Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 74/2023 (6.7.2023.), Odluka o proglašenju sportskih građevina od nacionalnog interesa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1207

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU SPORTSKIH GRAĐEVINA OD NACIONALNOG INTERESA

I.

Ovom Odlukom proglašavaju se »Gradski stadion Maksimir« u Zagrebu i »Gradski stadion Poljud« u Splitu sportskim građevinama od nacionalnog interesa.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/235

Urbroj: 50301-04/12-23-2

Zagreb, 6. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić