Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 55/2023 (24.5.2023.), Pravilnik o prijavi bolesti životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

951

Na temelju članka 13. stavka 5. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIJAVI BOLESTI ŽIVOTINJA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način praćenja, obavješćivanja i izvješćivanja, uključujući i komunikaciju između svih relevantnih tijela o pojavi bolesti životinja (u daljnjem tekstu: bolesti).

(2) Relevantna tijela uključena u provedbu ovoga Pravilnika su: Ministarstvo poljoprivrede, tijela nadležna za zdravlje ljudi, tijela nadležna za zaštitu prirode, subjekti, veterinari, ovlašteni veterinari, Državni inspektorat, službeni i nacionalni referentni laboratoriji i druge relevantne pravne i fizičke osobe.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na bolesti s popisa određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) te na emergentne bolesti.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz članka 4. Zakona i propisa kojima se uređuje područje veterinarstva.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »tijela nadležna za zdravlje ljudi« – Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba i županijski zavodi za javno zdravstvo

– »tijela nadležna za zaštitu prirode« – ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, Upravni odjeli nadležni za poslove zaštite prirode u županijama i Gradu Zagrebu, Javne ustanove Nacionalnih parkova i Parkova prirode, lokalne i regionalne Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Postupak prijave sumnje na bolest kod držanih životinja

Članak 3.

(1) Subjekti i druge relevantne fizičke ili pravne osobe dužni su, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Zakona, odmah i bez odgađanja prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji:

– razloge za sumnju da je među životinjama prisutna bolest

– pojavu neuobičajenih uginuća i drugih ozbiljnih znakova bolesti i

– pojavu smanjene proizvodnje bez utvrđenog uzroka.

(2) Veterinari iz veterinarskih ambulanti, veterinarskih praksi i veterinarskih službi koje nisu ovlaštene veterinarske organizacije, koji tijekom obavljanja svakodnevne veterinarske djelatnosti uoče razloge za sumnju na bolest iz stavka 1. ovoga članka, o istome su dužni odmah i bez odgađanja obavijestiti ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

(3) U skladu s člankom 12. stavkom 2. Zakona, osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola i službenih aktivnosti, svaku sumnju na bolest dužne su prijaviti odmah i bez odgađanja, elektroničkim putem, nadležnom veterinarskom inspektoru u Područnom uredu Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: nadležni veterinarski inspektor) i Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprava).

(4) Po zaprimljenoj prijavi iz stavka 3. ovoga članka, nadležni veterinarski inspektor dužan je sumnju na bolest prijaviti nadležnom veterinarskom inspektoru u objektu podrijetla životinje.

(5) Po zaprimljenoj prijavi iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je osigurati da ovlašteni veterinar bez odgađanja provede istraživanje što po potrebi uključuje klinički pregled životinja na reprezentativnom uzorku i uzimanje odgovarajućih uzoraka radi laboratorijskog pretraživanja.

(6) Ovlašteni veterinar po provedenom istraživanju iz stavka 5. ovoga članka donosi odluku o isključivanju bolesti ili postavljanju sumnje na bolest.

(7) O svakom provedenom istraživanju iz stavka 5. ovoga članka u slučaju isključivanja bolesti, ovlašteni veterinar mora bez odgađanja elektroničkim putem informaciju dostaviti Upravi najkasnije u roku od 72 sata od provedenog istraživanja.

(8) U slučaju postavljanja sumnje na bolest, ovlašteni veterinar je informaciju dužan odmah i bez odgađanja prijaviti elektroničkim putem Upravi i nadležnom veterinarskom inspektoru.

(9) U slučaju sumnje na bolest kategorije A, ovlašteni veterinar je dužan prije slanja prijave iz stavka 8. ovoga članka, odmah bez odgađanja telefonskim putem obavijestiti Upravu i nadležnog veterinarskog inspektora.

(10) U skladu s člankom 12. stavkom 2. Zakona, veterinarski inspektori koji provode službene kontrole i druge službene aktivnosti, svaku sumnju na bolest dužni su prijaviti odmah i bez odgađanja, elektroničkim putem, Voditelju službe u Područnom uredu Državnog inspektorata, Upravi i nadležnom veterinarskom inspektoru u objektu podrijetla životinje.

(11) Informacije iz stavaka 3., 7., 8. i 10. ovoga članka dostavljaju se na obrascu koji je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr.

(12) Nadležni veterinarski inspektor je po prijavi sumnje na bolest kategorije A te bolest kategorije B ili C za koju Republika Hrvatska ima status države slobodne od bolesti, dužan dostaviti izvješće o preliminarnim mjerama kontrole bolesti naređenim u skladu s člankom 32. stavkom 1. Zakona i rezultate epidemiološkog istraživanja provedenog u skladu s člankom 33. stavcima 1. do 3. i stavkom 6. Zakona, elektroničkim putem Upravi, najkasnije u roku od 24 sata od prijave zaprimljene u skladu sa stavcima 3., 7., 8. i 10. ovoga članka.

(13) Nadležni veterinarski inspektor je po prijavi sumnje na neku od bolesti kategorije B ili C, za koje Republika Hrvatska nema status države slobodne od bolesti, dužan dostaviti izvješće o preliminarnim mjerama kontrole bolesti naređenim u skladu s člankom 42., stavkom 1. i člankom 44., stavkom 1. Zakona i rezultate epidemiološkog istraživanja provedenog u skladu s člankom 33., stavcima 1. do 3. i stavkom 6. Zakona, elektroničkim putem Upravi, najkasnije u roku od 72 sata od prijave zaprimljene u skladu sa stavcima 3., 7., 8. i 10. ovoga članka.

(14) Nadležni veterinarski inspektor je po prijavi sumnje na druge bolesti dužan dostaviti izvješće o preliminarnim mjerama kontrole bolesti i rezultate epidemiološkog istraživanja ako je za isto određena provedba u skladu s propisima koji reguliraju predmetnu bolest, elektroničkim putem Upravi, najkasnije u roku od 72 sata od prijave zaprimljene u skladu sa stavcima 3., 7., 8. i 10. ovoga članka.

(15) Izvješće iz stavaka 12., 13. i 14. ovoga članka mora sadržavati podatke o točnom broju životinja na gospodarstvu, novim slučajevima bolesti, rezultatima epidemiološkog istraživanja, drugim utvrđenim činjenicama i naređenim mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja.

(16) Ako je epidemiološko istraživanje provedeno od strane Epidemiološke jedinice Uprave, nadležni veterinarski inspektor nije dužan dostavljati izvješće o istome.

Postupak prijave sumnje na bolest kod divljih životinja

Članak 4.

(1) Lovoovlaštenici, ovlaštenici ribolovnog prava i povlastica, tijela nadležna za zaštitu prirode te druge relevantne pravne ili fizičke osobe nadležne ili po prirodi posla zadužene za strogo zaštićene vrste životinja, dužni su, odmah i bez odgađanja telefonom ili elektroničkim putem ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojavu neuobičajenih uginuća i drugih ozbiljnih znakova bolesti u divljih životinja.

(2) Po zaprimljenoj prijavi iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je osigurati da ovlašteni veterinar bez odgađanja provede istraživanje, što po potrebi uključuje i uzimanje odgovarajućih uzoraka radi laboratorijskog pretraživanja.

(3) Ovlašteni veterinar po provedenom istraživanju iz stavka 2. ovoga članka donosi odluku o isključivanju bolesti ili postavljanju sumnje na bolest.

(4) O svakom provedenom istraživanju iz stavka 3. ovoga članka u slučaju isključivanja bolesti, ovlašteni veterinar mora bez odgađanja elektroničkim putem informaciju dostaviti Upravi najkasnije u roku od 72 sata od provedenog istraživanja.

(5) U slučaju postavljanja sumnje na bolest, ovlašteni veterinar je informaciju dužan odmah i bez odgađanja prijaviti elektroničkim putem Upravi i nadležnom veterinarskom inspektoru.

(6) Informacije iz stavaka 4. i 5. ovoga članka dostavljaju se na obrascu koji je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr.

(7) Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija s kontakt brojevima telefona i e – mail adresama objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr.

Postupak u slučaju službene potvrde bolesti kod držanih životinja

Članak 5.

(1) U slučaju službene potvrde bolesti kategorije A te ako Republika Hrvatska ima status države slobodne na neku od bolesti kategorije B ili C, nadležni veterinarski inspektor dužan je dostaviti izvješće o mjerama naređenim u skladu s člancima 37., 40., 46., 47. i 48. Zakona i rezultate epidemiološkog istraživanja provedenog u skladu s člankom 33., stavcima 1. do 3. i stavkom 6. te člankom 45., stavcima 3. i 4. Zakona elektroničkim putem Upravi, najkasnije u roku od 24 sata od službene potvrde bolesti.

(2) U slučaju službene potvrde drugih bolesti, nadležni veterinarski inspektor dužan je dostaviti izvješće o naređenim mjerama elektroničkim putem Upravi, najkasnije u roku od 48 sata od službene potvrde bolesti, a rezultate epidemiološkog istraživanja provedenog u skladu s člankom 33., stavcima 1. do 3. i stavkom 6. te člankom 45., stavcima 3. i 4. Zakona, dužan je dostaviti elektroničkim putem Upravi, odmah po završetku istraživanja.

(3) U slučaju službene potvrde bolesti kategorije A, nadležni veterinarski inspektor dužan je elektroničkim putem Upravi dostaviti jednom tjedno za prethodni tjedan izvješće o naređenim i provedenim mjerama i završno izvješće o kontroli izvršenja naređenih mjera po završetku provedene kontrole.

(4) U slučaju službene potvrde bolesti kategorije B ili C za koju Republika Hrvatska ima status države slobodne od bolesti, nadležni veterinarski inspektor dužan je elektroničkim putem Upravi dostaviti tjedno izvješće za prethodni tjedan, ako je bilo promjena u naređenim i provedenim mjerama te završno izvješće o kontroli izvršenja naređenih mjera po završetku provedene kontrole.

(5) U slučaju službene potvrde drugih bolesti, nadležni veterinarski inspektor dužan je dostaviti elektroničkim putem Upravi izvješće o kontroli izvršenja naređenih mjera po završetku povedene kontrole.

(6) Izvješće iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka mora sadržavati podatke o točnom broju životinja na gospodarstvu, novim slučajevima bolesti, rezultatima epidemiološkog istraživanja, drugim utvrđenim činjenicama i naređenim mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja.

(7) Nadležni veterinarski inspektor dužan je o potvrđenom slučaju zoonoze obavijestiti elektroničkim putem tijelo nadležno za zdravlje ljudi na području pod njegovom nadležnosti u roku od 24 sata od službene potvrde bolesti.

(8) Popis tijela nadležnih za zdravlje ljudi s kontakt brojevima telefona i e-mail adresama objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr.

Obaveza tijela nadležnih za zdravlje ljudi

Članak 6.

O potvrđenim slučajevima zoonoza u ljudi, tijela nadležna za zdravlje ljudi dužna su elektroničkim putem obavijestiti Upravu i Središnji ured Državnog inspektorata na e-mail adresu: [email protected] u roku od 72 sata od službene potvrde bolesti.

Izvješćivanje o rezultatu dijagnostičkog pretraživanja

Članak 7.

(1) O rezultatu dijagnostičke pretrage službeni i nacionalni referentni laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) mora odmah, bez odgađanja, izvijestiti Upravu i pošiljatelja (ovlaštena veterinarska organizacija koja je provela uzorkovanje).

(2) Sva izvješća iz stavka 1. ovoga članka laboratorij dostavlja u elektroničkom obliku (PDF-u) Upravi na e-mail adresu: [email protected].

(3) Izvješća o pozitivnim rezultatima pretraživanja laboratorij mora dostaviti odmah po završetku pretraživanja s naznakom da se radi o poruci visoke važnosti (Microsoft Outlook – oznaka važnosti poruke: visoka (znak uskličnika)).

(4) Izvješća o pozitivnim rezultatima pretraživanja iz stavka 1. ovoga članka laboratorij dostavlja u elektroničkom obliku (PDF-u) Voditelju službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu i Središnjem uredu Državnog inspektorata na e-mail adresu: [email protected].

(5) Izvješća o negativnim rezultatima pretraživanja na sve bolesti na koje je postavljena sumnja, laboratorij dostavlja u elektroničkom obliku (PDF-u) Voditelju službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu i Središnjem uredu Državnog inspektorata na e-mail adresu: [email protected].

(6) O pozitivnim rezultatima pretraživanja, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti subjekte, a o rezultatima pretraživanja čiji se troškovi podmiruju iz sredstava državnog proračuna, ovlaštene veterinarske organizacije dužne su izvijestiti subjekta po njegovom zahtjevu.

(7) Izvješća o rezultatima pretraživanja iz stavka 1. ovoga članka čije troškove podmiruje subjekt ili držatelj kućnog ljubimca, laboratorij je dužan dostaviti i na adresu subjekta ili držatelja kućnog ljubimca.

(8) Laboratorij mora jedanput mjesečno, a najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, elektroničkim putem Upravi dostaviti izvješće o rezultatima provedenih dijagnostičkih pretraga.

(9) O svakom pozitivnom rezultatu laboratorijskog pretraživanja ili patoanatomske pretrage koji upućuju na sumnju na bolesti kategorije A te na neku od bolesti kategorije B ili C za koju Republika Hrvatska ima status države slobodne od bolesti, laboratorij je dužan odmah elektroničkim putem obavijestiti Upravu i Središnji ured Državnog inspektorata na e-mail adresu [email protected].

Obrasci i evidencije

Članak 8.

(1) Ovlašteni veterinar i nadležni veterinarski inspektor dužni su obrasce i izvješća ispuniti u cijelosti pomoću računala te poslati elektroničkim putem sa službene e – mail adrese ovlaštene veterinarske organizacije odnosno nadležnog veterinarskog inspektora.

(2) Ovlašteni veterinar i nadležni veterinarski inspektor evidenciju o prijavi bolesti moraju čuvati najmanje 5 godina.

(3) Formati obrazaca i izvješća propisanih ovim Pravilnikom objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici Uprave: http://www.veterinarstvo.hr.

(4) Obrasci i izvješća propisani ovim Pravilnikom dostavljaju se elektroničkim putem Upravi na e-mail adresu: [email protected].

Obavješćivanje i izvješćivanje

Članak 9.

(1) Uprava priprema izvješća o pojavi bolesti te ih objavljuje na svojoj službenoj mrežnoj stranici: http://www.veterinarstvo.hr.

(2) O pojavi bolesti Uprava obavještava i izvješćuje Svjetsku organizaciju za zdravlje životinja – WOAH u skladu s njihovim smjernicama.

Prijelazna i završna odredba

Članak 10.

Službene evidencije, obrasci i izvješća propisani ovim Pravilnikom, nakon uspostave informatičkog sustava za obavješćivanje i izvješćivanje, moraju se voditi u istom.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/54 Urbroj: 525-09/564-23-17 Zagreb, 12. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić