Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 72/2023 (3.7.2023.), Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Ministarstvo poljoprivrede

1188

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 34. stavaka 2. i 3., članka 35. stavka 9., članka 36. stavka 7., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 2., članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 5., članka 42. stavka 5. i 7., članka 44. stavka 6. i 7., članka 45. stavka 4., članka 46. stavka 2., članka 49. stavka 3., članka 50. stavka 8. i članka 52. stavka 5., Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljnjem tekstu: reprodukcijski materijal ukrasnog bilja), uvjeti proizvodnje i zahtjevi u pogledu kvalitete reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, uvjeti i postupak službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom, uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim Certifikatima proizvođača reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja, način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, uvjeti trgovine reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, uvjeti za uvoz te načini vođenja evidencija.

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/49/EEZ od 23. lipnja 1993. o uvjetima koje mora ispuniti poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja i ukrasno bilje u skladu s Direktivom Vijeća 91/682/EEZ (SL L 250, 7. 10. 1993.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2022/2438 оd 12. prosinca 2022. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ i Provedbene direktive 2014/98/EU u pogledu reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije na sadnom materijalu ukrasnog bilja, voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima proizvodnji voća (SL L 319, 13. 12. 2022).

– Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište kako je zadnji put izmijenjena Direktivom Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice (SL L 165, 3. 7. 2003.)

– Direktiva Komisije 1999/66/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju zahtjeva za oznaku ili za drugi dokument koji sastavlja dobavljač sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ (SL L 164, 30. 6. 1999.)

– Direktiva Komisije 1999/68/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju dodatnih odredbi za popise sorti ukrasnog bilja koje drže dobavljači sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ (SL L 172, 8. 7. 1999.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve rodove i vrste reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja koji se stavljaju na tržište s namjenom za ukrasne svrhe.

(2) Osim odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na stavljanje na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, primjenjuju se i odredbe propisa kojima se uređuje područje zaštite zavičajnih vrsta samoniklih biljaka i zaštite prirode, sprječavanja unošenja i širenja stranih vrsta, ambalaže i ambalažnog otpada te biljnog zdravstva.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– reprodukcijski materijal ukrasnog bilja namijenjen izvozu u treće zemlje koji je označen kao takav i koji se čuva odvojeno

– reprodukcijski materijal ukrasnog bilja za proizvode koji nisu namijenjeni za ukrasne svrhe, ako je uređen drugim propisima o stavljanju na tržište takvog materijala

– proizvodnju sjemena vrsta namijenjenih za ukrasne svrhe ako je ono namijenjeno za proizvodnju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja i ako ne postoji značajna veza između kvalitete sjemena i kvalitete materijala uzgojenog od tog sjemena.

Članak 5.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. reprodukcijski materijal ukrasnog bilja je biljni materijal kojeg čini sjeme jednogodišnjih ili dvogodišnjih vrsta, zeljastih trajnica, ukrasnog drveća i grmlja, ili presadnice zeljastih i sadnice drvenastih vrsta ukrasnog bilja ili podzemne stabljike namijenjene reprodukciji; ili podloge i plemke, ili čitave matične biljke. namijenjen za:

– umnažanje ukrasnog bilja ili

– proizvodnju ukrasnog bilja

– daljnje stavljanje na tržište cijele biljke ako je već uzgojena u tu svrhu

2. reprodukcija je razmnožavanje na vegetativni ili drugi način

3. partija je nekoliko jedinica jednog proizvoda istovjetnog sastava i podrijetla

4. nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)

5. mali proizvođač je fizička osoba koja proizvodi ukrasno bilje na zemljištu čija površina nije veća od 500 m² ako se radi o zaštićenom prostoru, odnosno 1500 m² na otvorenom prostoru.

Članak 6.

Za reprodukcijski materijal ukrasnog bilja u postupku certifikacije ne utvrđuju se kategorije.

Članak 7.

(1) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja mogu proizvoditi pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: dobavljač) koje su upisane u upisnike iz članka 10. stavka 1. točke 1. ili točke 2. Zakona i registrirane za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju na Obrascu broj 1. iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač koji se bavi isključivo stavljanjem na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na način da ga samo distribuira i prodaje u originalnom pakiranju mora voditi pisanu evidenciju sukladno članku 35. stavku 4. Zakona.

(4) Dobavljač iz stavaka 1. ovoga članka koji proizvodi reprodukcijski materijal ukrasnog bilja namijenjen za izvoz mora takav materijal označiti i odvojiti od ostale proizvodnje reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja koja je namijenjena stavljanju na tržište.

(5) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka mora Agenciji dostaviti Plan godišnje proizvodnje najkasnije do 30. ožujka tekuće godine ili u slučaju bilja s više vegetacijskih ciklusa najmanje mjesec dana prije početka proizvodnje.

(6) Plan iz stavka 5. ovoga članka dostavlja se Agenciji na Obrascu broj 4. koji se nalazi u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Dobavljač mora kontinuirano provoditi aktivnosti i voditi evidencije iz članka 35. stavka 3. Zakona.

(2) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima otkriju prisustvo jednog ili više karantenskih štetnih organizama dobavljač će o tome bez odgode obavijestiti fitosanitarnu inspekciju i provesti mjere koje ona odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama.

(3) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima otkriju prisustvo reguliranih ne karantenskih štetnih organizama (u daljnjem tekstu: RNQP) u postotku većem od određenih pragova, dobavljač poduzima odgovarajuće mjere u skladu s propisima kojima se uređuje biljno zdravstvo.

(4) Dobavljač je dužan voditi bilješke o svakoj pojavi štetnih organizama na njegovim površinama i u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je u vezi s tim poduzeo.

Članak 9.

(1) Službeni nadzor dobavljača u provođenju odredbi članka 35. stavka 3. Zakona provodi Agencija.

(2) Nadzorom iz stavka 1. ovoga članka Agencija provjerava je li dobavljač upisan u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točaka 1. ili 2. Zakona, te provodi nadzor nad radom dobavljača i njegovih poslovnih prostora, pri čemu dobavljač mora:

a) voditi računa o kritičnim točkama proizvodnje koje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, a posebno:

– koristiti kvalitetan reprodukcijski materijal ukrasnog bilja za početak proizvodnje

– provoditi sjetvu, pikiranje, presađivanje i sadnju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom

– imati plan proizvodnje i pri tome koristiti primjerene metode uzgoja

– voditi opću brigu o nasadu

– koristiti primjerene postupke umnažanja

– koristiti primjerene postupke ubiranja i/ili vađenja i ostalih postupaka u dobivanju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja kao finalnog proizvoda

– primjenjivati nužne higijenske mjere

– primjenjivati prema potrebi mjere tretiranja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja sredstvima za zaštitu bilja

– pakirati i označiti reprodukcijski materijal ukrasnog bilja u skladu s ovim Pravilnikom

– skladištiti reprodukcijski materijal ukrasnog bilja u primjerenim uvjetima za očuvanje kvalitete u skladu s ovim Pravilnikom

– voditi brigu da se reprodukcijski materijal ukrasnog bilja prevozi na način da se očuva njegova kvaliteta

– voditi i najmanje godinu dana čuvati administrativne zapise, u pisanom obliku ili zabilježene na način da ih se ne može izbrisati, o poduzetim aktivnostima, zahtijevanim mjerama, podacima koji se navode u stavcima 2., 3. i 4 ovoga članka i staviti ih na raspolaganje nadležnim tijelima.

b) biti osobno dostupan ili osigurati da bude dostupna druga ovlaštena osoba uključena u proizvodnju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, za vezu s nadležnim tijelom u svrhu nadzora pod stručnom kontrolom

c) po potrebi i u odgovarajuće vrijeme provoditi vizualnu kontrolu reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na štetne organizme koji su propisani ovim Pravilnikom

d) dopustiti pristup osobama koje predstavljaju nadležna tijela, a posebno u svrhu nadzora pod stručnom kontrolom i/ili uzimanja uzoraka te dopustiti pristup evidenciji i pripadajućim dokumentima vezanim uz proizvodnju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.

(3) Radi utvrđivanja i primjene metoda za praćenje i kontrolu kritičnih točaka iz stavka 2. točke a) ovoga članka, Agencija će nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da dobavljač kontinuirano provodi te metode, pridajući posebnu pažnju:

a) raspoloživosti i stvarnoj uporabi metoda za provjeru svake od kritičnih točaka iz stavka 2. točke a) ovoga članka

b) pouzdanosti tih metoda

c) njihovoj prikladnosti za procjenu sadržaja proizvodnje i dokumenata o isporuci

d) sposobnosti dobavljačevih djelatnika da izvrše kontrole.

(4) U tijeku nadzora iz stavka 1. ovoga članka Agencija će zapisnički konstatirati udovoljavaju li dobavljač i reprodukcijski materijal ukrasnog bilja koji proizvodi uvjetima propisanim stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) U vezi s uzimanjem uzoraka za analizu u ovlaštenom laboratoriju iz područja biljnog zdravstva Agencija će u provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da:

a) dobavljač uzima uzorke u različitim fazama procesa proizvodnje u skladu s učestalošću koja je dogovorena s Agencijom.

b) su uzorci uzeti na stručno ispravan način, statistički pouzdanom metodom, pri čemu se mora voditi računa o vrsti analize koja će se obaviti

c) je osoba koja uzima uzorke osposobljena za taj posao

d) je analiza uzorka obavljena u laboratoriju iz područja biljnog zdravstva koji je za to ovlašten.

Članak 10.

(1) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja mora udovoljavati zahtjevima kvalitete koji su propisani u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Kvaliteta reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se tijekom nadzora.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju privremenih poteškoća u opskrbi reprodukcijskim materijalom ukrasnog bilja tijekom prirodnih katastrofa ili nepredvidivih događaja na tržište se može staviti reprodukcijski materijal ukrasnog bilja koji zadovoljava manje stroge zahtjeve kvalitete.

Članak 11.

(1) U skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona, kontrola kvalitete reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja provodi se po potrebi i laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama u skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona.

(2) U slučaju sjemena kvaliteta sjemena utvrđuje se u skladu s odredbama članka 20. stavka 4. Zakona.

Članak 12.

(1) Agencija provodi službeni nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.

(2) Agencija odobrava dobavljaču provođenje nadzora pod stručnom kontrolom u proizvodnji reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja ako:

– ima osobu (nadzornika) za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom;

– je nadzornik dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor sukladno pravilima struke.

(3) Na temelju zaprimljenih Planova godišnje proizvodnje prema procijeni rizika Agencija u okvirima službenog nadzora kontrolira provođenje nadzora pod stručnom kontrolom, a najmanje kod jedne trećine prijavljenih dobavljača.

(4) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 2. ovoga članka Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, osim ako se dokaže da takav reprodukcijski materijal ukrasnog bilja i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 13.

(1) Nadzorom se utvrđuje udovoljava li reprodukcijski materijal ukrasnog bilja zahtjevima kvalitete propisanima u članku 10. ovoga Pravilnika.

(2) Način provođenja nadzora iz stavka 1. ovoga članka propisan je Dodatkom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon obavljenog nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se konačna količina proizvedenog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja po pojedinom rednom broju, odnosno partiji proizvodnje, iz evidencije proizvodnje i upisuje se u Obrazac broj 1. iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Nakon obavljenog nadzora iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika dobavljač izdaje Certifikat proizvođača.

(2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Certifikatima proizvođača na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja može se staviti na tržište u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom proizvođača i/ili pratećim dokumentom.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na tržište se u jednoj pošiljci može staviti reprodukcijski materijal ukrasnog bilja različitih partija, uz uvjet da dobavljač koji pošiljku stavlja na tržište ima zapis o sastavu i podrijetlu pojedinih partija u pošiljci.

Članak 16.

(1) Certifikat proizvođača i/ili prateći dokument moraju biti izrađeni od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i moraju sadržavati sljedeće podatke otisnute na jednom od službenih jezika Europske unije:

– »EU kvaliteta«

– oznaku države u kojoj je proizveden reprodukcijski materijal ukrasnog bilja

– tijelo odgovorno za certifikaciju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja ili njegov logotip

– upisnički broj dobavljača

– individualni serijski, tjedni ili broj partije

– botanički naziv roda ili vrste

– ime sorte i/ili varijeteta ukoliko se reprodukcijski materijal ukrasnog bilja trži s oznakom sorte i/ili varijeteta; za podlogu se navodi ime sorte i/ili varijeteta ili njena oznaka

– nazivu skupine biljaka, – ako se reprodukcijski materijal ukrasnog bilja trži s naznakom skupine biljaka, u nazivu skupine biljaka navesti popis biljaka prema rodu ili vrsti

– količinu

– u slučaju uvoza iz trećih zemalja naziv države proizvodnje.

(2) Ako reprodukcijski materijal ukrasnog bilja prati biljna putovnica, ona se može nalaziti neposredno iznad Certifikata proizvođača, ali mora biti jasno odvojena od Certifikata proizvođača te sadržavati sve elemente propisane za biljnu putovnicu.

(3) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja sorata koje su genetski modificirane mora biti označen u skladu s propisima kojima se uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima.

Članak 17.

(1) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja može se staviti na tržište ako:

– je označen Certifikatom proizvođača i/ili pratećim dokumentom,

– udovoljava zahtjevima kvalitete iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika

– pripada vrsti/sorti i/ili varijetetu koji se nalazi na listi dobavljača;

– je dobavljač koji ga stavlja na tržište upisan i registriran u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 1. ili točke 2. Zakona, osim ako se radi o dobavljaču za kojeg nije obvezan upis u skladu s odredbama članka 10. stavka 4. Zakona.

(2) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika ne upisuje se u Sortnu listu Republike Hrvatske.

(3) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika može se staviti na tržište sa naznakom skupine biljaka kojoj pripada ili s naznakom sorte i/ili varijeteta.

(4) Sorte i/ili varijeteti koje će se naznačiti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka moraju biti:

– općepoznate; ili

– zaštićene oplemenjivačkim pravom u skladu s odredbama propisa o zaštiti biljnih sorti; ili

– službeno registrirane u skladu s propisima koji uređuju registraciju sorti; ili

– upisane u listu dobavljača s detaljnim opisom i imenom sorte

(5) Lista dobavljača mora za svaku sortu i/ili varijetet sadržavati:

– ime sorte i/ili varijeteta zajedno sa općepoznatim sinonimima;

– podatke o održavanju sorte i/ili varijeteta i upotrijebljenoj tehnici umnažanja;

– opis sorte i/ili varijeteta na temelju karakteristika i njihovih oblika;

– napomenu po čemu se sorta i/ili varijetet razlikuje od drugih sorti i/ili varijeteta koje su joj najsličnije.

(6) Lista iz stavka 5. ovoga članka mora biti sastavljena u skladu s međunarodnim smjernicama ako postoje i mora biti dostupna Agenciji.

(7) Podstavci 2. i 4. stavka 5. ovoga članka neće se primjenjivati na dobavljače čija je djelatnost ograničena na stavljanje na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja kao konačnog proizvoda.

(8) Kada se reprodukcijski materijal ukrasnog bilja stavlja na tržište sa naznakom skupine bilja kojoj pripada, dobavljač mora naznačiti skupinu bilja na način da se izbjegne bilo kakva zabuna u odnosu na reprodukcijski materijal ukrasnog bilja koji se stavlja na tržište pod imenom sorte i/ili varijeteta.

(9) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, dobavljač može staviti na tržište reprodukcijski materijal ukrasnog bilja i sadnice ukrasnog bilja namijenjene za:

a) pokuse ili znanstvene svrhe

b) selekcijski rad

c) očuvanje genetske raznolikosti i potrebe banke biljnih gena.

(10) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište se može staviti 100 biljaka pojedine sorte i/ili varijeteta iz stavka 9. ovoga članka.

Članak 18.

Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja može se staviti na tržište s naznakom sorte i/ili varijeteta ako je ime sorte i/ili varijeteta u skladu s člankom 17. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Mali proizvođači mogu u okviru »lokalne cirkulacije« stavljati na tržište reprodukcijski materijal ukrasnog bilja pod uvjetom da ga prodaju neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i daljnju trgovinu ukrasnog bilja.

(2) Lokalna cirkulacija iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva stavljanje reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općina koje s njom graniče.

(3) Mali proizvođači koji reprodukcijski materijal ukrasnog bilja stavljaju na tržište u okviru uvjeta iz stavka 1. ovoga članka trebaju ga označiti samo osnovnim podacima o proizvodu, kao što su vrsta i sorta i/ili varijetet, ili naznakom skupine biljaka kojoj pripadaju.

Članak 20.

(1) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja koji se uvozi mora biti u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom proizvođača i/ili pratećim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo zemlje izvoznice

(2) Za pošiljku reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja iz uvoza smatra se da je istovjetna reprodukcijskom materijalu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko je Certifikat proizvođača i/ili prateći dokument iz stavka 1. ovoga članka izdalo nadležno tijelo zemlje izvoznice i ako u pogledu kvalitete reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja pošiljka udovoljava zahtjevima propisanima Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Fitosanitarni inspektor kontrolom uvoza reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja provjerava je li dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača iz članka 10. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, je li pakiranje reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja pakirano, plombirano i označeno te udovoljava li uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja s podacima o:

– vrsti,

– sorti i/ili varijetetu,

– državi proizvodnje reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja,

– državi izvoznici,

– količini reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.

(5) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Dodatku 4. ovoga Pravilnika i dobavljač je dostavlja Agenciji u roku od 15 dana od dana uvoza.

Članak 21.

(1) U svrhu dodatne provjere uzoraka reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja ili ukrasnog bilja stavljenog na tržište Agencija provodi usporedna ispitivanja i pokuse na razni Europske unije.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda ispitivanja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja te kao dodatna provjera udovoljava li reprodukcijski materijal ukrasnog bilja uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

Članak 22.

Dodaci od 1. do 4. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine« br. 129/07, 2/09, 135/09, 82/18 i 49/20).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/116

Urbroj: 525-06/242-23-22

Zagreb, 26. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL UKRASNOG BILJA

(1) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja, barem koliko je moguće utvrditi vizualnim pregledom, mora biti praktički slobodan od svih štetnih organizama odnosno svih znakova ili simptoma tih štetnih organizama, osim štetnih organizama navedenih u Dodatku 3 ovoga Pravilnika koji se odnose na konkretni sadni materijal ukrasnog bilja.

Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na reprodukcijskom materijalu ukrasnog bilja koje se stavlja na tržište, barem koliko je moguće utvrditi vizualnim pregledom, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđenih u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).), te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

(2) Uvažavajući zahtjeve iz točke 1. ovoga Dodatka reprodukcijski materijal ukrasnog bilja mora:

– najmanje na temelju vizualnog pregleda, biti bez štetnih organizama koji utječu na njihovu kvalitetu i bez simptoma prisutnosti štetnih organizama koji smanjuju njihovu upotrebljivost;

– biti u potpunosti bez nedostataka koji mogu utjecati na njegovu kvalitetu kao reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja;

– imati zadovoljavajući vigor i dimenzije da ga se može koristiti kao reprodukcijski materijal ukrasnog bilja;

– autentičan i čist u odnosu na rod ili vrstu ili skupinu biljaka kojoj pripada, a u slučaju da se stavlja na tržište s naznakom sorte i/ili varijeteta mora biti sortno autentičan i čist;

– u slučaju sjemena imati zadovoljavajuće postotke klijavosti.

(3) Sav reprodukcijski materijal ukrasnog bilja na kojemu se vizualnim pregledom utvrdi prisutnost štetnih organizama mora se odmah tretirati odgovarajućim metodama ili mehanički odstraniti i uništiti ako suzbijanje zbog prirode štetnih organizama nije učinkovito.

(4) Reprodukcijski materijal ukrasnog bilja vrsta iz roda Citrus L. uz zahtjeve iz točke 1. i 2. mora udovoljavati i sljedećim zahtjevima:

a) mora potjecati od inicijalnog materijala koji je pregledan i za koji je utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze značajnim virusima, virusima sličnim organizmima i bolestima navedenim za rod Citrus L. u Dodatku 3. ovoga Pravilnika;

b) mora biti pregledan i mora biti utvrđeno da je slobodan od virusa, virusima sličnim organizmima ili bolesti iz podtočke a) ove točke od početka posljednjeg ciklusa vegetacije; i

c) ako je cijepljen, mora biti cijepljen na podloge koje su otporne na viroide.

(5) Lukovice cvijeća moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

– reprodukcijski materijal ukrasnog bilja mora potjecati izravno od materijala koji je u fazi uzgoja bio pregledan i za koji je utvrđeno da je bez štetnih organizama iz točke 1. ovog Dodatka i Dodatka 3. ovoga Pravilnika te bez znakova ili simptoma zaraze tim štetnim organizmima.

DODATAK 2.

SLUŽBENI NADZOR I NADZOR POD STRUČNOM KONTROLOM REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

Službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja provodi se na objektima gdje se on i proizvodi, a njime se utvrđuje sljedeće:

1) autentičnost vrste, čistoća sorte i/ili varijeteta ako prijavljuje u proizvodnji sortu i/ili varijetet, te podloge;

2) kondiciju i opći izgled vegetativne razvijenosti reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja koja jamči njegovu upotrebljivost;

3) agrotehničke mjere i mjere njege i uzgoja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja;

4) količine proizvedenog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja po vrstama, sortama i partijama.

DODATAK 3.

PRAGOVI PRISUTNOSTI (DOZVOLJENA PRISUTNOST) REGULIRANIH NEKARANTENSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA (RNQP)

 

Bakterije

Štetni organizam

Rod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog bilja

Prag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Actinidia Lindl.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L., križanci roda Citrus L., Fortunella Swingle., križanci roda Fortunella Swingle., Poncirus Raf., križanci roda Poncirus Raf.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Gljive i pseudogljive

Štetni organizam

Rod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog bilja

Prag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld [PHYTRA]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim peluda i sjemena

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. osim R. simsii L., Viburnum L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sjeme

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L., križanci roda Citrus L., Fortunella Swingle., križanci roda Fortunella Swingle., Poncirus Raf., križanci roda Poncirus Raf.

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Chrysanthemum L.

0 %

Kukci i grinje

Štetni organizam

Rod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog bilja

Prag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena roda Palmae, za sljedeće rodove i vrste

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematode

Štetni organizam

Rod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog bilja

Prag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

 

 

 

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Štetni organizam

Rod ili vrsta sadnog materijala ukrasnog bilja

Prag za prisutnost RNQP-a na sadnom materijalu ukrasne biljke

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Lavandula L.

0 %

Viroid kržljavosti krizanteme [CSVD00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L.

0 %

Virus Citrus tristeza [CTV000] (izolati iz EU-a)

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Citrus L., križanci roda Citrus L., Fortunella Swingle., križanci roda Fortunella Swingle., Poncirus Raf., križanci roda Poncirus Raf.

0 %

Virus nekrotične pjegavosti vodenike [INSV00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski križanci roda Impatiens L.

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Virus šarke šljive [PPV000]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

druge vrste roda Prunus L. osjetljive na virus šarke šljive

0 %

Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Sadni materijal ukrasnog bilja, osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski križanci roda Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

 

 

 

DODATAK 4.

Obrazac broj 1

Obrazac broj 2

Obrazac broj 3

Obrazac broj 4

 

 

 

Copyright © Ante Borić