Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 51/2023 (12.5.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

HRVATSKI SABOR

841

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. svibnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/37

Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 9. svibnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA

Članak 1.

U Zakonu o financijskim konglomeratima (»Narodne novine«, br. 147/08. i 54/13.) u članku 2. iza točke 36. dodaje se točka 37. koja glasi:

»37. ESB je Europska središnja banka koja u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29. 10. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1024/2013) unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma sudjeluje u dodatnoj superviziji financijskih konglomerata.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. podstavku 1. riječi: »podstavka 4.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 2.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. riječi: »članka 3. stavka 1. točke 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 3. stavka 2. podstavka 3. ili članka 3. stavka 3. podstavka 3.«, a riječi: »4,5 milijardi kuna« zamjenjuju se riječima: »6 milijardi eura«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. riječi: »4,5 milijardi kuna« zamjenjuju se riječima: »6 milijardi eura«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. riječi: »3,6 milijardi kuna« zamjenjuju se riječima: »5 milijardi eura«.

Članak 6.

U članku 23. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kada izvršava svoje zadaće iz članka 4. stavka 1. točke (h) Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka ima ovlasti Hrvatske narodne banke iz ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 25.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 33.180,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 25.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 6630,00 eura«.

Članak 8.

U članku 37. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 33.180,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 33.180,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 25.000,00 do 45.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 5970,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 150.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.900,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 25.000,00 do 45.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 5970,00 eura«.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/24

Zagreb, 5. svibnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić