Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 53/2023 (19.5.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

929

Na temelju članka 18.b stavka 5. i članka 35.a stavka 4. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18. i 144/20.) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU UZGOJNIH INSTALACIJA, PRAĆENJU RADNJI NA UZGAJALIŠTIMA I SLJEDIVOSTI TIJEKOM UZGOJA PLAVOPERAJNIH TUNA (Thunnus thynnus)

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 63/22.), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovaj Pravilnik usklađen je s Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) (u daljnjem tekstu: ICCAT) 22-08 kojom se uspostavlja višegodišnji plan zaštite i upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 3. podtočkama 1. i 2. iza riječi: »svako prebacivanje« dodaje se riječ: »živih«.

U stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. prebacivanje između uzgajališta (Inter-farm) je premještanje živih tuna s jednog uzgajališta na drugo uzgajalište koje se sastoji od dvije faze: prebacivanja iz uzgojnog kaveza s uzgajališta davatelja u transportni kavez i prebacivanja iz transportnog kaveza u uzgojni kavez uzgajališta primatelja«.

U stavku 1. točki 6. riječ: »upotrijebljena« zamjenjuje se riječima: »koja se koristi«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. riječ: »geografskih« zamjenjuje se riječju: »zemljopisnih«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »navesti broj tuna« dodaju se riječi: »po pojedinom Electronic Bluefin Tuna Catch Documentu (dalje u tekstu: eBCD)«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

» (3) Nositelji dozvole dužni su nadopuniti prikaz plana uzgajališta svaki put kad se promijene podaci iz stavka 1. i 2. ovog članka, te ga dostaviti Ministarstvu putem elektroničke pošte na adrese: [email protected] i [email protected].«.

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Svaki uzgojni kavez mora biti označen s najmanje dvije oznake koje su postavljene na suprotnim stranama prstena kaveza.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. koji postaju stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Oznake kaveza iz stavka 2. ovoga članka moraju biti ispisane na čvrstim, fiksiranim pločama, najmanjih dimenzija 30 x 100 cm i istaknute na vidljivom mjestu na okviru kaveza, najmanje 1 m iznad površine mora, ispisane u boji koja je kontrastna pozadini na koju se nanosi, slovima i brojevima ne manjim od 20 cm, debljine linije od najmanje 4 cm.«.

»(4) U svrhe kontrole, oznake kaveza iz stavka 2. i 3. ovoga članka u svakom trenutku moraju biti vidljive i čitljive te bez mogućnosti manipulacije.«.

Dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 5. do 7.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Nositelj dozvole dužan je osigurati postavljanje i uklanjanje plombi Ministarstva na sve kaveze unutar uzgajališta u skladu s Prilogom 19. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. iza riječi: »nestanku« dodaju se riječi: »oznake kaveza«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 4. iza riječi: »ispuniti« dodaju se riječi: »i dostaviti«.

Članak 7.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zabranjeno je sidrenje transportnog kaveza, koji sadrži ribu, kao uzgojnog kaveza.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uz zahtjev za odobrenje stavljanja tuna u uzgojne kaveze iz stavka 4. ovoga članka, nositelj dozvole mora putem elektroničke pošte: [email protected] dostaviti i pripadajuće ICCAT Deklaracije o prebacivanju – ICCAT Transfer Declaration (u daljnjem tekstu: ITD) i Prijave tune uginule tijekom daljnjih prebacivanja i transporta te mora posjedovati ovjerene ulovne sekcije i sekcije o prodaji žive tune svih pripadajućih eBCD-a.«.

U stavku 6. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – ulovno plovilo ili zamka nije imalo dovoljno raspoložive ulovne kvote u odnosu na količinu prijavljenu u Zahtjevu za stavljanje tuna u uzgojne kaveze,«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – nije dostavljena dokumentacija iz stavka 5. ovoga članka,«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako se zahtjev za stavljanje tuna u uzgojne kaveze ne odobri u roku od mjesec dana od dana podnošenja, Ministarstvo će narediti puštanje sve ribe iz transportnog kaveza u skladu s procedurom o puštanju ribe iz Priloga 16. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučajevima iz podstavaka 1., 2. i 3. stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo će odrediti broj jedinki za koje se odbija stavljanje u uzgojne kaveze te će narediti puštanje ribe u skladu s procedurom o puštanju ribe iz Priloga 16. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci od 8. do 10. postaju stavci od 9. do 11.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »koje ne podliježe novom odobrenju za stavljanje u kaveze.«.

Dosadašnji stavak 12. briše se.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »ispuniti« dodaju se riječi: »i dostaviti«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nakon završetka stavljanja tuna u uzgojne kaveze ili u slučaju JFO-a, posljednje radnje stavljanja u kaveze povezane s dotičnim JFO-om, Ministarstvo sastavlja izvješće o rezultatima stavljanja u kaveze u skladu s točkom 2. (a) i (b) Priloga 15. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ministarstvo i/ili nadležno tijelo ulovnog plovila, pokreće istragu u slučaju kada je:

− razlika veća od 10 % između broja i/ili mase utvrđene od strane ribarske inspekcije i odgovarajućih podataka navedenih od strane nositelja dozvola u ICCAT deklaraciji o stavljanju tuna u uzgojne kaveze

− razlika veća od 10 % između broja jedinki stavljenih u uzgojne kaveze, sukladno izvješću iz stavka 3. ovoga članka i broja jedinki koje su prijavljene u ITD-u i eBCD-u kao ulovljene i/ili prebačene.

− rezultat stavljanja u uzgojne kaveze ukazuje da ulov nije u skladu sa propisanom dozvoljenom minimalnom veličinom.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako se istragom iz stavka 5. podstavka 2. ovoga članka utvrdi razlika veća od 10% od broja jedinki koje su prijavljene u ITD-u i eBCDu kao ulovljene i/ili prebačene, Ministarstvo provodi izmjenu broja i/ili mase ribe u eBCD-u u skladu s rezultatima istrage.«.

U stavku 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »i prijavljene mortalitete.«.

Stavci 9. i 10. brišu se.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 9.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 10., na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »i ispuniti konačni rezultat stavljanja u kaveze na temelju rezultata stereoskopske kamere u ebcd sustavu u roku od 7 dana od primitka službenih podataka ministarstva.«.

Dosadašnji stavci 12. do 14. postaju stavci 10. do 12.

Članak 9.

U članku 11. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Nositelji dozvole dužni su tijekom izlova, na obrascu koji će im dostaviti ministarstvo, dostavljati ispunjene tablice prirasta tuna za svaki pojedini uzgojni kavez, putem elektroničke pošte: [email protected], najkasnije 3 dana od završetka izlova tuna iz pojedinog uzgojnog kaveza.«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 3. iza riječi :»zaokružuje« dodaju se riječi: »na više«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nasumične kontrole mogu se najaviti najviše dva kalendarska dana ranije, bez naznake o tome na kojem će se kavezu/kavezima provoditi kontrola.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nositelj dozvole dužan je po najavi inspekcije poduzeti sve pripremne radnje kako bi se najavljena nasumična kontrola mogla provesti na bilo kojem kavezu na uzgajalištu.«.

Članak 11.

U članku 15. stavku 5. iza riječi: »nositelj dozvole« dodaju se riječi: »uzgajališta davatelja«, a riječi: »stavka 1. ovog članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. ovog članka«.

Članak 12.

U članku 17. stavcima 1. i 2. iza riječi: »web aplikacije ministarstva« dodaju se riječi: »ili, iznimno, putem elektroničke pošte na adrese [email protected] i [email protected]«.

U stavku 5. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »,osim u slučaju službenog uzorkovanja nadležnog tijela.«.

Članak 13.

Prilozi 2., 5., 6., 10., 11., 12. i od 14. do 19. pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (thunnus thynnus) (»narodne novine« br. 63/22.), zamjenjuju se novim prilozima 2., 5., 6., 10., 11., 12. i od 14. do 19., koji su tiskani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-01/23-01/7 Urbroj: 525-12/815-23-5 Zagreb, 9. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

Prilog 2. ICCAT deklaracija o stavljanju tuna u uzgojni kavez

 

ICCAT Deklaracija o stavljanju tuna u uzgojni kavez

ICCAT Deklaracija o stavljanju tuna u uzgojni kavez

Broj dokumenta:

1. STAVLJANJE PLAVOPERAJNE TUNE U UZGOJNI KAVEZ (ispunjava nositelj dozvole)

Naziv uzgajališta:

Ime plovila za tegalj:

ICCAT broj uzgajališta:

ICCAT broj plovila za tegalj:

Broj odobrenja za stavljanje u kavez:

Zastava povila za tegalj:

Broj transportnog kaveza:

Broj zajedničke ribolovne radnje:

Broj uzgojnog kaveza:

Datum stavljanja u kavez:

eBCD brojevi:

Broj/evi ICCAT deklaracija o prebacivanju (ITD):

* Količina tune uginule za vrijeme transporta prema prijavi kapetana plovila za tegalj:

*Kom

*Kg

2. PODACI O STAVLJANJU U UZGOJNI KAVEZ – NOSITELJ DOZVOLE I REGIONALNI PROMATRAČ (Količine utvrđene od strane nositelja dozvole i regionalnog promatrača nakon stavljanja u kavez i analize snimke stereoskopske kamere)

 

Nositelj dozvole

**Regionalni promatrač

Broj jedinki:

 

**

Količina u kg:

 

Nije primjenjivo

** Broj jedinki i masa tune koja je uginula za vrijeme stavljanja u uzgojni kavez:

*

**

** Ime nositelja dozvole uzgajališta, datum i potpis:

** Ime regionalnog promatrača, ICCAT broj, datum i potpis:

** Prisutnost promatrača: (DA/NE)

** Razlozi za neslaganje:

** Pravila i procedure koje se nisu poštivale:

3. PODACI O STAVLJANJU U UZGOJNI KAVEZ – NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE UZGAJALIŠTA (3)

*** Broj jedinki:

*** Količina u kg:

*** Odgovorna osoba nadležnog tijela, datum i potpis:

 

 

 

* ispunjava ručnim unosom nositelj dozvole

** ispunjava ručnim unosom regionalni promatrač

*** ispunjava ručnim unosom odgovorna osoba nadležnog tijela

Prilog 5.     Zahtjev za premještanje kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta

 

Zahtjev za premještanje kaveza unutar i/ili između lokacija uzgajališta

NOSITELJ DOZVOLE

Broj dokumenta (autorizacije)

 

Naziv nositelja dozvole

 

Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)

 

ICCAT broj uzgajališta

 

PODACI O PREMJEŠTANJU KAVEZA

Broj uzgojnog kaveza

 

Datum zahtjeva

 

Datum traženog premještanja

 

Broj i naziv ishodišne lokacije

 

Sidrena pozicija početna

 

Broj i naziv odredišne lokacije

 

Sidrena pozicija završna

 

Broj uzgojnog kaveza na sidrenoj poziciji završnoj:

 

Zamjena mjesta kaveza:

 

Popis plovila koja sudjeluju u radnjama

 

ODOBRIO

Ime i prezime

 

Datum

 

 

 

Prilog 6. Deklaracija o premještanju uzgojnog kaveza

 

Deklaracija o premještanju uzgojnog kaveza

NOSITELJ DOZVOLE

Broj dokumenta (deklaracije):

 

Odgovorna osoba:

 

Naziv nositelja dozvole:

 

Broj dozvole (Redni broj upisa u registar):

 

ICCAT broj uzgajališta:

 

PODACI O PREMJEŠTANJU KAVEZA

Broj uzgojnog kaveza:

 

Datum ispunjavanja deklaracije:

 

Datum premještanja:

 

Broj autorizacije:

 

Broj i naziv ishodišne lokacije:

 

Sidrena pozicija početna:

 

Broj i naziv odredišne lokacije:

 

Sidrena pozicija završna:

 

Broj uzgojnog kaveza na sidrenoj poziciji završnoj:

 

Zamjena mjesta kaveza:

 

 

 

 

Prilog 10. Zahtjev za odobrenje izlova tuna iz uzgojnih kaveza

 

Zahtjev za odobrenje izlova tuna iz uzgojnih kaveza

NOSITELJ DOZVOLE

Broj dokumenta:

 

Naziv nositelja dozvole:

 

Broj dozvole (Redni broj upisa u registar):

 

ICCAT broj uzgajališta:

 

Broj i naziv lokacije:

 

Broj kaveza:

 

Broj BCD:

 

PODACI O IZLOVU

Status:

NA ČEKANJU ODOBRENJA/ ODOBRENO

Datum i vrijeme izlova:

Od:

Do:

Očekivana količina tune za izlov (kg):

 

Očekivana količina tune za izlov (kom):

 

Odredište izlovljene tune:

 

Popis plovila koja sudjeluju u radnjama:

 

ODOBRIO:

Ime i prezime:

 

Datum:

 

 

 

Prilog 11. Deklaracija o izlovu tuna iz uzgajališta

 

Deklaracija o izlovu tuna iz uzgajališta

NOSITELJ DOZVOLE

Broj dokumenta

 

Naziv nositelja dozvole:

 

Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)

 

ICCAT broj uzgajališta

 

Broj i naziv lokacije:

 

 

 

 

 

PODACI O IZLOVU

Datum i vrijeme izlova:

Od:

Do:

 

Broj kaveza:

Broj BCD-a:

Količina (kg):

Količina (kom):

Količina nakon prerade (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odredište izlovljene tune

 

Popis plovila koja su sudjelovala u radnjama

 

OVJERIO PROMATRAČ/RIBARSKI INSPEKTOR

Ime i prezime, ICCAT broj:

 

Datum i potpis:

 

Napomena:

 

ODOBRIO ZA MINISTARSTVO

Ime i prezime:

 

Datum:

 

Napomena:

 

 

 

 

Prilog 12. Deklaracija o preradi

 

Deklaracija o preradi

PLOVILO ZA PRERADU

Broj dokumenta

 

Naziv plovila

 

ICCAT broj plovila

 

Zastava plovila

 

NOSITELJ DOZVOLE

Naziv nositelja dozvole:

 

Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)

 

ICCAT broj uzgajališta

 

Broj i naziv lokacije:

 

 

PODACI O IZLOVU

Datum i vrijeme izlova:

Od:

Do:

 

Broj kaveza:

Broj BCD-a:

Količina (kg):

Količina (kom):

Količina nakon prerade (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odredište izlovljene tune

 

Popis plovila koja su sudjelovala u radnjama

 

ZAPOVJEDNIK ILI PREDSTAVNIK PLOVILA ZA PRERADU

Ime i prezime:

 

Datum i potpis:

 

OVJERIO PROMATRAČ

Ime i prezime promatrača, ICCAT broj:

 

Datum i potpis:

 

Napomena promatrača:

 

 

 

Prilog 14.     Minimalni standardi za postupke snimanja videozapisa koji se primjenjuju na prebacivanje, stavljanje u kaveze i/ili puštanje

MINIMALNI STANDARDI ZA POSTUPKE SNIMANJA VIDEOZAPISA KOJI SE PRIMJENJUJU NA PREBACIVANJE, STAVLJANJE U KAVEZE I/ILI PUŠTANJE

1. Za sve videozapise prebacivanja, stavljanja u kaveze i/ili puštanja primjenjuju se sljedeći minimalni standardi

a) Na početku i/ili na kraju svakog videozapisa, kada se to zahtijeva, prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za prebacivanje ili stavljanje u kaveze ili naloga za puštanje;

b) Tijekom svakog videozapisa neprestano se prikazuju vrijeme i datum video snimanja;

c) Video snimanje traje kontinuirano bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćeno cijelo prebacivanje, stavljanje u kaveze i/ili puštanje;

d) Videozapis uključuje postupke otvaranja i zatvaranja mreže/vrata prije početka prebacivanja, stavljanja u kaveze i/ili puštanja i, za prebacivanje i stavljanje u kaveze, prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu;

e) Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja i, prema potrebi, mase plavoperajne tune koja se prebacuje, stavlja u kaveze i/ili pušta;

f)Izvorni videozapis se čuva na plovilu s kojeg se obavlja prebačaj ili ga zadržava nositelj dozvole;

g) Uređaj za elektroničku pohranu podataka (USB) koji sadržava izvorni videozapis odmah se stavlja na raspolaganje ICCAT-ovu regionalnom promatraču i/ili nacionalnom promatraču nakon završetka prebacivanja, stavljanja u kaveze i/ili puštanja.

2. Zabranjuje se svaka zamjena, uređivanje ili manipulacija izvornim videozapisima.

Nedovoljna kvaliteta videozapisa

3. Ako videozapis nije dovoljne kvalitete za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze i/ili pušta, Ministarstvo nalaže ponavljanje snimanja sve dok kvaliteta videozapisa ne bude primjerena, slijedeći postupke u nastavku:

a) Za kontrolno stavljanje u kaveze u skladu s člankom 9., stavkom 11. Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus Thynnus) (»Narodne novine« br. 63/22.);

b) Za puštanje ribe u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika.

Prilog 15.     Standardi i postupci za sustave stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze

1. Upotreba sustava stereoskopskih kamera

Upotreba stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze provodi se u skladu sa sljedećim odredbama:

a) Uzorak žive ribe ne smije biti manji od 20 % količine ribe koja se stavlja u kaveze. Kad je to tehnički moguće, uzorkovanje žive ribe provodi se sekvencijski, tako da se mjeri svaki peti primjerak. Takav uzorak čini riba mjerena na udaljenosti između 2 do 8 metara od kamere.

b) Maksimalna širina i visina otvora za prebacivanje koji povezuje kavez iz kojeg se obavlja prebacivanje s kavezom u koji se obavlja prebacivanje iznose od 8 do 10 metara.

c) Potvrđivanje stereoskopskih mjerenja duljine provodi se prije svakog stavljanja u kaveze upotrebom mjerila na udaljenosti između 2 i 8 metara.

d) Ako izmjerene duljine ribe pokažu multimodalnu distribuciju (dva ili više godišta određenih veličina), može se primijeniti više konverzijskih algoritama na jedno stavljanje u kaveze.

e) Najnoviji algoritmi koje je utvrdio Stalni odbor za istraživanje i statistiku (»SCRS«) upotrebljavaju se za preračunavanje viličnih duljina ribe u ukupnu masu s obzirom na kategoriju veličine ribe izmjerene tijekom stavljanja u kaveze.

f) Dopušteno odstupanje pri određivanju mase, svojstveno tehničkim specifikacijama sustava stereoskopskih kamera, ne smije prelaziti raspon od +/ – 5 %.

g) Izvješće o rezultatima stereoskopskog programa treba sadržavati pojedinosti o svim prethodno navedenim tehničkim specifikacijama, uključujući uzorak ribe, način metodologije uzorkovanja, udaljenost od kamere, dimenzije otvora za prebacivanje i algoritme (odnos duljina – masa).

2. Rezultati stavljanja u kaveze

Nakon završetka jednog ili svih postupaka stavljanja u kaveze u okviru zajedničke ribolovne operacije, Ministarstvo dostavlja sljedeće informacije nadležnom tijelu za ulov ili zamku

a) tehničko izvješće povezano sa sustavom stereoskopskih kamera, koje posebno sadržava:

– opće informacije: vrstu, lokaciju, kavez, datum, algoritam;

– statističke informacije o veličini: prosječnu masu i duljinu, najmanju masu i duljinu, najveću masu i duljinu, broj uzorkovanih riba, distribuciju mase, distribuciju veličine;

– algoritam upotrijebljen za konverziju duljine u masu;

– dopušteno odstupanje korištenog sustava stereoskopskih kamera.

b) činjenično izvješće o stavljanju u kaveze, koje posebno sadržava:

– detaljne rezultate programa uzorkovanja, s ukupnim brojem i masom plavoperajne tune stavljene u kaveze te veličinom i masom svake ribe koja je uzorkovana;

– relevantne deklaracije o stavljanju u kaveze;

– navođenje slučajeva u kojima su odstupanja veća od 10 % između broja jedinki koje se nalaze u kavezu i prijavljenih količina ulovljenih jedinki u ITD-u

– opće informacije o stavljanju u kaveze: broj stavljanja u kaveze, naziv uzgajališta, broj kaveza, broj eBCD-a, broj ITD-a, ime i zastavu ulovnog plovila, ime i zastavu plovila za tegalj, datum radnje s pomoću stereoskopskog sustava i ime datoteke snimke;

– usporedbu količina prijavljenih u eBCD-u i utvrđenih količina s pomoć sustava stereoskopskih kamera prema broju riba, prosječnoj masi i ukupnoj masi (formula za izračun razlike glasi: (Stereoskopski sustav-eBCD)/Stereoskopski sustav* 100).

3. Izvješće o stavljanju u kaveze

Izvješće o stavljanju u kaveze uključuje:

a) rezultate stavljanja u kaveze iz točke 2.;

b) relevantna izvješća o puštanjima koja se provode u skladu s Prilogom 16. ovoga Pravilnika;

4. Korištenje rezultata sustava stereoskopskih kamera

Ministarstvo nakon analize snimaka stereoskopske kamere ukupne mase plavoperajne tune koja se stavlja u kavez, poduzima sljedeće mjere ili obavještava nadležno tijelo zastave ulovnog plovila:

a) Za puštanja i prilagodbe odjeljaka eBCD-a za ulovna plovila koja obavljaju djelatnosti u okviru pojedinačne ribolovne operacije (izvan zajedničke ribolovne operacije);

I. ako je ukupna masa koju je ulovno plovilo prijavilo u eBCD-u u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera:

– ne nalaže se puštanje;

– eBCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog korištenjem sustava stereoskopskih kamera) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

II. ako je ukupna masa koju je ulovno plovilo prijavilo u odjeljku za ulov eBCD-a manja od najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera:

– nalaže se puštanje na temelju najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera;

– puštanje se provodi u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu 16.;

– nakon puštanja eBCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog korištenjem sustava stereoskopskih kamera umanjenog za broj puštenih riba) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

III. ako ukupna masa koju je ulovno plovilo prijavilo u odjeljku za ulov eBCD-a premašuje najveću brojčanu vrijednost u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera:

– ne nalaže se puštanje;

– eBCD se na odgovarajući način izmjenjuje u pogledu ukupne mase (na temelju najveće brojčane vrijednosti u okviru rezultata sustava stereoskopskih kamera), u pogledu broja riba (na temelju rezultata sustava stereoskopskih kamera) i u pogledu prosječne mase.

b) osigurava da za svaku relevantnu izmjenu eBCD-a vrijednosti (broj i masa) unesene u Odjeljak 2. budu u skladu s vrijednostima iz Odjeljka 6., a vrijednosti u Odjeljcima 3., 4. i 6. ne smiju biti više od onih u Odjeljku 2.

5. Odredbe koje se primjenjuju na zajedničke ribolovne operacije i zamke

1. Odluke koje proizlaze iz razlika između izvješća o ulovu i rezultata iz programa sustava stereoskopskih kamera donosi Ministarstvo ili nadležno tijelo države zastave ulovnog plovila:

a) na temelju usporedbe ukupne mase koja proizlazi iz programa sustava stereoskopskih kamera svih operacija stavljanja plavoperajne tune iz zajedničke ribolovne operacije u kaveze, s ukupnom masom ulova koju su prijavila plovila koja sudjeluju u toj zajedničkoj ribolovnoj operaciji ili s tim zamkama te, u slučaju zajedničkih ribolovnih operacija i zamki koje uključuju jednu ugovornu stranku Konvencije i/ili državu članicu EU-a;

b) na razini stavljanja u kaveze za zajedničke ribolovne operacije više od jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice EU-a, osim ako nije drukčije dogovoreno između svih ugovornih stranaka Konvencije, nadležna tijela država članica ulovnih plovila uključenih u zajedničku ribolovnu operaciju.

2. U slučaju nadoknađivanja razlika u masi utvrđenih putem stereoskopske kamere i odgovarajućeg ulova u pojedinačnim izvješćima o stavljanju u kaveze kod svih stavljanja u kaveze iz zajedničkih ribolovnih operacija ili zamki iste ugovorne stranke Konvencije/države članice EU-a, neovisno o tome je li zatraženo puštanje ili ne, svi odgovarajući eBCD-i mijenjaju se na temelju najmanjeg raspona rezultata sustava stereoskopskih kamera.

3. Mijenjaju se i eBCD-i povezani s količinama puštene plavoperajne tune kako bi odražavali masu i odgovarajući broj puštene ribe. Mijenjaju se i BCD-i povezani s plavoperajnom tunom koja nije puštena, a kod kojih se rezultati sustava stereoskopskih kamera ili drugih tehnika razlikuju od prijavljenih ulovljenih i prebačenih količina, kako bi odražavali te razlike.

4. Mijenjaju se i eBCD-i povezani s ulovima kod kojih je izvršeno puštanje kako bi odražavali masu/broj puštene ribe.

Prilog 16. Postupak puštanja ribe

1. Ministarstvo će izdati nalog za puštanje:

a) prije stavljanja tuna u uzgojne kaveze

– kada odbije odobriti Zahtjev za odobrenje stavljanja tuna u uzgojne kaveze zbog razloga navedenih u članku 9. stavku 6. Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 63/22.)

– kada Zahtjev za stavljanje tuna u uzgojne kaveze nije odobren u roku mjesec dana od dana podnošenja

b) nakon stavljanja tuna u uzgojne kaveze

– kada je, postupajući u skladu s odredbama iz članka 10. stavka 9. Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 63/22.), masa tune, koja je stavljena u uzgojne kaveze veća od mase koja je prijavljena kao ulovljena i/ili prebačena

– kada, nakon završetka izlova, preostala riba u uzgojnom kavezu nije pokrivena eBCDom, ili kada prijenosom tuna ili nasumičnom kontrolom je utvrđen višak ribe u uzgojnom kavezu

U slučajevima navedenim u točki 1.b) podtočki 1. ovog priloga, ukupna masa tune koja treba biti puštena, treba se pretvoriti u odgovarajući broj jedinki, korištenjem prosječne mase iz rezultata analize snimke stereoskopske kamere povezane s odgovarajućim stavljanjem tuna u uzgojne kaveze u skladu s člankom 10. stavkom 2. Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 63/22.).

2. Prije puštanja iz kaveza uzgajališta potrebno je:

– odvojiti ribu koja se pušta u prazan transportni kavez, snimati prebacivanje ribe u transportni kavez kontrolnom kamerom, u skladu s minimalnim standardima utvrđenim u Prilogu 14.;

– broj riba odvojenih za puštanje mora odgovarati broju u nalogu za puštanje.

3. Odvajanje ribe provodi se u nazočnosti ICCAT-ova regionalnog promatrača.

4. Puštanje tune u more bilježi se kontrolnom kamerom. Na svim operacijama puštanja u more prisutan je ICCAT-ov regionalni promatrač.

5. Za svaku provedenu operaciju puštanja nositelj dozvole odgovoran za puštanje ispunjava izvješće o puštanju iz Priloga 17.

6. ICCAT-ov regionalni promatrač potvrđuje informacije iz izvješća o puštanju. Nositelj dozvole dostavlja izvješće o puštanju Ministarstvu u roku od 48 sati od puštanja.

7. Postupci puštanja iz transportnog kaveza moraju se izvršiti odmah po primitku naloga za puštanje.

8. Postupci puštanja iz uzgajališta moraju se izvršiti u roku od 3 mjeseca od posljednjeg stavljanja dotične ribe u kaveze i na minimalnoj udaljenosti od 10 Nm od uzgajališta. Za puštanje manje od 5 tona tune Ministarstvo može odrediti kraću udaljenost za puštanje ali ne kraću od 5 Nm.

9. Zapovjednik plovila za tegalj ili nositelj dozvole odgovoran je za preživljavanje ribe dok se ne obavi postupak puštanja.

10. Ministarstvo može provesti i dodatne mjere koje smatra potrebnim kako bi se zajamčilo da se puštanje obavlja u trenutku i na mjestu koji su najprimjereniji i kako bi se povećala vjerojatnost povratka ribe u stok.

Prilog 17. Izvješće o puštanju

 

IZVJEŠĆE O PUŠTANJU

NOSITELJ DOZVOLE

Broj naloga za puštanje:

 

Naziv nositelja dozvole:

 

Broj dozvole

 

ICCAT broj uzgajališta

 

Broj i naziv lokacije:

 

1. PODACI O PUŠTANJU

Ulovna plovila/zamke(1):

 

Broj zajedničke ribolovne operacije:

 

Broj odobrenja za stavljanje u kaveze(1):

 

Broj kaveza za puštanje:

 

Referentni broj eBCD-a

 

Broj dokumenta o puštanju:

 

2. POJEDINOSTI O PUŠTANJU

Vrsta puštanja(3):

 

Datum puštanja:

 

Ime plovila za tegalj:

 

ICCAT-ov registracijski broj:

 

Zastava:

 

Odvajanje ribe prije puštanja:

 

Broj kaveza koji služi za utvrđivanje količine za puštanje:

 

Broj kaveza za puštanje:

 

Broj puštenih jedinki plavoperajne tune:

 

Masa puštene plavoperajne tune (Kg):

 

Ime, datum i potpis subjekta(2):

Ime regionalnog promatrača, ICCAT-ov broj, datum i potpis:

Prisutnost promatrača (DA/NE)

Razlozi za neslaganje:

Postupci ili propisi koji nisu poštovani:

 

 

 

(1) Samo za puštanja s uzgajališta

(2) Potpis subjekta koji upravlja uzgajalištem za puštanja s uzgajališta ili zapovjednika plovila za tegalj

(3) Puštanje nakon ispunjavanja izvješća o stavljanju u kaveze; preostala tuna nakon izlova koja nije obuhvaćena eBCD-om; višak tune utvrđen nakon kontrolnog prebacivanja ili procjene tijekom prebacivanje.

Prilog 18. Prijava bijega ribe

 

PRIJAVA BIJEGA RIBE

NOSITELJ DOZVOLE

Broj dokumenta

 

Naziv nositelja dozvole:

 

Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)

 

ICCAT broj uzgajališta

 

Broj i naziv lokacije:

 

 

PODACI O BIJEGU

Datum bijega:

 

Broj kaveza:

Broj BCD-a:

Količina (kg):

Količina (kom):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

 

 

Prilog 19. Postupak plombiranja kaveza

Opis postupka:

Nositelj dozvole dužan je, u prisutnosti ribarske inspekcije, osigurati stavljanje plombi Ministarstva na sve kaveze unutar uzgajališta i snimati postupak stavljanja plombi podvodnom kamerom. Plombe se postavljaju na način da se na svaka vrata kaveza postavlja pet plombi i to po jedna plomba u kutove vrata uzgojnog kaveza s one strane odakle se otvaraju, jedna na sredinu vrata s one strane odakle se otvaraju, te sa svake strane jedna plomba na pola visine vrata. U slučaju kad su vezice plombi prekratke potrebno je spojiti dvije ili više plombi u lanac, kako bi se osiguralo da mogu obuhvatiti konope vrata. Brojeve plombi po pojedinim vratima kaveza nositelj dozvole dužan je upisati u prikaz plana uzgajališta.

Prije svake operacije na uzgajalištu koja podrazumijeva otvaranje vrata kaveza potrebno je provjeriti plombe koje su postavljene na vrata kaveza (dokaz je snimka podvodne video kamere). Nakon što se zadnja tuna iz bilo koje operacije prebaci u kavez vrata se zatvaraju i stavljaju nove plombe.

Slika 1.     Shematski prikaz stavljanja plombi na vrata kaveza koja se otvaraju s gornje strane

Slika 2. Fotografija plombe

 

 

 

Copyright © Ante Borić