Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 54/2023 (23.5.2023.), Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

935

Na temelju članka 88. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donio je

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se obaveze posjednika PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB te način registracije posjednika opreme koja sadrži PCB.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se način skladištenja i prijevoza otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB, obaveza izrada popisa opreme koja sadrži PCB, način prijave, označavanja i održavanje opreme te način postupanja u slučaju propuštanja opreme.

(3) Ovim Pravilnikom propisuju se obaveza izrade plana dekontaminacije i/ili zbrinjavanja opreme, način dekontaminacije i zbrinjavanja opreme, način označavanja opreme nakon dekontaminacije te način mjerenje sadržaja PCB-a u proizvodima.

(4) Ovim Pravilnikom propisuju se prilozi i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje dozvole, sadržaj elaborata za gospodarenje otpadom, obaveze osobe koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje te necjeloviti popis ključnih brojeva otpada.

(5) Ovim Pravilnikom propisuje se obaveza dostave podataka Ministarstvu i izvješćivanja prema Europskoj komisiji, rokovi za dekontaminaciju ili zbrinjavanje opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 i u njoj sadržani PCB.

(6) Gospodarenje otpadnim PCB-ima osim ovim pravilnikom propisano je i posebnim propisima kojima je uređeno gospodarenje otpadom te Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169/45, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2019/1021).

(7) Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

1. PRILOG 1. – Obrazac za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-1)

2. PRILOG 2. – Obrazac za opis opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-2)

3. PRILOG 3. – Oznaka za dekontaminiranu opremu koja sadrži PCB-e

4. PRILOG 4. – Obrazac za prijavu PCB opreme koja je dekontaminirana/zbrinuta (Obrazac PCB-3)

5. PRILOG 5. – Necjelovit popis otpada koji sadrži PCB, ključni brojevi iz kataloga otpada.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

− Direktive 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24. 9. 1996.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 96/59/EZ) kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom – Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – četvrti dio (SL L 188/14, 18. 7. 2009.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 96/59/EZ).

Pojmovi i definicije

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. PCB su:

− poliklorirani bifenili

− poliklorirani terfenili

− monometiltetraklorodifenilmetan, monometildiklorodifenilmetan, monometildibromodifenilmetan

− svaka smjesa koja sadrži gore navedene tvari u ukupnoj količini većoj od 0,005 % ukupne mase.

2. dekontaminacija je svaki postupak kojim se omogućava da se oprema, građevine, materijali, tekućine ili neke druge tvari onečišćene PCB-om ponovno uporabe, recikliraju i/ili zbrinu u sigurnim uvjetima, što može uključivati zamjenu PCB-a odgovarajućim tekućinama koje ne sadrže PCB

3. oprema koja sadrži PCB (u daljnjem tekstu: oprema) je svaka oprema i uređaj koji sadrže ili su sadržavali PCB (npr. transformatori, kondenzatori, spremnici koji sadrže rezidualni PCB i slično), a nisu dekontaminirani. S takvom opremom koja može sadržavati PCB postupa se kao da sadrži PCB, osim ako se opravdano pretpostavlja suprotno na temelju dokumentacije o njezinoj proizvodnji i održavanju i/ili kad se analizom akreditiranog laboratorija dokaže da oprema ne sadrži PCB

4. otpadni PCB je svaki PCB koji predstavlja otpad u smislu Zakona. U otpadni PCB ubraja se i PCB u opremi koja je namijenjena zbrinjavanju te bilo koji otpadni predmet, oprema, materijal ili tekućina koji sadrži ili je onečišćen PCB-om

5. posjednik PCB-a (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi i/ili posjeduje PCB i/ili otpadni PCB i/ili opremu koja sadrži PCB

6. zbrinjavanje PCB-a je svaki postupak zbrinjavanja propisan Zakonom pod oznakama D8, D9, D10, D12 primjenjivo u sigurnom, dubinskom, podzemnom skladištenju u suhim stjenovitim formacijama za opremu koja sadrži PCB-e i otpadne PCB-e koji se ne mogu dekontaminirati ili D15

7. Zakon je Zakon o gospodarenju otpadom.

(2) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. GOSPODARENJE PCB-ima I OTPADNIM PCB-ima

Opće odredbe

Članak 4.

(1) Ne dozvoljava se:

− ispuštanje, napuštanje, odbacivanje PCB-a, otpadnog PCB-a i opreme koja sadrži PCB-e u okoliš

− punjenje ili nadopunjavanje transformatora i druge opreme PCB-om

− odvajanje PCB od ostalih tvari radi njihove ponovne uporabe

− spaljivati PCB ili otpadni PCB na moru

− privremeno skladištenje PCB-a, otpadnih PCB-a ili opreme koja sadrži PCB, duže od 12 mjeseci prije postupka dekontaminacije ili postupaka zbrinjavanja

− proizvoditi, stavljati na tržište i upotrebljavati PCB-e zasebno, u proizvodima ili kao sastavni dio proizvoda, izuzev primjene sukladno članku 4. Uredbe (EZ) br. 2019/1021 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 169/45, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2019/1021).

(2) Otpadni PCB mora se zbrinuti.

(3) Zbrinjavanje PCB-a i otpadnih PCB-a postupkom zbrinjavanja – spaljivanjem na kopnu (D10), provodi se sukladno posebnom propisu kojim se propisuje spaljivanje otpada te na način kojim se osigurava da se sadržaj PCB-a uništi ili nepovratno transformira, tako da preostali otpad i ispuštanja ne pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, PCB i otpadni PCB mogu se obraditi i drugim postupcima ukoliko se njima postižu barem jednake norme sigurnosti okoliša u odnosu na spaljivanje, ukoliko je štetni utjecaji na okoliš manji ili jednak te ukoliko takvi postupci udovoljavaju tehničkim uvjetima opisanim kao najbolje dostupne tehnike.

(5) Postupci iz stavka 3. i 4. ovoga članka moraju ispuniti zahtjeve Uredbe (EU) 2019/1021.

III. OBVEZE POSJEDNIKA

Obveza dekontaminacije ili zbrinjavanja

Članak 5.

Posjednik je dužan osigurati dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB i njihovu daljnju predaju osobama ovlaštenim za preuzimanje, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Skladištenje otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB

Članak 6.

(1) Otpadni PCB može se privremeno skladištiti u posebno namijenjenim prostorima i s odgovarajućom opremom koji su namijenjeni za skladištenje otpada.

(2) Otpadni PCB mora se skladištiti odvojeno na način koji omogućava njihovo zbrinjavanje u skladu s ovim Pravilnikom, Uredbom (EU) 2019/1021 te smjernicama Stockholmske i Baselske konvencije.

(3) Otpadni PCB i oprema koja sadrži PCB mora se skladištiti odvojeno od drugog otpada odnosno vrsta otpada i zapaljivih tvari.

Popis i prijava opreme

Članak 7.

(1) Oprema s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 mora se popisati, a popis redovito ažurirati.

(2) Kod opreme koja sadrži PCB – električnih kondenzatora, granična vrijednost od 5 dm3 odnosi se na cjelokupnu zapreminu svih pojedinih elemenata koji sadrže PCB i čine dio složenog uređaja.

(3) Posjednik opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 dužan je izraditi i redovito ažurirati popis opreme iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Posjednik opreme iz stavka 3. ovoga članka dužan je podnijeti registraciju na Obrascu za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-1) iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Posjednik opreme iz stavka 3. ovoga članka dužan je prijaviti opremu s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 na Obrascu za opis opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-2) iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(6) Prijava opreme koja se podnosi na Obrascu PCB-2 sadrži sljedeće podatke:

1. podatke o posjedniku (ime/naziv, adresa i OIB)

2. podatke o opremi koja sadrži PCB (npr. lokacija opreme i detaljan opis opreme, godina proizvodnje, količina tekućine koja sadržava PCB)

3. informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB, lokacija skladišta, početak i završetak skladištenja

4. podatke o zbrinjavanju i/ili dekontaminaciji opreme s planom dekontaminacije i/ili zbrinjavanja koji sadrži:

− podatak o sadržaju PCB-a u opremi

− datum izvršene ili predviđene vrste obrade ili zamjene

− datume deklaracija.

(7) Iznimno, u Obrazac PCB-2 za opremu za koju se opravdano može pretpostaviti da tekućine sadrže PCB u stopi od 0,05 % do 0,005 % ukupne mase tekućine, unose se podaci iz stavka 6. točka 1., 2. i 4. ovoga članka.

(8) U slučaju prijave opreme iz stavka 5. ovoga članka, uz Obrazac PCB-2, prilaže se kao dokaz da je sadržaj PCB-a u tekućini između 0,05% i 0,005 % ukupne mase tekućine, analitičko izvješće od akreditiranog odnosno ovlaštenog laboratorija prema posebnom propisu.

(9) Oprema iz stavka 5. ovoga članka može biti označena kao »kontaminirana PCB-ima <0,05 %«.

(10) Dekontaminacija ili zbrinjavanje opreme iz stavka 5. ovoga članka provodi se sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

(11) Posjednik je dužan popisati i prijaviti opremu koja nije u upotrebi u skladu sa sadržajem podataka iz obrasca PCB-2 u stavku 6. ovoga Pravilnika.

(12) Oprema koja sadrži PCB i koja nije predmet popisa iz stavka 1. ovoga članka i dio je druge opreme mora biti posebno uklonjena i sakupljena, nakon što je ta oprema povučena iz upotrebe, reciklirana ili zbrinuta.

Označavanje opreme

Članak 8.

(1) Oprema s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 mora biti označena oznakom sukladno posebnom propisu o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže PCB odnosno zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

(2) Prostor u kojem se nalazi oprema s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 mora biti označen na način na koji je označena oprema iz stavka 1. ovoga članka, a oznaka mora biti stavljena i na vrata prostorija u kojima je smještena takva oprema.

(3) Posjednik opreme iz stavka 1. ovoga članka je dužan poduzeti sve potrebne mjere i ispuniti obavezu iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja

Članak 9.

(1) Oprema s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 i u njoj sadržani PCB-i mora se dekontaminirati i/ili zbrinuti.

(2) Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja opreme iz stavka 1. ovoga članka dužan je izraditi posjednik opreme.

(3) Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja opreme sadržava podatke o:

– količini i sadržaju PCB-a u opremi

– postojećim i predviđenim postupcima za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš

– postojećim i predviđenim postupcima zamjene sadržaja i dekontaminacije

– opremi i uređajima koji sadrže PCB (s detaljnim opisom)

– postupku zbrinjavanja PCB-a.

Održavanje transformatora koji sadrže PCB-e

Članak 10.

Održavanje transformatora koji sadrže PCB-e, do trenutka njihove dekontaminacije, povlačenja iz uporabe i/ili zbrinjavanja sukladno ovom Pravilniku, može se nastaviti ukoliko je cilj osigurati da su PCB-i koje oni sadrže u skladu s tehničkim normama ili specifikacijama s obzirom na izolacijska svojstva te pod uvjetom da su transformatori u dobrom radnom stanju i da ne propuštaju kao i u skladu s rokom za njihovo povlačenje iz uporabe propisano posebnim propisom.

Dekontaminacija i zbrinjavanje

Članak 11.

(1) Transformatori i oprema sa sadržajem PCB-a iznad 0,05 % ukupne mase tekućine mora se dekontaminirati na sljedeći način:

1. da je cilj/svrha postupka smanjenje sadržaja PCB-a ispod 0,05 % ukupne mase tekućine i po mogućnosti na razinu ne višu od 0,005 % ukupne mase tekućine

2. da zamjenska tekućina ne sadržava PCB i predstavlja znatno manju opasnost

3. da zamjena tekućine ne smije ugroziti kasnije zbrinjavanje PCB-a

4. da nakon dekontaminacije transformator ili druga oprema, se označi oznakom za dekontaminiranu PCB opremu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, transformatori i druga oprema kod kojih je maseni udio PCB-a u tekućini između 0,05 % i 0,005 % moraju se dekontaminirati na način propisan točkama 2., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka i/ili zbrinuti na kraju njihova radno korisnog vijeka.

(3) Postupci dekontaminacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi isključivo:

− na područjima u kojima se opasnost od ispuštanja u okoliš može svesti na minimum i brzo otkloniti

− na područjima koja nisu povezana s proizvodnjom ili preradom hrane ili stočne hrane

− uz mjere zaštite od nestanka struje koji bi mogao rezultirati požarom

− uz redovit pregled opreme radi ustanovljavanja propuštanja

− uz poštivanje krajnjih rokova za uklanjanje iz uporabe opreme iz Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine«, broj 11/06).

(4) Posjednik osigurava provedbu postupaka iz ovoga članka.

Postupanje u slučaju propuštanja opreme

Članak 12.

(1) Oprema koja sadrži PCB za koju se utvrdi da propušta potrebno je odmah isključiti iz uporabe.

(2) Oprema iz stavka 1. ovoga članka mora se pravilno spremiti/pakirati u odgovarajuće spremnike radi sprječavanja daljnjeg istjecanja i predati na zbrinjavanje.

(3) Područje zahvaćeno istjecanjem oprema koja sadrži PCB potrebno je sanirati uz osiguranje mjera sanacije zahvaćenog područja, što uključuje sanaciju zahvaćenog tla.

Označavanje opreme koja sadrži PCB nakon dekontaminacije

Članak 13.

(1) Oprema koja sadrži PCB nakon dekontaminiranja se označava oznakom iz Priloga 3. ovoga Pravilnika te zamjenjuje oznaku prema zaštiti na radu iz članka 7. koja se do trenutka dekontaminacije nalazila na opremi.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka je utisnuta na način da se ne može uništiti i izbrisati.

Prijevoz i protupožarne mjere

Članak 14.

(1) Prije i tijekom preuzimanja PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB provode se mjere za sprječavanje opasnosti od požara sukladno posebnom propisu.

(2) PCB, otpadni PCB-a i oprema koja sadrži PCB skladišti se dalje od zapaljivih proizvoda.

(3) Prijevoz PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB provodi se sukladno odredbama propisa koji uređuju prijevoz opasnih tvari.

(4) Posjednik PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB osigurava mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Osoba koja obavlja prijevoz PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB osigurava mjere iz stavka 1. i 3. ovoga članka.

Mjerenje sadržaja PCB-a

Članak 15.

(1) Mjerenje sadržaja PCB-a provodi se sukladno utvrđenim referentnim metodama i metodama određenim standardima na način kako je propisano ispitivanje otpada.

(2) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim proizvodima, rabljenim uljima i izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodama utvrđenim Odlukom Komisije 2001/68/EZ od 16. siječnja 2001. o utvrđivanju dvije referentne metode mjerenja PCB-a u skladu s člankom 10. točkom (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ.

(3) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim proizvodima i rabljenim uljima provodi se sukladno metodi koja je određena standardima HRN EN 12766 – 1, HRN EN 12766 – 2 i HRN EN 12766-3 te njihovim naknadno ažuriranim verzijama.

(4) Mjerenje sadržaja PCB-a u izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodi koja je određena standardom HRN EN 61619 i njegovim naknadno ažuriranim verzijama.

Dozvola za gospodarenje otpadnim PCB-om i postupak izdavanja

Članak 16.

Obrada PCB-a, otpadnih PCB-a ili opreme koja sadrži PCB, koja uključuje i dekontaminaciju istih, može započeti na temelju dozvole za gospodarenje opasnim otpadom izdane pravnoj i fizičkoj osobi – obrtniku, sukladno Zakonu i ostalim provedbenim propisima koji propisuju gospodarenje otpadom.

Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom

Članak 17.

(1) Zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom iz Zakona, koji uključuje djelatnost iz članka 11. ovoga Pravilnika, prilaže se:

1. popis opreme koja je predmet dekontaminacije i/ili zbrinjavanja

2. predviđeni postupak/metoda dekontaminacije i/ili zbrinjavanja

3. način/opis izvođenja postupka/metoda dekontaminacije i/ili zbrinjavanja

4. oblik nadzora postupak/metoda dekontaminacije i/ili zbrinjavanja radi kontrole opterećenja okoliša za vrijeme obavljanja postupka i

5. postupanje s otpadom po završetku procesa dekontaminacije.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti prihvatljiv sa stajališta zaštite okoliša.

Članak 18.

Elaborat gospodarenja otpadom koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 16. ovoga Pravilnika, osim podataka propisanih odredbama Zakona i provedbenih pravilnika, sadržava:

1. popis opreme koja je predmet dekontaminacije uključujući vrstu i količinu otpada

2. postupak/metodu dekontaminacije s detaljnim opisom

3. mjere sigurnosti koje se provode za vrijeme postupka/metodu dekontaminacije

4. postupanje s otpadom koji je nastao nakon procesa/postupka/metode dekontaminacije.

Obaveze osobe koja posjeduje dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom

Članak 19.

(1) Osoba koja posjeduje dozvolu za dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje iz članka 16. ovoga Pravilnika dužna je voditi evidenciju o provedenoj dekontaminaciji i/ili zbrinjavanju.

(2) Osoba koja posjeduje dozvolu za dekontaminaciju vodi evidenciju o dekontaminiranoj:

− opremi

− predmetima,

− materijalima i

− tekućinama.

(3) Evidencija o dekontaminiranoj opremi, predmetima, materijalima i tekućinama sadržava podatke o:

– vrsti dekontaminiranih uređaja, predmeta, materijala i tekućina

– mjestu dekontaminacije i posjedniku PCB-a

– načinu dekontaminacije i

– vrstama i količinama otpadnih PCB-a koji su nastali pri dekontaminaciji i načinu gospodarenja odnosno zbrinjavanja nastalih otpadnih PCB-a.

(4) Osoba koja posjeduje dozvolu za dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje iz stavka 1. ovoga članka za preuzeti otpadni PCB vodi evidenciju o:

− količini PCB-a

− podrijetlu PCB-a

− vrsti PCB-a i

− sadržaju PCB-a.

(5) Sastavni dio evidencije iz stavka 3. i 4. ovoga članka su i prateći listovi u skladu s posebnim propisom.

(6) Evidencija iz stavaka 3. i 4. ovoga članka za svaku pojedinu godinu čuva se najmanje pet godina.

(7) Osoba iz stavka 4. ovoga članka izdaje posjedniku koji isporučuju otpadne PCB-e potvrdu o primitku sa specifikacijom količine i vrste otpadnog PCB-a.

(8) Osoba koja posjeduje dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Godišnje izvješće o dekontaminiranom/zbrinutom PCB-u.

(9) Godišnje izvješće o dekontaminiranom/zbrinutom PCB-u koje sadrži zbirne podatke iz evidencija iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

Necjeloviti popis ključnih brojeva otpada

Članak 20.

Necjelovit popis otpada koji sadrži PCB nalazi se u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

IV. IZVJEŠĆIVANJE

Dostava podataka o posjedniku, opremi, planu dekontaminacije i i/ili zbrinjavanja, dekontaminiranom/zbrinutom PCB-u te izvješćivanje prema ministarstvu

Članak 21.

(1) Posjednik opreme dužan je dostaviti Ministarstvu:

1. prijavu za registraciju posjednika opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 na Obrascu PCB-1

2. popis i prijavu opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 na Obrascu PCB-2

3. plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja opreme iz članka 9. ovoga Pravilnika i u njoj sadržanih PCB-a

4. prijavu za PCB opremu koja je dekontaminirana/zbrinuta na Obrascu PCB-3 u roku 30 dana od dana nastanka obaveze.

(2) Posjednik opreme dužan je prijaviti Ministarstvu svaku promjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

(3) Evidencija posjednika i opreme koja sadrži PCB vodi se u okviru informacijskog sustava gospodarenja otpadom iz članka 129. Zakona.

(4) Osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je dostaviti Ministarstvu godišnje izvješće o dekontaminiranom/zbrinutom otpadnom PCB-u i opremi koja sadrži PCB do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 22.

Izvješćivanje o provedbi odredbi ovoga Pravilnika obavlja ministarstvo sukladno odredbama Direktive 96/59/EZ i Uredbe 2019/1021.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Oprema s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 i u njoj sadržani PCB-i, koji su predmet popisa iz članka 7. ovoga Pravilnika mora se dekontaminirati i/ili zbrinuti do 31. prosinca 2010.

(2) Oprema koja sadrži PCB u koncentraciji većoj od 0,005 % PCB-a i volumenu većem od 0,05 dm3, mora se ukloniti iz upotrebe što je prije moguće, ali najkasnije do 31. prosinca 2025.

(3) Održivo gospodarenje otpadnom tekućinom koja sadrži PCB i opremom onečišćenom PCB-om sa sadržajem PCB-a većim od 0,005 % potrebno je postići što je prije moguće, no najkasnije do 31. prosinca 2028.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 103/14).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/22-04/05 Urbroj: 517-05-2-2-23-12 Zagreb, 8. svibnja 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB

(Obrazac PCB-1)

PRILOG 2.

OBRAZAC ZA OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB

(Obrazac PCB-2)

PRILOG 3.

OZNAKA ZA DEKONTAMINIRANU OPREMU KOJA SADRŽI PCB-e

Svaki artikl dekontaminirane opreme mora biti jasno označen neizbrisivim, izbočenim ili urezanim znakom, na kojemu moraju biti navedeni sljedeći podaci na hrvatskom jeziku:

PRILOG 4.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA

(Obrazac PCB-3)

PRILOG 5.

NECJELOVIT POPIS OTPADA KOJI SADRŽI PCB, KLJUČNI BROJEVI IZ KATALOGA OTPADA

 

POPIS OTPADA KOJI SADRŽI PCB PREMA KLJUČNIM BROJEVIMA

Ključni broj

Naziv otpada

 

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

 

13 01

otpadna hidraulična ulja

 

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže polikloriranebifenile (PCB)

O42

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

13 03 01*

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e

O42

15

OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

 

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)

 

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

V97

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća

 

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

V98

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU

 

16 01

istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

 

16 01 09*

komponente koje sadrže PCB-e

O17

16 02

otpad iz električne i elektroničke opreme

 

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e

V102

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09*

V102

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

V103

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

 

17 04

metali (uključujući njihove legure)

 

17 04 10*

kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

V118

17 05

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

 

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

V119

Ključni broj

Naziv otpada

 

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

 

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži polikloriranebifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e)

V124

19

OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

 

19 02

otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanja kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)

 

19 02 08*

tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

V136

19 02 09*

kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

V136

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale

 

19 10 03*

pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvari

V143

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, prešanja/zbijanja, peletiranja/granuliranja) koji nije specificiran na drugi način

 

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne tvari

V146

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari

V147

19 13

otpad nastao pri remedijaciji tla i podzemnih voda

 

19 13 01*

kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji sadrži opasne tvari

V148

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE

 

20 01

odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

 

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente

V157

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

V158

20 03

ostali komunalni otpad

 

20 03 07

glomazni otpad

N

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić