Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 73/2023 (5.7.2023.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

1198

Na temelju članaka 7., 9. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19. i 98/19.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. i 123/20.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 3. srpnja 2023. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka u 2023. godini u iznosu od 8.326.875,00 eura.

Dio sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, isplaćen je sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (»Narodne novine« br. 146/22.) u iznosu od 2.081.718,75 eura.

Dio sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2023. godine, isplaćen je sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (»Narodne novine« br. 37/23.) u iznosu od 2.081.718,75 eura.

Ovom Odlukom raspoređuju se preostala sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine u iznosu od 2.081.718,75 eura te od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 2.081.718,75 eura.

Za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru niža od 40%.

Zakonska obveza za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine iznosi 2.081.718,75 eura te od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine iznosi 2.081.718,75 eura.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine u iznosu od 2.081.718,75 eura te od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 2.081.718,75 eura.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.

III.

Prema kriterijima iz točke II. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine raspoređuju se sredstva u iznosu od 2.081.718,75 eura te od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 2.081.718,75 eura, i to:

 

1.

Hrvatska demokratska zajednica

 

 

(44 zastupnika i 18 zastupnica)

851.915,69 eura

2.

Socijaldemokratska partija Hrvatske

 

 

(19 zastupnika i 15 zastupnica)

474.028,32 eura

3.

Domovinski pokret

 

 

(8 zastupnika i 3 zastupnice)

150.887,89 eura

4.

Most

 

 

(7 zastupnika i 1 zastupnica)

108.158,58 eura

5.

Možemo – politička platforma

 

 

(2 zastupnika i 3 zastupnice)

70.770,43 eura

6.

Samostalna demokratska srpska stranka

 

 

(2 zastupnika i 1 zastupnica)

41.394,02 eura

7.

Istarski demokratski sabor

 

 

(2 zastupnika i 1 zastupnica)

41.394,02 eura

8.

Hrvatska socijalno-liberalna stranka

 

 

(2 zastupnika)

26.705,82 eura

9.

Hrvatska seljačka stranka

 

 

(2 zastupnika)

26.705,82 eura

10.

Hrvatska konzervativna stranka

 

 

(2 zastupnika)

26.705,82 eura

11.

Nova ljevica

 

 

(1 zastupnica)

14.688,20 eura

12.

Radnička fronta

 

 

(1 zastupnica)

14.688,20 eura

13.

Građansko-liberalni savez

 

 

(1 zastupnica)

14.688,20 eura

14.

Stranka s imenom i prezimenom

 

 

(1 zastupnica)

14.688,20 eura

15.

Centar

 

 

(1 zastupnica)

14.688,20 eura

16.

Narodna stranka – Reformisti

 

 

(1 zastupnica)

14.688,20 eura

17.

Hrvatski suverenisti

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

18.

HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

19.

Hrvatska demokršćanska stranka

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

20.

Hrvatska stranka umirovljenika

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

21.

Blok za Hrvatsku

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

22.

Fokus

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

23.

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

24.

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

 

 

(1 zastupnik)

13.352,91 eura

25.

Ermina Lekaj – Prljaskaj

 

 

(nezavisna zastupnica)

14.688,20 eura

26.

Robert Jankovics

 

 

(nezavisni zastupnik)

13.352,91 eura

27.

Furio Radin

 

 

(nezavisni zastupnik)

13.352,91 eura

28.

Vladimir Bilek

 

 

(nezavisni zastupnik)

13.352,91 eura

29.

Veljko Kajtazi

 

 

(nezavisni zastupnik)

13.352,91 eura.

 

 

 

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastup­nika (»Narodne novine« br. 37/23.).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-06/23-01/23

Urbroj: 6521-1-23-01

Zagreb, 3. srpnja 2023.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić