Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o financiranju najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

843

Na temelju članka 93. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE OŠTEĆENE ODNOSNO UNIŠTENE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE 22. OŽUJKA 2020. TE 28. I 29. PROSINCA 2020.

I.

Ovom Odlukom uređuje se financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapin­sko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

II.

Vlasniku stana odnosno srodniku vlasnika stana u smislu odredbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi) te zaštićenom najmoprimcu koji su stanovali u vrijeme nastanka nepogoda ili katastrofe na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisa­čko-moslavačke županije i Karlovačke županije u obiteljskim kućama, višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama, a koje su na dan stupanja na snagu ove Odluke označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te zbog oštećenja nisu podobne za stanovanje financirat će se najamnina za privremeni smještaj.

Iznimno od stavka 1. ove točke, najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje financirat će se i vlasniku stana odnosno srodniku vlasnika stana u smislu odredbi Zakona o obnovi te zaštićenom najmoprimcu koji su stanovali u vrijeme nastanka nepogoda ili katastrofe na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u obiteljskim kućama, višestambenim i stambeno-pos­lovnim zgradama označenim na dan stupanja ove Odluke kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo – potrebne hitne mjere intervencije) te zbog oštećenja nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice (stambeno zbrinjavanje u privremenim, pokretnim montažnim objektima) ili su privremeno stambeno zbrinuti na drugi način (privremeni smještaj u hotelu, hostelu i drugim oblicima privremenog smještaja) na području iz članka 1. Zakona o obnovi.

Ovom Odlukom financira se najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje i vlasnicima kojima je utvrđeno pravo na obnovu konstrukcijskih oštećenih ili uništenih zgrada na temelju Zakona o obnovi te srodniku vlasnika stana i zaštićenom najmoprimcu, a pod uvjetom da su stanovali u vrijeme nastanka nepogoda ili katastrofe na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u obiteljskim kućama, višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive ili uništene te zbog oštećenja nisu podobne za stanovanje, odnosno koje zbog obnove nisu podobne za stanovanje.

III.

Najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje financirat će se osobama iz točke II. ove Odluke uz uvjet da vlasnik stana, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na istom području nije vlasnik drugog useljivog stana ili obiteljske kuće, a o čemu uz svoj zahtjev predaje pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika ili javnopravnog tijela pred kojim se vodi postupak.

Najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje financirat će se osobama iz točke II. ove Odluke koje žive u zajedničkom kućanstvu isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

IV.

Najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje financirat će se na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine na temelju sklopljenog ugovora o najmu, a najviši iznos koji će se financirati ograničen je brojem kvadratnih metara po osobama koje su stanovale u oštećenoj ili uklonjenoj zgradi (u daljnjem tekstu: članovi kućanstva) i cijenom najma po metru kvadratnom.

Najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje financirat će se za zamjenski stan do maksimalno 35 m2 površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili obiteljske kuće koja nije pogodna za stanovanje iz točke II. ove Odluke.

Najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje financirat će se za zamjenski stan u iznosu do maksimalno 9,3 eura po metru kvadratnom sukladno površini iz stavka 2. ove točke.

Iznimno, najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba iz točke II. ove Odluke može se koristiti i za financiranje doma za starije i nemoćne na temelju sklopljenih ugovora s domom za starije i nemoćne pod uvjetima za financiranje najma zamjenskog stana sukladno ovoj Odluci.

V.

Financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje iz točke II. stavka 3. ove Odluke u slučaju organizirane obnove ostvaruje se nakon potpisa ugovora o obnovi, odnosno ugovora o građenju zamjenske obiteljske kuće, dok se u slučaju korištenja novčane pomoći za popravak konstrukcije, odnosno za cjelovitu obnovu ili novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće pravo na privremeno stambeno zbrinjavanje ostvaruje najranije 30 dana prije početka obnove.

Financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osigurava se:

– do završetka obnove oštećene ili uništene obiteljske kuće, višestambene i stambeno-poslovne zgrade sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 28/23., u daljnjem tekstu: Program mjera) ili

– do promjene oznake oštećenja preliminarnog pregleda obiteljske kuće, višestambene i stambeno-poslovne zgrade nakon provedenih hitnih i nužnih radova popravka zgrade, odnosno ukoliko se nalazom ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi da je zgrada uporabljiva, ili

– do osiguravanja stambenog zbrinjavanja sukladno Zakonu o obnovi, ili

– do nastupanja drugih razloga propisanih Zakonom o obnovi,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

Pravo na financiranje najamnine prestaje:

– ako korisnik i članovi kućanstva iz neopravdanog razloga ne koriste nekretninu za stambeno zbrinjavanje ili je koriste u drugu namjenu

– ako stambenu jedinicu ili njezin dio daje u podnajam

– ako tijekom najma na istom području na kojem se nalazi oštećena ili uništena zgrada stekne vlasništvo druge odgovarajuće useljive kuće ili stana

– ako vlasnik bez opravdanog razloga do 31. prosinca 2023. ne podnese Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za obnovu

– ako vlasnik ne ostvaruje pravo na obnovu na temelju Zakona o obnovi

– ako korisnik novčane pomoći na temelju Zakona o obnovi u roku od 30 dana od dana korištenja novčane pomoći za privremeno stambeno zbrinjavanje nije počeo s izvođenjem radova, odnosno ako korisnik novčane pomoći u roku ne iskoristi namjenski isplaćenu novčanu pomoć na temelju Zakona o obnovi i Programa mjera

– ako iz neopravdanog razloga u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o obnovi, odnosno ugovora o građenju zamjenske obiteljske kuće ne preda u posjed izvršitelju zgradu koja je predmet obnove, slobodnu od osoba i stvari

– ako u roku od osam dana od dana poziva izvršitelja ne pristupi primopredaji obnovljene zgrade, odnosno izgrađene i opremljene zamjenske obiteljske kuće s tehničkom dokumentacijom

– te iz drugih razloga propisanih Zakonom o obnovi.

VI.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz Fonda solidarnosti Europske unije odnosno iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

VII.

Za provedbu ove Odluke i za raspisivanje javnog poziva za odobravanje financiranja najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje zadužuje se Ministarstvo.

Iznos sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje, kao i drugi bitni podaci za provedbu ove Odluke, javno će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.).

Postupci pokrenuti na temelju Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.) dovršit će se prema odredbama ove Odluke, ako je povoljnija za stranku.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Ministarstvo će po službenoj dužnosti rješenja kojima je odobreno financiranje najamnine donesenih na temelju Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (»Narodne novine«, broj 57/20.) i Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« br. 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), koja nisu u skladu s ovom Odlukom, uskladiti s odredbama ove Odluke te korisnici novčane pomoći ne moraju podnositi nove zahtjeve za financiranje najamnine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/203

Urbroj: 50301-05/31-23-2

Zagreb, 11. svibnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić