NN 73/2023 (5.7.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1201

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 75. sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17., 9/21., 90/22., 147/22. i 156/22. – ispravak) u članku 62. stavku 1. iza riječi: »Osiguranoj osobi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »koja ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza iz članka 62. stavka 1. Zakona,«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju ovlašteni radnici Zavoda u postupku pokrenutom temeljem realiziranog putnog naloga izdanog u skladu s člankom 63. stavkom 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 63. stavku 3. iza riječi: »nalogu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i u slučaju kada unatoč izdanom putnom nalogu nisu ispunjeni uvjeti iz članka 62. stavaka 1. i 4. ovoga Pravilnika,«.

Članak 3.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu troškova prijevoza ima i jedan pratitelj osigurane osobe upućene radi korištenja zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta, pod uvjetom da osigurana osoba kojoj je utvrđena potreba pratnje u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom 3. ovoga Pravilnika ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza propisane općim aktom ministra nadležnog za zdravlje iz članka 26. ovoga Pravilnika i to pod istim uvjetima kao i osigurana osoba za čijeg je pratitelja određena.«.

Članak 4.

U članku 70. stavku 2. iza riječi: »propisima« dodaju se riječi: »odnosno drugim aktima nadležnih tijela u cijelosti«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju sufinanciranja troškova javnog prijevoza za najkraću relaciju od mjesta polaska do mjesta upućivanja pravo na naknadu za troškove prijevoza osigurana osoba na koju se primjenjuje ta mjera ostvaruje po najnižoj cijeni javnog prijevoznika koji prometuje na toj relaciji, a koju bi bila u obvezi podmiriti da je koristila taj javni prijevoz.«.

Članak 5.

Tiskanica »Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad« iz članka 92. stavka 2. mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

U članku 95. stavku 5. iza broja; »62.« dodaju se riječi: »stavaka 1. i 4.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Putni nalog koji nije izdan i realiziran u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ne predstavlja valjanu pravnu osnovu za isplatu naknade za troškova prijevoza.«.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 7., 8., 9. i 10.

Članak 7.

O zahtjevima za ostvarivanje prava na naknadu za troškove prijevoza koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješavat će se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17., 9/21., 90/22., 147/22. i 156/22. – ispravak).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/144

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić