Baza je ažurirana 23.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

NN 58/2023 (31.5.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

990

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje («Narodne novine », broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 74. sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23., 37/23. i 50/23. – ispravak), Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.

40.953,96

14.430,77

20.203,07

2.597,54

2.597,54

80.782,87

721,54

721,54

721,54

82.947,48

Opća/obiteljska medicina dr. med.

38.431,57

12.969,02

18.156,62

2.334,42

2.334,42

74.226,06

648,45

648,45

648,45

76.171,41

 

 

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita predškolske djece

41.395,71

16.529,43

18.182,38

1.909,15

2.603,39

80.620,05

826,47

826,47

826,47

83.099,47

 

 

«.

Članak 3.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita žena

41.626,94

14.841,30

18.996,86

2.537,86

2.537,86

80.540,82

742,06

742,06

742,06

82.767,01

 

 

«.

Članak 4.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

39.169,93

11.699,13

19.303,56

2.325,20

2.325,20

74.823,03

584,96

584,96

584,96

76.577,90

 

 

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike

 

Laboratorijska dijagnostika

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima

po osiguranoj osobi

po standard. timu

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

1

2

3

4

5

– žene

6,26

6,40

240.860,72

246.613,03

– muškarci

5,60

5,74

 

 

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena u eurima

1.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolestiMKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)

3,42

2.

LAB02

Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)

Laboratorijska dijagnostika

Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)

7,43

3.

LAB03

TSH (Tireotropni hormon)*

Laboratorijska dijagnostika

 

4,48

4.

LAB04

PSA (Prostata specifični antigen)*

Laboratorijska dijagnostika

Zaračunava se samo za osobe muškog spola

8,96

5.

LAB05

Omjer albumin/kreatinin

Laboratorijska dijagnostika

Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg, E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti (MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0)

6,26

6.

LAB06

Ukupni kolesterol

Laboratorijska dijagnostika

Pretragu naručuje specijalista školske medicine ugovoren u djelatnosti preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u sklopu sistematskog pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole.

4,74

 

 

*Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Vrijeme

Cijena u eurima

1.

NJEGA1

Zdravstvena njega

30

8,93

2.

NJEGA2

Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama

60

14,89

3.

NJEGA3

Opsežna zdravstvena njega

90

20,84

4.

NJEGA4

Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

120

26,79

5.

NJEGA5

Primjena klizme

-

9,11

6.

NJEGA6

Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja

-

8,93

7.

NJEGA7

Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja

-

14,89

8.

NJEGA8

Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

-

8,93

 

 

«.

U stavku 2. brojka: »23.522,10« zamjenjuje se brojkom: »24.531,52«.

Članak 7.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

 

Šifra postupka

Naziv postupka

Koeficijent

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1570

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1570

LJ102

«Ex tempore” izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,2347

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0171

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom)

0,0028

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

1,8205

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,8485

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe

0,8485

 

 

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Red. broj

Vrsta tima

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima

Putni trošak

1.

Tim 1*

1 dr. med. spec.

122.987,38

0,23 eura po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

1 dr. med.

114.514,67

0,23 eura po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

2.

Tim 2*

1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.

63.466,82

0,23 eura po prijeđenom kilometru

3.

Prijavno-dojavna jedinica

2 med. sestre/med. teh.

55.082,51

 

1 dr. med.

80.250,77

 

1 med. sestra/med. teh.

1 dr. med.

107.118,54

 

2 med. sestre/med. teh.

2 dr. med.

159.154,56

 

2 med. sestre/med. teh.

4.

Pripravnost

1 dr. med.

77.364,49

0,23 eura po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

5.

Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med.

80.344,97

 

1 med. sestra/med. teh.

6.

Dežurstvo u ljekarništvu

1 magistar farmacije

96.883,84**

 

 

 

 

Radni dan u posebnom dežurstvu

Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva u eurima

Cijena sata rada u posebnom dežurstvu u eurima

dr

ms/mt

ukupno

subota

8.785,59

25,70

11,69

37,39

nedjelja

27,17

12,35

39,53

blagdan

44,06

20,03

64,09

 

 

*Plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** Plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«.

Članak 9.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Djelatnost

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

u eurima

Putni trošak

Sanitetski prijevoz

2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

99.169,77

0,23 eura po prijeđenom kilometru

2 vozača (2 sanitetska vozila)

 

 

«.

Članak 10.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima*/**

po stanovniku/osig. osobi

po standard. timu

dr. med. /viša med. sestra

dr. spec.

dr. med./viša med. sestra

dr. spec.

0

1

2

3

4

5

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

5,31

 

27.073,47

 

2.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

 

2,37

 

94.707,39

2.1.

Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata)

 

 

 

39.746,48

3.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

 

 

 

 

3.1.

– učenici osnovnih škola

23,52

25,71

70.547,71

77.142,65

3.2.

– učenici srednjih škola

17,64

19,29

3.3.

– studenti

11,76

12,86

4.

Javno zdravstvo

 

 

 

74.393,45

5.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

 

 

 

99.503,00

6.

Zdravstvena ekologija

 

 

 

74.393,45

*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu«.

 

 

Članak 12.

Tablica iz članka 95. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

«.

Članak 13.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

 

«.

Članak 14.

U članku 99. stavku 4. brojka: »8,33« zamjenjuje se brojkom: »8,90«.

Članak 15.

U članku 103. stavku 2. brojka: »1.286,63« zamjenjuje se brojkom: »1.376,70«.

Članak 16.

U članku 104. stavku 2. brojka: »17,80« zamjenjuje se brojkom: »19,05«.

Članak 17.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»

 

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu.

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova.

*** Uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/114

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 23. svibnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić