Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 73/2023 (5.7.2023.), Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Ministarstvo poljoprivrede

1199

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 34. stavaka 2. i 3., članka 35. stavka 9., članka 36. stavka 7., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 2., članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 5., članka 42. stavaka 5. i 7., članka 44. stavaka 6. i 7., članka 45. stavka 4., članka 46. stavka 2., članka 47. stavka 3., članka 50. stavka 8., članka 52. stavka 5. i članka 53. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se rodovi, vrste i hibridi voćnih vrsta koji se mogu certificirati, kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te obveze koje moraju ispunjavati dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, utvrđivanje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu, službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom, izdavanje uvjerenja i certifikata, pakiranje, označavanje, stavljanje na tržište, trgovina i čuvanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, uvjete za male proizvođače i lokalnu cirkulaciju, uvoz sadnog materijala i zahtjevi u pogledu kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008 o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8. 10. 2008.)

– Provedbena direktiva Komisije 2014/96/EU od 15. listopada 2014. o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ (SL L 298, 16. 10. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2019/1813 оd 29. listopada 2019. o izmjeni Provedbene direktive Komisije 2014/96/EU o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu boje oznake za certificirane kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te sadržaja dobavljačeva dokumenta (SL L 278, 30. 10. 2019.)

– Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima (SL L 298, 16. 10. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2022/2438 оd 12. prosinca 2022. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ i Provedbene direktive 2014/98/EU u pogledu reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije na sadnom materijalu ukrasnog bilja, voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima proizvodnji voća (SL L 319, 13. 12. 2022.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice sljedećih rodova i vrsta kao i njihovih hibrida:

 

Castanea sativa Mill.

kesten

Citrus L.

agrumi

Corylus avellana L.

lijeska

Cydonia oblonga Mill.

dunja

Ficus carica L.

smokva

Fortunella Swingle

kumkvat

Fragaria L.

jagoda

Juglans regia L.

orah

Malus Mill.

jabuka

Olea europaea L.

maslina

Pistacia vera L.

pistacija

Poncirus Raf.

poncirus, trolisna naranča

Prunus dulcis (Miller) Webb

bajam

Prunus armeniaca L.

marelica

Prunus avium L.

trešnja

Prunus cerasus L.

višnja

Prunus domestica L.

šljiva

Prunus persica Batsch L.

breskva, nektarina

Prunus salicina L.

japanska šljiva

Pyrus L.

kruška

Ribes L.

ribiz, ogrozd

Rubus L.

kupina, malina

Vaccinium L.

borovnica, brusnica

 

 

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podloge i ostale dijelove bilja drugih rodova ili vrsta koje nisu navedene u stavku 2. ovoga članka ili njihovih hibrida, ako je na njih cijepljen ili će biti cijepljen materijal rodova, vrsta ili njihovih hibrida iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene izvozu, ako su prepoznati kao takvi i drže se odvojeno od ostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sadnice koje se proizvode za potrebe postupka utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (Distinctness, Uniformity and Stability, u daljnjem tekstu: DUS ispitivanje) i koje moraju biti odvojene od ostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. matična biljka je odabrana i potvrđena biljka namijenjena za proizvodnju reprodukcijskog materijala

2. predosnovna matična biljka kandidatkinja je matična biljka koju dobavljač namjerava prihvatiti kao predosnovnu matičnu biljku

3. predosnovna matična biljka je matična biljka namijenjena za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala

4. osnovna matična biljka je matična biljka namijenjena za proizvodnju osnovnog reprodukcijskog materijala

5. certificirana matična biljka je matična biljka namijenjena za proizvodnju certificiranog reprodukcijskog materijala

6. štetni organizmi jesu one vrste, sojevi ili biotipovi biljaka, životinja i drugih patogenih organizama koji su štetni za bilje ili biljne proizvode, a navedeni su u prilozima I., II. i III. ovoga Pravilnika

7. vizualni pregled je pregled biljaka ili dijelova biljaka golim okom, lupom, stereomikroskopom ili mikroskopom

8. testiranje je metoda ili skup metoda, često laboratorijskih, za utvrđivanje prisutnosti ili zaraze štetnim organizmima, isključujući vizualni pregled

9. plodonosna biljka je biljka dobivena razmnožavanjem od matične biljke koja se uzgaja za proizvodnju plodova kako bi se omogućila provjera sortnih značajki te partije matičnih biljaka

10. umnažanje je vegetativna proizvodnja matičnih biljaka u svrhu dobivanja većeg broja matičnih biljaka u istoj kategoriji

11. obnavljanje matične biljke jest zamjena matične biljke biljkom koja je vegetativno proizvedena od te iste matične biljke

12. mikrorazmnožavanje je umnažanje biljnog materijala u svrhu proizvodnje većeg broja biljaka metodom in vitro kulturom diferenciranih vegetativnih pupova ili diferenciranih vegetativnih meristema uzetih s matične biljke

13. gotovo nemaju nedostataka znači da su nedostatci koji bi mogli narušiti kvalitetu i upotrebljivost reprodukcijskog materijala ili sadnica prisutni na razini koja je jednaka razini koja se očekuje od dobrog uzgoja i dobre poljoprivredne prakse ili nižoj od nje, odnosno da je ta razina u skladu s dobrom praksom uzgoja i proizvodnje

14. praktički nezaražen štetnim organizmima znači da je stupanj u kojem su štetni organizmi prisutni na reprodukcijskom sadnom materijalu ili sadnicama dovoljno nizak da osigura prihvatljivu kvalitetu i upotrebljivost reprodukcijskog sadnog materijala

15. krioprezervacija je održavanje biljnog materijala hlađenjem na vrlo niskim temperaturama kako bi se zadržala vijabilnost materijala

16. plombiranje je u slučaju paketa ili spremnika, zatvaranje na takav način da ga se ne može otvoriti bez oštećivanja zatvaranja, a u slučaju snopa, vezivanje na takav način da se biljke ili dijelovi biljaka koji čine dio snopa ne mogu odvojiti, a da se pri tome ne ošteti vezanje

17. nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Agencije.

DIO DRUGI KATEGORIJE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA

Članak 6.

(1) Na tržište se mogu staviti isključivo reprodukcijski sadni materijal i sadnice kojima je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

– predosnovni materijal je reprodukcijski sadni materijal koji:

1. je proizveden u skladu s općeprihvaćenim metodama za održavanje autentičnosti sorte uključujući najvažnija pomološka svojstva uz prevenciju pojave štetnih organizama

2. je namijenjen za proizvodnju osnovnog materijala ili certificiranog materijala osim sadnica

3. ispunjava posebne zahtjeve za predosnovni materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

4. ispunjava uvjete iz točaka 1., 2. i 3. ovoga podstavka što je utvrđeno tijekom službenog nadzora.

– osnovni materijal je reprodukcijski sadni materijal koji:

1. je proizveden ili izravno ili kroz poznat broj faza na vegetativni način od predosnovnog materijala u skladu s općeprihvaćenim metodama za održavanje autentičnosti sorte uključujući najvažnija pomološka svojstva uz prevenciju pojave štetnih organizama

2. je namijenjen za proizvodnju certificiranog materijala

3. ispunjava posebne zahtjeve za osnovni materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

4. ispunjava uvjete iz točaka 1., 2. i 3. ovoga podstavka što je utvrđeno tijekom službenog nadzora.

– certificirani materijal:

1. je reprodukcijski sadni materijal koji:

a) je proizveden izravno na vegetativni način od predosnovnog materijala ili osnovnog materijala, a kada je namijenjen za proizvodnju podloga, iz certificiranog sjemena dobivenog od osnovnog ili certificiranog materijala matičnih biljaka

b) je namijenjen za proizvodnju sadnica

c) ispunjava posebne zahtjeve za certificirani materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

d) ispunjava uvjete iz podtočaka a), b) i c) ove točke što je utvrđeno tijekom službenog nadzora.

2. su sadnice koje:

a) su proizvedene izravno od predosnovnog, osnovnog ili certificiranog materijala

b) su namijenjene za proizvodnju voća

c) ispunjavaju posebne zahtjeve za certificirani materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

d) ispunjavaju uvjete iz podtočaka a), b) i c) ove točke što je utvrđeno tijekom službenog nadzora.

– CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materijal (u daljnjem tekstu: CAC materijal) su reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji:

1. imaju sortnu autentičnost i odgovarajuću sortnu čistoću

2. su namijenjeni za:

a) proizvodnju reprodukcijskog materijala

b) proizvodnju sadnica i/ili

c) proizvodnju voća, te

3. ispunjavaju posebne zahtjeve za CAC materijal propisane za pojedini rod ili vrstu.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji ispunjavaju zahtjeve određene kategorije ne smije se miješati s materijalom druge kategorije.

Proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 7.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz članka 4. ovoga Pravilnika proizvedene na području Republike Hrvatske i namijenjene stavljanju na tržište Europske unije moraju biti u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovni, osnovni, certificirani i CAC materijal može proizvoditi dobavljač koji je upisan u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sadnog materijala) i registriran za proizvodnju sadnog materijala.

(3) Dobavljač iz stavka 2. ovoga članka mora dostaviti Agenciji:

a) izvješće o neprodanim sadnicama iz vlastite proizvodnje na zalihi do 15. lipnja tekuće godine na Obrascu broj 1. iz Priloga VI. ovoga Pravilnika za sadnice predosnovne, osnovne i certificirane kategorije koje su preostale na zalihi kao neprodane iz prethodne proizvodne sezone i koje dobavljač namjerava vratiti u proizvodnju kao višegodišnje

b) za CAC sadni materijal Izvješće dobavljača o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije na Obrascu broj 19. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika do 15. prosinca one godine u kojoj su sadnice proizvedene.

(4) Dobavljač iz stavka 2. ovoga članka mora dostaviti Agenciji izvješće o kupljenim i neprodanim sadnicama na zalihi do 15. lipnja tekuće godine na Obrascu broj 2. iz Priloga VI. ovoga Pravilnika za sadnice predosnovne, osnovne i certificirane kategorije koje su preostale na zalihi kao neprodane iz prethodne sezone, a nisu iz vlastite proizvodnje i koje dobavljač namjerava vratiti u proizvodnju kao višegodišnje.

(5) Iznimno od odredbi stavka 3. točke a) ovoga članka i stavka 4. ovoga članka dobavljač nije obvezan dostaviti izvješće za neprodane kontejnerske sadnice kategorija predosnovne, osnovne i certificirane koje su preostale na zalihi.

(6) Dobavljač iz stavka 2. ovoga članka mora voditi Evidenciju o proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za izvoz odnosno za potrebe DUS ispitivanja na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(7) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 6. ovoga članka moraju biti označeni i odvojeni od ostale proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica koja je namijenjena stavljanju na tržište zaštitnim pojasom bez biljnog pokrova širine najmanje 3 m, a u slučaju da je zaštitni pojas zatravljen, mora biti redovito košen.

(8) U slučaju da se dobavljaču zabrani stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, Ministarstvo će o tome obavijestiti Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) i nadležna nacionalna tijela u državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 8.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice svih kategorija moraju ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju privremenih poteškoća u opskrbi reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama tijekom prirodnih katastrofa ili nepredvidivih događaja na tržište se mogu staviti reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje zadovoljavaju manje stroge zahtjeve kvalitete.

Evidencija o utvrđivanju i praćenju kritičnih točaka u proizvodnom procesu

Članak 9.

(1) Dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica svih kategorija, tijekom proizvodnje moraju voditi Evidenciju o utvrđivanju i praćenju kritičnih točaka u proizvodnom procesu za rodove ili vrste iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke o:

– mjestu i broju biljaka

– razdoblju njihova uzgoja

– postupcima razmnožavanja

– postupcima pakiranja, skladištenja i prijevoza

(3) Obveze dobavljača u odnosu na kritične točke u proizvodnji su:

– voditi računa o kritičnim točkama u proizvodnji koje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

– voditi i čuvati podatke o praćenju kritičnih točaka iz stavka 1. ovoga članka koji će biti raspoloživi na zahtjev nadležnog tijela

– po potrebi, uzimati uzorke za analizu u laboratoriju

– osigurati tijekom proizvodnje da partije reprodukcijskog sadnog materijala utvrđenog identiteta budu odvojene

– čuvati Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka za određenu proizvodnju najmanje tri godine od dana izdavanja Uvjerenja o sadnom materijalu koje se nalazi na Obrascu broj 7. u Prilogu VI. ovoga Pravilnika

– voditi evidenciju o inspekcijskim pregledima na terenu, uzorkovanju i testiranju sve dok su odgovarajući reprodukcijski sadni materijal i sadnice pod njihovim nadzorom, te tijekom razdoblja od najmanje tri godine nakon što se taj reprodukcijski sadni materijal ili te sadnice ne uklone ili stave na tržište

– u slučaju pojave štetnog organizma iz Priloga I., II., III. i IV ovoga Pravilnika u stupnju višem od dozvoljenog, dobavljač će bez odgode o tome obavijestiti Agenciju i provesti mjere koje ona odredi.

(4) Nadzor dobavljača u provođenju odredbi članka 35. stavka 3. Zakona provodi Agencija.

(5) U tijeku provođenja nadzora iz stavka 4. ovoga članka, a u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona, zapisnički će se konstatirati ispunjava li dobavljač sadnog materijala uvjete propisane stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(6) Tijekom nadzora kritičnih točaka Agencija osobito utvrđuje:

– prikladnost i stvarnu uporabnu metodu proizvodnje poljoprivrednog sadnog materijala pojedinog dobavljača

– opću osposobljenost djelatnika dobavljača za provođenje aktivnosti navedenih u članku 35. stavku 3. Zakona.

(7) Agencija provjerava ispunjava li u trenutku nadzora dobavljač uvjete propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona.

(8) Ako utvrdi nepravilnosti prilikom kontrole i praćenja kritičnih točaka u proizvodnom procesu, Agencija poduzima odgovarajuće mjere da se te nepravilnosti uklone.

(9) Nakon obavljene kontrole kritičnih točaka i obrađenih podataka iz Izvješća podnesenog u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom b) ovoga Pravilnika, Agencija podnosi Ministarstvu godišnje Izvješće o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije na Obrascu broj 15. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(10) Kontrola kritičnih točaka provodi se svake godine kod jedne trećine dobavljača koji su prijavili godišnju proizvodnju, a prema potrebi i kod većeg broja dobavljača na osnovi procjene rizika i na prijedlog Ministarstva.

Službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom

Članak 10.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju biti nadzirani u skladu sa Zakonom i propisima kojim se uređuje biljno zdravstvo.

(2) Nadzor se sastoji od vizualnih pregleda i prema potrebi uzorkovanja i ispitivanja.

(3) Tijekom nadzora Agencija obraća posebnu pozornost na sljedeće:

– prikladnost i stvarnu uporabu metoda od strane dobavljača radi provjere svake od kritičnih točaka u proizvodnom procesu

– opća osposobljenost djelatnika dobavljača za provođenje aktivnosti navedenih u članku 35. stavku 3. Zakona i članku 9. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija izrađuje i vodi evidenciju o rezultatima i datumima svih inspekcijskih pregleda na terenu, uzorkovanja i ispitivanja koja oni obavljaju.

(5) Nadzor se provodi kao službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom u skladu sa člankom 41. Zakona.

(6) Agencija provodi službeni nadzor nad proizvodnjom i certifikacijom reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kategorija predosnovni, osnovni i certificirani svih rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Službeni nadzor se obavlja u nazočnosti stručne osobe dobavljača koji je prijavio proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za službeni nadzor.

(8) Agencija može odobriti dobavljaču na temelju njegovog zahtjeva provođenje nadzora pod stručnom kontrolom nad pakiranjem i označavanjem vlastite proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kategorija predosnovni, osnovni i certificirani, rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da se pakiranje i označavanje obavlja u nazočnosti stručne osobe za proizvodnju sadnog materijala.

Prijava za službeni nadzor

Članak 11.

(1) Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovni, osnovni i certificirani svih rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika dobavljač mora podnijeti Agenciji prijavu za službeni nadzor svake godine najkasnije do 30. travnja tekuće godine, osim sadnog materijala iz ’in vitro’ proizvodnje za koji se prijava podnosi najkasnije 30 dana prije stavljanja na tržište.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu broj 4. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prijavu se prilažu:

– certifikat o sadnom materijalu nadležnog tijela za reprodukcijski sadni materijal i sadnice u svrhu dokazivanja porijekla, sortne autentičnosti i kategorije materijala koji se prijavljuje

– prema potrebi u svrhu dokazivanja sljedivosti reprodukcijskog materijala i sadnica trgovački dokumenti koji vode od proizvođača do dobavljača koji prijavljuje proizvodnju

– u svrhu dokazivanja porijekla, sljedivosti, sortne autentičnosti i kategorije za sadnice na zalihima od prethodne sezone Izvješća iz članka 7. stavka 3. podstavka a) i stavka 4. ovoga Pravilnika

– skica lokacije i katastarske čestice na kojoj se proizvode reprodukcijski sadni materijal i sadnice te plan sadnje prporišta i

– za reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje nisu na Popisu sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj, izjava da se sorta nalazi na Sortnoj listi države članice iz koje dolazi reprodukcijski sadni materijal.

– prijavu tla na uzorkovanje i ispitivanje na štetne organizme iz Priloga III., u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika na Obrascu broj 20. iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(4) Ako Agencija utvrdi da Prijava za službeni nadzor nije potpuna, pisanim putem će o tome obavijestiti dobavljača (podnositelja prijave) i zatražiti dopunu u roku od 30 dana.

(5) Ako dobavljač ne dostavi dopunu Prijave za službeni nadzor u roku iz stavka 4. ovoga članka, Prijava za službeni nadzor smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

Zapisnik i izvješće o službenom nadzoru

Članak 12.

(1) Nakon obavljenog službenog nadzora sastavljaju se zapisnici iz Priloga VI. ovoga Pravilnika ovisno o predmetu nadzora.

(2) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku lokaciju na kojoj se proizvode reprodukcijski sadni materijal i sadnice.

(3) Nakon obavljenog službenog nadzora Agencija podnosi Ministarstvu godišnje Izvješće o obavljenom službenom nadzoru nad proizvodnjom voćnih sadnica (u daljnjem tekstu: Izvješće) na Obrascu broj 12. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

Izdavanje uvjerenja i certifikata

Članak 13.

(1) Na temelju posljednjeg Zapisnika o službenom nadzoru i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Agencija u roku od 45 dana od dana obavljenog posljednjeg službenog nadzora izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) za:

– reprodukcijski sadni materijal kategorija predosnovni, osnovni i certificirani

– sadnice kategorija predosnovne, osnovne i certificirane.

(2) Uvjerenje o sadnom materijalu izdaje se na Obrascu broj 7. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim Uvjerenjima o sadnom materijalu na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(4) Na temelju Uvjerenja dobavljač podnosi zahtjev za izdavanje certifikata o sadnom materijalu na Obrascu broj 9. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, u kojem navodi podatke o načinu pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i voćnih sadnica i zahtijevanoj količini certifikata o sadnom materijalu po vrstama, sortama, podlogama i partijama.

(5) Agencija izdaje certifikat o sadnom materijalu za reprodukcijski sadni materijal i voćne sadnice kategorije predosnovna, osnovna i certificirana iz domaće proizvodnje.

(6) Iznimno od odredbi stvaka 5. ovoga članka na zahtjev dobavljača Agencija ovlašćuje dobavljača za izdavanje certifikata o sadnom materijalu za reprodukcijski sadni materijal i voćne sadnice kategorije certificirana.

(7) Za dobivanje ovlaštenja iz stavka 6. ovoga članka dobavljač je dužan posjedovati odgovarajuću opremu za tiskanje certifikata, te osigurati da je materijal za tiskanje certifikata od nepoderivog materijala, da je otisak postojan, da certifikati budu numerirani jedinstvenim serijskim brojem, na način da se ne može otisnuti više certifikata od količina koje su utvrđene na Uvjerenju o sadnom materijalu.

(8) Agencija službenim nadzorom utvrđuje ispunjava li dobavljač uvjete iz stavka 7. ovoga članka, te izdaje ovlaštenje iz stavka 6. ovoga članka ako su ispunjeni navedeni uvjeti.

(9) Agencija vodi evidenciju o izdanim certifikatima odnosno o količini reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(10) Dobavljač iz stavka 6. ovoga članka vodi evidenciju o izdanim certifikatima reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kategorije certificirano na Obrascu broj 22. iz Priloga VI. ovoga Pravilnika, te ju dostavlja Agenciji do 15. lipnja za prethodnu proizvodnu godinu.

Pakiranje, plombiranje i označavanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 14.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovna, osnovna i certificirana koje se stavljaju na tržište moraju biti pakirane i označene pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom u skladu s člancima 10., 14., 16. i 18. ovoga Pravilnika, na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju.

(2) Pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije je pod kontrolom dobavljača, a u skladu je s člancima 14. i 18. ovoga Pravilnika.

(3) Pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(4) U slučaju da se predosnovni, osnovni ili certificirani materijal stavlja na tržište u partijama od dvije ili više biljki odnosno dijelova biljki, te partije moraju biti dovoljno homogene.

(5) Biljke ili dijelovi biljki od kojih se takve partije sastoje trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

– biljke ili dijelovi biljki su u paketu ili spremniku koji je plombiran u skladu s člankom 5. točkom 16. ovoga Pravilnika, ili

– biljke ili dijelovi biljki dio su snopa koji je plombiran kao što je definirano u članku 5. točki 16. ovoga Pravilnika.

(6) Paket, spremnik ili snop treba biti označen na takav način da ga uklanjanje oznake čini nevažećim.

(7) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se pakirati pojedinačno ili u snopove na način da u jednom snopu može biti pakirano pet komada ili količina koja odgovara višekratniku broja 5.

(8) U jedan snop smije se pakirati samo reprodukcijski sadni materijal i sadnice iste partije.

(9) Agencija provodi kontrolu pakiranja i označavanja sadnog materijala pakiranog i označenog u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(10) U slučaju povrede pravila o pakiranju i označavanju u okviru nadzora pod stručnom kontrolom, Agencija poduzima odgovarajuće mjere i prema potrebi o tome obaviještava nadležnu inspekciju.

Označavanje CAC materijala

Članak 15.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC koji se stavljaju na tržište mora pratiti Certifikat proizvođača, a u skladu je sa stavcima 4., 7. i 8. ovoga članka.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u slučaju prodaje pojedinačno pakiranih sadnica kategorije CAC namijenjenih neprofesionalnim krajnjim korisnicima, one se mogu označiti samo osnovnim podatcima o proizvodu kao što su vrsta i sorta.

(3) Certifikat proizvođača iz stavka 1. ovoga članka mora se razlikovati od popratnog dokumenta iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Certifikat proizvođača na pakiranju kojim je označen reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) oznaku »pravila i standardi EU«

b) oznaku države članice u kojoj je Certifikat proizvođača izdan ili odgovarajući kod

c) nadležno službeno tijelo ili odgovarajući kod

d) naziv i upisnički broj dobavljača ili kod koji mu je izdalo nadležno službeno tijelo

e) pojedinačni broj partije ili tjedni broj ili serijski broj

f) botaničko ime vrste (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom)

g) oznaku kategorije: CAC

h) ime sorte i prema potrebi, klona. U slučaju da podloge ne pripadaju sorti navodi se ime vrste ili međuvrsnog hibrida. Za cijepljene sadnice takve se informacije navode za podlogu i za međupodlogu. Za sorte koje su u postupku priznavanja i/ili zaštite navode se informacije u obliku: »predloženo ime« i »zahtjev u postupku«

i) datum izdavanja Certifikata proizvođača na pakiranju.

(5) Ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice prati biljna putovnica, ona mora biti jasno odvojena od Certifikata proizvođača te sadržavati sve elemente propisane za biljnu putovnicu.

(6) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje su genetski modificirane na Certifikatu proizvođača na pakiranju ili drugom dokumentu koji prati materijal moraju biti označeni tako da se jasno naznači da je sorta genetski modificirana i da se jasno odrede genetski modificirani organizmi.

(7) Certifikat proizvođača na pakiranju neizbrisivo se ispisuje na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije, a mora biti jasno vidljiv i čitljiv.

(8) Ako je Certifikat proizvođača pričvršćen na CAC materijal isti mora biti žute boje.

(9) Označavanje CAC materijala je pod kontrolom dobavljača.

Označavanje materijala viših kategorija

Članak 16.

(1) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju kojim je označen reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorija predosnovni, osnovni i certificirani, mora sadržavati sljedeće podatke:

a) oznaku »pravila i standardi EU«

b) oznaku države članice u kojoj su označene ili odgovarajući kod

c) naziv nadležnog službenog tijela ili odgovarajući kod

d) naziv i upisnički broj dobavljača ili kod koji mu je izdalo nadležno službeno tijelo

e) referentni broj paketa ili snopa, pojedinačni serijski broj, tjedni broj ili serijski broj

f) botanički naziv

g) kategoriju, a za osnovni materijal i broj generacije

h) naziv sorte i prema potrebi klona. U slučaju da podloge ne pripadaju sorti, naziv vrste ili međuvrsnog hibrida. Za cijepljene sadnice takve se informacije navode za podlogu i za međupodlogu. Za sorte koje su u postupku priznavanja i/ili zaštite, navode se informacije u obliku: »predloženo ime« i »zahtjev u postupku«

i) naznaku »sorta sa službeno priznatim opisom«, prema potrebi

j) količinu za sadni materijal u snopovima

k) državu proizvodnje i odgovarajući kod, kada su oni različiti od države članice označivanja

1) godinu izdavanja i

m) godinu izdavanja izvornog Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju u slučaju da se izvorni Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju zamijeni drugim Certifikatom.

(2) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju neizbrisivo se ispisuje na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije, a mora biti jasno vidljiv i čitljiv.

(3) Boja Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju mora biti:

a) bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovni materijal

b) bijela za osnovni materijal

c) plava za certificirani materijal.

(4) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju postavlja se na biljke ili dijelove biljaka koji će se stavljati na tržište kao reprodukcijski materijal ili sadnice, a kada se takve biljke ili dijelovi biljaka stavljaju na tržište u paketu, snopu ili kontejneru, oznaka se postavlja na taj paket, snop ili kontejner.

(5) Kada se u skladu sa stavkom 1. točkom b) ovoga članka reprodukcijski materijal ili sadnice stavljaju na tržište s jedinstvenom oznakom, ta se oznaka postavlja na paket, snop ili kontejner koji čine taj reprodukcijski materijal ili te sadnice.

(6) U slučaju da reprodukcijski sadni materijal i sadnice prati biljna putovnica, biljna putovnica se u zasebnom obliku uključuje u Certifikat o sadnom materijalu u skladu s odredbama propisa iz područja biljnog zdravstva.

(7) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje su genetski modificirane na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju ili drugom dokumentu koji prati materijal moraju biti označeni tako da se jasno naznači da je sorta genetski modificirana i da se jasno odrede genetski modificirani organizmi.

Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 17.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište samo ako:

a) je reprodukcijski sadni materijal službeno certificiran kao predosnovni materijal, osnovni materijal ili certificirani materijal ili ako ispunjava uvjete da bude kvalificiran kao CAC materijal

b) su sadnice službeno certificirane kao certificirani materijal ili ispunjavaju uvjete da budu kvalificirane kao CAC materijal.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište samo ako ispunjavaju uvjete iz članka 47. Zakona.

(3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice biljnih vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište ako se na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, Certifikatu proizvođača na pakiranju i pratećem dokumentu naznači sorta kojoj pripadaju, a kada reprodukcijski sadni materijal ne pripada sorti, kao u slučaju podloga, naznačit će se vrsta ili hibrid ili će se uputiti na sortu koja nema suštinske vrijednosti za komercijalnu proizvodnju nasada pod uvjetom da predmetna sorta posjeduje službeno priznat opis i da se na državnom području određene države članice reprodukcijski sadni materijal i sadnice stavljaju na tržište kao CAC materijal, te da se na Certifikatu proizvođača i/ili pratećem dokumentu naznači upućivanjem na ovu odredbu.

(4) Sorte koje će se naznačiti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka moraju biti uvrštene na Popis sorti voćnih vrsta Republike Hrvatske ili neke od država članica.

(5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorti koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju mogu se staviti na tržište u skladu sa stavkom 3. ovoga članka samo ako predmetne sorte posjeduju službeno priznat opis i da su označene kao CAC materijal s naznakom na Certifikatu proizvođača odnosno pratećem dokumentu da se mogu staviti na tržište isključivo na području Republike Hrvatske.

(6) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 5. ovoga članka moraju na oznaci i/ili pratećem dokumentu sadržavati naznaku: »članak 17. Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća«.

(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dobavljač može staviti na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene:

a) za pokuse ili znanstvene svrhe

b) za selekcijski rad

c) za očuvanje genetske raznolikosti i potrebe banke biljnih gena.

(8) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz stavka 7. ovoga članka, na tržište se može staviti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

(9) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje se sastoje od genetski modificiranih organizama mogu se staviti na tržište samo, ako je to dopušteno propisima Komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.) ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003).

(10) Proizvodi koji potječu od sadnica ili reprodukcijskog sadnog materijala koji se sastoji od genetski modificiranih organizama, a namijenjeni su za korištenje kao hrana ili u hrani za ljude ili kao hrana ili u hrani za životinje mogu se staviti na tržište, samo ako postoji odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima Komisije donesenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003.

Članak 18.

(1) Prilikom stavljanja na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovna, osnovna i certificirana moraju:

– imati Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju izrađen od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i koji sadrži podatke iz članka 16. ovoga Pravilnika, otisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije i

– pratiti Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu ili popratni dokument, a koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju u skladu sa člankom 16. ovoga Pravilnika otisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije.

(2) Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu ili popratni dokument, osim podataka sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti dostavljen u dva primjerka (dobavljač i primatelj)

– pratiti materijal od mjesta dobavljača do mjesta primatelja

– sadržavati ime i adresu primatelja

– sadržavati datum izdavanja dokumenta i

– sadržavati, prema potrebi, dodatne informacije relevantne za predmetne partije.

(3) Kada su podaci u popratnom dokumentu u suprotnosti s podacima na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, važeći su podaci sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju.

(4) Prilikom stavljanja na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC moraju:

– imati Certifikat proizvođača na pakiranju izrađen od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i koji sadrži podatke iz članka 15. ovoga Pravilnika, otisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije i

– pratiti popratni dokument koji uz podatke iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati i podatke o imenu i adresi primatelja te datum izdavanja popratnog dokumenta, koji mora biti dostavljen u najmanje dva primjerka (dobavljač i primatelj)

– ako popratni dokument sadrži službenu oznaku, ona mora biti jasno odvojena od svih ostalih informacija u dokumentu.

(5) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka u slučaju prodaje pojedinačno pakiranih sadnica kategorije CAC namijenjenih neprofesionalnim krajnjim korisnicima primjenju se odredbe članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Čuvanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 19.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u prijevozu, te trgovini na veliko i malo moraju se čuvati u uvjetima (trap, hladnjača, skladište i sl.) koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete, zaštićuju ga od oštećenja i izdvajaju od drugih roba koje im na bilo koji način mogu umanjiti kvalitetu.

(2) Pravne i fizičke osobe registrirane samo za obavljanje djelatnosti trgovine moraju imati odvojeni prostor u skladištu i/ili trapu i/ili hladnjači u kojemu će sadnice biti vidno odvojene po vrstama, sortama i hibridima tako da je omogućen jednostavan pristup i kontrola sadnog materijala.

(3) Sadnice koje se u trgovini pojavljuju s golim korijenom moraju biti utrapljene u odgovarajući supstrat i to tako da se osigurava održavanje kvalitete.

Mali proizvođači i lokalna cirkulacija

Članak 20.

(1) Mali proizvođač je fizička osoba koja proizvodi sadnice u ukupnoj količini do 100 komada.

(2) Iznimno od članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika, mali proizvođači iz stavka 1. ovoga članka mogu u okviru lokalne cirkulacije proizvoditi i stavljati na tržište sorte koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju voća i ne nalaze se na Popisu sorata voćnih vrsta ili na listi državama članicama pod uvjetom da ih prodaju neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i daljnju trgovinu sadnica.

(3) Lokalna cirkulacija iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i područjem općina koje s njom graniče.

(4) Mali proizvođači koji sadnice stavljaju na tržište u skladu sa stavkom 2. ovoga članka moraju ih označiti samo osnovnim podacima o proizvodu kao što su vrsta i sorta.

Uvoz sadnog materijala

Članak 21.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji se uvoze moraju biti originalno pakirane, plombirane i označene Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu nadležnog tijela zemlje izvoznice ili Certifikatom proizvođača odnosno pratećim dokumentom.

(2) Za pošiljku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz uvoza smatra se da je istovjetna reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama proizvedenim u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, ako su certifikati iz stavka 1. ovoga članka izdani od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Fitosanitarna inspekcija u okviru inspekcijskog pregleda pošiljke kontrolira je li dobavljač upisan u Upisnik dobavljača sadnog materijala i registriran za uvoz, pripadaju li reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorti koja se nalazi na Popisu sorti voćnih vrsta ili na listi država članica, je li pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica originalno pakirano, plombirano i označeno, te ispunjava li uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– zemlji proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

– nadležnom tijelu zemlje koje je izdalo certifikat

– zemlji izvoznici i

– količini reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

(5) Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka dobavljač dostavlja Agenciji do 15. lipnja za prethodnu sezonu.

(6) Prije stavljanja na tržište uvezeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju biti označeni certifikatima iz stavka 1. ovoga članka, bilo da su oni tiskani na hrvatskom jeziku, bilo da se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju odnosno uz Certifikat proizvođača odnosno kao prateći dokument.

DIO TREĆI ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE

Članak 22.

Ovim dijelom Pravilnika propisani su zahtjevi koje u pogledu kvalitete moraju ispunjavati:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice rodova, vrsta kao i njihovih hibrida iz članka 4. ovoga Pravilnika

– podloge i ostali dijelovi bilja drugih rodova, vrsta i njihovih hibrida, ako je na njih cijepljen ili će biti cijepljen reprodukcijski sadni materijal iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja

Članak 23.

(1) Sve kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnice moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s Prilogom I., II., III. i IV. ovoga Pravilnika.

(2) Vizualni pregledi, uzorkovanje i testiranje u svrhu kontrole zdravstvenog stanja provodi se u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika.

(3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji tijekom rasta pokažu vidljive znakove ili simptome zaraze štetnim organizmima moraju se odmah po njihovoj pojavi suzbiti odgovarajućim metodama ili mehanički odstraniti i uništiti, ako suzbijanje zbog prirode štetnih organizama nije učinkovito.

(4) Uz zahtjeve iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, sve kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnice moraju ispunjavati i zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je uređeno biljno zdravstvo.

Zahtjevi u pogledu podrijetla i autentičnosti sorte i podloge

Članak 24.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice svih kategorija moraju imati odgovarajuću autentičnost i čistoću karakterističnu za pojedini rod, vrstu i sortu.

(2) Reprodukcijski sadni materijal svih kategorija domaće proizvodnje koji se koristi u rasadničarskoj proizvodnji mora potjecati od odabranih matičnih biljaka za koje evidenciju vodi Agencija, a reprodukcijski sadni materijal podrijetla izvan Republike Hrvatske mora pratiti odgovarajuća dokumentacija.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za predosnovne, osnovne, certificirane matične biljke i predosnovni, osnovni i certificirani reprodukcijski materijal

Članak 25.

(1) Vizualnim pregledom kojeg provodi Agencija i, po potrebi, dobavljač u objektima, na poljima i u partijama za pojedinu matičnu biljku ili reprodukcijski materijal mora biti utvrđeno da nisu zaraženi reguliranim nekarantenskim štetnim organizmima (RNQP) navedenima u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika a u skladu su sa zahtjevima iz Priloga IV. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(2) Agencija i, prema, potrebi dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine matične biljke ili reprodukcijskog materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a na temelju zahtjeva iz Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s obzirom na pojedini rod ili vrstu.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika, Agencija i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine matične biljke ili reprodukcijskog materijala.

(4) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 3. ovog članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokola, a ako takav protokol ne postoji, Agencija primjenjuje nacionalni protokol, koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji, ako one to zatraže.

(5) Agencija i, prema potrebi, dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo ovlastilo odnosno odredilo.

(6) U slučaju pozitivnog ishoda ispitivanja za bilo koji regulirani nekarantenski štetni organizam iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika s obzirom na pojedini rod ili vrstu, dobavljač uklanja zaraženu matičnu biljku ili reprodukcijski materijal iz blizine ostalih matičnih biljaka i reprodukcijskog materijala u skladu s člankom 30. stavkom 3., člankom 31. stavkom 3., člankom 37. stavkom 8. ili člankom 40. stavkom 8. ovoga Pravilnika ili poduzima odgovarajuće mjere u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika.

(7) Mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka utvrđene su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s obzirom na pojedini rod ili vrstu i kategoriju.

(8) Odredbe stavaka 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuju se na:

a) matične biljke i reprodukcijski materijal tijekom krioprezervacije

b) reprodukcijski sadni materijal, ako je taj materijal proizveden na područjima za koja je poznato ili utvrđeno da su slobodni od relevantnih štetnih organizama u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere (Zahtjevi za uspostavljanje područja bez štetnih organizama. ISPM br. 4 (1995.), Rim, IPPC, FAO 2017.).

Zahtjevi u pogledu tla za predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke i predosnovni, osnovni i certificirani reprodukcijski materijal

Članak 26.

(1) Matične biljke i reprodukcijski materijal mogu se uzgajati samo u tlu u kojemu nema štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, relevantnih za pojedini rod ili vrstu i koji su domaćini virusa koji napadaju taj rod ili vrstu.

(2) Odsutnost štetnih organizama iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uzorkovanjem i testiranjem koje se provodi na sljedeći način:

– uzorkovanje provodi Agencija i, prema potrebi, dobavljač

– uzorkovanje i testiranje provodi se prije sadnje pojedinih matičnih biljaka ili reprodukcijskog materijala te se ponavlja tijekom rasta ako postoji sumnja u prisutnost štetnih organizama iz stavka 1. ovog članka

– uzorkovanje i testiranje provodi se uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, te ako su ti štetni organizmi relevantni za pojedine predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal.

(3) Uzorkovanje i testiranje ne mora se provoditi ako biljke domaćini štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, relevantnih za pojedini rod ili vrstu, nisu rasle u tlu u kojem su proizvedene najmanje pet godina i ako nema sumnje u odsutnost relevantnih štetnih organizama u tom tlu.

(4) Uzorkovanje i testiranje iz stavka 2. ovoga članka ne provode se ako Agencija na temelju službenog pregleda zaključi da u tlu nema štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, relevantnih za pojedini rod ili vrstu i koji su domaćini virusa koji napadaju taj rod ili vrstu.

(5) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol, a ako takav protokol ne postoji, Agencija primjenjuje nacionalni protokol koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(6) Uzorkovanje i ispitivanje ne provodi se u slučaju certificiranih sadnica osim ako je drukčije navedeno.

Odabir i prihvaćanje predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke

Članak 27.

(1) Za biljke koje prvi put ulaze u sustav proizvodnje reprodukcijskog materijala dobavljač koji namjerava proizvoditi reprodukcijski sadni materijal od predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke mora najkasnije do 30. travnja tekuće godine podnijeti Agenciji Prijavu za odabir matičnih stabala na Obrascu broj 14. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) U prijavi za odabir potrebno je navesti i podatke o broju predosnovnih, osnovnih i certificiranih matičnih biljka po vrstama i sortama za svaku pojedinu partiju, a u slučaju cijepljenih matičnih biljaka i podatke o podlogama upotrijebljenima za cijepljenje.

(3) Uz popunjen obrazac prijave za odabir za osnovne matične biljke potrebno je dostaviti i dokumentaciju o podrijetlu sadnica kojima je nasad podignut, skicu nasada sa planom sadnje i kopiju katastarskog plana.

(4) Temeljem prijave Agencija obavlja službeni postupak odabira matične biljke u skladu s propisom kojim se uređuje službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

(5) U postupku odabira Agencija:

– za predosnovne matične biljke:

1. obavlja pregled evidencije i dokaza koje posjeduje dobavljač o postupcima i metodama korištenim pri proizvodnji predosnovnih matičnih biljaka kandidatkinja

2. obavlja pregled evidencije o vizualnim pregledima predosnovnih matičnih biljaka kandidatkinja i o mjerama za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u objektima ili na polju gdje se predosnovne matične biljke kandidatkinje održavaju

– za osnovne i certificirane matične biljke:

1. obavlja pregled dokumentacije o porijeklu sadnog materijala

2. ukoliko su osnovne matične biljke proizvedene cijepljenjem utvrđuje je li upotrjebljeni reprodukcijski materijal cijepljen na službeno potvrđene podloge, koje su najmanje kategorije osnovni materijal, s time da se u slučaju matičnih biljaka roda Prunus L. za uzgoj osnovnih matičnih biljaka kao podloga može koristiti sjemenjak proizveden iz službeno potvrđenog certificiranog sjemena uzgojen u uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom

3. obavlja pregled i uzorkovanje radi utvrđivanja zdravstvenog stanja osnovnih i certificiranih matičnih biljaka.

(6) Agencija prihvaća biljku na temelju nadzora te rezultata ispitivanja, evidencija i postupaka kao predosnovnu, osnovnu i certificiranu matičnu biljku ako je ona u skladu s člancima 10., 25., 26., 29., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika i ako je istovjetnost s opisom njezine sorte utvrđena u skladu sa stavcima 8., 9., 10. i 11. ovoga članka.

(7) Agencija utvrđuje istovjetnost matične biljke s opisom njezine sorte promatranjem izražavanja svojstava te sorte koje se temelji na jednom od sljedećih elemenata:

– službenom opisu za sorte upisane u jednu od sortnih lista država članica i za sorte koje su zakonski zaštićene oplemenjivačkim pravom

– opisu priloženom zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za registraciju u bilo kojoj državi članici kako je navedeno u propisu kojim se uređuje postupak utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti

– opisu priloženom zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava ili

– službeno priznatom opisu, ako je sorta koja podliježe tom opisu upisana u jednu od sortnih lista država članica.

(8) U slučaju primjene podstavka 2. ili podstavka 3. stavka 7. ovoga članka matična biljka prihvaća se samo ako se izvješćem, koje izrađuje bilo koje nadležno službeno tijelo u državi članici ili u trećoj zemlji može dokazati da je odgovarajuća sorta različita, ujednačena i postojana.

(9) Do registracije sorte pojedina matična biljka i materijal dobiven od nje može se upotrebljavati samo za proizvodnju osnovnoga ili certificiranog materijala i ne smije se stavljati na tržište kao predosnovni, osnovni ili certificirani materijal.

(10) Ako se istovjetnost s opisom sorte može utvrditi samo na temelju svojstava plodonosne biljke, promatranje izražavanja svojstava sorte obavlja se na plodovima plodonosne biljke koja je dobivena razmnožavanjem od predosnovne matične biljke. Te plodonosne biljke drže se odvojeno od predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

(11) Plodonosne biljke pregledavaju se vizualno u najprikladnijim razdobljima godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljaka pojedinih rodova ili vrsta.

(12) Na kraju službenog postupka odabira Agencija zapisnički na Obrascu broj 13. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, potvrđuje ili odbacuje biljke kandidatkinje kao matične biljke, te se odabrane biljke upisuju u knjigu matičnih stabala koja se vodi na Obrascu broj 11. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika u dva primjerka od kojih se jedan čuva u Agenciji, a drugi kod dobavljača koji postaje održivač za odabranu sortu.

Odabir predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke za proizvodnju podloga koja ne pripada određenoj sorti

Članak 28.

(1) Agencija prihvaća podlogu koja ne pripada određenoj sorti kao matičnu biljku, ako je istovjetna opisu svoje vrste i ako je u skladu s člancima 25., 26., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija potvrđuje na temelju službenog nadzora odabir matične biljke u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika i propisom kojim se uređuje službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Provjera istovjetnosti s opisom sorte

Članak 29.

(1) Agencija i prema potrebi dobavljač redovito provjeravaju istovjetnost matičnih biljaka i reprodukcijskog materijala s opisom njihove sorte u skladu s člankom 27. stavcima 7. i 8. ovoga Pravilnika kako je primjereno za pojedinu sortu i upotrijebljenu metodu razmnožavanja.

(2) Uz redovite provjere matičnih biljaka i reprodukcijskog materijala Agencija i prema potrebi dobavljači nakon svakog obnavljanja provjeravaju matične biljke koje iz njega proizlaze.

Proizvodnja i certifikacija predosnovnog, osnovnog i certificiranog reprodukcijskog materijala

Članak 30.

Na temelju prijave iz članka 11. ovoga Pravilnika Agencija obavlja službeni nadzor u sklopu kojega obavlja:

– provjeru evidencija koje vodi dobavljač i iz kojih mora biti razvidno da dobavljač uredno obavlja propisane vizualne preglede i izvodi mjere za sprječavanje pojave i širenja štetnih organizama u nasadu, u kojem se održavaju osnovne matične biljke te općenito, da dobavljač vodi evidenciju o praćenju kritičnih točaka

– utvrđivanje praznih mjesta u nasadu matičnih biljaka odnosno novozasađenih biljaka

– provjeru održavaju li se matične biljke u uvjetima iz članka 34. za predosnovne i iz članka 39. ovoga Pravilnika za osnovne matične biljke

– provjeru sortne čistoće matičnih biljaka u skladu s člankom 27. stavcima 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika

– vizualni pregled zdravstvenog stanja predosnovnih matičnih biljaka na prisutnost štetnih organizama kao i propisana uzorkovanja za ponovno testiranje u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi za certificiranje predosnovnog materijala

Članak 31.

(1) Reprodukcijski sadni materijal, osim matičnih biljaka i osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, mora na zahtjev biti službeno certificiran kao predosnovni materijal ako je utvrđeno da ispunjava sljedeće zahtjeve:

a) izravno je dobiven razmnožavanjem od matične biljke u skladu s člankom 36. ili člankom 37. ovoga Pravilnika

b) istovjetan je opisu svoje sorte što se provjerava u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

c) održava se u skladu s člankom 34. ovoga Pravilnika

d) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 25. ovoga Pravilnika

e) ako je Komisija odobrila odstupanje iz članka 34. stavka 5. ovoga Pravilnika da se predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, tlo je u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika i

f) u skladu je s člankom 35. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Matične biljke iz stavka 1. točke a) ovoga članka moraju biti odobrene u skladu s člankom 28. ili dobivene umnažanjem u skladu s člankom 36. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 37. ovoga Pravilnika.

(3) Ako predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal više ne ispunjava zahtjeve iz članaka 25., 26., 29., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika dobavljač je uklanja iz blizine drugih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

(4) Uklonjena predosnovna matična biljaka odnosno uklonjeni predosnovni materijal iz stavka 3. ovoga članka mogu se upotrebljavati kao osnovni, certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku za odgovarajuće kategorije.

(5) Umjesto uklanjanja iz stavka 3. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal ponovno ispunjava propisane zahtjeve.

Zahtjevi za certificiranje podloga koje ne pripadaju određenoj sorti kao predosnovni materijal

Članak 32.

(1) Podloga koja ne pripada određenoj sorti mora na zahtjev biti službeno certificirana kao predosnovni materijal ako je utvrđeno da ispunjava sljedeće zahtjeve:

a) izravno je dobivena razmnožavanjem, vegetativnim ili generativnim razmnožavanjem od matične biljke, u slučaju generativnog razmnožavanja stabla oprašivača izravno se dobivaju vegetativnim razmnožavanjem od matične biljke

b) istovjetna je opisu svoje vrste

c) održava se u skladu s člankom 34. ovoga Pravilnika

d) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 25. ovoga Pravilnika

e) ako je Komisija odobrila odstupanje u skladu s člankom 34. stavkom 5. ovoga Pravilnika da se predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, tlo je u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika i

f) u skladu je s člankom 35. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Matične biljke iz stavka 1. točke a) ovoga članka moraju biti odobrene u skladu s člankom 29. ili dobivene umnažanjem u skladu s člankom 36. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 37. ovoga Pravilnika.

(3) Ako podloga koja je predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal više ne ispunjava zahtjeve iz članaka 25., 26., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika dobavljač je uklanja iz blizine ostalih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

(4) Uklonjena podloga iz stavka 3. ovoga članka može se upotrebljavati kao osnovni, certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjava zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku za odgovarajuće kategorije.

(5) Umjesto uklanjanja iz stavka 3. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena podloga ponovno ispunjava propisane zahtjeve.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za predosnovne matične biljke kandidatkinje i predosnovne matične biljke dobivene obnavljanjem

Članak 33.

(1) Predosnovna matična biljka kandidatkinja ne smije biti zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(2) Vizualnim pregledom koji provodi Agencija i, po potrebi, dobavljač u objektima i na poljima za pojedinu predosnovnu matičnu biljku kandidatkinju mora biti utvrđeno da nije zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika, relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost tih štetnih organizama, Agencija i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine predosnovne matične biljke kandidatkinje.

(4) Predosnovna matična biljka kandidatkinja ne smije biti zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(5) Vizualnim pregledom u objektima i na poljima te na temelju uzorkovanja i testiranja za pojedinu predosnovnu matičnu biljku kandidatkinju mora biti utvrđeno da nije zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu. Vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje provodi Agencija i prema potrebi dobavljač.

(6) Uzorkovanje i testiranje iz stavka 5. ovoga članka provodi se u najprikladnijem razdoblju godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljaka te biologiju štetnih organizama relevantnih za tu biljku,kao i u bilo koje vrijeme tijekom godine u slučaju sumnje na prisutnost tih štetnih organizama.

(7) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavaka 3. i 5. ovoga članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol, a ako takav protokol ne postoji Agencija primjenjuje nacionalni protokol koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(8) Agencija i, prema potrebi, dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je ovlastilo Ministarstvo.

(9) Metoda testiranja na viruse, viroide, virusima slične organizme i fitoplazme koja se primjenjuje na predosnovne matične biljke kandidatkinje jest biološko indeksiranje na biljkama indikatorima. Druge metode testiranja mogu se primijeniti na temelju stručno pregledanih znanstvenih dokaza da se njima postižu jednako pouzdani rezultati kao i biološkim indeksiranjem na biljkama indikatorima.

(10) Iznimno od stavaka 4., do 6. ovoga članka, ako je predosnovna matična biljka kandidatkinja sadnica vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje zahtijeva se samo u odnosu na viruse, viroide ili virusima slične organizme koji se prenose preko peludi i koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika a relevantni su za pojedini rod ili vrstu, pod uvjetom da se službenim nadzorom potvrdilo da je sadnica dobivena od sjemena proizvedenog u objektu u kojem nisu primijećeni simptomi što ih prouzrokuju ti virusi, viroidi i virusima slični organizmi te da se ta sadnica održavala u skladu s člankom 34. stavcima 1. i 3. ovoga Pravilnika.

(11) Odredbe stavaka 1. i 7. ovoga članka primjenjuju se i na predosnovnu matičnu biljku koja se proizvodi obnavljanjem.

(12) Predosnovna matična biljka proizvedena obnavljanjem ne smije biti zaražena virusima i viroidima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevenatnima za pojedini rod ili vrstu.

(13) Vizualnim pregledom u objektima, na poljima i u partijama te na temelju uzorkovanja i testiranja, za pojedinu predosnovnu matičnu biljku proizvedenu obnavljanjem mora biti utvrđeno da nije zaražena virusima i viroidima iz stavka 12. ovoga članka.

(14) Vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje iz stavka 13. ovoga članka provodi Agencija i prema potrebi dobavljač.

Zahtjevi u pogledu održavanja predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala

Članak 34.

(1) Dobavljači održavaju predosnovne matične biljke i predosnovni materijal u objektima koji su imenovani za pojedine rodove ili vrste te koji su zaštićeni od kukaca i kojima se osigurava odsutnost zaraze prijenosnicima bolesti zračnim putem i svim ostalim mogućim izvorima tijekom proizvodnog procesa.

(2) Predosnovne matične biljke kandidatkinje drže se u uvjetima u kojima je osigurana zaštita od kukaca i fizički odvojeno od predosnovnih matičnih biljaka u objektima iz stavka 1. ovoga članka sve dok se ne završe sva testiranja u pogledu usklađenosti s člankom 33. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal održavaju se na način kojim se osigurava da su pojedinačno označeni tijekom proizvodnog procesa.

(4) Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju se ili proizvode izolirano od tla, u posudama bez zemlje ili sa steriliziranim uzgojnim supstratima, te se označavaju kako bi se osigurala njihova sljedivost.

(5) Iznimno od odredbi stavaka 1. do 4. ovoga članka, za određene je rodove i vrste potrebno odobrenje za proizvodnju predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala ako se proizvode na polju koje se izdaje pod uvjetom da su osigurane odgovarajuće mjere, a takav se materijal označava kako bi se osigurala njegova sljedivost.

(6) Odobrenje iz stavka 5. ovoga članka izdaje Komisija – Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

(7) U predosnovnom matičnom nasadu partije matičnih biljaka moraju biti posađene u odvojenim redovima koji moraju biti označeni, a ako je u pojedinom redu posađeno više partija, razmak između dviju susjednih partija mora biti najmanje 2 m.

(8) U predosnovnom matičnom nasadu svake se godine provodi kontrola fenotipskih osobina sorte (u daljnjem tekstu: pomološka kontrola) zbog mogućih mutacija.

(9) U predosnovnom matičnom nasadu za proizvodnju plemki kontrola pomoloških osobina radi provjere sortne čistoće obavlja se najmanje jedanput, što je ranije moguće u životnoj dobi biljke.

(10) Pomološka kontrola jabuke (Malus Mill.) i kruške (Pyrus L.), kod kojih se biljke u matičnom nasadu u pravilu održavaju tako da se spriječi cvatnja, može se obaviti u predosnovnom matičnom nasadu tako da se u jednoj godini omoguće cvatnja i oplodnja ili tako da se od svake partije (različito podrijetlo) predosnovnih matičnih biljaka vegetativno razmnože najmanje tri biljke, posade u kolekcijski nasad, odvojeno od lokacije na kojoj je matični nasad i na njima provede pomološka kontrola.

(11) U slučaju genetski nestabilnih sorti pomološka kontrola obavlja se svake godine.

(12) Ako se vizualnim pregledima odnosno na osnovi rezultata testiranja uzetih uzoraka utvrdi da predosnovna matična biljka nije sortno čista ili da pokazuje simptome zaraze štetnim organizmima navedenim u EPPO certifikacijskoj shemi, potrebno ju je odmah odstraniti iz nasada u kojem se uzgajaju predosnovne matične biljke.

(13) U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenskim štetnim organizmima potrebno je o tome odmah obavijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju.

(14) Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal mogu se održavati metodom krioprezervacije.

(15) Predosnovne matične biljke mogu se upotrebljavati samo tijekom razdoblja koje je izračunato na temelju nepromjenjivosti sorte ili okolišnih uvjeta u kojima se uzgajaju i svih ostalih čimbenika koji utječu na nepromjenjivost sorte.

Zahtjevi u pogledu nedostataka koji bi mogli narušiti kvalitetu

Članak 35.

(1) Na temelju vizualnog pregleda utvrđuje se da predosnovne matične biljke i predosnovni materijal gotovo nemaju nedostataka.

(2) Vizualni pregled iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija i, prema potrebi, dobavljač.

(3) Ozljede, promjena boje, oštećeno tkivo ili osušenost smatraju se nedostatcima samo ako utječu na kvalitetu i korisnost predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala kao reprodukcijskoga sadnog materijala.

Zahtjevi u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja predosnovnih matičnih biljaka

Članak 36.

(1) Dobavljač može umnožiti ili obnoviti predosnovnu matičnu biljku odabranu i potvrđenu u skladu s člankom 27. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(2) Dobavljač može razmnožiti predosnovnu matičnu biljku kako bi dobio predosnovni materijal.

(3) Umnažanje, obnavljanje i razmnožavanje predosnovnih matičnih biljaka obavlja se u skladu s protokolima iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol, a ako takav protokol ne postoji Agencija primjenjuje nacionalni protokol koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji, ako one to zatraže.

(5) Protokoli iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju se ako su testirani na odgovarajućim rodovima ili vrstama u razdoblju koje se smatra primjerenim za te rodove ili vrste.

(6) Razdoblje iz stavka 5. ovoga članka smatra primjerenim ako se njime omogućuje potvrđivanje fenotipa biljaka u pogledu istovjetnosti s opisom sorte na temelju promatranja proizvodnje voća ili vegetativnog razvoja podloga.

(7) Dobavljač može obnoviti samo predosnovnu matičnu biljku prije kraja razdoblja iz članka 33. stavka 11. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja mikrorazmnožavanjem predosnovnih matičnih biljaka

Članak 37.

(1) Umnažanje, obnavljanje i razmnožavanje mikrorazmnožavanjem predosnovnih matičnih biljaka za proizvodnju drugih predosnovnih matičnih biljaka ili predosnovnog materijala odvija se u skladu s protokolima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Pri umnažanju, obnavljanju i razmnožavanju mikrorazmnožavanjem iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se međunarodno priznati protokoli, a ako takvi protokoli ne postoje, nadležno službeno tijelo primjenjuje nacionalni protokol koji dostavlja na uvid državama članicama ili Komisiji, ako one to zatraže.

(3) Protokoli iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuju se ako su testirani na odgovarajućem rodu ili vrsti u razdoblju koje se smatra dostatnim za potvrđivanje fenotipa biljaka u pogledu istovjetnosti s opisom sorte na temelju promatranja proizvodnje voća ili vegetativnog razvoja podloga.

Zahtjevi za certificiranje osnovnog materijala

Članak 38.

(1) Reprodukcijski sadni materijal, osim osnovnih matičnih biljaka i osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, mora na zahtjev biti službeno certificiran kao osnovni materijal ako ispunjava zahtjeve iz stavaka 2. do 5. ovoga članka.

(2) Reprodukcijski sadni materijal dobiva se razmnožavanjem od osnovne matične biljke.

(3) Osnovna matična biljka mora ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva:

a) uzgojena je od predosnovnog materijala ili

b) je dobivena umnažanjem od osnovne matične biljke u skladu s člankom 40. ovoga Pravilnika.

(4) Reprodukcijski sadni materijal ispunjava zahtjeve iz članka 29., članka 34. stavka 11. i članka 35. ovoga Pravilnika.

(5) Reprodukcijski sadni materijal ispunjava dodatne zahtjeve koji se odnose na:

a) zdravstveno stanje, kako je propisano u članku 25. ovoga Pravilnika

b) tlo, kako je propisano u članku 26. ovoga Pravilnika

c) održavanje osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala kako je propisano u članku 39. ovoga Pravilnika

d) određene uvjete za razmnožavanje, kako je propisano u članku 40. ovoga Pravilnika.

(6) Podloga koja ne pripada određenoj sorti mora na zahtjev biti službeno certificirana kao osnovni materijal ako je istovjetna opisu svoje vrste, te ako ispunjava zahtjeve iz članka 34. stavaka 3. i 11. i dodatne zahtjeve iz članaka 25., 26., 35., 39. i 40. ovoga Pravilnika.

(7) Za potrebe ovog dijela svako upućivanje u odredbama navedenima u stavcima 4. i 6. ovoga članka na predosnovne matične biljke tumači se kao upućivanje na osnovne matične biljke, a svako upućivanje na predosnovni materijal tumači se kao upućivanje na osnovni materijal.

(8) Ako osnovna matična biljka ili osnovni materijal više ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 29., članka 34. stavaka 3. i 11. te članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika, dobavljač je uklanja iz blizine drugih osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala.

(9) Uklonjena osnovna matična biljka ili uklonjeni osnovni materijal iz stavka 8. ovoga članka mogu se upotrebljavati kao certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku za odgovarajuće kategorije.

(10) Umjesto uklanjanja iz stavka 8. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena osnovna matična biljka ili osnovni materijal ponovno ispunjavaju propisane zahtjeve.

Zahtjevi u pogledu održavanja osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala

Članak 39.

(1) Osnovne matične biljke i osnovni materijal održavaju se u zaštićenim prostorima ili na poljima izoliranima od mogućih izvora zaraze prijenosnicima bolesti zračnim putem, dodirom korijena, unakrsnom zarazom strojevima, alatom za cijepljenje i svim ostalim mogućim izvorima.

(2) Izolacijska udaljenost od polja iz stavka 1. ovoga članka ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetnih organizama na pojedinom području i s time povezanim relevantnim rizicima, kako je utvrdila Agencija službenim nadzorom.

(3) U osnovnom matičnom nasadu partije matičnih biljaka moraju biti posađene u odvojenim redovima koji moraju biti označeni, a ako je u pojedinom redu posađeno više partija, razmak između dviju susjednih partija mora biti najmanje 2 m.

(4) U osnovnom matičnom nasadu svake se godine provodi pomološka kontrola, dok se u osnovnom matičnom nasadu za proizvodnju plemki kontrola pomoloških osobina radi provjere sortne čistoće obavlja se najmanje jedanput, što je ranije moguće u životnoj dobi biljke.

(5) Pomološka kontrola jabuke (Malus Mill.) i kruške (Pyrus L.), kod kojih se biljke u matičnom nasadu u pravilu održavaju tako da se spriječi cvatnja, može se obaviti u osnovnom matičnom nasadu tako da se u jednoj godini omoguće cvatnja i oplodnja ili tako da se od svake partije (različitog podrijetla) osnovnih matičnih biljaka vegetativno razmnože najmanje tri biljke, posade u kolekcijski nasad odvojeno od lokacije na kojoj je matični nasad i na njima provede pomološka kontrola.

(6) U slučaju genetski nestabilnih sorti pomološka kontrola obavlja se svake godine.

(7) Ako se vizualnim pregledima odnosno na osnovi rezultata testiranja uzetih uzoraka utvrdi da osnovna matična biljka nije sortno čista ili da pokazuje simptome zaraze štetnim organizmima, odmah se odstranjuje iz nasada u kojem se uzgajaju osnovne matične biljke.

(8) U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenskim štetnim organizmima, potrebno je o tome odmah obavijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju.

Uvjeti za umnažanje

Članak 40.

(1) Osnovne matične biljke koje su uzgojene od predosnovnog materijala u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkama a) i b) ovoga Pravilnika mogu se umnažati u nekoliko generacija kako bi se pribavio potreban broj osnovnih matičnih biljaka.

(2) Osnovne matične biljke umnažaju se u skladu s člankom 36. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 37. ovoga Pravilnika.

(3) Najveći dopušteni broj generacija i najveći dopušteni životni vijek osnovnih matičnih biljaka određeni su u Prilogu V. ovoga Pravilnika za odgovarajuće rodove ili vrste.

(4) Ako se dopusti više generacija osnovne matične biljke, svaka generacija osim prve može proizići iz bilo koje prethodne generacije.

(5) Reprodukcijski sadni materijal različitih generacija čuva se odvojeno jedan od drugoga.

Zahtjevi za certificiranje certificiranog materijala

Članak 41.

(1) Reprodukcijski sadni materijal, osim matičnih biljaka i sadnica, može se, na zahtjev službeno certificirati kao certificirani materijal ako ispunjava zahtjeve iz stavaka 2. do 5. ovoga članka.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobivaju se razmnožavanjem od certificirane matične biljke.

(3) Certificirana matična biljka mora ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva:

a) uzgojena je od predosnovnog reprodukcijskog materijala ili

b) je uzgojena od osnovnog reprodukcijskog materijala.

(4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mora ispunjavati zahtjeve iz članka 29., članka 34. stavka 11. i članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika.

(5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja propisanog u članku 25. ovoga Pravilnika, a dobivaju se razmnožavanjem od certificirane matične biljke koja ispunjava zahtjeve u pogledu tla iz članka 26. ovoga Pravilnika.

(6) Podloga koja ne pripada određenoj sorti na zahtjev službeno se certificira kao certificirani materijal ako je istovjetna opisu svoje vrste te ako ispunjava zahtjeve iz članka 34. stavka 11. i dodatne zahtjeve iz članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika.

(7) Za potrebe ovog dijela, svako upućivanje u odredbama navedenima u stavcima 4. i 6. ovoga članka na predosnovne matične biljke tumači se kao upućivanje na certificirane matične biljke, a svako upućivanje na predosnovni materijal tumači se kao upućivanje na certificirani materijal.

(8) Ako certificirana matična biljka ili certificirani materijal više ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 29., članka 34. stavaka 11. te članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika, dobavljač ih uklanja iz blizine drugih certificiranih matičnih biljaka i certificiranog materijala.

(9) Uklonjena certificirana matična biljka ili uklonjeni certificirani materijal mogu se upotrebljavati kao CAC materijal pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u člancima 43. do 49. ovoga Pravilnika.

(10) Umjesto uklanjanja iz stavka 8. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena certificirana matična biljka ili certificirani materijal ponovno ispunjavaju propisane zahtjeve.

Proizvodnja i certifikacija certificiranih sadnica i sjemena

Članak 42.

(1) Agencija na temelju prijave iz članka 11. ovoga Pravilnika u rasadniku obavlja vizualne preglede u tijeku vegetacije kojima provjerava proizvode li se certificirane sadnice u uvjetima utvrđenim u članku 30. ovoga Pravilnika.

(2) Certificirane sadnice proizvode se u rasadniku iz certificiranog reprodukcijskog sadnog materijala proizvedenog od osnovnih matičnih biljaka, a ako se proizvode certificirane sadnice koje se cijepe reprodukcijski sadni materijal se cijepi na službeno potvrđene vegetativno razmnožene podloge koje su najmanje jednake kategorije ili na podloge koje su bile proizvedene iz službeno potvrđenog certificiranoga sjemena.

(3) Za uzorkovanje tla namijenjenog proizvodnji sadnog materijala rodova propisanih u Prilogu III. ovoga Pravilnika radi analize na nematode, dobavljač je dužan pravovremeno prijaviti Agenciji naziv katastarske općine te broj i veličinu katastarske čestice, da bi se ista mogla obaviti do kraja proizvodnog ciklusa.

(4) U slučaju pozitivnog nalaza iz stavka 3. ovoga članka proizvodnja sadnica na toj čestici se odbija.

Zahtjevi za CAC materijal, osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti

Članak 43.

(1) CAC materijal, osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, može se staviti na tržište samo ako je utvrđeno da ispunjava sljedeće zahtjeve:

a) dobiven je razmnožavanjem poznatog izvora materijala koji je dobavljač evidentirao

b) istovjetan je opisu sorte u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika

c) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 46. ovoga Pravilnika i

d) u skladu je s člankom 47. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Mjere za usklađivanje sa stavkom 1. ovoga članka obavlja dobavljač.

(3) U slučaju da CAC materijal više nije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dobavljač obavlja jednu od sljedećih aktivnosti:

a) uklanja taj materijal iz blizine ostalog CAC materijala ili

b) poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da je taj materijal ponovno u skladu s propisanim zahtjevima.

Zahtjevi za CAC materijal u slučaju podloga koje ne pripadaju određenoj sorti

Članak 44.

(1) U slučaju podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, CAC materijal mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

a) istovjetan je opisu svoje vrste

b) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 46. ovoga Pravilnika i

c) u skladu je s člankom 47. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Mjere koje trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka obavlja dobavljač.

(3) U slučaju da CAC materijal više nije u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, dobavljač obavlja jednu od sljedećih aktivnosti:

a) uklanja taj materijal iz blizine ostalog CAC materijala ili

b) poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da je taj materijal ponovno u skladu s propisanim zahtjevima.

Istovjetnost s opisom sorte

Članak 45.

(1) Istovjetnost CAC materijala s opisom svoje sorte utvrđuje se promatranjem svojstava te sorte koje se temelji na jednom od sljedećih elemenata:

a) službenom opisu registriranih sorata kako je navedeno u posebnom propisu kojim se uređuje postupak utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta koje su zakonski zaštićene oplemenjivačkim pravom

b) opisu priloženom zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za registraciju u bilo kojoj državi članici u skladu s propisom kojim se uređuje postupak utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti

c) opisu priloženom zahtjevu za oplemenjivačko pravo ili

d) službeno priznatom opisu sorte u skladu s propisom kojim se uređuje upis sorti u popis sorti voćnih vrsta.

(2) Istovjetnost CAC materijala s opisom svoje sorte redovito se utvrđuje promatranjem izražavanja svojstava te sorte u pojedinom CAC materijalu.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja CAC materijala

Članak 46.

(1) Vizualnim pregledom koje provodi dobavljač u objektima, na poljima i u partijama za CAC materijal mora se utvrditi da praktički nije zaražen štetnim organizmima navedenih u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu, osim ako je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika navedeno drukčije.

(2) Dobavljač provodi uzorkovanje i testiranje identificiranog izvora materijala ili CAC materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika te na temelju zahtjeva iz Priloga IV. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika dobavljač provodi uzorkovanje i testiranje identificiranog izvora materijala ili pojedinog CAC materijala.

(4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije u partijama nakon proizvodnje smiju se stavljati na tržište samo ako dobavljač vizualnim pregledom utvrdi da nisu zaraženi i nemaju simptome zaraze štetnim organizmima iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika.

(5) Dobavljač provodi mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavaka od 1. do 4. ovoga članka na temelju Priloga IV. ovoga Pravilnika s obzirom na pojedini rod ili vrstu i kategoriju.

(6) Odredbe stavaka od 1. do 5. ovoga članka ne primjenjuju se na:

a) CAC materijal tijekom krioprezervacije

b) CAC materijal ako je taj materijal proizveden na područjima za koja je poznato ili utvrđeno da su slobodna od relevantnih štetnih organizama u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere (Zahtjevi za uspostavljanje područja bez štetnih organizama. ISPM br. 4 (1995.), Rim, IPPC, FAO 2017.).

Zahtjevi u pogledu nedostataka

Članak 47.

(1) Na temelju vizualnog pregleda utvrđuje se je li CAC materijal gotovo bez nedostataka.

(2) Ozljede, promjena boje, oštećeno tkivo ili osušenost smatraju se nedostatcima ako utječu na kvalitetu i korisnost CAC materijala kao reprodukcijskoga sadnog materijala.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Članak 48.

Osim u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članaka 25. i 33. i tla iz članaka 26. i 46. ovoga Pravilnika, reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvode se u skladu sa zahtjevima u pogledu proizvodne jedinice, mjesta proizvodnje ili područja iz Priloga IV. ovoga Pravilnika da bi se ograničila prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u spomenutom prilogu za pojedini rod ili vrstu.

Odabir, potvrđivanje i proizvodnja CAC reprodukcijskog sadnog materijala

Članak 49.

(1) Dobavljač koji će ujedno postati i održivač za sorte čiji reprodukcijski materijal CAC kategorije namjerava proizvoditi iz CAC matičnih nasada mora podnijeti Agenciji najkasnije do 30. travnja tekuće godine Izvješće o odabiru/odbacivanju matičnih stabala CAC kategorije na Obrascu broj 16. koji se nalaz u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dobavljač je dužan podnijeti Agenciji u slučaju dodavanja novih ili brisanje starih matičnih stabala.

(3) Uz Izvješće o odabiru matičnih stabala za nova stabla dobavljač mora dostaviti dokumentaciju:

– o podrijetlu reprodukcijskog sadnog materijala upotrijebljenog za zasnivanje matičnog nasada (vrsta, sorta odnosno podloga, godina sadnje, dobavljač odnosno država porijekla, sljedivost materijala) te

– o broju biljaka svake pojedine partije, skicu nasada, plan sadnje i presliku katastarskog plana.

(4) Agencija će zapisnički na Obrascu broj 17. koji se nalaz u Prilogu VI. ovoga Pravilnika u okviru kontrole kritičnih točaka potvrditi ili odbaciti dobavljačev odabir i utvrditi:

– jesu li biljke u matičnom nasadu dobre vegetativne razvijenosti

– jesu li biljke u matičnom nasadu po morfološkim i pomološkim svojstvima tipične za vrstu i sortu

– jesu li biljke u matičnom nasadu dobro održavane

– provodi li se u matičnom nasadu odgovarajuća agrotehnika

– jesu li biljke u matičnom nasadu zdrave, bez znakova i simptoma pojave štetnih organizama koji mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala.

(5) Agencija će u okviru kontrole kritičnih točaka provesti kontrolu u svrhu održavanja sorti voćnih vrsta na Popisu sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Članak 50.

Dobavljač koji proizvodi sadnice CAC kategorije obavještava Agenciju o tome svake godine najkasnije do 30. travnja na Obrascu broj 18. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

Članak 51.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razni Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li reprodukcijski sadni materijal i sadnice uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija.

(4) Ministarstvo osigurava potrebnu pomoć stručnjacima Komisije koji obavljaju provjeru primjene odredbi ovoga Pravilnika u proizvodnji.

DIO ČETVRTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobiven od od predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke ili CAC materijal koji je postojao prije 1. siječnja 2017. koji su službeno certificirani ili ispunjavaju uvjete da budu označeni kao CAC materijal mogu se staviti na tržište Republike Hrvatske do 31. prosinca 2029.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 1. ovoga članka moraju na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, Certifikatu proizvođača i/ili pratećem dokumentu sadržavati naznaku: »članak 52. Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća«.

Članak 53.

Prilozi I. do VI. Tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« br. 9/17. i 39/20.).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/76

Urbroj: 525-06/244-23-21

Zagreb, 15. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Popis RNQP-a čiju je prisutnost potrebno provjeriti vizualnim pregledom te, u slučaju sumnje, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu sa člankom 25. stavcima 1. i 2., člankom 33. stavcima 1. i 2. i člankom 46. stavcima 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika

 

Rod ili vrsta

RNQP-i

Castanea sativa Mill.

Gljive i pseudogljive

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Uzročnik mozaika kestena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E. H. Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Kukci i grinje

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nematode

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterije

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. I Pyrus L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematode

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterije

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Kukci i grinje

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nematode

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Uzročnik mozaika smokve [FGM000]

Fragaria L.

Bakterije

 

Candidatus phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Gljive i pseudogljive

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nematode

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Candidatus phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Fitoplazma filodije djeteline [PHYP03]

 

Fitoplazma bolesti umnožavanja jagode [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Kukci i grinje

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematode

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterije

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Žućenju lista masline pridruženi virus [OLYAV0]

Žućenju žila masline pridruženi virus [OVYAV0]

Žutom šarenilu i odumiranju masline pridruženi virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nematode

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. i Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Kukci i grinje

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Gljive i pseudogljive

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Kukci i grinje

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nematode

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Uzročnik mozaika kod bilja roda Aucuba u kombinaciji s uzročnikom žutice crnog ribiza

Rubus L.

Bakterije

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Gljive i pseudogljive

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Kukci i grinje

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Gljive i pseudogljive

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

 

 

 

 

PRILOG II.

Popis RNQP-a čiju je prisutnost potrebno provjeriti vizualnim pregledom te, prema potrebi, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s člankom 25. stavcima 1., 2. i 6., člankom33. stavcima 4., 5., 10. i 12. i člankom 46. stavcima 1., 2. i 4. te Prilogom IV. ovoga Pravilnika

 

Rod ili vrsta

RNQP-i

Castanea sativa Mill.

Gljive i pseudogljive

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Bakterije

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Gljive i pseudogljive

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Uzročnik kristakortisa agruma [CSCC00]

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Uzročnik impietrature agruma [CSI000]

Virus mrljavosti lista agruma [CLBV00]

Psorosis virus agruma [CPSV00]

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) [CTV000]

Virus šarenila agruma [CVV000]

Viroid kržljavosti hmelja [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Fragaria L.

Bakterije

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Gljive i pseudogljive

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nematode

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Virus mreškavosti jagode [SCRV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus blagog žutila ruba jagode [SMYEV0]

Virus šarenila jagode [SMOV00]

Virus prugavosti žila jagode [SVBV00]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Juglans regia L

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Malus Mill.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Viroid ulegnutog ploda jabuke [ADFVD0]

Uzročnik plosnatih grana jabuke [AFL000]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Viroid ožiljaka na kori ploda jabuke [ASSVD0]

Uzročnik zvjezdastih pukotina na jabuci [APHW00]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Candidatus phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Poremećaji na plodovima: sitni plod [APCF00], zelena deformacija [APGC00], kvrgavi plod Bena Davisa, hrapava pokožica [APRSK0], zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten [APLP00], crvenkasta bradavičavost

Olea europaea L.

Gljive i pseudogljive

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Candidatus phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Latentni virus marelice [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Candidatus phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Virus šarenila lista trešnje [CMLV00]

Virus nekrotičnog hrđastog šarenila trešnje [CRNRM0]

Virus male trešnje 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley i druge vrste roda Prunus L. podložne virusu šarke šljive ako je riječ o križancima roda Prunus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

 

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Candidatus phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Latentni virus prstenaste pjegavosti džanarike [MLRSV0]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Latentni virus marelice [ALV000]

Candidatus phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Latentni viroid mozaika breskve [PLMVD0]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Pyrus L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Candidatus phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Ribes L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus reverzije crnog ribiza [BRAV00]

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Prosvjetljavanju žila ogrozda pridruženi virus [GOVB00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Rubus L.

Gljive i pseudogljive

Phytophthora spp. De Bary [1PHYTG]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus nekroze kupine [BRNV00]

 

Candidatus phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Virus grmolike kržljavosti maline [RBDV00]

Virus šarenila lista maline [RLMV00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Virus kloroze žila maline [RVCV00]

Žuta pjegavost maline [RYS000]

Virus žute mrežavosti biljaka roda Rubus [RYNV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Vaccinium L.

Gljive i pseudogljive

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Mozaiku borovnice pridruženi virus roda Ophiovirus [BLMAV0]

Virus crvene prstenaste pjegavosti borovnice [BRRV00]

Virus rubne paleži borovnice [BLSCV0]

Virus šoka borovnice [BLSHV0]

Virus prugavosti borovnice [BSSV00]

Candidatus phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus phytoplasma solani

Quaglino et al. [PHYPSO]

Fitoplazma lažnog cvata brusnice [PHYPFB]

 

 

 

 

PRILOG III.

Popis RNQP-a čija je prisutnost u tlu uređena člankom 26. stavcima 1. i 3. ovoga Pravilnika

 

Rod ili vrsta

RNQP-i

Fragaria L.

Nematode

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematode

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematode

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematode

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Nematode

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Nematode

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematode

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematode

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

 

 

 

PRILOG IV.

Zahtjevi za mjere po rodovima ili vrstama te kategoriji u skladu s člankom 25. stavcima 1., 2., 6. i 7. i člankom 46. stavcima 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika

Reprodukcijski sadni materijal mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme i karantenske štetne organizme zaštićenih područja u Europskoj uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.). te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te Uredbe.

Osim toga, mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima po rodovima ili vrstama te odgovarajućoj kategoriji:

Castanea sativa Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Predosnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 (*) odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnih organizama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnih organizama Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnih organizama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnih organizama Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

Certificirana i CAC kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnih organizama Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane i CAC kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ili

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr moraju se izdvojiti

– preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se pregledati svakih tjedan dana, a najmanje tri tjedna prije otpreme u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze tim štetnim organizmom

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnih organizama Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t in ‘t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane i CAC kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

ili

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u proizvodnoj jedinici te sve biljke u krugu od 2 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima moraju se izdvojiti i uništiti, uključujući prianjajuću zemlju

i

– za sve biljke koje se nalaze u krugu od 10 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima te za preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz zaražene partije:

– u razdoblju od tri mjeseca od otkrivanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld tijekom najmanje dva inspekcijska pregleda provedena u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetnog organizma te se tijekom tog tromjesečnog razdoblja ne smiju provesti postupci tretiranja kojima se suzbijaju simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, i

– nakon tog tromjesečnog razdoblja:

– na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, ili

– reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica koji se premještaju mora se ispitati te mora biti utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

i

– za sav ostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice u proizvodnoj jedinici:

– na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, ili

– ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. Tri godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake tri godine nakon toga svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati šest godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih šest godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, svaku osnovnu matičnu biljku mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a). Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. kako bi se tijekom razdoblja od dvije godine ispitale sve matične biljke. Ako je nalaz ispitivanja pozitivan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a), sve osnovne matične biljke u proizvodnoj jedinici moraju se uzorkovati i ispitati. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svakih šest godina uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al.

Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake četiri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) kako bi se tijekom razdoblja od osam godina ispitale sve matične biljke.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) kako bi se tijekom razdoblja od tri godine ispitale sve matične biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se uzorkovati i ispitati u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizama navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Ako je nalaz ispitivanja pozitivan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a), sve certificirane matične biljke u proizvodnoj jedinici moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ili

– ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a materijal je nasumično uzorkovan i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

– ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a reprezentativni dio tog materijala uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

– ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca:

– simptomi zaraze štetnim organizmima Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ili Spiroplasma citri Saglio et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni, i

– reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište, a tijekom posljednje cijele sezone uzgoja najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica u proizvodnoj jedinici bilo je pozitivno. Taj reprodukcijski sadni materijal i te sadnice izdvojeni su i odmah su uništeni. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u neposrednoj okolici nasumično su uzorkovani i ispitani, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji su bili pozitivni izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni iz poznatog izvora materijala, za koji je na temelju vizualnog pregleda, uzorkovanja i ispitivanja utvrđeno da je slobodan od RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Ako je poznati izvor materijala držan u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio tog materijala mora se svakih osam godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Ako poznati izvor materijala nije držan u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio tog materijala mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetnih organizama Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ili

– ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a materijal je nasumično uzorkovan i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

– ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene, a reprezentativni dio tog materijala uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

– ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca:

– simptomi zaraze štetnim organizmom Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni, i

– reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište, a tijekom posljednje cijele sezone uzgoja najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici bilo je pozitivno. Taj reprodukcijski sadni materijal i te sadnice izdvojeni su i odmah su uništeni. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u neposrednoj okolici nasumično su uzorkovani i ispitani, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji su bili pozitivni izdvojeni su i odmah su uništeni.

Corylus avellana L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Cydonia oblonga Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Tijekom posljednje cijele sezone uzgoja provode se vizualni pregledi radi otkrivanja prisutnosti štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Za sve RNQP-e osim štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Ficus carica L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Fragaria L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje tijekom sezone uzgoja. Na lišću biljaka roda Fragaria L. vizualnim pregledom provjerava se prisutnost štetnog organizma Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i jednom u svakoj sljedećoj sezoni uzgoja na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, ili

– na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog oganizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

– mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje 10 godina između pronalaska štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati, ili

– mora se voditi evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom u proizvodnoj jedinici

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

– mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje jedne godine između pronalaska štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati.

Zahtjevi za RNQP-e, osim štetnih organizama Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C. J. Hickman i osim virusa:

– postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

– 0,05 % za štetni organizam Aphelenchoides besseyi

– 0,1 % za fitoplazmu bolesti umnožavanja jagode

– 0,2 % za sljedeće štetne organizme:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.

Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Verticillium dahliae Kleb

– 0,5 % za sljedeće štetne organizme:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Meloidogyne hapla Chitwood

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

– 1 % za štetni organizam Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni, i

– ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, ili

– na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženih biljaka,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

– mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje 10 godina između pronalaska štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati, ili

– mora se voditi evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom u proizvodnoj jedinici

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

– mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje jedne godine između pronalaska štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati

Zahtjevi za RNQP-e, osim štetnih organizama Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C. J. Hickman i osim virusa:

– postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

– 0,1 % za štetni organizam Phytonemus pallidus Banks

– 0,5 % za sljedeće štetne organizme:

Aphelenchoides besseyi Christie

fitoplazma bolesti umnožavanja jagode

– 1 % za sljedeće štetne organizme:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis

Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell

fitoplazma filodije djeteline

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen

– 2 % za sljedeće štetne organizme:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Verticillium dahliae Kleb; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni, i

– ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Phytophthora fragariae C. J. Hickman

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora fragariae C. J. Hickman, ili

– na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora fragariae C. J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su, ili

– simptomi zaraze š štetnim organizmom Xanthomonas fragariae Kennedy & King uočeni su na najviše 5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Zahtjevi za viruse

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, navedeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Juglans regia L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Malus Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetne organizme Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici mora se provoditi inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije te se sav reprodukcijski sadni materijal i sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. te sve okolne biljke domaćini moraju odmah izdvojiti i uništiti.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider smiju biti uočeni na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal i sadnice te sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti te reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u partijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima mora biti ispitan i mora biti utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici mora se provoditi inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije te se sav reprodukcijski sadni materijal i sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. te sve okolne biljke domaćini odmah moraju izdvojiti i uništiti.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Olea europaea L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od trideset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako je riječ o matičnim biljkama za proizvodnju sjemena (»matične biljke za proizvodnju sjemena«), reprezentativni dio tih matičnih biljaka za proizvodnju sjemena mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od četrdeset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika. Ako je riječ o matičnim biljkama koje nisu matične biljke za proizvodnju sjemena, reprezentativni dio tih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od trideset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Pistacia vera L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus šarke šljive i štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch and Prunus salicina Lindley). Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa šarke šljive i štetnih organizama Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije vrsta Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. i Prunus dulcis (Miller) Webb moraju biti dobiveni od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive.

Predosnovne podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive. Predosnovne podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodnih pet sezona uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti Prunus persica, godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Svako stablo koje je namjerno zasađeno za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini moraju se uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati na štetni organizam Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virus šarke šljive. Deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati na RNQP-e koji su relevantni za tu vrstu i navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virusa kržljavosti šljive, virusa šarke šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika. U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio predosnovnih matičnih biljaka.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za virus šarke šljive i štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. te Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirane od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa boginja šljive na dotičnom području te relevantnim rizicima koje su na temelju nadzora utvrdila Agencija

Virus šarke šljive

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirane od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti relevantnih virusa šarke šljive na određenom području te relevantnim rizicima koje su na temelju nadzora utvrdila Agencija

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

Osnovna, certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka, osim onih koje su namijenjene za proizvodnju podloga, mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od deset godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te se mora utvrditi da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka vrste Prunus domestica L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

– Matične biljke u cvatu

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Kad je riječ o vrsti Prunus persica (L.) Batsch, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

– Matične biljke koje nisu u cvatu

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive, virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i štetni organizam Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje te virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te se mora utvrditi da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka vrsti Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

– Matične biljke u cvatu

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti Prunus persica (L.) Batsch, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

– Matične biljke koje nisu u cvatu

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Virus šarke šljive

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni od poznatog izvora materijala, čiji je reprezentativni dio uzorkovan i ispitan tijekom prethodne tri sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive.

CAC podloge od vrsti Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od poznatog izvora materijala čiji je reprezentativni dio u prethodnih 5 godina uzorkovan i ispitan i za koji je utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive.

U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije.

Reprezentativni dio CAC sadnica na kojima vizualnim pregledom nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost tog RNQP-a na temelju procjene rizika od zaraze tih sadnica, kao i u slučaju prisutnosti biljaka sa simptomima u neposrednoj okolici.

Nakon što se vizualnim pregledom u proizvodnoj jedinici otkriju reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije bez simptoma preostalih u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II ovoga Pravilnika., osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Virus šarke šljive

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

– na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

– simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Pyrus L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetne organizme Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje tri sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti, ili

reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici i sve biljke u neposrednoj blizini na kojima su tijekom vizualnih pregleda provedenih tijekom posljednje tri sezone uzgoja uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider moraju se odmah izdvojiti i uništiti Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti, ili

reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije u proizvodnoj jedinici i sve biljke u neposrednoj blizini na kojima su tijekom vizualnih pregleda provedenih tijekom posljednje tri sezone uzgoja uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider moraju se odmah izdvojiti i uništiti Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

Ribes L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati četiri godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake četiri godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna, certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne smije biti veći od 0,05 %, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne smije biti veći od 0,5 %, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Rubus L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati dvije godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake dvije godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice uzgojeni na poljima ili u posudama, vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Zahtjevi za RNQP-e, osim za virus mozaika gušarke, virus prstenaste pjegavosti maline, latentni virus prstenaste pjegavosti jagode te virus prstenastog crnila rajčice:

postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

– 0,1 % za sljedeće štetne organizme:

Agrobacterium spp. Conn.

Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni i

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 0,25 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti

Zahtjevi za RNQP-e, osim za virus mozaika gušarke, virus prstenaste pjegavosti maline, latentni virus prstenaste pjegavosti jagode te virus prstenastog crnila rajčice:

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

– 0,5 % za štetni organizam Resseliella theobaldi Barnes

– 1 % za sljedeće štetne organizme:

Agrobacterium spp. Conn.

Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika uočeni su na najviše 0,5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

Vaccinium L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.

Diaporthe vaccinii Shear

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Diaporthe vaccinii Shear, ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Diaporthe vaccinii Shear

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

– postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

– 0,1 % za štetni organizam Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

– 0,5 % za štetni organizam Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

Certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Diaporthe vaccinii Shear

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Diaporthe vaccinii Shear, ili

– tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Diaporthe vaccinii Shear.

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

– postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

– 0,5 % za sljedeće štetne organizme:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

– 1 % za štetni organizam Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

ili

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u proizvodnoj jedinici te sve biljke u krugu od 2 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima moraju se izdvojiti i uništiti, uključujući prianjajuću zemlju,

i

– za sve biljke koje se nalaze u krugu od 10 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima te za preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz zaražene partije:

– u razdoblju od tri mjeseca od otkrivanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld tijekom najmanje dva inspekcijska pregleda provedena u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetnog organizma te se tijekom tog tromjesečnog razdoblja ne smiju provesti postupci tretiranja kojima se suzbijaju simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, i

– nakon tog tromjesečnog razdoblja:

– na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, ili

– ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

i

– za sav ostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice u proizvodnoj jedinici:

– Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld. na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, ili

– ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma.

CAC kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

– Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

– tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

ili

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld u proizvodnoj jedinici te sve biljke u krugu od 2 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima moraju se izdvojiti i uništiti, uključujući prianjajuću zemlju, i

– za sve biljke koje se nalaze u krugu od 10 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima te za preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz zaražene partije:

– u razdoblju od tri mjeseca od otkrivanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld tijekom najmanje dva inspekcijska pregleda provedena u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetnog organizma te se tijekom tog tromjesečnog razdoblja ne smiju provesti postupci tretiranja kojima se suzbijaju simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, i nakon tog tromjesečnog razdoblja:

– na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, ili

– ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

i

– za sav ostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice u proizvodnoj jedinici:

– na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, ili

– ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.

PRILOG V.

Najveći dopušteni broj generacija na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca i najveći dopušteni životni vijek osnovnih matičnih biljaka po generaciji ili vrsti kako je predviđeno člankom 40. stavkom 3. ovoga Pravilnika

Castanea sativa Mill.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše jednu generaciju.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Corylus avellana L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Ficus carica L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

Fragaria L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše pet generacija.

Juglans regia L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

Olea europaea L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše jednu generaciju.

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindl.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Prunus avium i P. cerasus

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Ribes L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše tri generacije. Matične biljke održavaju se kao matične biljke najviše šest godina.

Rubus L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije. Matične biljke svake generacije održavaju se kao matične biljke najviše četiri godine.

Vaccinium L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

PRILOG VI.

Obrazac br. 1. Izvješće o proizvedenim, prodanim i neprodanim voćnim sadnicama

Obrazac br. 2. Izvješće o kupljenim, prodanim i neprodanim voćnim sadnicama

Obrazac br. 3. Evidencija o proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za izvoz i/ili DUS ispitivanje

Obrazac br. 4. Prijava godišnje proizvodnje

Obrazac br. 5. Zapisnik o obavljenom službenom nadzoru matičnog nasada za proizvodnju

Obrazac br. 6. Zapisnik o obavljenom nadzoru nad proizvodnjom

Obrazac br. 7. Uvjerenje o sadnom materijalu

Obrazac br. 8. Evidencija o izdanim Uvjerenjima o sadnom materijalu

Obrazac br. 9. Zahtjev za izdavanje certifikata o sadnom materijalu

Obrazac br. 10. Evidencija o izdanim certifikatima o sadnom materijalu

Obrazac br. 11. Knjiga matičnih stabala

Obrazac br. 12. Izvješće o obavljenom službenom nadzoru nad proizvodnjom voćnih sadnica

Obrazac br. 13. Zapisnik o obavljenom odabiru matičnih stabala

Obrazac br. 14. Prijava za odabir matičnih stabala

Obrazac br. 15. Izvješće HAPIH-a Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije

Obrazac br. 16. Izvješće o odbiru/odbacivanju matičnih stabala CAC kategorije

Obrazac br. 17. Zapisnik o potvrđivanju/odbacivanju odabira matičnih stabala CAC kategorije

Obrazac br. 18. Obavijest o proizvodnji voćnih sadnica CAC kategorije

Obrazac br. 19. Izvješće dobavljača o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije

Obrazac br. 20. Prijava pregleda tla za uzorkovanje i ispitivanje na štetne organizme

Obrazac br. 21. Zapisnik o uzimanju uzoraka tla za laboratorijsku analizu na prisutnost nematoda

Obrazac br. 22. Evidencija o izdanim certifikatima o sadnom materijalu za dobavljača koji sam tiska certifikate za certificirani sadni materijal

OBRAZAC BROJ 1.

OBRAZAC BROJ 2.

OBRAZAC BROJ 3.

OBRAZAC BROJ 4. STRANICA 1

OBRAZAC BROJ 4. STRANICA 2

OBRAZAC BROJ 5.

OBRAZAC BROJ 6.

OBRAZAC BROJ 7.

OBRAZAC BROJ 8.

OBRAZAC BROJ 9.

OBRAZAC BROJ 10.

OBRAZAC BROJ 11.

OBRAZAC BROJ 12.

OBRAZAC BROJ 13.

OBRAZAC BROJ 14.

OBRAZAC BROJ 15.

OBRAZAC BROJ 16.

OBRAZAC BROJ 17.

OBRAZAC BROJ 18. STRANICA 1

OBRAZAC BROJ 18. STRANICA 2

OBRAZAC BROJ 19.

OBRAZAC BROJ 20.

OBRAZAC BROJ 21.

OBRAZAC BROJ 22.

 

 

 

Copyright © Ante Borić