Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 51/2023 (12.5.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama

Hrvatski sabor

840

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. svibnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/36 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 9. svibnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 118/18.) u članku 2. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. drugim slučajevima kada je to posebno propisano.«.

Članak 2.

U članku 3. stavcima 1. i 2. riječ: »stranka« zamjenjuje se riječju: »osoba«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 6. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

Članak 4.

U članku 6. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.

(2) Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

(3) Za podneske i odluke u zemljišnoknjižnom postupku za koje je zemljišnoknjižni upis predložen u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.

(4) Ako se sudska pristojba sukladno odredbama ovoga članka ne plati u utvrđenim rokovima, sudska pristojba plaća se u iznosima utvrđenim Tarifom.«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. osobe s invaliditetom, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status«.

U točkama 6. i 7. riječi: »poginulih« zamjenjuju se riječima: »smrtno stradalih«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. potrošači kao stečajni dužnici i tužitelji u postupcima pokrenutim na temelju pravomoćne sudske presude za zaštitu kolektivnih interesa«.

Članak 7.

U članku 19. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,22 eura«.

Članak 8.

U članku 20. stavcima 1. i 2. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6634,14 eura«.

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Kao vrijednost predmeta spora uzima se:

1. u sporovima o otkazu ugovora o najmu ili zakupu jednogodišnji iznos najamnine ili zakupnine, ali ne manji od 2654,45 eura

2. u sporovima zbog smetanja posjeda iznos od 663,61 eura

3. u sporovima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili majčinstva iznos od 663,61 eura

4. u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka ili razvoda braka iznos od 663,61 eura

5. u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva tražbina u ovršnom postupku visina potraživanja, ali ne u iznosu većem od 1327,22 eura

6. u sporovima o utvrđivanju prethodnih pravnih pitanja u kojima se istodobno ne traži restitucija, naknada štete ili bilo kakva isplata iznos ne veći od 1327,22 eura.

(2) Kada se zajedno s bračnim sporom ili sporom radi utvrđivanja očinstva ili majčinstva raspravlja i o zahtjevu za uzdržavanje djeteta ili bračnog druga, plaća se samo jedna pristojba, i to prema vrijednosti prema kojoj se pristojba plaća za bračni spor ili za spor o utvrđivanju očinstva ili majčinstva.

(3) Kada se traži osiguranje dokaza prije pokretanja parnice, kao vrijednost predmeta spora uzima se iznos od 663,61 eura.«.

Članak 10.

U članku 25. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,22 eura«.

Članak 11.

U članku 28. stavku 9. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

U cijelom tekstu Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 118/18.) riječi: »ministar pravosuđa« i riječi: »Ministarstvo pravosuđa« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove pravosuđa« i riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/09

Zagreb, 5. svibnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić