Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

NN 56/2023 (26.5.2023.), Pravilnik o Upisniku studijskih programa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

963

Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/2022) ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU STUDIJSKIH PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o Upisniku studijskih programa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se ustroj i način vođenja Upisnika studijskih programa, postupak upisa i brisanja iz Upisnika te druga pitanja od značaja za upis u Upisnik.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Upisnik studijskih programa (u daljnjem tekstu: Upisnik) je evidencija akreditiranih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Upisnik vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(3) Obrasci zahtjeva za upis studija i promjena studija u Upisnik sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

(1) Upisnik u elektroničkom obliku sadrži sljedeće podatke o studiju:

1. Jedinstveni identifikacijski broj studija

2. Naziv studija na hrvatskom jeziku

3. Naziv studija na drugom jeziku

4. Visoka učilišta nositelji studija

5. Visoka učilišta izvoditelji studija

6. Suradničke ustanove koje sudjeluju u izvođenju studija

7. Akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj koji se stječe završetkom studija

8. Vrsta studija

9. Razina studija

10. Trajanje studija u godinama

11. Broj ECTS bodova koji se stječe završetkom studija

12. Moduli studija

13. Razina kvalifikacije prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)

14. Razina kvalifikacije prema Europskom kvalifikacijskom okviru

15. Znanstveno ili umjetničko područje i polje studija

16. Mjesto izvođenja studija

17. Jezik izvođenja studija i modula

18. Način izvođenja studija (klasični, online, mješoviti)

19. Akademska godina od koje se studij može početi izvoditi

20. Akademska godina u kojoj se na studij upisuje zadnja generacija studenata

21. Akt na temelju kojeg je studij pokrenut i akreditiran

22. Akt iz reakreditacije

23. Status studija (aktivan, neaktivan, aktivan uz zabranu upisa studenata)

24. Drugi podaci potrebni za kvalitetno vođenje evidencije o studiju.

II. UPIS U UPISNIK

Članak 4.

(1) Upis novog i izmijenjenog studija u Upisnik obavlja se na temelju dopusnice za izvođenje studija koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s propisima koji uređuju osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

(2) Združeni studij koji je akreditiran na drugoj međunarodnoj akreditacijskoj agenciji u Europskoj uniji upisuje se u Upisnik na temelju rješenja o dopusnici za izvođenje združenog studija izdanog od strane Agencije u skladu s propisima koji uređuju osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

(3) Postupak upisa novog studija u Upisnik pokreće se zahtjevom visokog učilišta koji se podnosi Ministarstvu.

(4) Zahtjev za upis novog studija u Upisnik mora sadržavati:

a. Obrazac za upis studija u Upisnik,

b. Dopusnicu za izvođenje studija.

(5) Ministarstvo upisuje studij u Upisnik u roku od 15 dana od zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Izdavanjem rješenja o upisu studija u Upisnik, visoko učilište stječe pravo na početak izvođenja studija.

Članak 5.

(1) Upis izmjena podataka o postojećem studiju u Upisnik izvan slučajeva utvrđenih člankom 4. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika obavlja se na temelju odluke Ministarstva o izmjeni podataka o studiju.

(2) Postupak upisa izmjena podataka o postojećem studiju u Upisniku pokreće se zahtjevom visokog učilišta koji se podnosi Ministarstvu.

(3) Zahtjev za upis izmjena i dopuna studija u Upisnik mora sadržavati:

a. Obrazac za upis izmjena podataka o studiju u Upisnik

b. Dopusnicu za izvođenje prethodno odobrenog studija

c. Odluku visokog učilišta o izmjenama podataka o studiju.

(4) Postupak izdavanja potvrde o upisu izmjena studija u Upisnik provodi se u skladu s odredbom članka 4. stavka 5. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Visoko učilište obvezno je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka studija iz članka 3. ovog Pravilnika podnošenjem dokumentacije iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika.

III. BRISANJE STUDIJA

Članak 7.

(1) Postupak brisanja studija iz Upisnika, u slučaju da se studij više ne izvodi odlukom visokog učilišta, pokreće se zahtjevom visokog učilišta koji se podnosi Ministarstvu.

(2) Visoko učilište u slučaju iz stavka 1. ovog članka uz zahtjev za brisanje studija dostavlja obrazac za brisanje studija iz Upisnika.

(3) Postupak brisanja studija iz Upisnika kojemu je za izvođenje studija ukinuta dopusnica pokreće se po zahtjevu Agencije koji se podnosi Ministarstvu.

IV. VOĐENJE, ČUVANJE, RAZMJENA I ARHIVIRANJE PODATAKA

Članak 8.

(1) Podaci o studiju u Upisniku vode se elektronički u informacijskom sustavu.

(2) U Upisniku se bilježe sve izmjene i promjene o studiju.

(3) Prilikom prvog upisa studija u Upisnik dodjeljuje mu se šifra iz Upisnika.

(4) Svaki studij u Upisniku ima šifru iz Upisnika i šifru zapisa iz Upisnika.

(5) Šifra zapisa iz stavka 4. ovog članka utvrđuje se prilikom evidentiranja izmjena studija iz stavka 6. ovog članka.

(6) Upis različitih načina izvođenja studija i upis izmjena i dopuna postojećeg studija u Upisnik evidentirat će se kao novi zapis uz označavanje prednika i sljednika studija koji imaju iste šifre iz Upisnika.

(7) U slučaju prestanka rada visokog učilišta u Upisniku se za studij upisuju podaci o novom nositelju i izvoditelju dopusnice/potvrde, odnosno pravnom sljedniku visokog učilišta na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama ili na temelju rješenja o pravnom sljedniku donesenom od nadležnog tijela.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/00009

Urbroj: 533-09-23-0003

Zagreb, 23. svibnja 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

OBRAZAC ZA UPIS STUDIJA U UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA (obrazac USP-1)

OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA STUDIJA U UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA (obrazac USP-2)

 

 

 

Copyright © Ante Borić