Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 50/2023 (10.5.2023.), Pravilnik o izobrazbi

MINISTARSTVO OBRANE

832

Na temelju članka 88. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), donosim

PRAVILNIK O IZOBRAZBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se način i kriteriji odabira vojnih osoba kandidata za upućivanje na izobrazbu, nadoknada troškova u vezi s izobrazbom, prava i obveze tijekom i nakon završetka izobrazbe te druga pitanja školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja vojnih osoba.

(2) Državni službenici i namještenici upućuju se na izobrazbu u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Vojna izobrazba je sastavni dio profesionalnog razvoja vojnih osoba, a provodi se na Hrvatskome vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman« (u daljnjem tekstu Hrvatsko vojno učilište), u središtima za obuku i rodovskim postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) te u vojnim i civilnim obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(2) Vojne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom upućuju se na izobrazbu u skladu s uvjetima i kriterijima propisanim odredbama ovoga Pravilnika i potrebama službe.

Članak 4.

Izobrazbom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

– slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe na Hrvatskome vojnom učilištu

– funkcionalne izobrazbe i prekvalifikacije za vojnostručnu specijalnost roda ili službe koje se provode u Oružanim snagama i u civilnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj

– učenje stranih jezika u vojnim i civilnim obrazovnim ustanovama

– međunarodna vojna izobrazba

– stručna osposobljavanja, usavršavanja i studiji koji se provode u civilnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Glavni stožer Oružanih snaga za Oružane snage iskazuju potrebe za izobrazbu iz članka 4. ovoga Pravilnika najkasnije do kraja rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Na temelju iskazanih potreba iz stavka 1. ovoga članka donosi se godišnji plan izobrazbe u Republici Hrvatskoj i godišnja odluka o školovanju u inozemstvu čiji sastavni dio je plan međunarodne vojne izobrazbe.

Članak 6.

(1) Godišnji plan izobrazbe u Republici Hrvatskoj na temelju iskazanih potreba iz članka 5. ovoga Pravilnika u skladu s potrebama službe, raspoloživim kapacitetima i mogućnostima provođenja izobrazbe, najkasnije do kraja tekuće godine za sljedeću godinu donosi ministar obrane.

(2) Godišnji plan izobrazbe u Republici Hrvatskoj sadrži:

– broj izobrazbi po vrsti izobrazbe i metodi provedbe

– broj polaznika

– ukupno trajanje i mjesto provedbe izobrazbe.

(3) Godišnju odluku o školovanju u inozemstvu i plan međunarodne vojne izobrazbe u skladu sa smjernicama međunarodne obrambene suradnje, sklopljenim bilateralnim i multilateralnim sporazumima i iskazanim potrebama za izobrazbom najkasnije do kraja tekuće godine za sljedeću godinu donosi ministar obrane.

(4) Godišnja odluka ministra obrane o školovanju u inozemstvu uređuje provedbu međunarodne vojne izobrazbe s ustrojstvenim jedinicama koje sudjeluju u postupku pripreme kandidata, a njezin sastavni dio je plan međunarodne vojne izobrazbe.

(5) Plan međunarodne vojne izobrazbe sadrži:

– naziv i sažetak programa izobrazbe

– ukupno trajanje i mjesto provedbe izobrazbe

– broj polaznika izobrazbe

– uvjete za upućivanje na izobrazbu

– prioritet izobrazbe.

Članak 7.

Međusobna prava i obveze tijekom i nakon završetka izobrazbe iz ovoga Pravilnika uređuju se ugovorom koji Ministarstvo obrane sklapa s odabranim kandidatom za izobrazbu.

Članak 8.

Iznimno od članka 7. ovoga Pravilnika, ugovor o izobrazbi ne sklapa se s polaznicima:

– funkcionalnih izobrazbi u civilnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj ako udio Ministarstva obrane u ukupnim troškovima izobrazbe iznosi manje od 1.000,00 eura ili se izobrazbom ne stječe trajna kvalifikacija

– funkcionalnih izobrazbi u okviru Oružanih snaga, osim prekvalifikacije za časnika roda zrakoplovstvo – vojni pilot

– međunarodnih funkcionalnih izobrazbi u trajanju do 15 dana ili koje se provode učenjem na daljinu.

Članak 9.

(1) Ugovorom o izobrazbi Ministarstvo obrane obvezuje se osigurati odgovarajuće uvjete za izobrazbu i snositi ugovorom utvrđene troškove izobrazbe polaznika.

(2) Ugovorom o izobrazbi polaznik izobrazbe obvezuje se:

– s uspjehom završiti izobrazbu u ugovorom roku

– po završetku izobrazbe ostati u službi najmanje u dvostrukom trajanju izobrazbe odnosno u vremenu određenom sklopljenim ugovorom o izobrazbi

– u slučaju raskida ugovora izazvanog subjektivnom odgovornošću (nemar u izvršenju obveza izobrazbe, neprofesionalno i nevojničko ponašanje i sl.) nadoknaditi troškove izobrazbe i štetu koja je time počinjena Ministarstvu obrane.

(3) Pojedinačno sklopljenim ugovorom za svaku izobrazbu utvrđuju se prava i obveze Ministarstva obrane i polaznika izobrazbe.

Članak 10.

(1) U slučaju prekida izobrazbe zbog subjektivne odgovornosti polaznika iz članka 9. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika, polaznik se obvezuje vratiti troškove izobrazbe u roku od 15 dana od prekida izobrazbe uvećane za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate.

(2) U slučaju neispunjenja obveze ostanka u službi iz članka 9. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika polaznik je obvezan nadoknaditi Ministarstvu obrane troškove izobrazbe i štetu koja je time počinjena Ministarstvu obrane uvećane za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate razmjerno neispunjenom dijelu obveze.

(3) Objektivni razlozi za raskid ugovora o izobrazbi (bolest ili ozljeda nastala tijekom izobrazbe, prestanak služba zbog potreba službe, nemogućnost ispunjenja traženih zahtjeva izobrazbe selekcijskog tipa, elementarne ili druge nepogode odnosno događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora) zbog kojih polaznik ne može završiti izobrazbu odnosno ispuniti obvezu ostanka u službi po završetku izobrazbe isključuju obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Ugovore o izobrazbi u ime Ministarstva obrane sklapa čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale.

(2) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale evidentira obveze iz ugovora u Informacijski sustav personalnog upravljanja s danom potpisivanja ugovora i prati izvršenje ugovornih obveza.

(3) Čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale raskinut će ugovor kada se ispune uvjeti za raskid ugovora navodeći radi li se o subjektivnoj ili objektivnoj odgovornosti polaznika za raskid.

(4) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za naknadu štete obavlja poslove vezane uz utuženje ugovornih obveza.

Članak 12.

Nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Glavni stožer Oružanih snaga evidentiraju sve podatke o završenim izobrazbama u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja.

II. VRSTE IZOBRAZBI

1. SLIJEDNO-RASTUĆA DOČASNIČKA I ČASNIČKA IZOBRAZBA

Članak 13.

Slijedno-rastuća dočasnička izobrazba provodi se na četiri razine:

– I. razina: Izobrazba za prvu dočasničku dužnost (IPDD)

– II. razina: Temeljna dočasnička izobrazba (TDI)

– III. razina: Napredna dočasnička izobrazba (NDI)

– IV. razina: Visoka dočasnička izobrazba (VDI).

Članak 14.

Slijedno-rastuća časnička izobrazba provodi se na četiri razine:

– I. razina: Temeljna časnička izobrazba (TČI)

– II. razina: Napredna časnička izobrazba (NČI)

– III.     razina:     Intergranska zapovjedno-stožerna izobrazba (IZSI) Izobrazba časnika u funkcionalnom području (IFP)

– IV. razina: Ratna škola (RŠ).

Članak 15.

(1) Na temelju godišnjeg plana izobrazbe u Republici Hrvatskoj ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale prema podacima u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za upućivanje na određenu razinu slijedno-rastuće izobrazbe utvrđene Zakonom i kriterije propisane ovim Pravilnikom, u pravilu 90 dana prije početka izobrazbe. Popis kandidata izrađuje se na tiskanicama (Prilog 1 – dočasnici i Prilog 2 – časnici) koje se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka koji se utvrđuju na dan izrade popisa su:

– službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od »dobar«

– zdravstvena sposobnost (zadnji redovni ili izvanredni pregled s ocjenom »sposoban«)

– tjelesna spremnost (prolazna ocjena sa zadnje provjere)

– da kandidat u zadnje tri godine od utvrđivanja popisa nije kažnjen za stegovni prijestup.

(3) Posebni kriteriji za pojedine razine slijedno-rastuće dočasničke odnosno časničke izobrazbe su:

– znanje stranog jezika 65 % po ALCPT/ECL metodi za engleski jezik ili po višestupanjskim testovima znanja stranog jezika za njemački, francuski, talijanski, ruski i arapski jezik ili zbroj vještina po STANAG 6001 metodi ne manji od 5, za treću i četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe te četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe (važeći test)

– skupnik s najmanje dvije godine u činu, za upućivanje na drugu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe

– stožerni narednik upućivanje na izobrazbu najranije u kalendarskoj godini u kojoj puni dvije godine u činu, za upućivanje na četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe

– satnik upućivanje na izobrazbu najranije u kalendarskoj godini u kojoj puni tri godine u činu, za upućivanje na treću razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe

– pukovnik sa završenim najmanje sveučilišnim diplomskim studijem, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem te upućivanje na izobrazbu najranije u kalendarskoj godini u kojoj puni tri godine u činu, za upućivanje na četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe

– završena Intergranska zapovjedno-stožerna izobrazba u Republici Hrvatskoj ili odgovarajući program u inozemstvu vrednovan kao treća razina slijedno-rastuće časničke izobrazbe, za upućivanje na četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe.

(4) Popis kandidata iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Glavnom stožeru Oružanih snaga koji potvrđuje popis i određuje zastupljenost ustrojstvenih jedinica, roda, službe, struke, vojnostručne specijalnosti ili funkcionalnog područja u okviru određenog programa izobrazbe.

(5) Čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale uputom uređuje način postupanja i nadležnosti ustrojstvenih jedinica kod odabira kandidata za upućivanje na određenu razinu slijedno-rastuće izobrazbe.

Članak 16.

Strani jezici i kriteriji za utvrđivanje razine znanja i način provjere znanja propisuju se posebnim pravilnikom.

Članak 17.

(1) Ako je broj kandidata za upućivanje na određenu razinu slijedno-rastuće dočasničke odnosno časničke izobrazbe veći od broja kandidata utvrđenoga godišnjim planom izobrazbe, provodi se vrednovanje prema sljedećim kriterijima:

– sudjelovanje u Domovinskome ratu

– obnašanje dužnosti na ustrojbenom mjestu višeg čina od zadnje slijedno-rastuće izobrazbe

– obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti za upućivanje na časničke izobrazbe te obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika za upućivanje na dočasničke izobrazbe, od zadnje slijedno-rastuće izobrazbe

– godine provedene u činu, od zadnje slijedno-rastuće izobrazbe

– ocjena prethodno završene slijedno-rastuće izobrazbe

– službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine

– odlikovanja i vojne medalje

– pohvale i nagrade, od zadnje slijedno-rastuće izobrazbe

– znanje stranog jezika, za slijedno-rastuće dočasničke odnosno časničke izobrazbe (važeći test stranog jezika u skladu s posebnim pravilnikom koji propisuje strane jezike)

– sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugima aktivnostima u inozemstvu od zadnje slijedno-rastuće izobrazbe

– završena obuka u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«

– prioritet ustrojstvene jedinice.

(2) Vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se na tiskanicama (Prilog 3 – dočasnici i Prilog 4 – časnici) koje se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Ako kandidati nakon vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima viši čin, zatim kandidat koji ima veći prioritet ustrojstvene jedinice, zatim kandidat koji ima veću službenu ocjenu.

(4) Nakon provedenog postupka odabira kandidata i pribavljene prethodne suglasnosti čelnika ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale, Glavni stožer Oružanih snaga utvrđuje konačan popis kandidata za upućivanje na određenu razinu slijedno-rastuće dočasničke odnosno časničke izobrazbe.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, odluku o upućivanju polaznika na četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe donosi ministar obrane.

(6) Popis kandidata iz stavaka 4. i 5. ovoga članka treba sadržavati i planirani raspored na dužnost kandidata nakon završene izobrazbe.

Članak 18.

(1) Ako se odabrani polaznik ne uputi na izobrazbu na osobni zahtjev i/ili ne završi uspješno izobrazbu dva puta, neće se više razmatrati kao kandidat za tu izobrazbu o čemu se vodi evidencija u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osobni zahtjev za neupućivanje na izobrazbu neće se računati ako je razlog bolest polaznika ili bolest člana uže obitelji o čemu će odluku donijeti ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale na temelju dostavljene medicinske dokumentacije.

(3) Upute kojima se reguliraju pravila pohađanja nastave, ocjenjivanje i prekid izobrazbe slijedno-rastućih dočasničkih i časničkih izobrazbi donosi zapovjednik Hrvatskoga vojnog učilišta.

Članak 19.

Iznimno od članaka 15., 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika, kriteriji i postupak odabira kandidata koji se upućuju na prvu razinu slijedno-rastuće časničke i dočasničke izobrazbe utvrđuju se i provode u skladu s odredbama pravilnika kojim se propisuju kriteriji i postupak odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika i dočasnika.

Članak 20.

(1) Dinamika upućivanja i provedba za sve razine slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe regulira se zapovijedi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

(2) Nakon uspješnog završetka slijedno-rastućih časničkih i dočasničkih izobrazbi ministar obrane ili osoba koju ovlasti polaznicima uručuje diplomu s dopunskom ispravom o postignutom uspjehu na izobrazbi i značku škole.

(3) Polaznicima koji uspješno završe program osposobljavanja za časnika ministar obrane dodjeljuje i uručuje časnički bodež.

(4) Polaznicima koji uspješno završe Ratnu školu »Ban Josip Jelačić« ministar obrane dodjeljuje i uručuje zlatni prsten.

(5) Polaznicima koji uspješno završe Visoku dočasničku izobrazbu ministar obrane dodjeljuje i uručuje srebrni prsten.

(6) Značke škole, časnički bodež i prsteni iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka dodjeljuju se u vlasništvo polaznika, a njihov izgled i karakteristike te izgled i sadržaj diploma utvrđuju se posebnom odlukom ministra obrane.

2. FUNKCIONALNA IZOBRAZBA

Članak 21.

(1) Vojne osobe i državni službenici i namještenici upućuju se na funkcionalnu izobrazbu u skladu s godišnjim planom izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Funkcionalna izobrazba je oblik stjecanja znanja i vještina u svrhu kvalitetnijeg obnašanja dužnosti i nadopune vojnostručne specijalnosti čijim se završetkom stječe dodatna osposobljenost za dužnosti u rodovima, službama i strukama.

Članak 22.

(1) Funkcionalne izobrazbe su:

– tečajevi koji se provode u Oružanim snagama

– tečajevi koji se provode u civilnim obrazovnim ustanovama kojima se osigurava stjecanje i razvijanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje zadaća za obavljanje kojih je potrebno imati licence ili certifikate

– ostali tečajevi koji se provode u civilnim obrazovnim ustanovama kojima se osigurava održavanje postojećih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje zadaća.

(2) Polaznicima funkcionalnih izobrazbi iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, nadležna ustrojstvena jedinica koja je provodi izdaje ispravu o uspješno završenom tečaju.

(3) Ugovori o pravima i obvezama između Ministarstva obrane i kandidata za funkcionalne izobrazbe sklapaju se u skladu s člancima 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

3. UČENJE STRANIH JEZIKA

3.1. Učenje stranih jezika u Oružanim snagama

Članak 23.

(1) Na temelju godišnjeg plana izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika vojne osobe i državni službenici i namještenici upućuju se na izobrazbu stranih jezika u Središte za strane jezike »Katarina Zrinska« (u daljnjem tekstu Središte za strane jezike).

(2) Nastavne planove i programe po stupnjevima stranih jezika i upute kojima se reguliraju pravila pohađanja nastave, ocjenjivanja i prekida izobrazbe stranih jezika donosi zapovjednik Hrvatskoga vojnog učilišta.

Članak 24.

Vojne osobe i državni službenici i namještenici upućuju se na izobrazbu stranog jezika radi pripreme za:

– upućivanje u operacije potpore miru, operacije odgovora na krize, humanitarne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu

– obnašanje dužnosti vojnog izaslanika ili druge vojnodiplomatske dužnosti

– upućivanje na dužnost u međunarodne organizacije i vojna predstavništva

– upućivanje na izobrazbu u inozemstvu ili na izobrazbu u Republici Hrvatskoj koja zahtjeva poznavanje stranog jezika

– obnašanje dužnosti vezanih za implementaciju ciljeva sposobnosti

– obnašanje dužnosti vezanih za međunarodnu vojnu suradnju

– stjecanje uvjeta za daljnji profesionalni razvoj

– obnašanje dužnosti za koje je potrebno znanje stranog jezika.

Članak 25.

(1) Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske u pravilu 90 dana prije početka izobrazbe zatražit će iskazivanje potreba za upućivanjem vojnih osoba i državnih službenika i namještenika na izobrazbu stranog jezika od ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga uz obvezu navođenja razloga za upućivanje na izobrazbu stranog jezika iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(2) Po iskazanim potrebama ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga, popis kandidata dostavlja se Središtu za strane jezike radi provedbe ulaznoga testiranja kandidata.

(3) Središte za strane jezike nakon završetka izobrazbe provodi izlazno testiranje radi provjere dostignute razine znanja stranog jezika te izdaje ispravu o uspješno završenoj izobrazbi stranog jezika.

Članak 26.

(1) Kandidati za upućivanje na izobrazbu stranog jezika moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od »dobar« za djelatne vojne osobe odnosno »uspješan« za državne službenike i namještenike

– zdravstvena sposobnost (zadnji redovni ili izvanredni pregled s ocjenom »sposoban«)

– tjelesna spremnost (prolazna ocjena sa zadnje provjere)

– da kandidat u zadnje tri godine od utvrđivanja popisa nije kažnjen za stegovni prijestup odnosno da mu nije izrečena kazna za teške povrede službene dužnosti.

(2) Uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na državne službenike i namještenike.

(3) Ako je broj kandidata koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka veći od broja kandidata utvrđenoga godišnjim planom izobrazbe, prednost imaju kandidati prema redoslijedu navedenom u članku 24. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Kandidati za izobrazbu stranog jezika razvrstavaju se u skupine ovisno o rezultatima ulaznog testiranja.

(2) Bez obzira na rezultat ulaznog testiranja, kandidat se ne može uputiti na isti stupanj stranog jezika koji je završio u razdoblju od tri godine od završetka izobrazbe.

(3) Ako kandidat na ulaznom testiranju iz engleskog jezika ne postigne razinu znanja potrebnu za temeljni stupanj, neće biti upućen na izobrazbu stranog jezika.

Članak 28.

Na temelju kriterija i uvjeta iz članaka 24. i 26. ovoga Pravilnika i pribavljene prethodne suglasnosti ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale, Glavni stožer Oružanih snaga utvrđuje konačan popis kandidata za upućivanje na izobrazbu stranog jezika.

3.2. Učenje stranih jezika u civilnim obrazovnim ustanovama

Članak 29.

U skladu s godišnjim planom izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika vojne osobe i državni službenici i namještenici mogu se uputiti na izobrazbu stranih jezika u civilnim obrazovnim ustanovama ako Središte za strane jezike zbog ograničenih kapaciteta ne može provesti izobrazbu ili se radi o stranim jezicima za koje se izobrazba ne provodi u Središtu za strane jezike.

Članak 30.

(1) Na temelju planiranih godišnjih kvota ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Glavni stožer Oružanih snaga dostavljaju popis kandidata za izobrazbu stranih jezika u civilnim obrazovnim ustanovama ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale uz navođenje razloga za upućivanje na izobrazbu stranog jezika iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon iskazanih potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga, popis kandidata dostavlja se Središtu za strane jezike radi provedbe ulaznoga testiranja kandidata.

(3) Radi provjere dostignute razine znanja stranog jezika, Središte za strane jezike provodi izlazno testiranje nakon završetka izobrazbe.

(4) Za testiranja stranih jezika koji se u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka ne mogu provesti u Središtu za strane jezike osigurat će se testiranje u civilnim obrazovnim ustanovama.

Članak 31.

(1) Kandidati za upućivanje na izobrazbu stranog jezika moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od »dobar« za djelatne vojne osobe odnosno »uspješan« za državne službenike i namještenike

– zdravstvena sposobnost (zadnji redovni ili izvanredni pregled s ocjenom »sposoban«)

– tjelesna spremnost (prolazna ocjena sa zadnje provjere)

– da kandidat u posljednje tri godine od utvrđivanja popisa nije kažnjen za stegovni prijestup odnosno da mu nije izrečena kazna za teške povrede službene dužnosti.

(2) Uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se za državne službenike i namještenike.

(3) Ako je broj kandidata koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka veći od broja kandidata utvrđenoga godišnjim planom izobrazbe, prednost imaju kandidati prema redoslijedu navedenom u članku 24. ovoga Pravilnika.

(4) Na temelju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale utvrđuje konačan popis kandidata za upućivanje na izobrazbu.

Članak 32.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale sklapa ugovore o usavršavanju stranog jezika s kandidatima koji se upućuju na izobrazbu stranog jezika u civilnim obrazovnim institucijama.

(2) Polaznicima koji na izlaznom testiranju postignu veći rezultat od ulaznog testiranja refundirat će se plaćeni troškovi izobrazbe do maksimalnog iznosa od 500,00 eura.

(3) Polaznici koji na izlaznom testiranju ne postignu veći rezultat od rezultata ulaznog testiranja ili ne dostave potvrdu o uspješno završenoj izobrazbi stranog jezika koju su pohađali ne ostvaruju pravo na povrat plaćenih troškova izobrazbe.

(4) Polaznici izobrazbe stranih jezika u civilnim obrazovnim ustanovama nastavu pohađaju izvan radnog vremena.

(5) Polaznici izobrazbe stranih jezika koji ostvaruju pravo na povrat plaćenih troškova dužni su uz zahtjev za povrat i dokaz o uspješno završenoj izobrazbi dostaviti i izvorni račun o plaćenoj izobrazbi.

Članak 33.

(1) Djelatnicima koji imaju znanje stranog jezika 85 % i više po ALCPT/ECL metodi za engleski jezik ili po višestupanjskim testovima znanja stranog jezika za njemački, francuski, talijanski, ruski i arapski jezik ili zbroj vještina po STANAG 6001 metodi ne manji od 10, može se, zbog potrebe službe odobriti pohađanje najvišeg stupnja stranog jezika u civilnim obrazovnim ustanovama ako je od završetka zadnje izobrazbe ili posljednjeg testiranja kojim je određen stupanj znanja stranog jezika proteklo više od tri godine.

(2) Djelatnicima iz stavka 1. ovoga članka refundirat će se plaćeni troškovi izobrazbe do maksimalnog iznosa od 500,00 eura.

4. MEĐUNARODNA VOJNA IZOBRAZBA

Članak 34.

(1) U skladu s planom međunarodne vojne izobrazbe i godišnjom odlukom ministra obrane o školovanju u inozemstvu vojne osobe, državni službenici i namještenici pripremaju se i upućuju na školovanje u inozemstvo.

(2) Školovanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

– slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe

– funkcionalne izobrazbe

– učenje stranih jezika

– školovanje kadeta na vojnim akademijama u inozemstvu

– poslijediplomske studije uz rad.

Članak 35.

(1) Na temelju plana međunarodne vojne izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Glavni stožer Oružanih snaga dostavljaju ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale prijedloge glavnih i pričuvnih kandidata za upućivanje na međunarodnu vojnu izobrazbu u skladu s rokovima navedenim u planu međunarodne vojne izobrazbe.

(2) Kandidati iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati kriterije zemlje primateljice koja provodi izobrazbu te uvjete za upućivanje na vojnu izobrazbu u skladu s odredbama Zakona.

(3) Prijedlozi glavnih i pričuvnih kandidata za programe slijedno-rastućih izobrazbi trebaju sadržavati i planirani raspored na dužnost nakon završene izobrazbe ako izobrazbe traju dulje od šest mjeseci u kontinuitetu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupak odabira kandidata za studiranje na poslijediplomskim studijima uz rad provodi se u skladu s odredbama članaka 61., 62., 63., 64., 65. i 66. ovoga Pravilnika.

Članak 36.

Na temelju prijedloga kandidata iz članka 35. ovoga Pravilnika ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale odabire kandidate za međunarodnu vojnu izobrazbu i izrađuje popis kandidata za izobrazbu osim za polaznike četvrte razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe.

Članak 37.

(1) Ako je broj glavnih kandidata koji ispunjavaju kriterije i uvjete iz članka 35. stavka 2. ovoga Pravilnika veći od broja kandidata predviđenih planom međunarodne vojne izobrazbe provodi se odabir kandidata prema sljedećim dodatnim kriterijima:

– raspored na ustrojbeno mjesto višeg čina

– veća službena ocjena u posljednje tri ocjenjivane godine

– bolji rezultat testiranja stranog jezika na kojem se provodi izobrazba.

(2) Kriterij iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na državne službenike i namještenike.

(3) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka navedeni su tako da prethodni kriterij isključuje sljedeći, odnosno ako više glavnih kandidata za međunarodnu vojnu izobrazbu zadovoljava prvi kriterij, prednost ima kandidat koji zadovoljava sljedeći kriterij.

Članak 38.

(1) Za izobrazbe u inozemstvu, čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale donosi odluku o upućivanju polaznika na izobrazbu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluku za upućivanje polaznika na četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe donosi ministar obrane.

(3) Odlukom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se vrsta izobrazbe odnosno razina slijedno-rastuće izobrazbe, početak i završetak izobrazbe, ustanova koja provodi izobrazbu, prava koja ostvaruje polaznik izobrazbe te obveze ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u postupku pripreme i provedbe izobrazbe.

(4) Ugovor o pravima i obvezama između Ministarstva obrane i kandidata za izobrazbu u inozemstvu sklapaju se u skladu s člancima 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 39.

Ustrojstvene jedinice iz kojih su odabrani kandidati za izobrazbu raspoređeni, dužne su odmah pokrenuti postupak dobivanja odgovarajućega sigurnosnog certifikata ako je obveza posjedovanja sigurnosnog certifikata navedena u planu međunarodne vojne izobrazbe.

Članak 40.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale koordinira i nadzire pripremu kandidata za odlazak na međunarodnu vojnu izobrazbu u suradnji s ustrojstvenim jedinicama koje sudjeluju u postupku pripreme kandidata.

(2) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale pravodobno će izvijestiti kandidate o promjenama programa i planova inozemnih ustanova koje provode izobrazbu.

Članak 41.

(1) Polaznik izobrazbe ostvaruje pravo na:

– naknadu plaće u skladu sa Zakonom

– posebnu naknadu na temelju odluke ministra obrane

– zdravstveno osiguranje u skladu s propisima Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

– logističku potporu, vojne odore i ostalu vojnu opremu

– protokolarni poklon za ustanovu u kojoj se provodi izobrazba i promidžbeno-informativni materijal.

(2) Polazniku izobrazbe može se uz postojeću izobrazbu odobriti i druga izobrazba u inozemstvu uz prethodno odobrenje ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale, a u skladu s odobrenim proračunskim sredstvima, potrebama službe i mogućnosti izvršavanja obveza vezanih uz izobrazbu.

Članak 42.

(1) Ministarstvo obrane polazniku izobrazbe osigurat će:

– prijevozne karte za odlazak na izobrazbu i povratak s izobrazbe ili naknadu troškova kupljenih prijevoznih karata, ako se karta nije mogla pravodobno osigurati

– naknadu troškova prijevoza u mjestu izobrazbe za potrebe školovanja u visini stvarnih troškova prijevoza prema priloženoj karti ili računu

– prijevoznu kartu ili naknadu troškova prijevoza za dolazak u Republiku Hrvatsku i povratak na izobrazbu ako izobrazba traje dulje od devet mjeseci kontinuirano u zemlji primateljici, a za svakih daljnjih šest mjeseci po jednu prijevoznu kartu. Ako osoba na školovanju ne može doći u Republiku Hrvatsku, prijevozna karta može se iskoristiti za člana uže obitelji koji je može posjetiti

– prijevoznu kartu ili naknadu troškova prijevoza za dolazak u Republiku Hrvatsku i povratak na izobrazbu na planom i programom izobrazbe predviđen odmor u trajanju u pravilu od 10 dana, ako izobrazba traje dulje od 12 mjeseci

– prijevoznu kartu ili naknadu troškova prijevoza za dolazak u Republiku Hrvatsku i povratak na izobrazbu u slučaju smrti ili teške bolesti člana uže obitelji

– naknadu troškova dodatne prtljage ako izobrazba države primateljice uvjetuje potrebu dodatne opreme, a maksimalna težina prtljage (u kg) odredit će se odlukom o upućivanju na izobrazbu u inozemstvo.

(2) Način prijevoza iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka (javni prijevoz, vojni prijevoz, najam osobnog automobila) utvrdit će se odlukom o upućivanju na izobrazbu u inozemstvo.

(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, po obavijesti države primateljice o nepostojanju ili neodgovarajućem lokalnom prijevozu od mjesta stanovanja do mjesta održavanja izobrazbe i obratno, polazniku izobrazbe može se odobriti najam osobnog automobila ili isplatiti akontacija u iznosu do 6.000,00 eura u deviznoj protuvrijednosti, a što će se utvrditi odlukom o upućivanju na izobrazbu u inozemstvo. Akontaciju može koristiti za nabavu osobnog automobila uz troškove osiguranja i poreza koji će se pravdati predočenjem računa/ugovora o kupnji i prodaji uz naznačenu cijenu kupnje odnosno prodaje. Prodajna cijena osobnog automobila ne može iznositi manje od 80 % iznosa kupovne cijene.

(4) Svi isplaćeni troškovi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka pravdaju se predočenjem izvornih računa.

(5) Polaznik treće i četvrte razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe koja traje dulje od devet mjeseci kontinuirano u zemlji primateljici može ostvariti pravo na djelomično pokriće troškova boravka uže obitelji (supružnik i djeca) u mjestu izobrazbe.

(6) Polazniku iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo obrane će osigurati:

– uvećanje posebne naknade iz članka 41. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika u iznosu od 15,00 eura dnevno za prvog člana uže obitelji te po 7,00 eura dnevno za svakog sljedećeg člana

– prijevoznu kartu za odlazak u mjesto izobrazbe i povratak iz mjesta izobrazbe ili naknadu troškova kupljene prijevozne karte ako se karta nije mogla pravodobno osigurati za svakog člana uže obitelji

– troškove police zdravstvenog osiguranja u inozemstvu za svakog člana uže obitelji do iznosa koji će se utvrditi odlukom o upućivanju na izobrazbu u inozemstvo.

(7) Isplaćeni troškovi iz stavka 6. podstavka 2. i 3. ovoga članka pravdaju se predočenjem izvornih računa.

Članak 43.

(1) Ministarstvo obrane polazniku izobrazbe osigurava:

– plaćanje odnosno naknadu troškova školarine ili kotizacije

– naknadu troškova za knjige i udžbenike ako ih ne osigurava država primateljica

– naknadu troškova studijskih putovanja ako troškove ne snosi država primateljica

– naknadu troškova prijevoda dokumenata i stručnog priznavanja stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije

– naknadu troškova izrade vize i naknadu troškova boravišne vize za polaznika izobrazbe ako ih ne osigurava država primateljica

– naknadu troškova smještaja prema cijeni najjeftinijeg ponuđenog smještaja ako smještaj ne organizira država primateljica

– dodatnu opremu na temelju informacija zemlje primateljice koja će se utvrditi odlukom o upućivanju na izobrazbu u inozemstvo

– pokriće troškova protokolarnih obveza, međunarodne večere ili svečanosti u povodu blagdana te promidžbe Republike Hrvatske u iznosu do 500,00 eura za drugu i treću razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe te četvrtu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe, a za četvrtu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe u iznosu do 1.500,00 eura.

(2) Svi isplaćeni troškovi iz stavka 1. ovoga članka odobreni odlukom o upućivanju na izobrazbu u inozemstvo pravdaju se predočenjem izvornih računa.

(3) U slučaju kupnje dodatne opreme iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka u zemlji primateljici, polaznik ju je dužan po povratku u Republiku Hrvatsku materijalno zadužiti u matičnoj ustrojstvenoj jedinici.

Članak 44.

Polaznik izobrazbe obvezan je:

– pridržavati se propisa o zaštiti klasificiranih podataka, odredbi bilateralnih sporazuma o vojnoj suradnji s državom primateljicom

– profesionalno izvršavati obveze koje proistječu iz sklopljenog ugovora s Ministarstvom obrane i nastavnog plana i programa međunarodne vojne izobrazbe

– pri dolasku na izobrazbu javiti se vojnom izaslaniku Republike Hrvatske, njegovu zamjeniku ili najbližem diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske

– tromjesečno izvješćivati ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za ljudske potencijale o tijeku izobrazbe, postignutim rezultatima te eventualnim problemima

– u slučaju poteškoća u praćenju nastavnog programa ili nekoga složenijeg problema izvijestiti i tražiti pomoć vojnog izaslanika Republike Hrvatske u državi primateljici ili najbližem uredu vojnog izaslanika Republike Hrvatske

– za korištenje odmora u Republici Hrvatskoj tražiti suglasnost ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale uz prethodno mišljenje inozemne institucije koja provodi izobrazbu, a po odobrenju obavijestiti vojnog izaslanika Republike Hrvatske

– ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale dostaviti podatke o otvorenom bankovnom računu u zemlji primateljici ili o tekućem računu u stranoj valuti u Republici Hrvatskoj u roku od 15 dana od početka izobrazbe.

Članak 45.

(1) Polaznik izobrazbe obvezan je nakon završetka izobrazbe dostaviti izvornik diplome/svjedodžbe ili potvrde/uvjerenja te podnijeti pisano pojedinačno ili skupno izvješće o provedenoj izobrazbi ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale i neposredno nadređenom čelniku odnosno zapovjedniku.

(2) Polaznik izobrazbe obvezan je nakon završetka izobrazbe ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale u roku od pet dana od dana završetka izobrazbe podnijeti financijsko izvješće i dostaviti dokumentaciju o nastalim troškovima radi konačnog obračuna troškova.

(3) Polaznik izobrazbe obvezan je, nakon izvršenog konačnog obračuna troškova izobrazbe, vratiti iznos sredstava za izdatke za koje nije dostavio vjerodostojnu dokumentaciju u roku od 15 dana.

(4) Sve ostale ugovorom preuzete obveze polaznik je obvezan izvršiti u roku od osam dana od dana završetka izobrazbe.

4.1. Školovanje kadeta na vojnim akademijama u inozemstvu

Članak 46.

(1) Odluku o provedbi javnog natječaja i prethodnoj selekciji i pripremi kandidata za izobrazbu na vojnim akademijama u inozemstvu donosi ministar obrane.

(2) Kandidati za izobrazbu na vojnim akademijama u inozemstvu moraju ispunjavati uvjete iz javnog natječaja, uvjete za upućivanje na izobrazbu utvrđene Zakonom i uvjete koje propisuje ustanova zemlje primateljice koja provodi izobrazbu.

Članak 47.

(1) Kriteriji i postupak odabira kandidata za izobrazbu na vojnim akademijama u inozemstvu provodi se u skladu s odredbama pravilnika kojim se propisuje privlačenje, oglašavanje i odabir kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

(2) Osim kriterija iz stavka 1. ovoga članka obvezni kriteriji pri odabiru polaznika studijskih programa vojnih akademija u inozemstvu su i provjere znanja koje provodi zemlja primateljica.

(3) Radi odabira kandidata organizira se prethodna selekcija koja uključuje provjeru znanja koje će provoditi zemlja primateljica, provjeru tjelesne spremnosti i zdravstveni pregled.

(4) Za kandidate koji zadovolje na prethodnoj selekciji donosi se odluka o provedbi Programa dopunske pripreme i odabira kandidata za vojne akademije koja sadrži dopunsku izobrazbu i provjere znanja koje će provoditi zemlja primateljica.

Članak 48.

(1) Na temelju službene objave o prihvaćanju kandidata na vojnu akademiju u inozemstvu ministar obrane donosi odluku o provedbi školovanja kadeta na vojnoj akademiji u inozemstvu.

(2) Odlukom o provedbi školovanja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se početak i završetak izobrazbe, ustanova koja provodi izobrazbu, prava koja ostvaruje kadet na školovanju te obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga u postupku pripreme i provedbe školovanja.

(3) Ugovor o pravima i obvezama između Ministarstva obrane i kadeta u vezi sa školovanjem kadeta na vojnoj akademiji u inozemstvu sklapa se u skladu s člancima 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 49.

Kadet na vojnoj akademiji u inozemstvu ostvaruje pravo na:

– mjesečnu stipendiju u skladu s pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

– zdravstveno osiguranje u skladu s propisima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– logističku potporu, vojne odore i ostala vojna oprema ako ih ne osigurava zemlja primateljica

– protokolarni poklon za ustanovu u kojoj se provodi izobrazba i promidžbeno-informativni materijal.

Članak 50.

(1) Ministarstvo obrane kadetu će osigurati:

– prijevoznu kartu za odlazak na izobrazbu i povratak s izobrazbe ili naknadu troškova kupljene prijevozne karte ako se karta nije mogla pravodobno osigurati

– naknadu troškova prijevoza u mjestu izobrazbe

– prijevoznu kartu ili naknadu troškova prijevoza za dolazak u Republiku Hrvatsku dva puta godišnje ako je to odobreno planom i programom vojne akademije

– prijevoznu kartu ili naknadu troškova prijevoza za dolazak u Republiku Hrvatsku i povratak na izobrazbu u slučaju smrti ili teške bolesti člana uže obitelji.

(2) Svi isplaćeni troškovi iz stavka 1. ovoga članka pravdaju se predočenjem izvornih računa.

Članak 51.

(1) Ministarstvo obrane kadetu osigurava:

– plaćanje odnosno naknadu troškova školarine ili kotizacije

– naknadu troškova za knjige i udžbenike, ako ih ne osigurava država primateljica

– naknadu troškova studijskih putovanja, ako troškove ne snosi država primateljica

– naknadu troškova prijevoda dokumenata i stručnog priznavanja stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije

– naknadu troškova izrade vize i naknadu troškova boravišne vize za polaznika izobrazbe ako ih ne osigurava država primateljica

– pokriće troškova protokolarnih obveza, međunarodne večere ili svečanosti u čast hrvatskih nacionalnih praznika te promidžbe Republike Hrvatske u iznosu od 350,00 eura po godini studija.

(2) Svi isplaćeni troškovi iz stavka 1. ovoga članka i koji su odobreni odlukom o provedbi školovanja kadeta na vojnoj akademiji u inozemstvu pravdaju se predočenjem izvornih računa.

Članak 52.

Kadet je obvezan:

– pridržavati se propisa o zaštiti klasificiranih podataka, odredbi bilateralnih sporazuma o vojnoj suradnji s državom primateljicom

– profesionalno izvršavati obveze koje proistječu iz sklopljenog ugovora s Ministarstvom obrane i nastavnog plana i programa međunarodne vojne izobrazbe

– na kraju školske godine podnijeti izvješće ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale o tijeku školovanja, postignutim rezultatima i eventualnim problemima

– na kraju školske godine ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale podnijeti financijsko izvješće i dostaviti dokumentaciju o nastalim troškovima radi obračuna

– ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale dostaviti podatak o otvorenom bankovnom računu u zemlji primateljici, u roku od 15 dana od početka izobrazbe

– po završetku vojne akademije završiti program prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe.

5. STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA, USAVRŠAVANJA I STUDIJI

Članak 53.

(1) Vojne osobe i državni službenici i namještenici upućuju se na stručna osposobljavanja, usavršavanja i studije u skladu s godišnjim planom izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Stručna osposobljavanja, usavršavanja i studiji iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

– specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika

– stručno usavršavanje za stjecanje i obnavljanje dopusnica za rad

– prijediplomski ili diplomski studij uz rad

– sveučilišni specijalistički studij ili doktorski studij uz rad (u daljnjem tekstu poslijediplomski studij).

(3) Ugovor o pravima i obvezama između Ministarstva obrane i kandidata za stručno osposobljavanje, usavršavanje i studije sklapaju se u skladu s člancima 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

5.1. Specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika

Članak 54.

Potrebe za specijalizacijom odnosno užom specijalizacijom zdravstvenih djelatnika utvrđuju se godišnjim planovima izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 55.

(1) Specijalističko usavršavanje obavlja se u obliku specijalizacije odnosno uže specijalizacije pod uvjetima utvrđenim propisima o specijalističkom usavršavanju koji donosi ministar nadležan za zdravstvo.

(2) Kandidati za specijalističko usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka su doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije i inženjeri medicinske biokemije (u daljnjem tekstu specijalizanti).

Članak 56.

Na temelju javnog natječaja ministarstva nadležnog za zdravstvo za specijalističko usavršavanje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale raspisuje interni oglas.

Članak 57.

(1) Na specijalističko usavršavanje može se uputiti kandidata koji ispunjava uvjete iz javnog natječaja i internog oglasa.

(2) Uvjeti za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz internog oglasa su:

– završen sveučilišni diplomski studij

– važeće odobrenje Hrvatske liječničke komore ili Hrvatske komore dentalne medicine za samostalan rad.

(3) Postupak odabira kandidata provodi se na temelju sljedećih kriterija:

– raspored na ustrojbeno mjesto višeg čina

– zadnja službena ocjena ne manja od »ističe se«

– znanje najmanje jednog stranog jezika; 85 % i više.

(4) Kriteriji iz stavka 3. ovoga članka navedeni su na način da prethodni kriterij isključuje sljedeći, odnosno ako više kandidata za specijalističko usavršavanje zadovoljava prvi kriterij, prednost ima kandidat koji zadovoljava sljedeći kriterij.

(5) Za odabir kandidata za specijalističko usavršavanje na temelju kriterija iz stavka 3. ovoga članka nadležno je povjerenstvo koje imenuje ministar obrane.

Članak 58.

(1) Ministarstvo obrane prijavljuje odabrane kandidate za specijalizaciju ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

(2) Nakon odobrenja specijalizacije ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale sa specijalizantom zaključuje ugovor.

(3) Ministarstvo obrane snosi troškove polaganja specijalističkog ispita, troškove mentorstva te troškove školarine poslijediplomskog studija kada je on propisan kao sastavni dio plana i programa specijalističkog usavršavanja.

(4) Obveza specijalizanta je tijekom specijalizacije izvršavati ugovorne obveze, a nakon završetka ostati u djelatnoj vojnoj službi najmanje u dvostrukom trajanju specijalizacije odnosno u vremenu određenom pojedinačno sklopljenim ugovorom o specijalizaciji računajući od dana njezina završetka.

Članak 59.

(1) U slučaju prekida specijalističkog usavršavanja krivnjom specijalizanta i neispunjavanja ugovorom preuzetih obveza specijalizant je obvezan nadoknaditi Ministarstvu obrane štetu u protuvrijednosti neto naknada plaća isplaćenih za vrijeme specijalizacije i troškove specijalizacije uvećano za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate.

(2) U slučaju neispunjenja obveze ostanka u službi iz članka 58. stavka 4. ovoga Pravilnika, specijalizant je obvezan nadoknaditi Ministarstvu obrane štetu u protuvrijednosti neto naknada plaća isplaćenih za vrijeme specijalizacije i troškove specijalizacije uvećano za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate razmjerno neispunjenom dijelu obveze.

(3) Objektivni razlozi za raskid ugovora o specijalizaciji (bolest ili ozljeda nastala tijekom specijalizacije, prestanak zbog potreba službe, elementarne ili druge nepogode odnosno događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora) zbog kojih specijalizant ne može završiti specijalizaciju isključuju obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

5.2. Školovanje uz rad na prijediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju

Članak 60.

(1) Djelatnim vojnim osobama koje su uspješno završile prijediplomski studij u statusu kadeta ili stipendista Ministarstva obrane može se omogućiti školovanje uz rad na odgovarajućem diplomskom studiju u skladu s godišnjim planom izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika uz potporu Ministarstva obrane.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, školovanje uz rad uz potporu Ministarstva obrane može se odobriti i osobama koje se školuju na odgovarajućem prijediplomskom i diplomskom studiju u potpori školovanja za deficitarna zanimanja/struke u skladu s godišnjim planom izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je broj kandidata koji ispunjavaju uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka veći od planiranih godišnjih kvota za upućivanje kandidata na prijediplomski i diplomski studij, kandidati se odabiru prema sljedećim kriterijima:

– dulje vrijeme provedeno u službi

– viša službena ocjena u posljednje tri ocjenjivane godine

– viša razina znanja stranog jezika.

(4) Za odabir kandidata koji se upućuju na prijediplomski i diplomski studij nadležno je povjerenstvo za odabir kandidata za prijediplomski, diplomski i poslijediplomski studij koje imenuje ministar obrane.

Članak 61.

Na temelju godišnjih planova izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika povjerenstvo za odabir kandidata za prijediplomski, diplomski i poslijediplomski studij utvrđuje znanstvena područja, polja i grane od interesa za sustav obrane u okviru kojih osobama iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika može biti odobren poslijediplomski studij uz potporu Ministarstva obrane.

Članak 62.

(1) Na poslijediplomski studij može se uputiti kandidata koji ispunjava opće uvjete iz javnog natječaja koje propisuje visoko učilište i internog oglasa.

(2) Interni oglas za upis na poslijediplomski studij uz rad uz potporu Ministarstva obrane objavljuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale.

Članak 63.

(1) Uvjeti za odabir kandidata za upućivanje na poslijediplomski studij su:

– završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij

– osobni čin najmanje poručnik/poručnik korvete, za djelatne vojne osobe

– službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od »dobar« za djelatne vojne osobe ili »uspješan« za državne službenike i namještenike.

(2) Ako je broj kandidata koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka veći od planiranih godišnjih kvota za upućivanje kandidata na poslijediplomski studij, kandidati se odabiru prema sljedećim kriterijima:

– upisan viši semestar poslijediplomskog studija

– viša službena ocjena u posljednje tri ocjenjivane godine

– objavljeni stručni/znanstveni radovi iz znanstvenog područja/polja upisa

– viša razina znanja stranog jezika.

Članak 64.

Za odabir kandidata koji se upućuju na poslijediplomski studij uz rad uz potporu Ministarstva obrane u skladu s uvjetima i kriterijima iz članka 63. ovoga Pravilnika nadležno je povjerenstvo za odabir kandidata za prijediplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

Članak 65.

(1) Odabrani kandidat nakon upisa odgovarajućeg studija sklapa ugovor o školovanju uz rad s Ministarstvom obrane.

(2) Ugovor o pravima i obvezama između Ministarstva obrane i kandidata za upućivanje na prijediplomski, diplomski i poslijediplomski studij uz rad uz potporu Ministarstva obrane sklapa se u skladu s člancima 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 66.

(1) Ministarstvo obrane će djelatniku upisanom na prijediplomski, diplomski i poslijediplomski studij uz rad nadoknaditi plaćene troškove upisa na studij, troškove školarine u punom iznosu za svaki semestar nakon dostavljenog dokaza o upisu u idući semestar i troškove izrade diplomskog rada ili doktorske disertacije.

(2) Tema završnog rada, diplomskog rada ili doktorske disertacije iz stavka 1. ovoga članka mora biti iz područja od interesa za obranu i odobrava je Povjerenstvo za odabir kandidata za prijediplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

5.3. Stručno usavršavanje za stjecanje i obnavljanje dopusnica za rad

Članak 67.

(1) Osobe iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika iz službi i struka odnosno njihovih specijalnosti raspoređene na ustrojbeno mjesto koje traži dopusnicu za rad utvrđenu posebnim propisima, dužne su sudjelovati na aktivnostima trajnog usavršavanja propisanim za stjecanje i obnavljanje dopusnica za rad.

(2) Ustrojstvene jedinice u kojima su raspoređene osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su im osigurati troškove kotizacije i omogućiti sudjelovanje u navedenim oblicima stručnog usavršavanja u skladu s planovima izobrazbe, strukovnim smjernicama i rasporedom zadaća pri obavljanju dužnosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Polaznicima slijedno-rastuće dočasničke i časničke izobrazbe koji su upućeni na tu izobrazbu u skladu s Pravilnikom o izobrazbi (»Narodne novine«, br. 19/17, 126/17, 28/18 i 80/19) i koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika pohađaju tu izobrazbu nakon uspješnog završetka izobrazbe odnosno programa osposobljavanja dodjeljuju im se odnosno uručuju diploma s dopunskom ispravom o postignutom uspjehu na izobrazbi i značka škole, časnički bodež, zlatni i srebrni prsten u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 69.

(1) Postupci odabira i upućivanja kandidata na izobrazbe i školovanja započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o izobrazbi (»Narodne novine«, br. 19/17, 126/17, 28/18 i 80/19).

(2) O pravima i obvezama polaznika iz stavka 1. ovoga članka odlučit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 70.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na postupak selekcije i odabira kandidata za pohađanje izobrazbi uz rad koje se u cijelosti provode učenjem na daljinu planiranih godišnjim planovima izobrazbe iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju prijedloga kandidata za izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale odabire polaznike za pohađanje izobrazbi uz rad koje se u cijelosti provode učenjem na daljinu.

(3) Ugovor o pravima i obvezama između Ministarstva obrane i polaznike izobrazbe uz rad koje se u cijelosti provode učenjem na daljinu sklapaju se u skladu s člancima 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 71.

(1) Čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale uputom uređuje način i postupak priznavanja troškova izobrazbe.

(2) Znanstvena i stručna istraživanja u okviru školovanja koja se provode na osobama i aktivnostima u Oružanim snagama mora odobriti ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležne za ljudske potencijale koja će način i postupak odobravanja regulirati posebnom uputom.

Članak 72.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izobrazbi (»Narodne novine«, br. 19/17, 126/17, 28/18 i 80/19).

Članak 73.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-02/4 Urbroj: 512-01-23-4 Zagreb, 4. svibnja 2023.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS KANDIDATA ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU RAZINU SLIJEDNO-RASTUĆE DOČASNIČKE IZOBRAZBE

 

Rbr.

ID OSOBE

Osobni čin

Ime

Prezime

OIB

Godina života

Grupa

Postrojba/UJ

Osobni VSSP

Dopunski VSSP

Zdravstvena sposobnost (ocjena »SPOSOBAN« sa zadnjeg redovitog ili izvanrednog pregleda)

Stegovna kazna

Tjelesna spremnost (zadnja ocjena)

Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Zadnja službena ocjena

Obnašanje dužnosti višeg ustrojbenog čina od osobnog – od zadnje izobrazbe

Obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti i dužnosti prvog dočasnika – od zadnje izobrazbe

Godine provedene u činu – od zadnje izobrazbe

Ocjena s prethodno završene vojne izobrazbe

Medalje i odlikovanja

Pohvale i nagrade – od zadnje izobrazbe

Znanje stranog jezika – važeći test

Sudjelovanje u operacijama potpore miru – od zadnje izobrazbe

Završena obuka u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«

Prioritet ustrojstvene jedinice

UKUPNO BODOVA

OSOBITO SE ISTIČE

ISTIČE SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.

POPIS KANDIDATA ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU RAZINU SLIJEDNO-RASTUĆE ČASNIČKE IZOBRAZBE

 

Rbr.

ID OSOBE

Osobni čin

Ime

Prezime

OIB

Godina života

Grupa

Postrojba/UJ

Osobni VSSP

Dopunski VSSP

Zdravstvena sposobnost (ocjena »SPOSOBAN« sa zadnjeg redovitog ili izvanrednog pregleda)

Stegovna kazna

Tjelesna spremnost (zadnja ocjena)

Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Zadnja službena ocjena

Obnašanje dužnosti višeg ustrojbenog čina od osobnog – od zadnje izobrazbe

Obnašanje zapovjednih/voditeljskih dužnosti – od zadnje izobrazbe

Godine provedene u činu – od zadnje izobrazbe

Ocjena s prethodno završene vojne izobrazbe

Medalje i odlikovanja

Pohvale i nagrade – od zadnje izobrazbe

Znanje stranog jezika – važeći test

Sudjelovanje u operacijama potpore miru – od zadnje izobrazbe

Završena obuka u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«

Prioritet ustrojstvene jedinice

UKUPNO BODOVA

OSOBITO SE ISTIČE

ISTIČE SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3.

KRITERIJI I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA SLIJEDNO-RASTUĆE DOČASNIČKE IZOBRAZBE

 

Kriterij

Vrednovanje

Bodovi

SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU

Za svaki puni mjesec 10 bodova

 

OBNAŠANJE DUŽNOSTI VIŠEG USTROJBENOG ČINA OD OSOBNOG

– od zadnje izobrazbe

Za svaki puni mjesec 1 bod

 

OBNAŠANJE ZAPOVJEDNIH/VODITELJSKIH DUŽNOSTI I DUŽNOSTI PRVOG DOČASNIKA – od zadnje izobrazbe

Za svaki puni mjesec 1 bod

 

GODINE PROVEDENE U ČINU

– od zadnje izobrazbe

5 punih godina i više u činu 240 bodova

 

4 pune godine u činu 120 bodova

 

3 pune godine u činu 60 bodova

 

2 pune godine u činu 30 bodova

 

OCJENA S PRETHODNO ZAVRŠENE VOJNE IZOBRAZBE

Ocjenu pomnožiti s 10 (zaokruženi cijeli broj)

 

SLUŽBENA OCJENA (zbroj vrijednosti bodovanja zadnje 2 ocjene)

Osobito se ističe 20 bodova

Ističe se 10 bodova

 

ODLIKOVANJA I MEDALJE

Svako odlikovanje i medalja 20 bodova

 

POHVALE I NAGRADE – od zadnje izobrazbe

Svaka pohvala i nagrada 10 bodova

 

ZNANJE STRANOG JEZIKA – važeći test, samo za jedan jezik (povoljniji)

Svaku STANAG ocjenu pomnožiti s 10

 

Svaki »+« STANAG pomnožiti s 5

 

Svaki postotak znanja 1 bod

 

SUDJELOVANJE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU, OPERACIJAMA ODGOVORA NA KRIZE, HUMANITARNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU – od zadnje izobrazbe

Svaki puni mjesec 5 bodova

 

Završena obuka u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«

50 bodova

 

PRIORITET RAZINE ZAPOVJEDNIKA GRANE, NAČELNIKA USTROJSTVENE JEDINICE GS OS RH ili MORH-a, ZAPOVJEDNIKA PRISTOŽERNE POSTROJBE *

1. prioritet 100 bodova

 

2. prioritet 80 bodova

 

3. prioritet 60 bodova

 

4. prioritet 40 bodova

 

5. prioritet 20 bodova

 

* broj mogućih kandidata u prioritetu po ustrojstvenoj jedinici:

– HKoV 5 kandidata za svaki prioritet

– HRZ, HRM, ZSS, ZzP 2 kandidata za svaki prioritet

– ostale ustrojstvene jedinice po 1 kandidat za svaki prioritet.

 

 

PRILOG 4

KRITERIJI I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA SLIJEDNO-RASTUĆE ČASNIČKE IZOBRAZBE

 

Kriterij

Vrednovanje

Ukupni bodovi

SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU

Za svaki puni mjesec 10 bodova

 

OBNAŠANJE DUŽNOSTI VIŠEG USTROJBENOG ČINA OD OSOBNOG – od zadnje izobrazbe

Osobni čin

npr

stn

bjn

pk

 

Ustrojbeni čin

stn

bjn

bjn

pk

pk

brg

brg

 

Broj bodova za svaku punu godinu provedenu na višoj dužnosti

20

40

30

50

40

60

50

 

OBNAŠANJE ZAPOVJEDNIH/VODITELJSKIH DUŽNOSTI – od zadnje izobrazbe

Za svaki puni mjesec 1 bod

 

GODINE PROVEDENE U POSLJEDNJEM ČINU – od zadnje izobrazbe

Godine u činu

0 – 1

1 – 2

2 – 3

3 – 4

4 i više godina

 

npr

5

10

20

30

40

 

stn

10

20

30

40

50

 

bjn

30

40

50

60

70

 

pk

50

60

70

80

90

 

brg

80

90

100

110

120

 

OCJENA S PRETHODNO ZAVRŠENE VOJNE IZOBRAZBE

Ocjenu pomnožiti s 10 (zaokruženi cijeli broj)

 

SLUŽBENA OCJENA (zbroj vrijednosti bodovanja zadnje 2 ocjene)

Osobito se ističe 20 bodova

 

Ističe se 10 bodova

 

ODLIKOVANJA I MEDALJE

Svako odlikovanje i medalja 20 bodova

 

POHVALE I NAGRADE – od zadnje izobrazbe

Svaka pohvala i nagrada 10 bodova

 

ZNANJE STRANOG JEZIKA – važeći test, samo za jedan jezik (povoljniji)

Svaku STANAG ocjenu pomnožiti s 10

 

Svaki »+« STANAG pomnožiti s 5

 

Svaki postotak znanja 1 bod

 

SUDJELOVANJE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU, OPERACIJAMA ODGOVORA NA KRIZE, HUMANITARNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU – od zadnje izobrazbe

Svaki puni mjesec 5 bodova

 

Završena obuka u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«

50 bodova

 

PRIORITET RAZINE ZAPOVJEDNIKA GRANE, NAČELNIKA USTROJSTVENE JEDINICE GS OS RH ili MORH-a, ZAPOVJEDNIKA PRISTOŽERNE POSTROJBE *

1. prioritet 100 bodova

 

2. prioritet 80 bodova

 

3. prioritet 60 bodova

 

4. prioritet 40 bodova

 

5. prioritet 20 bodova

 

* broj mogućih kandidata u prioritetu po ustrojstvenoj jedinici:

– HKoV 5 kandidata za svaki prioritet

– HRZ, HRM, ZSS, ZzP 2 kandidata za svaki prioritet

– ostale ustrojstvene jedinice po 1 kandidat za svaki prioritet.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić