Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

HRVATSKI SABOR

2481

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici13. srpnja 2007. godine. Klasa: 011-01 /07-01 /95 Urbroj: 71-05-03/1-07-2 Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

(1) Hrvatska komora inženjera prometa i transporta (u daljnjem tekstu: Komora) osniva se ovim Zakonom kao samostalna i neovisna strukovna organizacija sa statusom pravne osobe i javnim ovlastima u koju se obvezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju stručne poslove iz područja: cestovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa, riječnog prometa, zračnog prometa, poštansko-telekomunikacijskog prometa, cjevovodnog transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike i ispunjavaju ovim Zakonom propisane uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera koje Komora uspostavlja i vodi za pojedina područja tehnologije prometa i transporta. (2) Stručni poslovi iz stavka 1. ovoga članka jesu: projektiranje; revizija i kontrola projekta i stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena, izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme, procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u tehnologiji prometa i transporta.

Članak 2.

(1) Inženjer tehnologije prometa i transporta prema ovom Zakonu je osoba koja je završila sveučilišni studij iz polja tehnologije prometa i transporta završetkom kojeg se izdaje diploma. (2) Inženjer tehnologije prometa i transporta je i osoba koja je diplomirala u inozemstvu na odgovarajućem fakultetu iz polja tehnologije prometa i transporta ili joj se zvanje magistra znanosti iz polja Tehnologije prometa i transporta može priznati po posebnom propisu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Članak 3.

(1) Komora se upisuje u sudski registar. (2) Sjedište Komore je u Zagrebu. (3) Komora ima grb, znak, pečat i žigove.

II. OVLASTI I POSLOVI KOMORE Članak 4.

(1) Komora ima javne ovlasti: 1. vodi imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta, 2. vodi imenike ovlaštenih inženjera za područja iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona utvrđene Statutom Komore, 3. daje i oduzima ovlaštenim inženjerima odobrenje (licenciju) za rad u struci i izdaje i oduzima im iskaznicu ovlaštenog inženjera, 4. daje i oduzima ovlaštenom inženjeru odobrenje (licenciju) za obavljanje samostalne djelatnosti u skladu s Pravilnikom koji donosi ministar nadležan za promet, 5. obavlja stručni nadzor nad radom svojih članova, na temelju zahtjeva ministarstva u čiji djelokrug spadaju poslovi koji se stručno nadziru ili na zahtjev drugog tijela državne vlasti ili na zahtjev pravne osobe čiji su zaposlenici ili na prijedlog druge pravne osobe ili fizičke osobe, 6. provodi stručne ispite propisane kao uvjet za obavljanje poslova iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona u skladu s pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita koji donosi ministar nadležan za promet, 7. daje mišljenje tijelima državne vlasti u pitanjima priznavanja stručnih kvalifikacija iz područja tehnologije prometa i transporta stečenih u drugim državama. (2) Imenici i druge evidencije koje vodi Komora u obavljanju javnih ovlasti javne su knjige, a isprave koje izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

Članak 5.

(1) Komora obavlja i sljedeće poslove: 1. predstavlja svoje članove u zemlji i inozemstvu, 2. skrbi o časti, ugledu i pravima svojih članova, 3. usklađuje i zastupa interese svojih članova pred državnim i drugim tijelima, 4. skrbi da njeni članovi stručno i odgovorno obavljaju svoje poslove, 5. u suradnji s fakultetima i nadležnim ministarstvima organizira stručno usavršavanje svojih članova, 6. predlaže donošenje i daje mišljenje na propise kojima se uređuju područja tehnologije prometa i transporta i drugih propisa od interesa za njezine članove, 7. daje mišljenje na kolektivne ugovore za područja djelatnosti tehnologije prometa i transporta, 8. surađuje s komorama osnovanim za područje tehnologije prometa i transporta država članica EU te razmjenjuje podatke iz evidencija ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta, uzajamno osiguravajući povjerljivost tih podataka. (2) Komora obavlja i druge poslove određene propisima ili Statutom Komore u skladu s propisima.

III. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KOMOROM Članak 6.

(1) Statutom Komore ustrojavaju se strukovni razredi Komore za pojedina područja tehnologije, prometa i transporta. (2) Statutom Komore određuju se i drugi poslovi koje obavljaju strukovni razredi, način odlučivanja u strukovnim razredima te tijela strukovnih razreda, njihove ovlasti i način rada i druga pitanja od značaja za rad strukovnih razreda.

Članak 7.

Članovi Komore upravljaju neposredno strukovnim razredima, a posredno preko tijela Komore i tijela strukovnih razreda.

Članak 8.

(1) Tijela Komore su Skupština Komore, Upravni odbor Komore i Nadzorni odbor Komore. (2) Statutom Komore mogu se osnovati i druga tijela Komore i tijela strukovnih razreda, utvrditi njihova nadležnost, sastav i način rada. (3) Statutom Komore osnivaju se povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore i povjerenstva za provođenje stručnih ispita članova Komore; njihov sastav i način izbora njihovih članova, djelokrug i način njihova rada. (4) Skupština i Upravni odbor te strukovni razred i njihova tijela mogu osnovati privremena tijela (komisije i sl.).

Članak 9.

(1) Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda Komore. (2) U Skupštini Komore osigurava se zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni savez bira u Skupštinu najmanje pet članova i još po jednog člana na svakih deset članova strukovnog razreda.

Članak 10.

Skupština Komore donosi Statut Komore, program rada Komore, godišnji proračun, završni račun, odluku o visini članarine, opće akte određene Statutom Komore i obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom Komore.

Članak 11.

(1) Skupština Komore može odlučivati ako joj je prisutna većina njezinih članova. (2) Skupština Komore donosi većinom glasova svojih članova Statut Komore, program rada, godišnji proračun, završni račun, odluku o visini članarine i opće akte, a o ostalim pitanjima odlučuje, ako Statutom Komore nije drukčije određeno, većinom glasova prisutnih članova.

Članak 12.

(1) Skupština Komore bira iz reda svojih članova predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine, na vrijeme od četiri godine. (2) Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine ne mogu biti iz reda članova istog strukovnog razreda. (3) Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Komoru i ima prava i obveze propisane Statutom Komore.

Članak 13.

(1) Upravni odbor utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština Komore i obavlja druge poslove određene Statutom Komore. (2) Upravni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 14.

(1) Upravni odbor Komore čine predsjednik Skupštine Komore, koji obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora i predsjednici sjednica strukovnih razreda. (2) Ako sjednici Upravnog odbora Komore ne mogu prisustvovati predsjednik Skupštine Komore ili predsjednici strukovnih saveza, zamjenjuju ih njihovi zamjenici, s jednakim pravima i dužnostima.

Članak 15.

(1) Skupština Komore bira Nadzorni odbor koji ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti iz istog strukovnog razreda Komore. (2) Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata, materijalno financijsko poslovanje Komore i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komoru.

Članak 16.

(1) Najmanje jedanput godišnje održava se Opća sjednica svih članova Komore (zajednička sjednica svih strukovnih razreda), radi razmatranja pitanja od općeg značaja za rad Komore. (2) Opća sjednica Komore donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera. (3) Statutom Komore određuje se način sazivanja i rada Opće sjednice Komore i provođenja njezinih akata.

IV. OPĆI AKTI KOMORE Članak 17.

(1) Komora ima Statut. (2) Statut Komore donosi Skupština Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za promet. (3) Statutom Komore pobliže se uređuje članstvo u Komori, djelatnost Komore, ustrojstvo Komore; tijela Komore, njihove ovlasti, mandat, način rada i odlučivanja; izgled i sadržaj grba, znaka, pečata i žigova Komore; oblik i sadržaj imenika iz članka 19. ovoga Zakona, oblik i sadržaj odobrenja (licencije) za rad ovlaštenog inženjera, oblik i sadržaj iskaznica ovlaštenog inženjera te druga pitanja koja se prema odredbama ovoga Zakona uređuju Statutom Komore. (4) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 18.

(1) Komora ima i druge opće akte koje donosi Skupština Komore ili drugo ovlašteno tijelo Komore sukladno odredbama Statuta Komore. (2) Opći akti Komore obavljaju se na način određen Statutom Komore.

V. IMENICI KOMORE I STJECANJE ČLANSTVA Članak 19.

(1) Inženjeri tehnologije prometa i transporta imaju obvezu i pravo upisa u Imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta i imenike ovlaštenih inženjera za područja iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona (strukovna područja). (2) Upis u imenike iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na zahtjev inženjera tehnologije prometa i transporta koji udovoljava uvjetima: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin neke od država Europske unije nakon prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, 2. da ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Zakona, 3. da ima tri godine radnog staža u struci, 4. da ima položen stručni ispit u skladu s Pravilnikom o stručnim ispitima inženjera tehnologije, prometa i transporta koji donosi ministar nadležan za promet, 5. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da je osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv službene dužnosti ili kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

Članak 20.

(1) O upisu u imenike iz članka 19. ovoga Zakona (imenici ovlaštenih inženjera) odlučuje tijelo određeno Statutom Komore. (2) Inženjer tehnologije prometa i transporta upisan u imenike ovlaštenih inženjera stječe status »ovlaštenog inženjera«, izdaje mu se iskaznica ovlaštenog inženjera i odobrenje (licencija) za rad u odgovarajućem području tehnologije prometa i transporta.

Članak 21.

(1) Ako nadležno tijelo Komore ocijeni da podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera i dobivanje odobrenja za samostalni rad (licencija) donijeti će rješenje kojim odbija upis i protiv kojeg podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu ministarstvu nadležnom za promet. (2) Nadležno tijelo Komore iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, ako utvrdi da ovlašteni inženjer prilikom upisa u imenike ovlaštenih inženjera nije ispunjavao uvjete iz članka 19. ovoga Zakona ili da je prestao ispunjavati ove uvjete, donijet će po službenoj dužnosti rješenje o brisanju iz imenika, ovlaštenih inženjera, oduzeti mu iskaznicu ovlaštenog inženjera i odobrenje (licenciju) za rad u struci.

VI. STEGOVNA ODGOVORNOST Članak 22.

(1) Ovlašteni inženjeri – članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera. (2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena, i nestručno obavljanje poslova. (3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa strukovne etike koje je manjeg značenja.

Članak 23.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera mogu se izreći ove stegovne mjere: – ukor, – novčana kazna i – zabrana obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina. (2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera može se izreći opomena i novčana kazna.

Članak 24.

(1) Novčana kazna iz članka 23. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. (2) Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore. (3) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i njihova namjena.

Članak 25.

(1) Stegovni postupak protiv ovlaštenog inženjera po službenoj dužnosti, na prijedlog ministra nadležnog za promet ili zainteresirane osobe, pokreće stegovno tijelo određeno Statutom. (2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera koji nije propisan Statutom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku.

Članak 26.

(1) Pravo na žalbu u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, pored ovlaštenog inženjera ima i podnositelj prijave. (2) Žalba se podnosi drugostupanjskom tijelu Komore određenom Statutom. (3) Protiv drugostupanjske odluke kojom je izrečena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor. (4) Konačne odluke stegovnog tijela Komore kojima su izrečene novčane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

Članak 27.

(1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene povrede. (2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom šest mjeseci od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom jedne godine od učinjene povrede. (3) Zastara vođenja postupka nastupa protekom tri godine od pokretanja postupka. Zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vođenja postupka. (4) Ovrha stegovne mjere zastarijeva šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgođena.

Članak 28.

Statutom Komore pobliže se utvrđuju lakše i teže povrede, stegovne mjere i tijela koja pokreću i provode stegovni postupak u skladu s ovim Zakonom.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA KOMORE Članak 29.

(1) Komora sredstva za svoj rad ostvaruje od: 1. članarine, 2. državnog proračuna, 3. vlastitih prihoda, 4. donacija, 5. iz drugih izvora u skladu sa zakonom. (2) Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao javne ovlasti iz članka 4. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 30.

(1) Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava. (2) Komora odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. (3) Statutom Komore određuju se tijela ovlaštena za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine.

VIII. STRUČNI POSLOVI KOMORE Članak 31.

(1) Statutom Komore uređuje se obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova za Komoru. (2) Dok Komora ne organizira obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka te poslove za potrebe Komore obavljat će ministarstvo nadležno za promet.

IX. NADZOR Članak 32.

(1) Nadzor nad radom Komore obavlja ministarstvo nadležno za promet. (2) Nadzor nad korištenjem sredstava koje Komora ostvaruje iz državnog proračuna obavlja ministarstvo nadležno za financije.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 33.

(1) Ministar nadležan za promet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona utvrditi oblik i sadržaj Imenika ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta i imenovati odbor koji će u ovaj Imenik upisati inženjere tehnologije prometa i transporta koji ispunjavaju uvjete za upis propisane odredbe člankom 19. stavkom 2. ovoga Zakona. (2) Odbor iz stavka 1. ovoga članka u Imenik će upisati inženjere tehnologije prometa i transporta pod uvjetom da stručni ispit iz članka 19. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona polože u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu. (3) Ministar nadležan za promet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pripremiti Nacrt Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta. (4) Ministar nadležan za promet će u daljnjem roku od 90 dana sazvati osnivačku skupštinu Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta koju će činiti svi ovlašteni inženjeri upisani u Imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta prema odredbi stavka 1. ovoga članka, odrediti dan i mjesto njezinog održavanja, dnevni red, način njezinog vođenja i druga pitanja od značaja za njezin rad. (5) Osnivačka skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta će većinom glasova prisutnih ovlaštenih inženjera donijeti Statut Komore, utvrditi oblik i sadržaj imenika ovlaštenih inženjera za pojedina strukovna područja određena Statutom Komore, izabrati tijela Komore i donijeti druge akte potrebne za početak rada Komore.

Članak 34.

(1) Ministar nadležan za promet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik iz članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona. (2) Ministar nadležan za promet će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik iz članka 19. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 340-01/07-01/01 Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić