Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 53/2023 (19.5.2023.), Pravilnik o podnošenju zahtjeva i izdavanju potvrde o nepovlaštenom podrijetlu

Ministarstvo financija

924

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine« br. 40/16) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA I IZDAVANJU POTVRDE O NEPOVLAŠTENOM PODRIJETLU

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu (u daljnjem tekstu: zahtjev) i obrazac potvrde o nepovlaštenom podrijetlu (u daljnjem tekstu: potvrda), te način podnošenja zahtjeva i izdavanje potvrde.

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013).

Nadležnost za izdavanje potvrda

Članak 3.

U skladu s člankom 61. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 952/2013 i člankom 24. stavkom 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, br. 40/16) potvrdu o nepovlaštenom podrijetlu robe izdaje Hrvatska gospodarska komora.

Namjena potvrde

Članak 4.

Potvrda o nepovlaštenom podrijetlu potvrđuje da je roba podrijetlom iz Europske unije. Kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine i ako su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla, njome se može potvrditi da je roba podrijetlom iz Republike Hrvatske, pojedine države članice EU ili treće zemlje.

Podnošenje zahtjeva

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu se podnosi Hrvatskoj gospodarskoj komori u elektroničkom obliku, sigurnim elektroničkim kanalom (korisnički pretinac), putem sustava Digitalna komora. Ovaj zahtjev je pravovaljan bez potpisa i pečata.

(2) Zbog izvanrednih okolnosti (nedostupnost informatičkog sustava i sl.) zahtjev je moguće podnijeti u papirnatom obliku koristeći obrazac koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika i koji je njegov sastavni dio.

Izdavanje potvrde

Članak 6.

(1) Potvrda se izdaje na temelju zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Potvrda se izdaje u elektroničkom obliku, putem sustava Digitalna komora. Iznimno, potvrda se može izdati u papirnatom obliku na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ovog Pravilnika i koji je njegov sastavni dio.

(3) Potvrda izrađena u digitalnom obliku istovjetna je po sadržaju i pravnoj snazi Potvrdi izdanoj u papirnatom obliku te je prepoznatljiva po zaštitnom QR kodu izdavatelja potvrde.

(4) Kada to zahtijevaju uvjeti trgovine, može se izdati jedan ili više dodatnih primjeraka potvrde. Dodatni primjerci potvrde izdaju se sukladno obrascu potvrde koji odgovara oglednom primjerku iz Priloga 2. ovog Pravilnika i koji je njegov sastavni dio.

QR zaštitni kod

Članak 7.

(1) QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka koji su istovjetni podacima na Potvrdi o podrijetlu.

(2) QR kod stvara Hrvatska gospodarska komora, te je isti prikazan na Potvrdi o podrijetlu.

(3) QR kod se koristi u postupcima provjere vjerodostojnosti podnesene Potvrde o podrijetlu od strane nadležnih institucija i partnera izvoznika kojima je potvrda izdana.

Mehanografska svojstva, tiskanje potvrda i ovlaštenja za tiskanje

Članak 8.

(1) Kada se izdaje u papirnatom obliku, potvrda je veličine 210x297 mm. Potvrda se tiska na bijelom papiru bez mehaničkih dijelova na kojem je moguće pisati, a težina papira je najmanje 64 g/m² ili između 25 i 30 g/m² ako se koristi papir za zračnu poštu. Kao podloga u sepiji otisnut je »guilloche« uzorak, što omogućuje uočavanje svakog pokušaja mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka potvrda smije biti kraća najviše pet milimetara odnosno smije biti duži najviše osam milimetara.

(3) Obrazac zahtjeva tiska se na hrvatskom jeziku, a obrazac potvrde dvojezično – na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Hrvatska gospodarska komora daje ovlaštenje za tiskanje potvrde i vodi evidenciju izdanih ovlaštenja.

(5) Na potvrdi mora biti:

1. navedeno odobrenje za tiskanje ovlaštene tiskare te naziv i adresa tiskare ili znak po kojem je tiskara prepoznatljiva i

2. ispisan serijski broj po kojem je prepoznatljiv.

(6) Zahtjev i svi primjerci potvrde nose isti serijski broj.

Način popunjavanja obrazaca

Članak 9.

Zahtjev i potvrda se popunjavaju putem sigurnog elektroničkog sustava izdavatelja potvrde na jednaki način, na hrvatskom ili, ovisno o praksi i zahtjevima trgovine, na nekom drugom jeziku ili strojno ili vlastoručno, velikim tiskanim slovima, kada se koriste papirni obrasci.

Čuvanje isprava

Članak 10.

Neovisno o načinu podnošenja zahtjeva, Hrvatska gospodarska komora čuva zahtjev zajedno s priloženom dokumentacijom o stjecanju najmanje dvije godine.

Stavljanje izvan snage

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika izvan snage se stavlja Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu (»Narodne novine« br. 25/18).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/50

Urbroj: 513-02-1210/1-23-14

Zagreb, 10. svibnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

PRILOG 2

 

 

 

Copyright © Ante Borić