pravcu

− podaci o završenoj propedeutici psihoterapije

− podaci o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju

− dan upisa u odgovarajući imenik, upisnik odnosno evidenciju Komore

− broj i datum rješenja o upisu

− dan i razlog brisanja iz odgovarajućeg imenika, upisnika odnosno evidencije s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je određeno brisanje

− zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka

− podaci o dužnostima u tijelima Komore te njihovo trajanje.

DIO PETI USTROJSTVO KOMORE

Tijela Komore

Članak 12.

(1) Tijela Komore su:

− Skupština

− Nadzorni odbor

− Predsjednik Komore

− Upravni odbor

− Sud časti

− Etički odbor.

(2) Tijela Komore donose odluke javnim glasovanjem, osim ako ovim Statutom i drugim aktima Komore nije drukčije određeno.

Način izbora u tijela Komore

Članak 13.

(1) Skupština Komore bira predsjednika Komore i zamjenika predsjednika Komore, članove Upravnog odbora Komore, članove Nadzornog odbora Komore, Suda časti i Etičkog odbora na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

(2) Članu tijela iz stava 1. ovoga članka mandat traje do kraja propisanog mandata u tijelu Komore.

(3) U slučaju prijevremenog prestanka mandata iz stavka 1. ovoga članka provode se novi izbori za člana tijela.

(4) Izbori iz stavka 3. ovoga članka održat će se najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od nastanka okolnosti koje su dovele do prijevremenog prestanka mandata.

(5) Ukoliko se zbog više sile ne mogu provesti izbori za članove tijela Komore, mandat postojećih članova tijela Komore produžava se do provedbe izbora koji se moraju održati čim se za to ostvare uvjeti.

GLAVA I. SKUPŠTINA KOMORE

Sastav Skupštine Komore

Članak 14.

(1) Skupština Komore je najviše tijelo odlučivanja i čine je svi ovlašteni psihoterapeuti i ovlašteni savjetodavni terapeuti.

(2) Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore, koji i predsjedava Skupštini Komore.

(3) Skupština Komore odlučuje sukladno ovlaštenjima danim joj Zakonom i ovim Statutom.

(4) Akte Skupštine potpisuje predsjednik Komore.

Nadležnost Skupštine Komore

Članak 15.

Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

− donosi Statut, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi

− donosi Poslovnik o radu Skupštine

− donosi program rada Komore

− donosi financijski plan

− donosi odluku o godišnjem izvješću o radu

− donosi odluku o financijskom izvješću

− donosi jednom godišnje odluku o visini članarine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva

− donosi druge opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva

− donosi etički kodeks djelatnosti psihoterapije

− donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta Komore

− donosi opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore

− donosi druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.

Sjednica Skupštine Komore

Članak 16.

(1) Sjednice Skupštine Komore održava se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

(2) Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Komore koji rukovodi njenim radom i potpisuje sve akte Komore.

(3) Sjednica Skupštine Komore može biti redovita, izvanredna i izborna.

(4) U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Komore, predsjednik Komore obvezno utvrđuje dnevni red sjednice te mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice.

(5) Poziv na sjednicu upućuje se članovima Komore elektroničkim putem, najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice osim u slučaju održavanja izvanredne sjednice Skupštine.

(6) Sjednice Skupštine Komore mogu se održavati i putem online platformi za video konferenciju.

(7) Izvanrednu sjednicu Skupštine komore saziva predsjednik Komore temeljem pisanog zahtjeva Upravnog odbora, zahtjeva Nadzornog odbora ili trećine članove Komore.

(8) Predsjednik Komore je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Komore najkasnije u roku od 21 dana od primitka pisanog zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka. U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva zamjenik predsjednika Komore.

(9) Uz poziv za izvanrednu sjednicu predsjednik Komore je dužan dostaviti i prijedlog dnevnog reda sjednice.

(10) Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se, prvenstveno, ona pitanja radi kojih je sjednica sazvana, a mogu se razmotriti i druga hitna pitanja ako to nalaže potreba.

(11) Skupština odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Komore i članova Skupštine koji su glasali elektroničkim putem.

(12) Rad Skupštine Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

Razrješenje prije isteka mandata

Članak 17.

Skupština Komore može razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika Komore te članove Upravnog i Nadzornog odbora, Etičkog odbore te Suda časti i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:

− to osobno zatraži

− krši propise i opće akte Komore

− ne provodi odluke tijela Komore

− nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Komori veću štetu

− više ne ispunjava Zakonom propisane uvjete za priznanje prava na obavljanje djelatnosti ovlašteni psihoterapeut i ovlašteni savjetodavni terapeut

− Skupština Komore zbog drugih razloga ocijeni da više ne može izvršavati povjerene ovlasti.

GLAVA II. NADZORNI ODBOR KOMORE

Dužnosti Nadzornog odbora Komore

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor Komore nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Komore, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta, materijalno i financijsko poslovanje Komore, a može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor Komore.

(2) Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore na vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

(3) Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.

(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština Komore ili Upravni odbor.

(5) Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a osobito: način sazivanja sjednica, raspravljanja i glasovanja.

(6) Nadzorni odbor donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

(7) U slučaju da Nadzorni odbor utvrdi da je došlo do kršenja Statuta ili drugih općih akata Komore ili utvrdi nepravilnosti u financijskom, stručnom ili drugom poslovanju Komore, ima pravo zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine.

GLAVA III. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMORE

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Komore

Članak 19.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Komore bira Skupština Komore iz reda svojih članova na temelju kandidacijskog postupka.

(2) Predsjednik predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja poslove određene Zakonom i ovim Statutom.

(3) Zamjenik predsjednika Komore mijenja predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

(4) Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore biraju se na vrijeme od četiri godine, a mogu biti izabrani najviše dva mandata uzastopno.

(5) Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore mogu obavljati svoje poslove temeljem ugovora o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili bez zasnivanja radnog odnosa uz naknadu.

Dužnosti predsjednika Komore

Članak 20.

(1) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Predsjednik Komore obavlja poslove određene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore:

− saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Komore

− obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore

− saziva sjednice i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke te potpisuje akte Upravnog odbora Komore

− predlaže Skupštini Komore program i smjernice rada Komore

− potpisuje ugovore koje zaključuje Komore te akte koje donosi Skupština Komore i akte o provedbi odluka Skupštine Komore

− po službenoj dužnosti pokreće disciplinski postupak

− predlaže Skupštini Komore kandidate za članove Suda časti

− predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore

− brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore kao i interesima članova Komore te je u tu svrhu ovlašten tražiti izvješća od svih tijela Komore, te sukladno istima i djelovati

− daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu

− obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore te poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Obveza izvješćivanja

Članak 21.

(1) Predsjednik Komore može sklapati pojedinačne poslove u vrijednosti do 9.290,60 EUR, a poslove preko navedenog iznosa predsjednik Komore može sklapati samo na temelju odluke Upravnog odbora Komore.

(2) Predsjednik Komora dužan je o svom radu izvješćivati Skupštinu Komore na svakoj redovitoj sjednici.

Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Komore

Članak 22.

(1) Predsjednik Komore može biti razriješen prije isteka mandata u skladu s odredbama ovoga Statuta i Pravilnika o izboru tijela Komore.

(2) Skupština Komore će, osim u slučajevima iz članka 16. stavka 2. ovoga Statuta, razriješiti predsjednika Komore ako godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće, prije upućivanja Skupštini Komore, ne podnese Ministarstvu na ponovno prethodno mišljenje u roku od 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva o uskrati pozitivnog mišljenja.

(3) U slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore, Skupština Komore će razriješiti predsjednika Komore, zamjenika predsjednika Komore i članove Upravnog odbora.

(4) U slučaju da predsjednik Komore zbog bilo kojeg razloga ne može više obavljati svoju funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika Komore obavlja funkciju predsjednika Komore do izbora i imenovanja od strane Skupštine Komore, a najduže na vrijeme od 90 dana.

GLAVA IV. UPRAVNI ODBOR KOMORE

Sastav Upravnog odbora Komore

Članak 23.

(1) Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine Komore, te obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

(2) Upravni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(3) Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore te sedam članova koje bira Skupština Komore na vrijeme od četiri godine, a koji mogu biti ponovo izabrani.

(4) Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva sjednice, predsjeda i potpisuje akte Upravnog odbora Komore.

(5) Upravni odbor Komore donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

Dužnosti Upravnog odbora Komore

Članak 24.

Upravni odbor Komore:

− provodi odluke i zaključke Skupštine

− priprema prijedloge Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština Komore

− predlaže odluke, zaključke, stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština raspravlja

− utvrđuje i usklađuje interese članova Komore pri oblikovanju mjera ekonomske politike i izrade zakona i podzakonskih propisa

− procjenjuje učinak važećih propisa i tijelima državne uprave predlaže nove mjere za jačanje djelatnosti psihoterapije

− osniva i bira članove radnih skupina, povjerenstava, stručnih savjeta, ekspertnih radnih skupina za pojedina područja s obvezujućim stručnim mišljenjima

− rješava sva pitanja koja nisu u djelokrugu kojeg drugog tijela Komore

− izrađuje zajednička mišljenja članova Komore na području djelatnosti psihoterapije

− obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore te ih razrješuje

− brine o interesima članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore

− usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja

− obavlja izbor kandidata na ostala radna mjesta utvrđena u Komori

− održava web-stranicu Komore i imenuje urednika web-stranice

− ustanovljuje potrebe i stavove te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,

− usvaja rebalans financijskog plana Komore

− upravlja financijskim sredstvima Komore

− određuje predstavnike Komore u drugim tijelima i organizacijama

− odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištavanju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore

− odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drukčije određeno

− odlučuje o žalbama na odluke povjerenstava

− odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama

− brine za unapređenje suradnje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu

− daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno djelovanje Komore,

− obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost psihoterapije

− donosi odluke o sklapanju poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 9.290,60 EUR, u skladu s propisima koji uređuju javnu nabavu

− obavlja druge poslove sukladno Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Komore kao i sve poslove koje mu Skupština uputi na rješavanje.

GLAVA V. SUD ČASTI KOMORE

Članak 25.

(1) Sud časti Komore je neovisno tijelo koje odlučuje o teškim i lakšim povredama dužnosti ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta.

(2) Članove Suda časti bira Skupština Komore.

(3) Sud časti ima tri člana koji na prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat članova traje četiri i mogu biti ponovo izabrani.

(4) Članovi Nadzornog i Upravnog odbora Komore ne mogu biti suci Suda časti Komore.

(5) Sud časti donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

(6) Rad Suda časti Komore, uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere te postupak pred Sudom časti Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Suda časti Komore.

GLAVA VI. ETIČKI ODBOR KOMORE

Članak 26.

(1) Etički odbor Komore sastoji se od pet člana koji na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

(2) Članove Etičkog odbora komore bira Skupština Komore. Mandat članova Etičkog odbora traje četiri godine, a mogu biti ponovo izabrani.

Nadležnost Etičkog odbora

Članak 27.

(1) Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

− izrađuje prijedlog Etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije

− prati pridržavanje pravila etike u djelatnosti psihoterapije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja

− u slučaju sumnje na povredu Etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije, predlaže predsjedniku Komore pokretanje postupka pred Sudom časti Komore

− obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

(2) Etički odbor donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

(3) Etički odbor u svom radu surađuje s drugim tijelima Komore.

Članak 28.

Etičkim kodeksom djelatnosti psihoterapije utvrđuju se pravila ponašanja ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta i etička načela na temelju kojih postupaju prilikom obavljanja djelatnosti psihoterapije.

GLAVA VII. STRUČNA TIJELA KOMORE

Članak 29.

(1) Komora osniva stručna tijela kao stalna ili posebna po potrebi.

(2) Stalna stručna tijela su:

− Povjerenstvo za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija

− Povjerenstvo za propedeutiku

− Povjerenstvo za rad s djecom i mladima

− Povjerenstvo za stručna pitanja, psihoterapijske standarde i normative

− Povjerenstvo za stručni nadzor

− Povjerenstvo za trajna usavršavanja

− Povjerenstvo za upis

− Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti.

(3) Stručna tijela sastoje se od minimalno tri člana koje bira Upravni odbor.

(4) Mandat članova stručnih tijela traje četiri godine i mogu ponovo biti izabrani.

(5) Stručna tijela rade i odlučuju na sjednicama i odluke donose natpolovičnom većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova.

(6) Članovi stručnih tijela između sebe biraju predsjednika.

(7) Sastav stručnih tijela, uvjeti za imenovanje, nadležnost i način rada pobliže se uređuje općim aktom Komore.

(8) Upravni odbor može za pojedina pitanja imenovati posebna tijela i/ili radne skupine, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

(9) Upravni odbor bira, imenuje i razrješuje članove povjerenstava, stručnih tijela, stručnih sekcija i/ili radnih skupina na zahtjev samog člana ili iz razloga propisanih poslovnikom o radu navedenih tijela, a koje donosi Skupština Komore, te iz razloga navedenih u članku 17. stavku 1. Statuta. Poslovnicima o radu pojedinih tijeka propisana je i procedura razrješenja članova tih tijela.

GLAVA VIII. URED KOMORE

Članak 30.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, u Komori se organizira Ured Komore.

(2) Ured Komore čine predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, tajnik Komore i blagajnik Komore.

(3) Predsjednik Komore organizira i vodi rad Ureda Komore.

(4) Organizacija Ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

(5) Način organizacije i ustroj ureda Komore pobliže će se urediti Poslovnikom o uredu Komore.

DIO ŠESTI DISCIPLINSKI POSTUPAK

Članak 31.

(1) Disciplinski postupak pokreće predsjednik Komore po službenoj dužnosti.

(2) Povrede dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta mogu biti teške i lakše.

(3) Lakše povrede dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta su:

− narušavanje ugleda psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta i etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije koje je lakšeg značenja

− povreda dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta ponašanjem prema korisniku psihoterapijskih usluga, drugom psihoterapeutu odnosno savjetodavnom terapeutu, trećim osobama ili društvenoj zajednici

− onemogućavanje ili ometanje provođenja stručnog nadzora

− neispunjavanje obveza ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta prema Komori

− neredovito i nepravilno vođenje psihoterapijske dokumentacije.

(4) Teške povrede dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta su:

− povreda obveze čuvanja profesionalne tajne

− teška povreda etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije kojom se osobito narušava ugled djelatnosti psihoterapije, a koja ima teže značenje s obzirom na važnost i prirodu povrijeđene društvene vrijednosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena,

− nestručno obavljanje djelatnosti psihoterapije

− povreda obveze osiguranja od odgovornosti

− počinjenje kaznenog djela za koje je izrečena pravomoćna kazna zatvora

− tri puta izrečena mjera za lakše povrede dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta.

Disciplinske mjere

Članak 32.

(1) Ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu za lakše povrede dužnosti psihoterapeuta odnos­no savjetodavnog terapeuta može se izreći ukor ili novčana kazna.

(2) Ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu za teške povrede dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta mogu se izreći sljedeće mjere:

− ukor

− javni ukor

− novčana kazna

− mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti psihoterapije od mjesec dana do godinu dana

− prestanak prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

− prestanak članstva u Komori.

(3) Za lakšu povredu može se izreći novčana kazna do visine jedne prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a za tešku povredu do šest prosječnih mjesečnih neto plaća u Republici Hrvatskoj.

(4) Izrečena novčana kazna plaća se Komori.

(5) Sredstva prikupljena novčanim kaznama izrečenim za lakše i teže povrede dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta koristit će se za izvršavanje poslova koje obavlja Komora na temelju Zakona.

Pravni lijek protiv odluke Suda časti

Članak 33.

(1) Pravomoćna odluka Suda časti Komore kojom je izrečena novčana kazna ovršna je isprava.

(2) Protiv odluke Suda časti Komore žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor.

(3) Pravo na pokretanje postupka zbog lakše povrede dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za počinjenu lakšu povredu i počinitelja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda počinjena.

(4) Ako u roku od godine dana od dana pokretanja postupka iz stavka 3. ovoga članka ne bude donesena izvršna odluka, postupak će se obustaviti zbog zastare vođenja postupka.

(5) Pravo na pokretanje postupka zbog teške povrede dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta zastarijeva u roku godine dana od dana saznanja za počinjenu tešku povredu i počinitelja, a najkasnije u roku od tri godine od dana kad je povreda počinjena.

(6) Ako u roku od tri godine od dana pokretanja postupka iz stavka 6. ovoga članka ne bude donesena izvršna odluka, postupak će se obustaviti zbog zastare vođenja postupka.

(7) Zastara vođenja postupka prekida se svakom postupnom radnjom nadležnog tijela usmjerenom k odlučivanju o odgovornosti za povredu dužnosti psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta ili zakonitosti i ustavnosti rješenja te nakon svakog prekida zastarni rok počinje iznova teći.

(8) Apsolutna zastara vođenja postupka nastupa protekom dvostruko više vremena koliko je prema Zakonu i ovom Statutu propisana zastara vođenja postupka zbog povrede dužnosti psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta.

DIO SEDMI FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 34.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda koji odobrava Skupština Komore.

(2) Izvori financiranja Komore jesu:

− upisnine,

− članarine,

− sredstva koja Komora dobije iz državnog proračuna,

− donacije i sponzorstva,

− naknade za usluge koje pruža Komora,

− drugi prihodi ostvareni djelatnošću Komore.

(3) Sve opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore donosi Skupština uz prethodni suglasnost Ministarstva.

(4) Visina članarine utvrđuje se jednom godišnje, Odlukom Skupštine Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(5) Ukoliko Ministarstvo uskrati pozitivno mišljenje (suglasnost) na gore navedene financijske akte Komora je dužna otkloniti nedostatke te navedene akte ponovno podnijeti Ministarstvu na prethodno mišljenje, sve u roku od 30 dana.

(6) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Komora ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za poslovanje Komore, za trajno usavršavanje članova, za razvoj djelatnosti psihoterapije, za pomoć članovima i to u skladu s općim aktima Komore.

(7) Ako dođe do manjka prihoda u poslovanju Komore, o načinu pokrivanja manjka odlučit će Skupština Komore sukladno godišnjem proračunu prihoda i rashoda i financijskom planu Komore.

(8) Financijsko poslovanje Komore uređuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju.

DIO OSMI JAVNOST RADA KOMORE

Članak 35.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Javnost se o radu Komore obavještava putem službene web-stranice Komore, a prema potrebi i drugim načinima obavješćivanja, a osobito:

− pravodobnim obavještavanjem članova Komore o radu Komore i značajnim događajima u Komori,

− javnim priopćenjima,

− putem društvenih mreža.

(3) Komora može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima kojima je uređeno javno informiranje. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština Komore.

DIO DEVETI ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA KOMORE

Članak 36.

Sve odluke, odnosno rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana Komore obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu s poukom o pravnom lijeku.

Članak 37.

(1) Protiv odluka tijela Komore te odluka stalnih povjerenstava Komore, član Komore ima pravo žalbe Upravnom odboru Komore u roku od 15 dana od dana dostave odluke odnosno rješenja za koje smatra da je povrijedilo njegovo pravo, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drukčije određeno.

(2) Upravni odbor Komore dužan je donijeti odluku o žalbi u na prvoj idućoj sjednici od dana primitka žalbe, a najkasnije u roku od 60 dana.

(3) Član Komore može biti pozvan na sjednicu Upravnog odbora na kojoj se raspravlja o njegovoj žalbi i ima pravo izjasniti se o činjenicama koje su važne za donošenje odluke, osim ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drukčije određeno.

(4) Žalba odgađa izvršenje odluke odnosno rješenja.

(5) Protiv izvršne odluke tijela Komore može se pokrenuti upravni spor.

DIO DESETI PRESTANAK RADA KOMORE

Članak 38.

(1) Odluku o prestanku rada Komore može donijeti isključivo Skupština Komore.

(2) U slučaju prestanka rada Komore, imovina Komore prelazi u vlasništvo osnivača Komore.

DIO JEDANAESTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Hrvatske komore psihoterapeuta od 14. ožujka 2019. godine, objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

Članak 40.

Ovaj Statut objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02-03/23-01/02

Urbroj: 445-02-03/23-03

Zagreb, 26. lipnja 2023.

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta Vedran Korušić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić