NN 67/2023 (21.6.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu

HRVATSKI SABOR

1102

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/50 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 13. lipnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Članak 1.

U Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 117/21.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Državni inspektorat je državna upravna organizacija.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »genetski modificiranu hranu« dodaju se riječi: »(u daljnjem tekstu: GM hrana)«, a riječi: »i novu hranu« brišu se.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje službene kontrole iz područja zdravlja životinja, uključujući reprodukciju, držanje, uzgoj, označavanje te premještanje životinja, zatim dobrobiti životinja, označavanja i prometa proizvoda životinjskog podrijetla, označavanja hrane i hrane za životinje, veterinarsko-medicinskih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i veterinarske zaštite okoliša«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – rudarstva, naftnog rudarstva, elektroenergetike, opreme pod tlakom, toplinarstva i plinarstva«.

Podstavak 10. mijenja se i glasi:

» – zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite zraka, klimatskih promjena, zaštite ozonskog sloja, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Glavni državni inspektor i ministar nadležan za obranu, glavni državni inspektor i ministar nadležan za unutarnje poslove odnosno glavni državni inspektor i ministar nadležan za pravosuđe uređuju sporazumom poslove nadzora iz stavka 1. ovoga članka koje će obavljati Državni inspektorat za potrebe ministarstva nadležnog za obranu, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno ministarstva nadležnog za pravosuđe.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata, sukladno odredbama ovoga Zakona, obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, elektroenergetska inspekcija, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske poslove, odnosno službene kontrole u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, predmeta opće uporabe, duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, kemikalija i biocidnih proizvoda, gospodarenja otrovnim kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju, prekursora eksploziva, vode za ljudsku potrošnju, buke te neionizirajućeg zračenja obavljaju sanitarna inspekcija i granična sanitarna inspekcija.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola sa svrhom zaštite javnozdravstvenog interesa, te radi provedbe zakona i drugih propisa, kao i propisa Europske unije kojima se uređuju:

– sigurnost i higijena hrane u svim fazama proizvodnje, prerade, uvoza i stavljanja na tržište hrane, uključujući provođenje monitoringa ostataka pesticida i genetski modificirane hrane

– ograničena uporaba GMO-a

– mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te nadzor nad osobama, njihovim stvarima i prijevoznim sredstvima u prometu preko državne granice, a radi zaštite zdravlja ljudi od unošenja i širenja zaraznih bolesti

– proizvodnja i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

– ograničavanje uporabe, promet i stavljanje na tržište duhanskih i srodnih proizvoda te elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje

– proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje opasnih kemikalija

– proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda

– nadzor nad uvozom, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i/ili uporabom otrovnih kemikalija sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju i njihovih prekursora, nepopisanih prekidnih organskih kemikalija, uključujući i nadzor njihove kakvoće

– stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva

– zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju

– nadzor nad bazenskim i kupališnim vodama

– zaštita od buke

– zaštita od neionizirajućeg zračenja

– stavljanje na tržište potrošačkih proizvoda za koje se sumnja da sadrže droge

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(3) Nadzor sanitarnog inspektora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju obuhvaća provjeru podataka koje korisnik dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo, a odnosi se na točnost svih podataka, evidencija i dokumentacije korisnika i krajnjeg korisnika, provjeru podataka o provođenju mjera za sprječavanje zlouporabe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, podataka o dozvoljenim i stvarnim količinama uvezenih i izvezenih otrovnih kemikalija sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju i njihovih prekursora te njihovu skladištenju i potrošnji odnosno prometu.

(4) Sanitarni inspektori osim poslova iz stavka 2. ovoga članka na razini središnjeg ureda:

– provode nadzor velikih industrijskih objekata za proizvodnju hrane i predmeta i materijala u dodiru s hranom u svrhu izdavanja potvrda o izvoznoj notifikaciji subjekta i pripadajućih objekata

– provode službeno certificiranje u svrhu izvoza hrane i predmeta i materijala u dodiru s hranom.

(5) U postupku izdavanja lokacijske dozvole, posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, građevinske dozvole ili uporabne dozvole, prema zakonu kojim se uređuju navedena područja, sanitarni inspektor sudjeluje samo ako je tako određeno posebnim propisom iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

(6) Inspekcijski poslovi iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, postupcima i procesima, dokumentacijom i opremom u kojima se obavljaju djelatnosti na području: prerađivačke industrije, energetike, opskrbe vodom, gospodarenja otpadom, korištenja kemikalija, građevinarstva, trgovine, prijevoza i skladištenja, pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, informacija i komunikacija, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, laboratorijske djelatnosti, sporta, zabave i rekreacije, prometa te druge relevantne djelatnosti, kao i na ostalim javnim mjestima; nad osobama, sirovinama i proizvodima koji se proizvode, sudjeluju i/ili koriste u sklopu navedenih djelatnosti, kao i nad tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave te fizičkim osobama koje ugrožavaju javnozdravstveni interes.

(7) Granična sanitarna inspekcija u svrhu provedbe poslova iz stavka 2. podstavaka 1. do 8. ovoga članka obavlja zdravstveno-sanitarni nadzor na graničnim prijelazima i carinskim mjestima.

(8) Javnozdravstveni interes u smislu ovoga članka ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenoga područja ili cijele države.

(9) Državni inspektorat u području inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije nad predmetima opće uporabe, kemikalijama i biocidima, u skladu s propisima koji uređuju navedena područja, osigurava obavljanje procesa upravljanja dijelom podataka službenih kontrola u kontekstu njihova harmoniziranog prikupljanja te ih dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo u svrhu izvješćivanja Europske komisije.

(10) Granične prijelaze i carinska mjesta iz stavka 7. ovoga članka uredit će uredbom Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske i druge poslove u području veterinarstva i sigurnosti hrane obavlja veterinarska inspekcija, granična veterinarska inspekcija i mobilna jedinica veterinarskih inspektora.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora, službenih kontrola, provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije u području veterinarstva, zdravlja i dobrobiti životinja, sigurnosti hrane i hrane za životinje nad:

– provedbom mjera zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, zaštite od zoonoza te propisanih mjera u karanteni za životinje

– životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih i nametničkih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš

– provedbom mjera na izlaznim točkama za žive životinje

– sredstvima za prijevoz životinja i načinom prijevoza životinja

– držanjem, uzgojem, prometom i premještanjem životinja

– objektima i mjestima na kojima se održavaju manifestacije sa životinjama, uključujući zoološke vrtove

– objektima za operacije okupljanja kopitara, papkara i peradi, objektima za zametne proizvode za životinje koje pripadaju vrstama goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara, valionicama peradi, objektima u kojima se drži perad iz kojih se perad namijenjena za sve svrhe osim klanja premješta u drugu državu članicu, objektima iz kojih se jaja za valenje premještaju u drugu državnu članicu, centrima za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu, skloništima za pse, mačke i pitome vretice iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu, kontrolnim točkama, proizvodnim objektima za bumbare izoliranim od okoliša iz kojih se ti kukci premještaju u drugu državnu članicu, karantenskim objektima za držanje kopnenih životinja, osim primata, iz kojih se te životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu i svim drugim vrstama objekata za držane kopnene životinje koji predstavljaju znatan rizik određen na temelju članka 94. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429

– objektima za uzgoj životinja namijenjenih pokusima, objektima za provođenje pokusa i provođenjem pokusa

– uzgojima kućnih ljubimaca, trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca i prostorima veleprodaje, načinu prodaje kućnih ljubimaca, skloništima i objektima za privremeni smještaj životinja

– tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave vezano uz provedbu posebnih propisa kojima je uređeno područje zaštite životinja i veterinarstva

– registriranim subjektima i objektima u kojima se drže kopnene životinje, registriranim prijevoznicima te registriranim subjektima koji obavljaju operacije okupljanja kopnenih životinja te registriranim subjektima i objektima akvakulture

– zatvorenim objektima u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno zdravlje životinja

– proizvodnjom, preradom, skladištenjem, prometom, distribucijom i korištenjem hrane za životinje

– subjektima i objektima u poslovanju s hranom za životinje koji podliježu registraciji ili odobravanju te primarnom proizvodnjom hrane za životinje u skladu s posebnim propisima kojima su uređene službene kontrole

– GMO-om u hrani za životinje bez obzira na podrijetlo, na razini proizvodnje i prerade

– maloprodajom i korištenjem veterinarsko-medicinskih proizvoda

– provođenjem monitoringa mikrobioloških kriterija i rezidua u životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla i hrani za životinje

– radom službenih i referentnih laboratorija koji obavljaju analize u području veterinarstva, osim službenih i referentnih laboratorija za kontrolu veterinarsko-medicinskih proizvoda

– sigurnosti i higijenom hrane i hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište u skladu s posebnim propisima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane i hrane za životinje

– objektima u poslovanju s hranom koji podliježu registraciji, odobravanju i odobravanju po mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla u skladu s posebnim propisima kojima su uređene službene kontrole

– sljedivosti hrane, uključujući sljedivost i DNA analize proizvoda ribarstva

– proizvodnjom, skladištenjem, prometom i premještanjem proizvoda životinjskoga podrijetla

– odobrenim i registriranim subjektima i objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda

– kontrolom veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te nusproizvodima životinjskog podrijetla

– radom i udovoljavanjem propisanih uvjeta subjekata i objekata u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

– radom veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih službi

– radom veterinarskih organizacija koje su ovlaštene kao delegirana tijela

– prometom i premještanjem pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda te drugih pošiljaka na području Republike Hrvatske u smislu samostalnog zaustavljanja vozila koja se koriste za prijevoz navedenih pošiljaka

– obavljanjem veterinarskih pregleda i kontrola, izdavanjem propisane dokumentacije i naplate propisanih naknada i pristojbi, uplatom naplaćenih naknada i pristojbi, izdavanjem svjedodžbi o zdravstvenom stanju i podrijetlu životinja, certifikata i drugih veterinarskih javnih isprava u pisanoj, elektroničkoj ili drugoj jednakovrijednoj formi

– prometom i premještanjem pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda te drugih pošiljaka koje se iz trećih zemalja unose na područje Republike Hrvatske odnosno Europske unije

– distribucijom sredstava za označivanje životinja, označivanjem, identifikacijom i registracijom životinja te registracijom premještanja životinja

– uzorkovanjem dijagnostičkog materijala za laboratorijske pretrage

– čišćenjem, pranjem, dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom te radiološkom dekontaminacijom u svim objektima, prostorima, prijevoznim sredstvima, spremnicima, opremom i sredstvima

– opremom i predmetima koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije te objektima, prostorima, pašnjačkim i drugim površinama gdje životinje povremeno ili stalno borave ili se kreću

– provedbom mjera za sprječavanje unošenja i širenja invazivnih vrsta u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno područje kontrole invazivnih vrsta

– provođenjem monitoringa ostataka pesticida

– objektima u slobodnim zonama, carinskim skladištima te objektima gospodarskih subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu

– upisnicima, registrima, računalnim programima čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, i to: JRDŽ – jedinstveni registar domaćih životinja, VetIs, Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM), Lysacan – baza podataka o cijepljenju kućnih ljubimaca, TRACES – baza podataka o prometu životinja i robe unutar Europske unije i trećih zemalja, JRDŽ – Nusproizvodi, i drugim službenim evidencijama te ih koristi u svom radu

– provedbom i drugih mjera kada je ugroženo zdravlje ljudi i životinja, dobrobit životinja, zdravstvena ispravnost proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje.

(3) Veterinarski i granični veterinarski inspektori osim poslova iz stavka 2. ovoga članka u svom radu:

– na razini središnjeg ureda Državnog inspektorata provode verifikaciju službenih kontrola u područnim uredima, ispostavama i graničnim veterinarskim postajama

– provode zajedničku verifikaciju službenih kontrola s carinskim službenicima u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje službenih kontrola

– obavljaju povremene zajedničke nadzore s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca i unošenjem osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja na područje Europske unije

– provode nadzore nad korištenjem komponenata sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC sustav – Information Managment System for Official Control, Sustav upravljanja informacijama za službene kontrole) u svojoj nadležnosti

– sudjeluju u izradi i procjeni analize rizika u prometu i premještanju živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla te objektima u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla

– sudjeluju u organizaciji, pripremi i provođenju revizije i inspekcije od strane Europske komisije i predstavnika trećih zemalja

– sudjeluju u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje – RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed, Nacionalni sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) administrativne pomoći i prijevare u hrani

– provode poslove certificiranja živih životinja, hrane i hrane za životinje te nusproizvoda

– izdaju stručna mišljenja vezana za izdavanje dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj za korištenje sredstava EU fondova

– surađuju i sudjeluju u provođenju inspekcijskih nadzora i službenih kontrola s drugim nadležnim tijelima

– surađuju i sudjeluju u provođenju edukacije iz područja veterinarstva

– izrađuju i donose godišnji plan službenih kontrola

– sudjeluju u provedbi zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu prometa radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja, surađuju, prema potrebi, s drugim inspekcijskim službama, upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama

– obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja.

(4) Granična veterinarska inspekcija poslove iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obavlja na graničnim prijelazima, odobrenim graničnim kontrolnim postajama (GKP), objektima na području slobodnih zona, carinskih skladišta ili objektima gospodarskih subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu i izlaznim točkama za žive životinje.

(5) Državni inspektorat u području inspekcijskog nadzora veterinarske inspekcije i granične veterinarske inspekcije nad hranom, hranom za životinje i životinjama, u skladu s propisima kojima se uređuju službene kontrole i monitoring hrane, hrane za životinje i životinja, osigurava obavljanje procesa upravljanja dijelom podataka službenih kontrola i monitoringa hrane, hrane za životinje i životinja, u kontekstu njihova harmoniziranog prikupljanja i validacije te dostavljanja tijelu nadležnom za obavljanje poslova procjene rizika na nacionalnoj razini na daljnje postupanje odnosno njihova prijavljivanja Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske i druge poslove u području poljoprivrede, stočarstva, kvalitete hrane i vinarstva obavlja poljoprivredna inspekcija.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskih nadzora i službenih kontrola provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije u području poljoprivrede, stočarstva, kvalitete hrane i vinarstva.

(3) Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području poljoprivrede u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

– nadzor korisnika mjera Zajedničke poljoprivredne politike

– nadzor usklađenosti voća, povrća, banana s tržišnim standardima te sustava certifikacije u sektoru hmelja

– kontrolu usklađenosti voća, povrća, banana i hmelja s tržišnim standardima pri stavljanju na tržište i izvozu na zahtjev stranke radi provjere usklađenosti i certificiranja u svrhu izdavanja certifikata određenih propisom o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

– kontrolu transakcija koju provode države članice u svezi s provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora

– nadzor drugih područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja nisu u nadležnosti drugih inspekcija

– nadzor pravila o proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i sektorskim organizacijama

– nadzor korisnika mjera informiranja i promocije

– službene kontrole ekološke proizvodnje i označivanje ekoloških proizvoda u proizvodnji i na tržištu te inspekcijski nadzor ovlaštenih kontrolnih tijela za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji

– nadzor obavljanja poljoprivredne i dopunske djelatnosti u poljoprivredi, osim za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima koje su uređene posebnim propisom

– nadzor mjera prikupljanja podataka i izvještavanje o cijenama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa

– službene kontrole zahtjeva kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– nadzor održavanja, korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

– nadzor proizvodnje, stavljanja na tržište, označivanja i upotrebe gnojiva i poboljšivača tla

– nadzor onečišćenja tla i voda uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

– nadzor i službene kontrole kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja

– nadzor kvalitete i označivanje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište

– službene kontrole genetički modificiranog sjemena i sadnog materijala

– nadzor poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka

– službene kontrole GM hrane i GM hrane za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– nadzor uskladištenja žitarica i industrijskog bilja u okviru nadležnosti sukladno posebnom propisu

– nadzor uzgoja drvenastih kultura kratkih oplodnji

– nadzor i kontrole nad provedbom propisa iz područja održive uporabe pesticida

– nadzor i službene kontrole stavljanja na tržište i uporabe sredstava za zaštitu bilja i održive uporabe pesticida

– nadzor i službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(4) Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području stočarstva u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

– nadzor korisnika mjera potpora u stočarstvu i posebnih pomoći u sektoru pčelarstva

– kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi u proizvodnji

– kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima govedine i teletine, jaja i mesa peradi u proizvodnji

– kontrole uspostave i primjene ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine

– kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda

– službene kontrole zahtjeva kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane za životinje te maloprodaje bez obzira na podrijetlo

– službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

– nadzor uzgoja, odabiranja, trgovine i držanja uzgojno valjanih životinja

– nadzor rada uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(5) Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području kvalitete hrane u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

– službene kontrole zahtjeva kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo, uključujući posebne propise o sljedivosti i označivanju proizvoda ribarstva

– kontrolu tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište

– kontrolu tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i mesa peradi, maslina i maslinova ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji

– kontrolu ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila sukladno posebnom zakonu

– službene kontrole poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, proizvoda s oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete, korištenja oznaka na razini maloprodaje, kao i službene kontrole na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, nadzor nad radom delegiranih tijela te sukladnost s drugim propisanim zahtjevima

– službene kontrole korištenja neobveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima

– službene kontrole označavanja GM hrane na razini maloprodaje, u skladu s propisima kojima su uređene službene kontrole hrane i GMO-a

– nadzor uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište

– službene kontrole poslovanja posrednika u lancu doniranja hrane vezano za obvezu upisa u Registar posrednika te obvezu davanja hrane krajnjim primateljima kako su definirane posebnim propisima o poljoprivredi

– nadzor kontrole kvalitete i označavanja ekoloških proizvoda s aspekta kvalitete u maloprodaji prema posebnim propisima koji uređuju kvalitetu i označavanje hrane

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(6) Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području vinarstva u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

– proizvodnju i kakvoću grožđa, proizvodnju, kakvoću i označavanje proizvoda od vinove loze, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, zemljopisnih oznaka, tradicionalnih izraza za proizvode od vinove loze te stavljanje u promet odnosno na tržište navedenih proizvoda

– opisivanje, prezentiranje, označavanje i zaštitu zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića u proizvodnji i pri stavljanju na tržište

– pravila o definiciji, klasifikaciji, opisivanju, prezentiranju, kakvoći, označavanju te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka, kao i pri stavljanju na tržište

– nadzor pravila o jakim alkoholnim pićima kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka pri stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište

– nadzor kontrole kvalitete i označavanja ekoloških proizvoda od vinove loze, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih proizvoda od vina s aspekta kvalitete u maloprodaji prema posebnim propisima koji uređuju kvalitetu i označavanje tih proizvoda

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 7.

Naslovi iznad članaka i članci 9. do 12. brišu se.

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – biljno zdravstvo, u dijelu koji se odnosi na fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose u Europsku uniju preko granice Republike Hrvatske, provoze preko državnog područja Republike Hrvatske, izvoze i reeksportiraju iz Republike Hrvatske, na fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta namijenjenih premještanju na području Europske unije, isključujući šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal te na druge vrste nadzora u području biljnog zdravstva u okviru propisane nadležnosti«.

Članak 9.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske poslove u području rudarstva i energetike za naftno rudarstvo obavlja rudarska inspekcija.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa iz područja rudarstva i naftnog rudarstva kojima se uređuju:

– istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– način i uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti, istraživanje i/ili eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

– obveze investitora i naftnorudarskih gospodarskih subjekata pri izvođenju naftnorudarskih radova, u dijelu koji se odnosi na ishođenje i usklađenost s dozvolama, ugovorima i programima rada te izvješćivanje, obavještavanje i dostava podataka državnim tijelima

– zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih i naftnorudarskih radova istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

– gradnja rudarskih i naftnorudarskih objekata i postrojenja

– uporaba rudarskih objekata i naftnorudarskih objekata i postrojenja do završetka eksploatacije i sanacija prostora devastiranog istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina, ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnim zbrinjavanjem ugljikova dioksida

– korištenje rudarskih i naftnorudarskih strojeva, objekata, postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija

– ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu i naftnom rudarstvu

– zaštita od požara pri podzemnim rudarskim radovima

– obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima

– postupanje s mineralnim sirovinama pri izvođenju građevinskih radova

– organiziranje službe spašavanja i vatrogasne jedinice

– uviđaji smrtnih slučajeva, grupnih ozljeda i iznimnih događaja koji uzrokuju veću materijalnu štetu pri izvođenju rudarskih i naftnorudarskih radova

– poslovanje rudarskih gospodarskih subjekata registriranih za poslove istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina

– praćenje te provedba preventivnih, korektivnih i akcijskih mjera vezanih uz rizik od istjecanja ugljikova dioksida

– obveze u vezi s periodičnim mjerenjima eksploatiranih količina ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske poslove u području opreme pod tlakom i energetike za toplinarstvo i plinarstvo obavlja inspekcija opreme pod tlakom.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa u području opreme pod tlakom kojima se uređuje:

– uporaba opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme

– ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom

– ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme

– tehnički zahtjevi i ocjenjivanje sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(3) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa u području toplinarstva kojima se uređuju:

– uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije, opskrbe toplinskom energijom i kupca toplinske energije

– energetska učinkovitost u samostalnim, zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima

– obveze energetskih subjekata i kupaca toplinske energije tijekom obavljanja elektroenergetskih djelatnosti i korištenja toplinske energije glede ispunjavanja zahtjeva za sigurnost, pouzdanost, trajnost i kvalitetu opskrbe toplinskom energijom te stručno upravljanje, rukovanje i održavanje unutarnjih instalacija i sve opreme koja se nalazi na unutarnjoj instalaciji

– tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti te zahtjevi za opću sigurnost proizvoda pri proizvodnji, gradnji, uporabi i održavanju proizvodnog postrojenja i opreme u području toplinarstva, tj. tlačnih dijelova toplinskih sustava niske razine opasnosti

– sigurnost i usklađenost gradnje, uporabe i održavanja proizvodnih postrojenja u području toplinarstva s odobrenom ili potvrđenom tehničkom/projektnom dokumentacijom i energetskim odobrenjem

– mjere za zaštitu krajnjih kupaca toplinske energije te ovlasti i odgovornosti suvlasnika i krajnjih kupaca toplinske energije

– stručno upravljanje, rukovanje i održavanje zatvorenih toplinskih sustava

– opći uvjeti za isporuku toplinske energije, opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom, mrežna pravila za distribuciju toplinske energije i uvjeti priključenja na toplinskoj distribucijskoj mreži

– ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u toplinarstvu

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(4) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa u području plinarstva kojima se uređuju:

– način i uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje plina i prirodnog plina, transporta, skladištenja, upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin, distribucije i opskrbe plinom

– obveze energetskih subjekata i ostalih sudionika na tržištu plina tijekom projektiranja, gradnje, stavljanja u uporabu, obavljanja elektroenergetskih djelatnosti i korištenja plina glede ispunjavanja zahtjeva za sigurnost, pouzdanost, trajnost i propisanu kvalitetu opskrbe plinom u okviru svoje djelatnosti

– mrežna pravila transportnog sustava, mrežna pravila distribucijskog sustava, pravila korištenja sustava skladišta plina, pravila korištenja terminala za ukapljeni naftni plin, opći uvjeti opskrbe plinom

– uspostava sustava za vođenje, mjerenje, praćenje i održavanje parametara kvalitete i pouzdanosti isporuke plina u okviru svoje djelatnosti

– tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti te sigurnost i usklađenost gradnje, uporabe i održavanja proizvodnih postrojenja za proizvodnju plina, transport, skladištenje, terminal za ukapljeni prirodni plin i distribuciju plina s odobrenom ili potvrđenom tehničkom/projektnom dokumentacijom, tehničkim i sigurnosnim propisima

– prava i obveze krajnjih kupaca, u dijelu koji se odnosi na priključenje na transportni ili distribucijski sustav, ugradnju, očitanje i održavanje mjernih uređaja, opskrbu plinom i izgradnju izravnog plinovoda

– ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u plinarstvu

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka i članak 19. brišu se.

Članak 12.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »Djelokrug elektroenergetske inspekcije«.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske poslove u području elektroenergetike obavlja elektroenergetska inspekcija.«.

Članak 13.

Naslovi iznad članaka i članci 21., 22. i 23. brišu se.

Članak 14.

U članku 24. stavku 2. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – rad stranaca i upućenih radnika«.

Dosadašnji podstavci 4. do 7. postaju podstavci 5. do 8.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici iza riječi: »obavlja« dodaje se veznik: »i«.

U stavku 4. iza riječi: »radu« dodaju se riječi: »Europskog nadzornog tijela za rad (ELA) i«.

Članak 15.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijske poslove u području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja obavlja inspekcija zaštite okoliša, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije propisano.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje:

– zaštita okoliša

– zaštita zraka

– klimatske promjene

– zaštita ozonskog sloja

– gospodarenje otpadom

– zaštita od svjetlosnog onečišćenja

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 16.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje:

– zaštita prirode

– prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

– sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima

– postupanje s genetski modificiranim organizmima

– provedba mjera usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Europskoj uniji

– akvakultura

– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 17.

U članku 31. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i stavci 7. do 10. koji glase:

»(4) Državni službenik primljen redovitim postupkom (vježbenik) ili izvanrednim postupkom dužan je položiti državni ispit II. razine i stručni ispit za radno mjesto inspektora na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

(5) Državni službenik koji se raspoređuje ili premješta na radno mjesto inspektora iz stavka 1. ovoga članka, s položenim državnim ispitom II. razine, dužan je položiti stručni ispit za radno mjesto inspektora na koje je raspoređen odnosno iz odgovarajućega područja iz članaka 34. do 52. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana rasporeda ili premještaja na radno mjesto inspektora.

(6) Državni službenik koji se raspoređuje ili premješta na radno mjesto inspektora iz stavka 1. ovoga članka, bez položenog državnog ispita II. razine ili s položenim državnim ispitom I. razine, dužan je položiti stručni ispit za radno mjesto inspektora na koje je raspoređen odnosno iz odgovarajućega područja iz članaka 34. do 52. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od položenog državnog ispita II. razine.

(7) Državni službenik može pristupiti polaganju stručnog ispita najviše tri puta.

(8) Na državnog službenika iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka koji ne položi stručni ispit u propisanom roku na odgovarajući način se primjenjuje odredba Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) o neizvršenju obveze polaganja državnog ispita.

(9) Glavni državni inspektor pravilnikom će urediti Program polaganja stručnog ispita za inspektore iz članaka 34. do 52. ovoga Zakona.

(10) U Programu polaganja stručnog ispita iz stavka 9. ovoga članka uredit će se postupak, način polaganja stručnog ispita, sadržaj, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 11., 12. i 13.

Članak 18.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspektor u područnom uredu i ispostavi područnog ureda zbog potrebe posla ili učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova, po prethodnom ovlaštenju glavnog državnog inspektora, privremeno može obavljati inspekcijske poslove izvan svoje mjesne nadležnosti.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 19.

U članku 33. stavcima 1. i 2. riječi: »položen državni stručni ispit« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja«.

U stavku 3. riječi: »položen državni stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja«.

U stavku 4. riječi: »položen državni stručni ispit« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja«.

U stavku 5. riječi: »položen državni stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja«.

U stavku 6. riječi: »položen državni stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja«.

U stavku 7. riječi: »položen državni stručni ispit za inspektora« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja«.

Članak 20.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg tržišnog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija i pravo, područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo, tekstilna tehnologija, tehnologija prometa i transporta, područja prirodnih znanost, polje: kemija, područja biomedicine i zdravstva, polja: veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 5. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od važnosti za rad tržišne inspekcije, položen državni ispit i stručni ispit za tržišnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg tržišnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija i pravo, područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo, tekstilna tehnologija, tehnologija prometa i transporta, područja prirodnih znanosti, polje: kemija, područja biomedicine i zdravstva, polja: veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 5. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za tržišnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove tržišnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija i pravo, područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo, tekstilna tehnologija, tehnologija prometa i transporta, područja prirodnih znanost, polje: kemija, područja biomedicine i zdravstva, polja: veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za tržišnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(4) Poslove tržišnog inspektora II. vrste može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija i pravo, područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo, tekstilna tehnologija, tehnologija prometa i transporta, područja prirodnih znanost, polje: kemija, područja biomedicine i zdravstva, polja: veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za tržišnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

Članak 21.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg sanitarnog inspektora – specijalista i višeg graničnog sanitarnog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva, polja: medicina, veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), farmacija (medicinska biokemija), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija, nutricionizam, područja tehničkih znanosti, polja: kemijsko inženjerstvo, kemijska tehnologija, strojarstvo, područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika i biologija, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 6. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad sanitarne inspekcije, položen državni ispit i stručni ispit za sanitarnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg sanitarnog inspektora i višeg graničnog sanitarnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva, polja: medicina, veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), farmacija (medicinska biokemija), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija, nutricionizam, područja tehničkih znanosti, polja: kemijsko inženjerstvo, kemijska tehnologija, strojarstvo, područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika i biologija, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 6. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za sanitarnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove sanitarnog inspektora i graničnog sanitarnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva, polja: medicina, veterinarska medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), farmacija (medicinska biokemija), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija, nutricionizam, područja tehničkih znanosti, polja: kemijsko inženjerstvo, kemijska tehnologija, strojarstvo, područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika i biologija, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za sanitarnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(4) Poslove sanitarnog inspektora II. vrste i graničnog sanitarnog inspektora II. vrste može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva, polja: medicina, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), farmacija (medicinska biokemija), područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija, nutricionizam, područja tehničkih znanosti, polja: kemijsko inženjerstvo, kemijska tehnologija, strojarstvo, područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika i biologija, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za sanitarnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

Članak 22.

U članku 36. stavku 1. riječi: »ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit iz područja biomedicina i zdravstvo, polje: veterinarska medicina,« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit iz područja biomedicine i zdravstva, polje: veterinarska medicina,«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit iz područja biomedicina i zdravstvo, polje: veterinarska medicina,« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit iz područja biomedicine i zdravstva, polje: veterinarska medicina,«.

Članak 23.

U članku 37. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora,« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za poljoprivrednog inspektora,«.

Članak 24.

U članku 38. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit za lovnog inspektora,« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za lovnog inspektora,«.

Članak 25.

U članku 39. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit za šumarskog inspektora,« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za šumarskog inspektora,«.

Članak 26.

U članku 40. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit za fitosanitarnog inspektora ili graničnog inspektora zaštite bilja ili inspektora zaštite bilja,« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za fitosanitarnog inspektora ili graničnog inspektora zaštite bilja ili inspektora zaštite bilja,«.

Članak 27.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg turističkog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, interdisciplinarne društvene znanosti, grana: javna uprava, područja biomedicine, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, područja prirodnih znanosti, polje: kemija, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 16. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad turističke inspekcije, položen državni ispit i stručni ispit za turističkog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg turističkog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, interdisciplinarne društvene znanosti, grana: javna uprava, područja biomedicine, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, područja prirodnih znanosti, polje: kemija, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 16. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za turističkog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove turističkog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, interdisciplinarne društvene znanosti, grana: javna uprava, područja biomedicine, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, područja prirodnih znanosti, polje: kemija, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za turističkog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(4) Poslove turističkog inspektora II. vrste može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, interdisciplinarne društvene znanosti, grana: javna uprava, područja biomedicine, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, područja prirodnih znanosti, polje: kemija, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za turističkog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

Članak 28.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg rudarskog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim ispunjavanja uvjeta u pogledu vrste obrazovanja iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, ima najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 17. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad rudarske inspekcije, položen državni ispit i stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg rudarskog inspektora može obavljati osoba koja, osim ispunjavanja uvjeta u pogledu vrste obrazovanja iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, ima najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 17. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove rudarskog inspektora iz članka 17. ovoga Zakona koji se odnose na područja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, osim u području istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: rudarstvo, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(4) Poslove rudarskog inspektora iz članka 17. ovoga Zakona u području naftnog rudarstva, koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: naftno rudarstvo, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(5) Poslove rudarskog inspektora iz članka 17. ovoga Zakona, koji se odnose na područje nadzora rudarskih strojeva, objekata, postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija, u dijelu proizvodnje, razdiobe i uporabe električne energije, može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

Članak 29.

U članku 43. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit za inspektora opreme pod tlakom« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora opreme pod tlakom«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »Elektroenergetski inspektori«.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg elektroenergetskog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 20. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad energetske inspekcije u području elektroenergetike, položen državni ispit i stručni ispit za elektroenergetskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg elektroenergetskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 20. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za elektroenergetskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove elektroenergetskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za elektroenergetskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

Članak 31.

Naslovi iznad članka i članci 45., 46. i 47. brišu se.

Članak 32.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg inspektora rada – specijalista za nadzor provedbe propisa kojima se uređuju radni odnosi može obavljati magistar prava ako ima najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 24. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području nadzora propisa o radnim odnosima, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg inspektora rada – specijalista za nadzor provedbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: brodogradnja, elektrotehnika, građevinarstvo, kemijsko inženjerstvo, strojarstvo, grafička tehnologija, metalurgija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: rudarstvo, tekstilna tehnologija, temeljne tehničke znanosti, smjer: sigurnost na radu ili sigurnost i zaštita, interdisciplinarne tehničke znanosti, smjer: zaštita na radu, područja biotehničkih znanosti, polje: drvna tehnologija (industrija), područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika, područja biomedicine i zdravstva, polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana: medicina rada i športa, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 24. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području nadzora propisa o zaštiti na radu, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove višeg inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se uređuju radni odnosi može obavljati magistar prava ako ima najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 24. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(4) Poslove višeg inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: brodogradnja, elektrotehnika, građevinarstvo, kemijsko inženjerstvo, strojarstvo, grafička tehnologija, metalurgija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grane: rudarstvo, tekstilna tehnologija, temeljne tehničke znanosti, smjer: sigurnost na radu ili sigurnost i zaštita, interdisciplinarne tehničke znanosti, smjer: zaštita na radu, područja biotehničkih znanosti, polje: drvna tehnologija (industrija), područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika, područja biomedicine i zdravstva, polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana: medicina rada i športa, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 24. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(5) Poslove inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se uređuju radni odnosi može obavljati magistar prava ako ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(6) Poslove inspektora rada za nadzor provedbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: brodogradnja, elektrotehnika, građevinarstvo, kemijsko inženjerstvo, strojarstvo, grafička tehnologija, metalurgija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: rudarstvo, tekstilna tehnologija, temeljne tehničke znanosti, smjer: sigurnost na radu ili sigurnost i zaštita, interdisciplinarne tehničke znanosti, smjer: zaštita na radu, područja biotehničkih znanosti, polje: drvna tehnologija (industrija), područja prirodnih znanosti, polja: kemija, fizika, područja biomedicine i zdravstva, polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana: medicina rada i športa, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(7) Iznimno od stavaka 2., 4. i 6. ovoga članka, poslove iz stavaka 2., 4. i 6. ovoga članka mogu obavljati i osobe koje ne ispunjavaju uvjete u pogledu vrste obrazovanja propisane stavcima 2., 4. i 6. ovoga članka ako su te poslove obavljali najmanje pet godina nakon položenog državnog ispita i stručnog ispita za inspektora rada i ako ispunjavaju ostale propisane uvjete za obavljanje tih poslova.«.

Članak 33.

Članak 49. mijenja se i glasi:

(1) Poslove višeg građevinskog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 25. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad građevinske inspekcije, položen državni ispit i stručni ispit za građevinskog inspektora, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg građevinskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 25. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za građevinskog inspektora, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove građevinskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za građevinskog inspektora, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije.

(4) Poslove građevinskog inspektora II. vrste može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za građevinskog inspektora, položen vozački ispit B kategorije.«.

Članak 34.

U članku 50. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij« zamjenjuju se riječima: »ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«, a riječi: »položen državni stručni ispit za inspektora zaštite okoliša« zamjenjuju se riječima: »položen državni ispit i stručni ispit za inspektora zaštite okoliša«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredaba ovoga članka, poslove iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mogu obavljati i osobe koje ne ispunjavaju uvjete u pogledu vrste obrazovanja propisane stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka ako su te poslove obavljali najmanje pet godina i imaju položen državni ispit i stručni ispit za inspektora zaštite okoliša te ako ispunjavaju ostale propisane uvjete za obavljanje tih poslova.«.

Članak 35.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg inspektora zaštite prirode – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polja: geografija, geologija i biologija, područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, područja biomedicine i zdravstva, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: agronomija (poljoprivreda) i šumarstvo te područja društvenih znanosti, polja pravo, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 27. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad inspekcije zaštite prirode, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora zaštite prirode, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg inspektora zaštite prirode može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polja: geografija, geologija i biologija, područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, područja biomedicine i zdravstva, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: agronomija (poljoprivreda) i šumarstvo te područja društvenih znanosti, polje: pravo, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 27. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora zaštite prirode, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove inspektora zaštite prirode može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polja: geografija, geologija i biologija, područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, područja biomedicine i zdravstva, polje: veterinarska medicina, područja biotehničkih znanosti, polja: agronomija (poljoprivreda) i šumarstvo te područja društvenih znanosti, polje: pravo, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za inspektora zaštite prirode, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

»(4) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, poslove iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mogu obavljati i osobe koje ne ispunjavaju uvjete u pogledu vrste obrazovanja propisane stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka ako su te poslove obavljali najmanje pet godina i imaju položen državni ispit i stručni ispit za inspektora zaštite prirode te ako ispunjavaju ostale propisane uvjete za obavljanje tih poslova.«.

Članak 36.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove višeg vodopravnog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polja: geologija, biologija i kemija, područja tehničkih znanosti, polja: arhitektura i urbanizam, geodezija, građevinarstvo i interdisciplinarne tehničke znanosti, područja biomedicine i zdravstva, polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, područja biotehničkih znanosti: polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija i prehrambena tehnologija, područja društvenih znanosti, polje: pravo, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 28. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad vodopravne inspekcije, položen državni ispit i stručni ispit za vodopravnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(2) Poslove višeg vodopravnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polja: geologija, biologija i kemija, područja tehničkih znanosti, polja: arhitektura i urbanizam, geodezija, građevinarstvo i interdisciplinarne tehničke znanosti, područja biomedicine i zdravstva, polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, područja biotehničkih znanosti: polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija i prehrambena tehnologija, područja društvenih znanosti, polje: pravo, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 28. ovoga Zakona, položen državni ispit i stručni ispit za vodopravnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.

(3) Poslove vodopravnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polja: geologija, biologija i kemija, područja tehničkih znanosti, polja: arhitektura i urbanizam, geodezija, građevinarstvo i interdisciplinarne tehničke znanosti, područja biomedicine i zdravstva, polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, područja biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, biotehnologija i prehrambena tehnologija, područja društvenih znanosti, polje: pravo, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i stručni ispit za vodopravnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije.«.

Članak 37.

U članku 60. riječi: »nadležnog prekršajnog suda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog suda«.

Članak 38.

U članku 61. stavku 1. iza riječi: »odnosno rad,« dodaju se riječi: »zemljišta, životinje,« a iza riječi: »audio i video zapise,« dodaju se riječi: »društvene mreže,«.

Članak 39.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori imaju ovlasti zatražiti dokumentaciju i podatke koji se odnose na nadzor općih uvjeta obavljanja djelatnosti te u slučaju sumnje u neke nezakonitosti o tim podacima obavijestiti nadležnog inspektora Državnog inspektorata.«.

Članak 40.

U članku 67. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Elektronički oblik dokumenta izdan kroz IMSOC sustav, kao i sva dokumentacija koja je predana i potvrđena u elektroničkom obliku smatra se zapisnikom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te se ne primjenjuju odredbe posebnih propisa kojima je uređeno uredsko poslovanje i upravni postupci, osim u slučaju odbijanja pošiljaka na graničnim kontrolnim postajama.«.

Članak 41.

U članku 69. stavku 2. riječi: », osim inspektora raspoređenih na radna mjesta u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski postupak,« brišu se.

Članak 42.

Naslov iznad članka 72. mijenja se i glasi: »Prekršajne mjere«.

U članku 72. stavku 1. iza riječi: »počinitelja prekršaja« dodaju se riječi: »pod uvjetom da se takvom kaznom postiže svrha kažnjavanja uzimajući u obzir sve okolnosti i težinu počinjenog prekršaja«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako počinitelj iz stavka 1. ovoga članka ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja odnosno u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju, inspektor će protiv počinitelja pokrenuti prekršajni postupak u skladu s odredbama stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »iz stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«.

Članak 43.

U članku 73. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Postupanje nadzirane osobe na način iz stavka 1. ovoga članka i ispunjenje uvjeta za nepokretanje prekršajnog postupka inspektor utvrđuje u zapisniku.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 44.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor privremeno oduzima, do pravomoćne odluke o prekršaju, predmete i sredstva koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem, pod uvjetima i na način propisan zakonom kojim se uređuju prekršaji i drugim posebnim propisima.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 2. do 6.

Članak 45.

U članku 79. stavku 3. iza riječi: »Glavni« dodaje se riječ: »državni«.

Članak 46.

Iznad članka 81. dodaje se naslov koji glasi: »Primjena drugih propisa«.

Članak 47.

U članku 82. ispred riječi: »Ako« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Postupak uzimanja uzoraka iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju proizvoda koji su stavljeni na tržište odnosno koji se prodaju ili nude na prodaju putem interneta ili drugim sredstvima prodaje na daljinu.«.

Članak 48.

U članku 85. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju proizvoda stavljenih na tržište putem interneta ili drugim sredstvima prodaje na daljinu tržišni inspektor može obaviti kupnju proizvoda od kojih se uzima uzorak u količini potrebnoj za ispitivanje, ako je potrebno pod tajnim identitetom.«.

U dosadašnjim stavcima 2. i 3., koji postaju stavci 3. i 4., iza riječi: »Troškove ispitivanja« dodaju se riječi: »i kupnje proizvoda iz stavka 2. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 49.

Iza članka 86. dodaje se naslov iznad članka i članak 86.a koji glase:

»Probne kupnje

Članak 86.a

(1) Radi utvrđivanja neregistriranog obavljanja djelatnosti trgovine i/ili neregistriranog pružanja usluga od strane fizičkih i pravnih osoba, tržišni inspektor može obaviti istražne radnje i kupnju robe ili usluga koji se prodaju putem sredstava daljinske komunikacije u okviru probnih kupnji, uključujući i s tajnim identitetom.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da osobe iz stavka 1. ovoga članka obavljaju neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga te druge povrede propisa iz nadležnosti tržišnog inspektora, troškove probne kupnje iz stavka 1. ovoga članka snosi fizička ili pravna osoba koja obavlja neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga.

(3) Ako se u inspekcijskom nadzoru u kojem je obavljena probna kupnja utvrdi da osobe iz stavka 1. ovoga članka obavljaju neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga, tržišni inspektor će s robom kupljenom u okviru probne kupnje postupati sukladno članku 76. ovoga Zakona.

(4) Troškove probne kupnje snosi Državni inspektorat ako se u postupku utvrdi da je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 87. mijenja se i glasi: »Ovlasti sanitarnog inspektora«.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi inspekcijskoga nadzora odnosno službene kontrole sanitarni inspektor ovlašten je nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, dok ne otkloni utvrđene nedostatke, usmenim rješenjem privremeno zabraniti uporabu radnih i pomoćnih prostorija odnosno prostora, postrojenja, uređaja, proizvoda, pribora i opreme za obavljanje djelatnosti, kao i rad osoba te odmah pristupiti izvršenju rješenja u sljedećim slučajevima:

– kada postoji opasnost ili sumnja na opasnost za zdravlje ili život ljudi koja zahtijeva da se određena mjera osiguranja poduzme odmah, bez odgađanja

– kada postoji opasnost ili sumnja na opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja dokaza, ako se mjera osiguranja ne poduzme odmah

– neispunjavanja propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta, a koji se ne mogu ispuniti uz redovito obavljanje djelatnosti

– neosiguravanja zdravstveno ispravne hrane i vode za ljudsku potrošnju te zdravstveno ispravnih kupališnih, bazenskih voda, voda fontana i drugih voda od javnozdravstvenog interesa

– neosiguravanja higijenske dispozicije otpadnih voda objekata pod sanitarnim nadzorom

– grubih propusta u tehnološkom procesu koji dovode do ugrožavanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

– nepoštivanja higijenskih pravila u svim radnim i pomoćnim prostorijama građevina, uključujući uređaje, opremu, pribor i zaposleno osoblje koji dovode do neposrednog ugrožavanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

– kada se na temelju epidemiološke indikacije utvrdi da je potrebno da se određena mjera donese odmah ili kada se iz utvrđenoga činjeničnog stanja o pojavi trovanja hranom sumnja da je izvor obolijevanja u tom objektu

– neispunjavanja propisanih uvjeta za prostor za pušenje, odnosno za pušački prostor.

(2) Na zahtjev stranke pisani otpravak izrečenoga usmenog rješenja izdat će se u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(3) Mjera privremene zabrane iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od jednog do 15 dana ako su nedostaci utvrđeni prvi put odnosno u trajanju od 30 dana ako su istovjetni nedostaci utvrđeni drugi i svaki sljedeći put u roku od tri godine, računajući od dana donošenja prvog usmenog rješenja.

(4) Izvršno rješenje sanitarnog inspektora kojem je predmet nenovčana obveza i koje se prema naravi obveze može izvršiti neposrednom prisilom izvršit će se pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme ili na drugi pogodan način, bez prethodne primjene prisilnih mjera određenih zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

(5) Ako sanitarni inspektor u obavljanju inspekcijskoga nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis kojim je uređeno ograničavanje uporabe, promet i stavljanje na tržište duhanskih i srodnih proizvoda te elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, rješenjem će narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti određujući rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti te narediti povlačenje i uništavanje kada se laboratorijskom analizom utvrdi nesukladnost predmetnih proizvoda.

(6) Ako sanitarni inspektor u obavljanju inspekcijskoga nadzora ili na temelju analitičkog izvještaja ovlaštenog laboratorija utvrdi da potrošački proizvod sadrži droge ili postoji opravdana sumnja da proizvod sadrži droge, rješenjem će zabraniti stavljanje na tržište tih potrošačkih proizvoda i narediti povlačenje, opoziv i uništenje potrošačkih proizvoda u kojima je utvrđena prisutnost droga.

(7) Iznimno od članka 67. stavka 1. ovoga Zakona, u postupcima neposrednog rješavanja koji su pokrenuti na zahtjev stranke, i to za izdavanje zdravstveno-sanitarnih certifikata za hranu i za predmete i materijale u neposrednom dodiru s hranom, sanitarno-tehničkih uvjeta gradnje i posebnih uvjeta zaštite od buke te potvrda na glavni projekt, sprovodnica, kao i kod dokumentacijskih i identifikacijskih pregleda pošiljaka pri uvozu i unosu u Europsku uniju ako su uz zahtjev priloženi svi potrebni dokazi, sanitarni inspektor ne sastavlja poseban zapisnik o inspekcijskom nadzoru, već se svi podaci elektronički evidentiraju u sustavima inspekcije te se izdaje potvrda, odnosno daje odobrenje za uvoz.

(8) Žalba izjavljena protiv rješenja sanitarnog inspektora ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 88. mijenja se i glasi: »Uzorkovanje i analiza«.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je prilikom provedbe službenih kontrola potrebno provesti uzorkovanje proizvoda radi dokazivanja sukladnosti uvjetima propisanim zakonom ili drugim propisom iz nadležnosti sanitarne inspekcije, sanitarni inspektor ovlašten je uzimati službene uzorke u proizvodnji i/ili na tržištu, uključujući i kupnju proizvoda na internetu pod tajnim identitetom, a u slučaju uzorkovanja vode na svim mjestima prema propisu o vodi za ljudsku potrošnju, te ih zapečaćene i propisno označene dostaviti ovlaštenoj pravnoj osobi na ispitivanje.

(2) Količina uzoraka te način i provedba uzorkovanja provode se u skladu s posebnim europskim propisima ili drugim propisima kojima se uređuju pojedina uzorkovanja za određeni proizvod ili parametar analize te ako mjerodavnost analiza nije uređena posebnim propisima, mjerodavnim se smatra rezultat analize službenog uzorka.

(3) Ako za određeni parametar analize ili određeni proizvod za koji je u okviru službene kontrole potrebno provesti uzorkovanje i analizu, a po posebnim propisima uzorkovanje nije uređeno, primjenjuje se postupak uzorkovanja iz ovoga članka.

(4) Za potrebe službenog uzorkovanja i analize uzima se jedan uzorak i rezultat analize službenog uzorka smatra se mjerodavnim za daljnje postupanje.

(5) Pravne i fizičke osobe obvezne su besplatno staviti na raspolaganje potrebne količine proizvoda za uzorkovanje i analizu.

(6) Sanitarni inspektor službeni uzorak uzet za analizu dužan je zapečatiti i/ili zapakirati u sigurnosne vrećice te sastaviti zapisnik o uzorkovanju.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, sanitarni inspektor za proizvode koji se nude putem sredstava daljinske komunikacije uzorkovanje je ovlašten provesti kupnjom proizvoda, uključujući i s tajnim identitetom.

(8) Uzorak iz stavaka 6. i 7. ovoga članka za koji je potrebno provesti analizu dostavlja se u laboratorij koji je osposobljen ispitati tražene parametre.

(9) Sanitarni inspektor je o uzorkovanju, kao i o rezultatima analize obvezan obavijestiti subjekta odgovornog za proizvod.

(10) Troškove kupnje iz stavka 7. ovoga članka i analize službenog uzorka snosi Državni inspektorat ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisanim zahtjevima.

(11) Troškove kupnje iz stavka 7. i analize iz stavka 8. ovoga članka snosi stranka ako se utvrdi da su službeni uzorci neispravni odnosno nesukladni te je obvezna troškove uplatiti u državni proračun na temelju rješenja sanitarnog inspektora.

(12) Iznimno od stavaka 10. i 11. ovoga članka, troškove uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij i analize uzoraka uzetih u svrhu službenih kontrola iz stavka 3. ovoga članka pri uvozu iz trećih zemalja, bez obzira na rezultate analize, snosi stranka izravnim plaćanjem laboratoriju koji je proveo analizu.«.

Članak 52.

Naslov iznad članka i članak 89. briše se.

Članak 53.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora koju je obavio sanitarni inspektor utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka u predmetu provedbe mjera zaštite od buke izvođenjem dokaza vještačenjem, a podnositelj predstavke (dalje u tekstu: podnositelj) to zahtijeva, postupak se nadalje vodi po zahtjevu podnositelja, kojem se priznaje svojstvo stranke u postupku.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od podnositelja da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja.

(3) Ako rezultat vještačenja provedbe mjera zaštite od buke na zahtjev podnositelja bude povoljan za stranku čija je djelatnost predmet vještačenja, troškove snosi podnositelj.

(4) Ako rezultat vještačenja provedbe mjera zaštite od buke na zahtjev podnositelja bude nepovoljan za stranku čija je djelatnost predmet vještačenja, sanitarni inspektor dužan je pokrenuti vještačenje po službenoj dužnosti.

(5) Sanitarni inspektor po službenoj dužnosti zaključkom određuje vještaka i o tome obavještava obje stranke u postupku.

(6) Rezultati službenog vještačenja smatraju su mjerodavnim za rješavanje u upravnoj stvari.

(7) U slučaju iz stavka 4. troškove službenog vještačenja i vještačenja na zahtjev podnositelja snosi ona stranka za koju je ishod službenog vještačenja nepovoljan.

(8) O troškovima postupka odlučuje se rješenjem.

(9) U slučaju iz stavka 4. ako rezultati službenog vještačenja utvrde opravdanost vođenja postupka na zahtjev podnositelja, podnositelju će se nakon okončanja postupka vratiti iznos položenih sredstava.

(10) Žalba izjavljena protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 54.

Naslov iznad članka 91. mijenja se i glasi: »Zdravstveno-sanitarni nadzor pri uvozu«.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) U obavljanju zdravstveno-sanitarnog nadzora odnosno službene kontrole pri uvozu i ulasku u Europsku uniju i Republiku Hrvatsku granični sanitarni inspektor uz ovlasti iz članaka 6. i 61. ovoga Zakona ovlašten je:

– provoditi dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregled pošiljaka

– provoditi uzorkovanje u skladu s posebnim propisima i u skladu s člankom 88. ovoga Zakona

– pregledati osobe i prijevozna sredstva koji podliježu zdravstveno-sanitarnom nadzoru

– privremeno zadržati predmetnu pošiljku do okončanja analize ili konačnog zbrinjavanja u slučaju sumnje u sigurnost i zdravstvenu ispravnost ili sumnje u zamjenu, otuđenje ili prikrivanje dokaza, kada je primjenjivo

– sudjelovati u radu sustava Europske komisije za upravljanje informacijama za službene kontrole i svim njegovim sistemskim komponentama i sustavu brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode u smislu razmjene podataka o pošiljkama koje ulaze u Europsku uniju i njihovoj usklađenosti s propisima Europske unije.

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora granični sanitarni inspektor rješenjem:

– odobrava ulazak/uvoz pošiljaka u Europsku uniju

– zabranjuje ulazak pošiljaka u Europsku uniju po utvrđenim neusklađenostima

– naređuje povrat ili uništenje pošiljke

– donosi mjere sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i međunarodnim zdravstvenim propisima

– donosi i druge mjere odnosno naređuje izvršenje druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.

(3) U svrhu zaštite pučanstva Republike Hrvatske od unošenja zaraznih bolesti, u prometu preko granice granični sanitarni inspektor obavlja zdravstveno-sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske i drugim osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku, njihovim stvarima i prijevoznim sredstvima sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i međunarodnim zdravstvenim propisima.

(4) Materijalna sredstva radi provođenja zdravstveno-sanitarnog nadzora na koleru, malariju, virusnu hemoragijsku groznicu, virus SARS-CoV-2 i zarazne bolesti čiji je uzročnik nepoznat osiguravaju se u državnom proračunu.

(5) Granični sanitarni inspektor obavlja zdravstveno-sanitarni nadzor pri uplovljavanju broda u neku od domaćih luka predviđenih za međunarodni promet.

(6) Prije uplovljavanja u luku brod mora najaviti svoj dolazak graničnom sanitarnom inspektoru, izravno ili preko lučkog agenta.

(7) Zdravstvenu kontrolu broda granični sanitarni inspektor provodi sukladno međunarodnim zdravstvenim propisima i ostalim propisima.

Članak 55.

Naslov iznad članka 92. mijenja se i glasi: »Delegiranje pojedinih poslova službenih kontrola iz nadležnosti veterinarske inspekcije«.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) Državni inspektorat može dio službenih kontrola povjeriti delegiranim tijelima u skladu s propisima kojima se uređuju područja veterinarstva i službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

(2) Veterinarska inspekcija provodi službene kontrole nad radom delegiranih tijela kojima su povjereni poslovi službenih kontrola i ovlaštenih veterinara kao fizičkih osoba kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa.

(3) Ako se nadzorom odnosno revizijom utvrdi da delegirana tijela kojima su povjereni poslovi službenih kontrola ili fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka ne izvršavaju ugovorne obveze, Državni inspektorat može raskinuti ugovor o povjeravanju poslova, a ako ne poduzmu odgovarajuće aktivnosti i pravodobne korekcije nesukladnosti čije neotklanjanje može predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja, ugovor se može raskinuti bez otkaznog roka.

(4) Odluka o davanju ovlasti za obavljanje poslova iz ovoga članka donosi se na temelju javnoga natječaja.

(5) Javni natječaj iz stavka 4. ovoga članka raspisuje Državni inspektorat, a provodi ga povjerenstvo koje imenuje glavni državni inspektor.

(6) Odluku o davanju ovlasti najpovoljnijem ponuditelju Državni inspektorat donosi na prijedlog povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Protiv Odluke iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(8) Glavni državni inspektor, na temelju odluke iz stavka 6. ovoga članka, s delegiranim tijelom kojemu su povjereni poslovi službenih kontrola odnosno ovlaštenim veterinarom kao fizičkom osobom sklapa ugovor o povjeravanju poslova.

(9) Ugovor iz stavka 8. ovoga članka zaključuje se na rok od sedam godina, a obvezno sadrži odredbe o:

– vrsti i opsegu povjerenih poslova

– nazivu jedne ili više jedinica lokalne samouprave u kojima se obavljaju povjereni poslovi

– početku i trajanju ovlasti za obavljanje poslova

– načinu i uvjetima obavljanja poslova

– osiguravanju financijskih sredstava za obavljanje poslova

– mogućnosti i razlozima otkaza ugovora prije isteka roka

– uvjetima za jednostrani raskid ugovora

– odgovornosti u obavljanju povjerenih poslova

– drugim pravima i obvezama ugovornih strana.

(10) Ugovor o povjeravanju poslova iz stavka 8. ovoga članka prestaje istekom roka na koji je sklopljen, otkazom ili raskidom.

(11) Državni inspektorat može i prije isteka roka otkazati ugovor iz stavka 8. ovoga članka, bez otkaznog roka ili uz otkazni rok, ako utvrdi da delegirano tijelo kojemu su povjereni poslovi službenih kontrola:

– ne obavlja ili nepotpuno obavlja povjerene poslove

– obavlja povjerene poslove protivno ugovornim odredbama

– ako nastupe nove okolnosti organizacije službenih kontrola koje bi izmijenile svrhu ugovora ili se ona ne bi mogla ostvariti.«.

Članak 56.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»U provedbi inspekcijskog nadzora i službenih kontrola veterinarski inspektor i granični veterinarski inspektor poduzimaju mjere iz propisa kojima su uređena područja navedena u članku 7. stavku 2. ovoga Zakona i druge mjere u skladu s propisima kojima je uređeno područje veterinarstva.«.

Članak 57.

Iznad naslova članka 98. oznaka i naziv odjeljka VII. brišu se.

Naslovi iznad članaka i članci 98. i 99. brišu se.

Članak 58.

U članku 103. stavak 5. briše se.

Članak 59.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o uklanjanju građevine doneseno nepoznatoj osobi dostavlja se stavljanjem rješenja na oglasnu ploču mjesno nadležnog područnog ureda odnosno ispostave Državnog inspektorata, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog inspektorata.

(2) Rješenje se dostavlja na znanje tijelu državne uprave u slučajevima u kojima je to propisano ovim Zakonom.«.

Članak 60.

U članku 111. stavku 1. iza riječi: »otklanjanje« dodaje se riječ: »vidljivih«.

Članak 61.

Iza članka 111. dodaje se naslov iznad članka i članak 111.a koji glase:

»Iznimke u postupku otklanjanja oštećenja na postojećoj građevini

Članak 111.a

(1) Iznimno od članka 111. ovoga Zakona, rješenje kojim se naređuje otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili građevini koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar dostavlja se tijelu nadležnom za zaštitu kulturnih dobara.

(2) Tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara iz stavka 1. ovoga članka obvezno je u roku od 60 dana od dana primitka rješenja odrediti način otklanjanja oštećenja i očitovati se o mogućnosti uklanjanja oštećene pojedinačne građevine koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, njezina dijela odnosno građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar te o tome obavijestiti vlasnika građevine i građevinsku inspekciju.

(3) Ako tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku ne odredi način otklanjanja oštećenja i ne očituje se o mogućnosti uklanjanja oštećene pojedinačne građevine koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, njezina dijela odnosno građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar te o tome ne obavijestiti vlasnika građevine i građevinsku inspekciju, inspekcijski postupak obustavlja se rješenjem, a s građevinom odnosno njezinim dijelom postupa se prema zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(4) Rješenje o obustavi inspekcijskog postupka iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se na znanje i tijelu nadležnom za zaštitu kulturnih dobara.«.

Članak 62.

U članku 113. stavku 1. točki 2. iza riječi: »protivno prostornom planu« dodaju se zarez i riječi: »o čemu potvrdu izdaje tijelo graditeljstva na zahtjev građevinskog inspektora«.

Članak 63.

U članku 115. stavku 1. riječi: »i u rješenju o uklanjanju donesenom nepoznatoj osobi, bez obzira na kojem se području građevina nalazi, » brišu se.

U stavku 2. točki 6. riječi: »prostornih međa« zamjenjuju se riječju: »granica«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Rješenje kojim se naređuje uklanjanje građevine odnosno njezina dijela, koja se gradi ili je izgrađena izvan granica građevinskog područja ili na posebno zaštićenom području i rješenje o uklanjanju doneseno nepoznatoj osobi bez obzira na kojem se području građevina nalazi, izvršava se putem treće osobe bez prethodnog izricanja novčane kazne iz članka 114. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 64.

U članku 117. stavku 5. točki 3. broj: »115.« zamjenjuje se brojem: »116.«.

Članak 65.

U članku 119. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta od strane građevinskog inspektora uređuje se naputkom iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 66.

Iznad naslova članka 124. oznaka i naziv odjeljka IX. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 124. brišu se.

Članak 67.

Iznad naslova članka 125. oznaka i naziv odjeljka X. brišu se.

Naslov iznad članka i članak 125. brišu se.

Članak 68.

Naslov iznad članka 126. mijenja se i glasi: »Žalba na rješenje vodopravnog inspektora i inspektora zaštite prirode«.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja vodopravnog inspektora žalba ne odgađa izvršenje rješenja u slučajevima kada se prema posebnom propisu izriče mjera zabrane i/ili rješenja kojim se naređuje njegovo izvršenje odmah radi sprečavanja radnji zbog kojih može nastati neposredna opasnosti za život i zdravlje ljudi, životinjski ili biljni svijet odnosno veća materijalna šteta.

(2) Protiv rješenja inspektora zaštite prirode žalba ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 69.

U članku 127. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 30.000,00 do 120.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 15.920,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 20.000,00 do 80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

Članak 70.

U članku 128. riječi: »od 3000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 660,00 eura«.

Članak 71.

U članku 129. riječi: »od 3000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 660,00 eura«.

Članak 72.

U članku 130. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 6630,00 eura«.

U podstavku 2. riječi: »članak 76. stavci 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 76. stavak 1.«

U podstavku 3. iza riječi: »članak 85. stavak 1.« dodaju se riječi: »i članak 88. stavak 5.«.

U stavku 2. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 20.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

(1) Inspektori gospodarenja otrovnim kemikalijama koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u obavljanju tih poslova nastavljaju obavljati poslove kao sanitarni inspektori.

(2) Energetski inspektori za naftno rudarstvo koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u obavljanju tih poslova nastavljaju obavljati poslove kao rudarski inspektori.

(3) Energetski inspektori za elektroenergetiku koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u obavljanju tih poslova nastavljaju obavljati poslove kao elektroenergetski inspektori.

(4) Inspektori koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u obavljanju poslova iz članka 31. stavka 1. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 117/21.) nastavljaju obavljati te poslove i mogu biti raspoređeni na inspekcijske poslove i u slučaju neispunjavanja uvjeta u pogledu vozačkog ispita i prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Inspektori koji imaju položen državni stručni ispit za inspektora jednog od područja iz članaka 34. do 52. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 117/21.) nisu dužni polagati stručni ispit za inspektora iz tog područja.

Članak 74.

(1) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 97/20., 119/20. i 104/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 4. ovoga Zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Glavni državni inspektor će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata.

(4) Glavni državni inspektor će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, br. 21/20.) s odredbom članka 65. ovoga Zakona.

(5) Glavni državni inspektor donijet će pravilnik iz članka 17. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 75.

(1) Do stupanja na snagu naputka iz članka 74. stavka 4. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, br. 116/19.)

– Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, br. 21/20.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima rada građevinskih inspektora (»Narodne novine«, br. 116/19.).

Članak 76.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/203 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić