Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 67/2023 (21.6.2023.), Zakon o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu

HRVATSKI SABOR

1100

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/48 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 13. lipnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

Članak 1.

U Zakonu o međunarodnom privatnom pravu (»Narodne novine«, br. 101/17.) iza članka 71. dodaje se članak 71.a koji glasi:

»Članak 71.a

(1) Strana sudska odluka o posvojenju djeteta iz zemlje koja nije stranka međunarodnog ugovora kojim se uređuje pitanje međunarodnog posvojenja priznat će se nakon što sud diplomatskim putem provjeri autentičnost te odluke i ako je podnositelj prijedloga, uz dokaz iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona, podnio i dokaz o legalizaciji te odluke sukladno zakonu kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka sud Republike Hrvatske će od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi zatražiti podatak da je posvojitelj upisan u Registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj, ako je posvojitelj u trenutku zasnivanja posvojenja bio obvezan upisati se u Registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.

(3) Sud Republike Hrvatske dužan je pravomoćnu sudsku odluku o priznanju strane sudske odluke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na znanje ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi i Hrvatskom zavodu za socijalni rad radi upisa u Registar posvojenja i praćenja prilagodbe djeteta u posvojiteljskoj obitelji sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/32 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić