Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 53/2023 (19.5.2023.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

930

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19 i 83/22) te članka 40. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE SREDOZEMNE VOĆNE MUHE – Ceratitis capitata (WIEDEMANN)

Sadržaj

Članak 1.

Ovom se Naredbom propisuju mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (u daljnjem tekstu: sredozemna voćna muha).

Biljke domaćini

Članak 2.

Biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: Acca sellowiana – feijoa, Citrus reticulata – mandarina, Citrus reticulata x Citrus aurantium – klementina, Citrus sinensis – naranča, Citrus paradisi – grejpfrut, Diospyros kaki – kaki, Eryobotria japonica – nešpula, Ficus carica – smokva, Fortunella japonica – kumkvat, Malus domestica – jabuka, Prunus armeniaca – marelica, Prunus domestica – šljiva, Prunus persica – breskva i nektarina, Prunus salicina – japanska šljiva, Pyrus communis – kruška, Pyrus pyrifolia – nashi.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Naredbi imaju sljedeća značenja:

1. Ugrožena područja su uzgojna područja biljaka domaćina sredozemne voćne muhe iz članka 2. ove Naredbe i to u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

2. Područje od posebnog gospodarskog značaja obuhvaća uzgojno područje biljaka domaćina sredozemne voćne muhe koje obuhvaća administrativno područje gradova Opuzen, Metković i Ploče te općina Slivno, Kula Norinska i Zažablje

3. Broj partije u ovoj Naredbi podrazumijeva seriju trgovinske jedinice koja je proizvedena, prerađena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Naredbi imaju jednako značenje kao pojmovi u Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19 i 83/22).

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Naredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima

Članak 4.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Naredbe, specijalizirani subjekti i osobe koje nisu specijalizirani subjekti, a u čijem su posjedu biljke domaćini sredozemne voćne muhe obvezni su:

1. redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima

2. zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama propisa koji uređuje održavanje, zaštitu, korištenje, namjenu, naknadu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

3. provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe, otkupa, sortiranja, pakiranja ili prikupljanja u skladištu plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

4. omogućiti stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe.

Mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe na području od posebnog gospodarskog značaja

Članak 5.

(1) Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na području od posebnog gospodarskog značaja iz članka 3. stavka 1. točke 2. ove Naredbe, specijalizirani subjekti upisani u Registar specijaliziranih subjekata (u daljnjem tekstu: Registar) koji obavljaju djelatnost otkupa, pakiranja ili prikupljanja u skladištu s namjerom premještanja plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe, obvezni su:

1. provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe na svim mjestima proizvodnje, otkupa, pakiranja ili prikupljanja u skladištu te njihovog zbrinjavanja na učinkovit način u skladu s člankom 4. točkom 3. ove Naredbe

2. prije početka provedbe mjera iz članka 4. točke 3. ove Naredbe, pisanim putem obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora o mjestima (broj katastarske čestice/adresa) na kojima će se provoditi mjere zbrinjavanja plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe

3. voditi ažuran popis proizvođača ili specijaliziranih subjekata od kojih otkupljuju plodove biljaka domaćina sredozemne voćne muhe, s podatcima o mjestu proizvodnje

4. voditi ažurne podatke o skladištenju i prodaji, odnosno premještanju plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe

5. podatke iz točke 3. ovoga članka dostaviti nadležnom fitosanitarnom inspektoru najkasnije do 30. travnja tekuće godine

6. označavati ambalažu registracijskim brojem specijaliziranog subjekta i brojem partije, a etiketu pričvrstiti na ambalažu i prema potrebi na prateći dokument

7. broj partije iskazati u obliku identifikacijskog broja trgovinske jedinice ili vremenske oznake partije.

(2) Na svim mjestima otkupa i pakiranja plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe koja se nalaze na području od posebnog gospodarskog značaja dopušteno je sortirati, pakirati ili prepakirati samo plodove biljaka domaćina sredozemne voćne muhe koji potječu iz tog područja posebnog gospodarskog značaja.

Obveze specijaliziranih subjekata

Članak 6.

O svim poduzetim mjerama propisanim člancima 4. i 5. ove Naredbe specijalizirani subjekti dužni su voditi evidenciju te ju čuvati najmanje godinu dana.

Jedinice lokalne samouprave

Članak 7.

Jedinice lokalne samouprave u slučajevima kada se poljoprivredno zemljište ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju dužne su postupiti u skladu s propisom koji uređuje održavanje, zaštitu, korištenje, namjenu, naknadu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Akcijski plan

Članak 8.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) za područje od posebnog gospodarskog značaja iz članka 3. stavka 1. točke 2. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te u slučaju potrebe donosi izmjene i dopune Akcijskog plana.

(2) Akcijskim planom određuju se sve aktivnosti koje treba poduzeti radi provedbe fitosanitarnih mjera, nositelji i provoditelji Akcijskog plana, rokovi te nadležnost i odgovornost pojedinih sudionika.

Inspekcijski nadzor

Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija u skladu s propisom kojim se uređuje područje biljnog zdravstva te poljoprivredna inspekcija u skladu s propisom kojim se uređuje održavanje, zaštita, korištenje, namjena, naknada i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Troškovi provedbe mjera

Članak 10.

Specijalizirani subjekti i osobe koje nisu specijalizirani subjekti i specijalizirani subjekti upisani u Registar snose troškove provedbe mjera propisanih člancima 4. i 5. ove Naredbe.

Završne odredbe

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (»Narodne novine«, br. 73/18).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a ostaje na snazi do 31. prosinca 2024. godine.

Klasa: 320-20/22-01/5

Urbroj: 525-06/238-23-18

Zagreb, 9. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić