Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 53/2023 (19.5.2023.), Pravilnik o upravljanju i obnavljanju robnih zaliha

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

925

Na temelju članka 13. st. 6. Zakona o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 141/22) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU I OBNAVLJANJU ROBNIH ZALIHA

I. OPĆE ODREBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak obnavljanja, prodaje i kupnje, davanja u zajam robe radi obnavljanja robnih zaliha, darovanja i otpisa roba strateških robnih zaliha te davanja instrumenata osiguranja za robne zalihe i sve druge potrebne radnje u svezi sa stjecanjem, upravljanjem i raspolaganjem robnih zaliha u vlasništvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe (u daljnjem tekstu Ravnateljstva).

(2) O postupcima navedenim u stavku 1. ovog članka odlučuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ravnateljstva.

II. STJECANJE ROBNIH ZALIHA

Članak 2.

(1) Robne zalihe nabavljaju se primjenom Zakona o javnoj nabavi u provedenom postupku javne nabave, sukladno Bilanci strateških robnih zaliha i raspoloživim sredstvima, za tu namjenu, u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Iznimno, robne zalihe mogu se stjecati i sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske bez provođenja postupka javne nabave, kad to nalaže žurnost djelovanja u slučajevima iz članka 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (u daljnjem tekstu: Zakon).

III. UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA

Članak 3.

Upravljanje robnim zalihama općenito podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Ravnateljstvo optimalno i održivo upravlja strateškim robnim zalihama pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.

Članak 4.

Robnim zalihama upravlja Vlada Republike Hrvatske, a sve poslove vezane uz upravljanje robnim zalihama obavlja Ravnateljstvo za robne zalihe u skladu sa Zakonom i mjerodavnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) U upravljanju robnim zalihama Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ravnateljstva, donosi Bilancu strateških robnih zaliha kojom se određuje vrsta, naziv i količina robe koju čine robne zalihe i njihov teritorijalni razmještaj.

(2) Ravnateljstvo osigurava skladišni prostor za smještaj i čuvanje robnih zaliha, ovisno o vrstama roba, kako bi se očuvala kvantitativna i kvalitativna svojstva robe. Roba se skladišti u vlastitim skladištima i u skladištima fizičkih i pravnih osoba, ovisno o vrsti robe, roku trajanja i svojstvima robe zbog čega skladištar mora osigurati skladišni prostor koji udovoljava zoohigijenskim, zootehničkim i biosigurnosnim uvjetima robe na uskladištenju kako bi uskladištenu robu zaštitio od utjecaja koji bi mogli uzrokovati promjene u kvaliteti i količini robe.

(3) Vlada donosi Godišnji program na temelju kojeg se vrši popuna robnih zaliha, kao i financiranje troškova poslovanja s robnim zalihama odnosno nabava, prodaja i obnavljanje robnih zaliha.

(4) U upravljanju robnim zalihama Vlada donosi i odluke o prijenosu pojedinih sredstava robnih zaliha uz naknadu ili bez naknade organizacijama, udrugama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

(1) Ravnateljstvo upravljanjem robnim zalihama pažnjom dobrog gospodara, vrši kontrolu i nadzor nad provedbom ugovora o uskladištenju, čuvanju robnih zaliha i stanju robnih zaliha.

(2) Skladištar najmanje jedanput godišnje vrši komisijski popis – inventuru uskladištene robe na popisnim listama Ravnateljstva, na način i u rokovima koje odredi Ravnateljstvo.

(3) Za kontrole tijekom godine Ravnateljstvo izrađuje Plan kontrola robnih zaliha.

Članak 7.

Ako Skladištar neovlašteno raspolaže robom iz robnih zaliha, protiv tvrtke i odgovornih osoba za robne zalihe podnijet će se kaznena prijava i optužni prijedlog sukladno odredbama Zakona i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

IV. OBNAVLJANJE ROBNIH ZALIHA

Članak 8.

(1) Obnavljanje robnih zaliha vrši se prodajom i kupnjom, davanjem u zajam robe radi obnavljanja, te pravom korištenja od 30 % – 50 % ukupno uskladištene količine robe, koju skladištar nadomješta istovrsnom robom u svrhu očuvanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti robe uslijed određenog roka trajanja pojedinih vrsta roba.

(2) Postotak korištenja određuje se ovisno o vrsti i roku trajanja, količini uskladištene robe te o zahtjevima skladištenja neophodnim radi očuvanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti istih.

(3) Na taj način roba je uvijek unutar roka trajanja, dakle u svakom trenutku spremna za upotrebu i intervenciju u slučajevima iz članka 2. Zakona.

(4) Neprehrambena roba, koja se skladišti u vlastitim skladištima i skladištima pravnih i fizičkih osoba te skladištima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obnavlja se prodajom navedene robe i kupnjom nove u slučajevima kad se ista uporabom uništi i otpiše ili joj se smanji vrijednost ili zastari.

(5) Roba donirana u humanitarne svrhe sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske nadomješta se istom vrstom i količinom robe.

(6) Cjelokupna količina robe iz stavka 1. ovog članka na skladištu kod Skladištara mora biti u razdoblju od 1. prosinca do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 9.

(1) Robne zalihe, kao što su žitarice, na zahtjev skladištara obnavljaju se davanjem u zajam, o čemu odluku donosi ministar. U tom slučaju određuje se vrsta robe, količina i na koji rok se obnavlja.

(2) Za robu koja se daje u zajam radi obnavljanja, kao instrument osiguranja propisuje se isključivo bankarska garancija u visini tržišne vrijednosti robe.

(3) Za ostale troškove koji mogu nastati tijekom obnavljanja, kao sredstvo osiguranja propisuju se bjanko zadužnice.

(4) Ugovorom o obnavljanju uređuju se prava i obveze obnovitelja.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/01

Urbroj: 517-13-2-23-1

Zagreb, 5. svibnja 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić