NN 72/2023 (3.7.2023.), Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

1194

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2. i članka 16. stavka 1. točke 1. te članka 91. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA POSTAVLJANJA I UPORABE RADIJSKIH POSTAJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se posebni uvjeti postavljanja i uporabe određenih vrsta radijskih postaja, način i uvjeti obavljanja izračuna i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja te izdavanje potvrde o usklađenosti kojom se potvrđuje da postavljena radijska postaja ne stvara razine elektromagnetskog polja koje prelaze granične razine elektromagnetskih polja.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na nepokretne radijske postaje koje se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

– odašiljačke sustave usmjerenih mikrovalnih i satelitskih veza,

– nepokretne radijske postaje efektivne izračene snage manje od 10 W,

– amaterske radijske postaje efektivne izračene snage manje od 100 W.

Pojmovi i značenje

Članak 3.

(1) U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

2. efektivna izračena snaga (e.r.p.): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u odnosu na poluvalni dipol, u danom smjeru,

3. mjesto postavljanja: mjesto na građevini ili na tlu na kojem su postavljene ili se namjeravaju postaviti odašiljačke antene jedne ili više nepokretnih radijskih postaja,

4. nepokretna radijska postaja: odašiljačka radijska postaja nepokretna u radu, za koju se izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra prema postupcima propisanim člankom 77., 78, 79., 80. ili 81. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje u tekstu: Zakon), odnosno odobrenja sukladno članku 72. Zakona,

(2) Za potrebe ovog Pravilnika pojmovi područje povećane osjetljivosti i javno područje primjenjuju se u značenju kako je propisano pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo vezano uz zaštitu od neionizirajućeg zračenja.

(3) Za potrebe ovog Pravilnika granične razine elektromagnetskih polja i uvjeti prilikom istodobnog djelovanja elektromagnetskih polja više frekvencija kojima mora udovoljavati radijska oprema kao izvor elektromagnetskih polja, primjenjuju se kako je propisano pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo vezano uz zaštitu od neionizirajućeg zračenja.

(4) U slučaju izdavanja dozvole sukladno članku 81. Zakona, izdavanje potvrda o usklađenosti provest će se sukladno postupku iz članka 4. ili 5. ovog Pravilnika, ovisno o postupku izdavanja prvobitne dozvole.

Uvjeti postavljanja i uporabe nepokretnih radijskih postaja

1. Izdavanje dozvole i odobrenja s upisanom potvrdom o usklađenosti

Članak 4.

(1) Za radijske postaje za koje se izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 77. Zakona, osim amaterskih radijskih postaja i postaja u širokopojasnim mrežama za vlastite potrebe, odnosno odobrenje iz članka 72. Zakona, potrebno je pribaviti potvrdu o usklađenosti, kojom se potvrđuje da ta radijska postaja ne stvara elektromagnetska polja kojima razine prelaze granične razine elektromagnetskih polja.

(2) Potvrda o usklađenosti iz stavka 1. ovog članka upisuje se u dozvolu, odnosno odobrenje.

(3) U svrhu pribavljanja potvrde o usklađenosti iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole odnosno odobrenja obvezan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti Agenciji sljedeće podatke:

a) dijagram zračenja antenskog sustava (horizontalni i vertikalni dijagram zračenja),

b) tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava s naznačenim dimenzijama (izraženim u m),

c) udaljenost od geometrijskog središta odašiljačke antene do područja povećane osjetljivosti (izražena u m) s najvišom vrijednosti elektromagnetskog polja,

d) udaljenost od geometrijskog središta odašiljačke antene do javnog područja (izražena u m) s najvišom vrijednosti elektromagnetskog polja,

e) prikaz područja s ucrtanim mjestom postavljanja te područjima iz točaka c) i d) ovoga stavka u odgovarajućem mjerilu,

f) izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja na područjima iz točaka c) i d) ovoga stavka,

g) podatak o vlasništvu objekta na koji se postavlja antenski sustav.

(4) Prije upisivanja potvrde o usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može, prema potrebi, provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja koja radijska postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i javnom području.

(5) Agencija vodi popis radijskih postaja na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka, sa svim podacima iz stavka 3. ovoga članka.

2. Izdavanje potvrde o usklađenosti za radijsku postaju

Članak 5.

(1) Agencija izdaje potvrdu o usklađenosti za svaku postavljenu radijsku postaju koja radi prema dozvoli izdanoj prema postupku iz članka 78, 79. ili 80. Zakona, te za amaterske radijske postaje i postaje u širokopojasnim mrežama za vlastite potrebe kojom se potvrđuje da ta radijska postaja ne stvara elektromagnetska polja kojima razine prelaze granične razine elektromagnetskih polja.

(2) Nositelj dozvole iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prije početka rada svake radijske postaje u sklopu svoje elektroničke komunikacijske mreže prijaviti Agenciji podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke o toj radijskoj postaji, koji moraju sadržavati i podatke iz članka 4. stavka 3. Pravilnika.

(3) Agencija može, na temelju prijavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka, prema potrebi odrediti i provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja koja radijska postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i javnom području.

(4) Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, zaprimati prijavu iz stavka 2. ovog članka elektroničkim putem.

(5) Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, izdavati potvrde o usklađenosti u elektroničkom obliku koje imaju pravnu snagu kao i potvrda o usklađenosti u pisanom obliku.

(6) Agencija vodi popis radijskih postaja svih nositelja dozvola iz stavka 1. ovoga članka, sa svim podacima iz stavka 2. ovoga članka.

Obavljanje izračuna i mjerenja veličina elektromagnetskog polja

Članak 6.

(1) Izračun i mjerenje veličina elektromagnetskog polja iz članka 4. stavka 4. i članka 5. stavka 3. Pravilnika obavlja Agencija.

(2) Agencija može ovlastiti pravnu osobu za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka na način i uz uvjete propisane pravilnikom kojim se uređuju uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra.

(3) Izračun i mjerenje iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se prema metodama i postupcima koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Prestanak važenja propisa

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (»Narodne novine«, br. 45/12 i 18/15).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/17

Urbroj: 376-06-1-23-01

Zagreb, 29. lipnja 2023.

Zamjenik predsjednika Vijeća Mislav Hebel, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić