Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 74/2023 (6.7.2023.), Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje ukapljenog naftnog plina za motorna vozila

Državni zavod za mjeriteljstvo

1212

Na temelju članka 25. stavka 7. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14, 111/18 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ISPITIVANJA AGREGATA ZA ISTAKANJE UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA ZA MOTORNA VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ispitivanja agregata za istakanje ukapljenog naftnog plina za motorna vozila (u daljnjem tekstu: UNP agregat) prilikom redovne ili izvanredne ovjere.

Članak 2.

(1) Tehnički i mjeriteljski zahtjevi koji se odnose na UNP agregate utvrđeni su odredbama Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16).

(2) UNP agregati koji su u uporabi i imaju prvu ovjeru, mogu se podnositi na redovno ili izvanredno ovjeravanje sve dok zadovoljavaju zahtjeve iz propisa na temelju kojih su stavljeni u uporabu.

(3) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

II. POSTUPAK ISPITIVANJA UNP AGREGATA PRILIKOM REDOVNE ILI IZVANREDNE OVJERE

Članak 3.

Postupak ispitivanja UNP agregata prilikom redovne ili izvanredne ovjere opisan je u Dodatku I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA

Članak 4.

(1) Sadržaj i oblik ispitnog izvješća opisani su u Dodatku II., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ispitno izvješće čuva se jednu godinu nakon isteka ovjernog razdoblja.

(3) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje UNP agregata utvrđeno je propisom kojim se utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila.

IV. TROŠKOVI OBAVLJANJA REDOVNE ILI IZVANREDNE OVJERE

Članak 5.

Iznos i način plaćanja naknade za troškove obavljanja poslova redovne ili izvanredne ovjere utvrđen je propisom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo.

V. NOTIFIKACIJA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik je notificiran u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP) (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Tijela ovlaštena za poslove ovjeravanja UNP agregata, ovlaštena prije objave ovog Pravilnika, moraju ispitna izvješća uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-08/19

Urbroj: 558-03/1-23-04

Zagreb, 4. srpnja 2023.

Glavna ravnateljica Brankica Novosel, v. r.

DODATAK I.

POSTUPAK ISPITIVANJA UNP AGREGATA PRILIKOM REDOVNE ILI IZVANREDNE OVJERE

Ovim Dodatkom propisuje se postupak ispitivanja UNP agregata prilikom redovne ili izvanredne ovjere kojim se utvrđuje zadovoljava li UNP agregat propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

1. DEFINICIJE

Mjerilo – Mjerilo konstruirano za neprekidno mjerenje, pamćenje i pokazivanje količine kapljevine koja u mjernom stanju teče kroz mjerni pretvornik u zatvorenoj, potpuno ispunjenoj cijevi.

Mjerni sustav – Sustav koji se sastoji od samog mjerila i svih uređaja koji se zahtijevaju da bi se osiguralo ispravno mjerenje ili koji su namijenjeni za olakšanje mjernih postupaka.

UNP Agregat – Mjerni sustav namijenjen punjenju spremnika motornih vozila, malih brodova i zrakoplova UNP-om (mješavina propana i butana).

Brzo rastavni priključak agregata – strukturni dio agregata koji predstavlja mjesto na kojem se kapljevina smatra istočenom ili primljenom.

Najmanja mjerena količina (MMQ) – Najmanja količina kapljevine za koju je mjerenje mjeriteljski prihvatljivo s obzirom na mjerni sustav, a koja ne smije biti manja od najvećeg iznosa najmanje izmjerene količine bilo kojeg od njegovih dijelova.

Područje protoka – Područje između najmanjega protoka (Qmin) i najvećega protoka (Qmax).

2. OPIS MJERNOG SUSTAVA

Mjerni sustav koji sadrži UNP agregat mora se sastojati barem od sljedećih glavnih dijelova:

– mjerila protoka

– brojila

– točke razdvajanja, obično brzo rastavnog priključka agregata,

– diferencijalnog ventila

– hidrauličkog sklopa.

Za ispravan rad mjernog sustava, može mu biti potrebno priključiti sljedeće:

– cjedilo

– crpku

– uređaj za korekciju.

Mjerni sustav može biti opremljen drugim pomoćnim i dodatnim uređajima potrebnim za ispravan rad UNP agregata.

3. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Mjeriteljski zahtjevi za UNP agregate temelje se na odredbama Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 21/16), koji su primjenjivi na bitne zahtjeve u okviru usklađenih normi.

3.1. Određeni radni uvjeti

Proizvođač jamči točnost mjerila za određene radne uvjete, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju tipa mjerila i upisani na natpisnoj pločici, a sadrže:

– najmanju mjerenu količinu MMQ

– najveći protok Qmax

– najmanji protok Qmin

– vrstu radnog medija

– razred točnosti 1,0

– raspon tlakova pmin do pmax

– raspon temperatura Tmin do Tmax

– stupanj razine klimatskih, električnih i mehaničkih uvjeta okoliša za koje je mjerni sustav namijenjen.

Ispitivanje se može obavljati u bilo kojim uvjetima unutar propisanih određenih radnih uvjeta. Uvjeti okoline trebaju biti stabilni jer utječu na nesigurnost ispitivanja. Optimalno je da temperatura okoline bude između 0 °C i 35 °C i da je oprema zaštićena od sunca, kiše i vjetra.

3.2. Razred točnosti UNP agregata

Za istakanje UNP-a koriste se UNP agregati čiji je razred točnosti 1,0, što je uzrokovano najvećom dopuštenom pogreškom mjernog sustava.

3.3. Najmanja mjerena količina (MMQ)

MMQ kapljevine na koju je mjerni sustav podešen izražena je u obliku 1 × 10n, 2 × 10n ili 5 × 10n obujma ili mjernih jedinica mase, pri čemu je n pozitivni ili negativni cijeli broj ili nula.

Najmanja izmjerena količina UNP agregata ne smije biti manja od najvećeg iznosa najmanje izmjerene količine bilo kojeg od njegovih dijelova.

3.4. Najveće dopuštene pogreške (NDP)

3.4.1. NDP za obujam od dvije litre ili više

Tablica 1. – Najveće dopuštene pogreške (NDP) za V ≥ 2 litre

 

Razred točnosti 1,0

NDP

Mjerni sustavi (A) (UNP agregati)

1 %

Mjerila (B) (mjerila obujma korištena u agregatu za istakanje)

0,6 %

 

 

3.4.2. Mjerni sustav ne smije iskorištavati NDP niti sustavno pogodovati nekoj od strana.

3.4.3. Mjerila i mjerni sustavi prije postupka redovne i izvanredne ovjere moraju biti podešeni tako da se osigura najmanje moguće odstupanje pokazivanja od nazivne vrijednosti.

3.5. Najmanje propisano odstupanje veličine Emin

Neovisno o mjerenoj količini, iznos NDP-a mora uvijek biti veći od najmanjeg propisanog odstupanja veličine (Emin) za koju vrijede sljedeći uvjeti:

1. Emin ≥ 2R

R (l) – najmanji podjeljak ljestvice pokaznog uređaja

2. Emin = 2MMQ x [NDP (A)/100] (l).

MMQ (l) – najmanja mjerena količina

NDP (A) – brojčana vrijednost za mjerne sustave (A) u Tablici 1.

3.6. Ponovljivost

3.6.1. Pogreška ponovljivosti je razlika između najveće i najmanje pogreške uzastopnih mjerenja iste količine Qmax, provedenih na istom mjerilu pod istim uvjetima.

Epon = max EQmax – min EQmax (%)

3.6.2. NDP ponovljivosti ne smije se razlikovati za više od 0,2 %:

NDP ≤ 0,2 %.

3.7. Cijene

Razlika između prikazane cijene i cijene izračunate iz jedinične cijene i izmjerene količine ne smije prekoračiti cijenu koja odgovara količini Emin:

Pi – Pc ≤ Emin · Pu

pri čemu je:

Emin najmanje propisano odstupanje veličine

Pu jedinična cijena (EUR/l)

Pi prikazana cijena (EUR)

Pc izračunata cijena (EUR).

3.8. Vraćanje na ništicu

Pokazivanje uređaja nakon vraćanja na ništicu mora biti 0.

3.9. Ispitna kapljevina

Mjerni sustav se na mjestu uporabe ispituje kapljevinom za koju je namijenjen.

3.10. Ispitni protoci

3.10.1. Obvezni su sljedeći ispitni protoci:

– najmanji protok Qmin označen na mjerilu, odnosno protok koji je u rasponu između Qmin i 1,2Qmin

– najveći protok Qmax označen na mjerilu, odnosno protok koji je u rasponu između Qmax i 0,8Qmax.

Područje protoka mjernog sustava koje je zadao proizvođač mora biti unutar granica područja protoka svakog od njegovih dijelova, posebice mjerila protoka.

Najmanji propisani omjer Qmax : Qmin UNP agregata iznosi 5:1.

3.10.2. Određivanje protoka

Protok se može dobiti pod uvjetima kratkotrajnih uključivanja/isključivanja istakanja sljedećim postupkom:

1. Vratiti pokazivač obujma na agregatu na ništicu. Umetnuti ventil za istakanje u etalonsku posudu potrebne veličine ili u skladišni spremnik.

2. Započeti s istakanjem. Kada je pokazivanje obujma na agregatu na cijelom broju litara, uključiti sekundomjer i zabilježiti pokazivanje obujma mjerila.

3. Nakon istakanja od minimalno 30 sekundi, zaustaviti sekundomjer u trenutku kada je pokazivanje obujma na cijelom broju litara.

4. Izračunati protok Q iz formule:

Q = ΔVi x (60/t) l/min

pri čemu je:

ΔVi (l) – razlika između pokazivanja obujma zabilježenih u koracima 3. i 2.

t (s) – proteklo vrijeme izmjereno sekundomjerom u koraku 3.

3.11. Količine za ispitivanje i broj ponavljanja

Najmanji obujam koji se mjeri kod svakog protoka i broj ponavljanja je:

– 1 ispitivanje na Qmin

– 1 ispitivanje na Qmax

– 1 ispitivanje ponavljanja na Qmax.

Na najvećem protoku koji je označen na mjerilu, Qmax, treba izvesti dodatno ispitivanje, kako bi se mogla odrediti pogreška ponovljivosti.

4. OZNAKE NA UNP AGREGATU

4.1. Natpisi i oznake

Na UNP agregatu moraju biti pregledno, vidljivo i neizbrisivo označene informacije važne za ovjeru.

Na natpisnoj pločici moraju biti ispisani:

– naziv ili oznaka proizvođača

– oznaka tipnog odobrenja u skladu sa zakonodavstvom EU-a

– serijski broj i godina proizvodnje

– tip agregata

– razred točnosti

– najmanji protok Qmin

– najveći protok Qmax

– vrsta radnog medija

– najmanji i najveći radni tlak (pmin, pmax)

– najmanja i najveća temperatura mjerene kapljevine

– stupanj razine klimatskih, električnih i mehaničkih uvjeta okoliša za koje je mjerni sustav predviđen.

Na agregatu se mogu nalaziti i druge oznake koje stavlja proizvođač.

Takva natpisna pločica mora biti pričvršćena na okvir agregata na vidljivom mjestu i mora biti zapečaćena.

4.2. Oznake stavljanja agregata na tržište

Agregat mora biti označen i oznakom koja navodi način njegova stavljanja na tržište:

– oznaka tipnog odobrenja u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14, 111/18 i 114/22) ili oznaka EZ-tipnog odobrenja ili oznaka potvrde o provedenom tipnom ispitivanju EEZ-a ili oznaka potvrde o ispitivanju oblikovnog i tehničkog rješenja (H1) u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

– oznaka sukladnosti »CE« i dodatna mjeriteljska oznaka za agregate odobrene u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

– CE oznaka mora biti najmanje visine 5 mm. Pravokutnik dodatne mjeriteljske oznake (M+godina ovjere) mora biti iste visine. Oznaka prijavljenog tijela koje je provelo ocjenu sukladnosti (XXXX) mora biti obvezno upisana.

Primjeri oznaka sukladnosti:

5. POSTUPAK ISPITIVANJA UNP AGREGATA

5.1. Općenito

5.1.1. Tijekom redovne ili izvanredne ovjere provode se sljedeće radnje i ispitivanja:

a) vizualni pregled

b) priprema za ispitivanje

c) ispitivanje UNP agregata.

5.1.2. Oprema za ispitivanje

a) Etaloni:

– etalonske ili kontrolne mjerne posude pod tlakom od najmanje 20 litara s uređajem za pražnjenje etalonske posude – najveća mjerna nesigurnost ± 0,1 %

– usporedno mjerilo (master mjerilo) s posudom najmanjeg obujma koja omogućuje ispitivanje jednominutnog protoka za najveći protok agregata za istakanje UNP-a – najveća mjerna nesigurnost ± 0,2 %.

b) Termometar čiji najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C.

c) Sekundomjer.

d) Manometri – Kada je kod pretvorbe obujma tekućine potrebna korekcija po tlaku, treba ugraditi manometar na prikladno mjesto uz mjerilo ili na etalonu. Razred točnosti manometara je 1,0. Manometri trebaju imati valjanu umjernicu ili ovjernicu.

Etaloni moraju biti umjereni, a ostala mjerna oprema ovjerena ili umjerena.

5.2. Vizualni pregled

5.2.1. Tijekom vizualnog pregleda UNP agregata ocjenjuje se sljedeće:

– je li mjerilo sukladno odobrenom tipu ili izvedbi mjerila za koje je tijekom stavljanja na tržište potvrđena sukladnost te je potrebno obratiti pažnju na provjeru ovjernih oznaka

– jesu li mjerilo i njegovi dijelovi, uključujući gumene cijevi, čisti, fizički neoštećeni i postoje li na metalnim dijelovima znakovi korozije. Agregat je čist ako su sklopovi, natpisi i oznake bez tragova prljavštine, ulja i drugih nečistoća, a stranice omotača zaštićene od korozije, odnosno obojane.

5.2.2. Dodatno obratiti pažnju na kontrolu zaštitnih žigova radi sprječavanja zlouporabe.

5.2.3. Ako mjerilo ne ispunjava zahtjeve vizualne provjere, ne provode se daljnja ispitivanja te se postupa na sljedeći način:

a) zapisuju se rezultati vizualnog pregleda u ispitno izvješće pod stavkom Napomena

b) uklanjaju se sve ovjerne oznake, agregat se označuje naljepnicom »Mjerilo je neispravno«, a korisnika se upućuje na popravak.

5.3. Priprema za ispitivanje

Priprema za ispitivanje podrazumijeva pripremu opreme za ispitivanje i usklađivanje postupaka ispitivanja s radnim i sigurnosnim procesima na mjestu ugradnje mjerila. Pri tome treba voditi računa o privremenom isključivanju mjerila iz uporabe radi ispitivanja, ispomoći operatera koji rukuje mjerilom, zbrinjavanju istočene kapljevine tijekom ispitivanja, sigurnosnim mjerama.

5.3.1. Priprema etalonske posude pod tlakom za ispitivanje

Etalonske posude pod tlakom koriste se za ispitivanje ukapljenih plinova. Nazivni tlak posuda za ukapljeni naftni plin je 16 bar pa posude podliježu nadzoru inspekcije posuda pod tlakom. Redovni postupak ispitivanja podrazumijeva spajanje parne faze etalonske posude s parnom fazom spremnika ukapljenog plina. Ako to nije moguće, potrebno je osigurati dodatni obujam za parnu fazu u etalonskoj posudi. U tom slučaju obujam parne faze etalonske posude također treba biti umjeren. Proširena mjerna nesigurnost etalonskih posuda mora biti manja od jedne petine najveće dopuštene pogreške. Izvedba etalonskih posuda mora biti usklađena s tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za etalonske posude i s pravilnicima za posude pod tlakom. Umjernica sadrži i promjenu obujma etalona s tlakom.

5.3.1.1. Postavljanje i priključivanje etalonske posude pod tlakom

a) Postaviti i nivelirati etalon u obje ravni pomoću podesivih oslonaca, provjeravajući položaj na libeli koja je ugrađena u etalon.

b) Crijevo agregata sa slavinom za istakanje UNP-a priključiti na priključak s ventilom koji služi za ulaz tekuće faze u etalon, pri čemu ventil mora biti zatvoren.

c) Priključak s ventilom za izlaz tekuće faze iz etalona povezati preko gumenog crijeva s priključkom na cijevi kojima se tekuća faza iz etalona vraća u spremnik.

d) Provjeriti jesu li svi ventili u instalaciji zatvoreni.

Da bi se u etalonu stvorio potreban tlak, potrebno je:

a) provjeriti je li etalon potpuno prazan, očitavajući vrijednost tlaka na manometru etalona (kazaljka na »0«)

b) otvoriti propusne ventile plinovite faze na etalonu

c) otvoriti ventile tekuće i plinovite faze na spremniku

d) uključiti elektromotornu pumpu

e) otvoriti ventile agregata za dovod tekuće i plinovite faze i pričekati dok tlak na manometru agregata za tekuću fazu ne pokaže tlak od 10 – 15 bara

f) otvoriti ventil etalona, čime počinje punjenje etalona tekućom fazom.

g) Nakon 2 do 3 minute, za koje se vrijeme u etalonu formira plinovita faza, otvara se ventil za pražnjenje etalona, pri čemu dolazi do istakanja tekuće, a zatim i plinovite faze. Ventil za pražnjenje treba postupno zatvarati uz istovremeno očitavanje tlaka na manometru etalona.

h) Dovođenjem tlaka u etalonu na 2 bar (tlak P1), potpuno se zatvori ventil za pražnjenje i očita (najkasnije nakon 3 minute) temperatura t1.

Ovim je izvršena priprema etalona za rad.

5.4. Ispitivanje UNP agregata

5.4.1. Određivanju pogreške mjerila

Nakon izvršene pripreme etalona u kojem je doveden tlak na 2 bar (P1) može se pristupiti određivanju pogreške mjerila ulijevanjem plina u etalon. Prethodno se, mehanizmom za poništavanje, pokazivač obujma dovede u položaj »0«, a zatim se otvori ventil za dovod tekuće faze, čime počinje punjenje etalona. Po ulijevanju plina obujma od 20 1, očitanog na pokazivaču obujma, zatvori se ventil za dovod tekuće faze i na etalonu se očita nivo obujma plina kao i tlak (označen sa P2).

Pražnjenje etalona, zbog ponovnog mjerenja i uspostavljanja tlaka P1 u njemu, obavlja se otvaranjem ventila za pražnjenje etalona i ventila za plinovitu fazu.

5.4.2. Kod svakog mjerenja pri istom ili različitom protoku, provodi se pražnjenje etalona i uspostavljanje tlaka P1 (P1 = 1,5 bar ili 2 bar) u njemu.

5.4.3. Pogreška mjerila određuje se pri protocima propisanim u točkama 3.10. i 3.11. ovog Dodatka:

1. Ispitivanje točnosti na najvećem protoku (Qmax)

2. Ispitivanje ponovljivosti na najvećem protoku (Qmax)

3. Ispitivanje točnosti na najmanjem protoku (Qmin).

5.4.4. Također, mora se izvršiti provjera:

1. Pokaznog uređaja i postavljanja ništice (prema točki 3.8. ovog Dodatka)

2. Izračuna cijene (prema točki 3.7. ovog Dodatka).

Ove provjere se mogu izvršiti u sklopu ispitivanja točnosti.

5.5. Jednadžbe primjenjive za etalonske posude za izračun pogreške pokazivanja obujma

5.5.1. Pogreška pokazivanja obujma mjerila u radnim uvjetima (%)

Evi = ((Vi – Ve)/Ve) x 100

pri čemu je:

Evi – pogreška pokazivanja obujma u radnim uvjetima (%)

Vi – pokazivanje obujma mjerila u radnim uvjetima (l)

Ve – vrijednost obujma etalona nakon korekcije (l).

5.5.2. Prava vrijednost obujma etalona nakon korekcije:

Ve = Voč – Vk

pri čemu je:

Ve – vrijednost obujma etalona nakon korekcije

Voč – pokazivanje obujma etalona u radnim uvjetima (ml)

Vk – vrijednost korigiranog obujma etalona (ml).

Vk se izračunava po formuli:

Vk = (K1+K2) x (5 P1-P2) = 18,4 x (5 P1-P2)

pri čemu je:

P1 – tlak plinovite faze u pripremljenom (praznom) etalonu (bar)

P2 – tlak tekuće faze (punog) etalona (bar)

K1 – 15,5 (konstanta)

K2 – 2,9 (konstanta).

K1 i K2 su konstante koje uzimaju u obzir:

− volumen posude

− gustoću tekuće i plinovite faze UNP-a

− temperaturu isparavanja UNP-a

− ekspanzioni koeficjent UNP-a.

5.5.3. Srednja vrijednost pogreške mjerila – svih ispitnih protoka (%)

5.5.4. Srednja vrijednost pogreške UNP agregata – svih mjerila (%)

6. ISPITNO IZVJEŠĆE

O provedenom postupku ispitivanja ovlašteni mjeritelj radi ispitno izvješće. Sadržaj i oblik ispitnog izvješća propisani su Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

7. DRŽAVNE OVJERNE OZNAKE I OVJERNE ISPRAVE

Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da mjerilo zadovoljava propisane tehničke i mjeriteljske zahtjeve, ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

Na mjerilo se postavljaju državne ovjerne oznake u obliku naljepnice i/ili u obliku žiga za utiskivanje.

Mjesto postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice utvrđeno je Uputom o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP-a za motorna vozila i agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila.

Zaštitni žigovi koji su postavljeni prilikom prve ovjere (ocjenjivanja sukladnosti mjerila) i zaštitni žigovi prethodno postavljeni prilikom redovne i izvanredne ovjere, ne smiju se skidati, osim u slučajevima kad je to neophodno prilikom servisiranja i/ili postupka ispitivanja i ovjere mjerila.

Ako se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno«.

Ako podnositelj zahtjeva to zatraži, Zavod ili ovlašteno tijelo dužni su izdati ovjernicu i kad je mjerilo označeno ovjernom oznakom.

Državne ovjerne oznake, oznake za označivanje mjerila te sadržaj i oblik ovjernice utvrđeni su propisom kojim se utvrđuju vrsta, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se upotrebljavaju kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, te ovjernih isprava.

DODATAK II.

ISPITNO IZVJEŠĆE O REDOVNOJ/IZVANREDNOJ OVJERI

a) Prva stranica

b) Ostale stranice

 

 

 

Copyright © Ante Borić