Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 50/2023 (10.5.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

834

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 73. sjednici održanoj 25. travnja 2023. godine, uz suglasnost ministra zdravstva donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak, 78/22., 115/22., 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23. – ispravak i 37/23.) u Tablici iz članka 89. stavka 3. iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. sa sljedećim podacima:

»

6.

LAB06

Ukupni kolesterol

Laboratorijska dijagnostika

Pretragu naručuje specijalista školske medicine ugovoren u djelatnosti preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u sklopu sistematskog pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole.

4,58

 

«.

Članak 2.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. šifra »DO037« zamjenjuje se šifrom: »DP037«

Iza šifre NR031 dodaju se nove šifre NR032 i NR033 sa sljedećim podacima:

»

 

NR032

EEG – dugotrajno snimanje kod odraslih osoba – prvi sat snimanja

Prvi sat EEG snimanja, kod snimanja duljeg od 2 sata. Uključuje kontinuirano videografsko EEG snimanje, sve primijenjene aktivacijske tehnike, kompjutersku obradu EEG-a, sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage. Može se obračunati uz NR033. Samo u klinici i specijalnim bolnicama.

9,23

3,89

NR033

EEG – dugotrajno snimanje kod odraslih osoba – daljnji sati snimanja

EEG snimanje dulje od 2 sata. Uključuje kontinuirano videografsko EEG snimanje, sve primijenjene aktivacijske tehnike, kompjutersku obradu EEG-a, sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage. Obračunava se uz NR032. Obračunava se po satu snimanja. Samo u klinici i specijalnim bolnicama.

23

2,63

 

 

 

«.

Članak 3.

U Tablici iz članka 104. stavka 1. podaci pod šifrom DBL24 mijenjaju se i glase:

»

 

DBL24

Palijativna skrb u stacionaru doma zdravlja

2960000

Samo za MKB Z51.5.

Ne uključuje troškove lijekova s Listi lijekova Zavoda, osim antiseptika i dezinficijensa.Indikacije za smještaj u stacionaru sukladno preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb (EAPC).Kod smještaja u stacionaru duljeg od 14 dana, 14. dan, te nastavno svakih 7 dana potrebna pisana evaluacija provedenog liječenja od strane nadležnog liječnika, te obrazloženje potrebe za daljnjim smještaj u stacionaru.MKB šifra dijagnoze bolesti/stanja od koje osigurana osoba boluje, obavezno se upisuje na račun kao dodatna dijagnoza.

5,5

 

 

«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/92

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 25. travnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić