Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 50/2023 (10.5.2023.), Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

Ministarstvo obrane

831

Na temelju članka 42. stavka 6. i članka 86. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O KADETSKOJ SLUŽBI I UGOVORA O STIPENDIRANJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju vojnih stipendista, iznos stipendije, uvjeti i posljedice raskida ugovora, način rješavanja sporova i druga prava te obveze kandidata za kadete odnosno vojne stipendiste.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Kandidat za kadeta i vojnog stipendista prije sklapanja ugovora mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja odnosno javnog poziva i opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu.

(2) Radi popune određenih ustrojbenih mjesta Ministarstvo obrane može stipendirati studente stručnih studija i sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (u daljnjem tekstu: vojni stipendist – student) te učenike srednjih škola (u daljnjem tekstu: vojni stipendist – učenik).

Članak 4.

Prije sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju provodi se postupak privlačenja, oglašavanja i odabira kandidata za kadete i vojne stipendiste.

II. KADETSKA SLUŽBA

Članak 5.

(1) Odabrani kandidati za kadete nakon upisa odgovarajućeg studija potpisuju s Ministarstvom obrane ugovor o kadetskoj službi.

(2) Kandidati za upis na posebne studijske programe ustrojene za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) u okviru Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu status kadeta stječu upisom na studijski program i sklapanjem ugovora o kadetskoj službi.

Članak 6.

(1) Sklapanjem ugovora o kadetskoj službi kadet se obvezuje tijekom kadetske službe kroz redovito školovanje u propisanim rokovima ispunjavati studentske obveze za stjecanje akademskog ili stručnog naziva i stjecati temeljna vojna znanja i vještine prema programu obuke za kadete.

(2) Ministarstvo obrane se obvezuje kadetu osigurati:

– mjesečnu stipendiju

– osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi

– osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

– smještaj u vojnim lokacijama

– prehranu u vojnim lokacijama prema posebnim propisima kojima je uređeno područje prehrane u Oružanim snagama

– vojnu odoru prema posebnim propisima kojima je uređeno nošenje vojnih odora u Oružanim snagama

– mjesni prijevoz u mjestu školovanja

– refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte

– troškove izdavanja studentske iskaznice (X-ice)

– obvezne udžbenike i pisaći pribor

– odjeću, obuću i drugu opremu za tjelovježbu

– korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama

– troškove izrade i obrane završnog rada

– iznos upisnine

– iznos participacije u troškovima studija pri redovnom upisu akademske godine

– osposobljavanje za vozača vozila B kategorije za one kadete koji je ne posjeduju.

Članak 7.

(1) Stipendija se dodjeljuje kadetu od datuma stjecanja statusa kadeta do završetka studija, odnosno dok u skladu s odredbama ugovora sklopljenog s Ministarstvom obrane ima status redovnog studenta, redovito upisuje godine studija, uredno izvršava program obuke za kadeta te uredno izvršava ostale ugovorom preuzete obveze.

(2) Za vrijeme korištenja prava na stipendiju kadet ne može primati ni jednu drugu stipendiju kojoj je svrha zapošljavanje kod drugog poslodavca.

Članak 8.

Mjesečna stipendija za kadete utvrđuje se u sljedećim iznosima:

1. godina studija – 150,00 eura

2. godina studija – 200,00 eura

3. godina studija – 250,00 eura

4. godina studija – 300,00 eura

5. godina studija – 400,00 eura.

III. OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU TIJEKOM REDOVITOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Članak 9.

(1) Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog ili stručnog studija ili redovitog srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti kandidat koji udovoljava uvjetima i kriterijima iz javnog natječaja odnosno poziva i općim uvjetima propisanim za djelatnu vojnu službu.

(2) Stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog ili stručnog studija mogu ostvariti studenti koji su u akademskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije završili srednjoškolsko obrazovanje i prvi put upisuju prvu godinu studija ili studenti viših godina koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije sve godine studija upisali redovito bez ponavljanja godine.

Članak 10.

(1) Javnim natječajem odnosno javnim pozivom iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrdit će se uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za dodjelu stipendije, način dokazivanja ispunjavanja uvjeta, broj stipendija koje će se dodijeliti za pojedinu kategoriju stipendija za akademsku odnosno školsku godinu, rok u kojem se podnose prijave, dokumentaciju koju treba priložiti te ostali podaci od značaja za stipendiranje.

(2) Tekst javnog natječaja odnosno javnog poziva objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva obrane, a može se objaviti i na mrežnim stranicama visokih učilišta odnosno srednjih škola.

(3) Kriterije odabira između prijavljenih kandidata propisat će ministar obrane odlukom.

Članak 11.

Za odabir kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog ili stručnog studija te redovnog srednjoškolskog obrazovanja nadležno je povjerenstvo koje imenuje ministar obrane.

Članak 12.

(1) Odabrani kandidati za vojnog stipendista – studenta/učenika nakon upisa odgovarajućeg studija odnosno srednje škole potpisuju s Ministarstvom obrane ugovor o stipendiranju.

(2) Stipendija se dodjeljuje vojnom stipendistu od datuma stjecanja statusa vojnog stipendista do završetka studija odnosno srednjoškolskog obrazovanja i dok u skladu s odredbama ugovora sklopljenog s Ministarstvom obrane ima status redovnog studenta odnosno učenika, redovito upisuje godine studija ili školske godine te uredno izvršava ostale ugovorom preuzete obveze.

(3) Za vrijeme korištenja prava na stipendiju vojni stipendist – student/učenik ne može primati ni jednu drugu stipendiju kojoj je svrha zapošljavanje kod drugog poslodavca.

(4) Sklapanjem ugovora o stipendiraju vojni stipendist – student/učenik se obvezuje kroz redovito školovanje završiti studij odnosno srednju školu do roka utvrđenog ugovorom o stipendiranju.

(5) Ministarstvo obrane se obvezuje vojnom stipendistu – studentu/učeniku isplaćivati mjesečnu stipendiju.

Članak 13.

Mjesečna stipendija za vojne stipendiste – studente utvrđuje se u sljedećim iznosima:

1. godina studija – 150,00 eura

2. godina studija – 200,00 eura

3. godina studija – 250,00 eura

4. godina studija – 300,00 eura

5. godina studija – 400,00 eura

6. godina studija – 450,00 eura.

Članak 14.

Mjesečna stipendija za vojne stipendiste – učenike utvrđuje se u sljedećim iznosima:

1. godina srednjoškolskog obrazovanja – 80,00 eura

2. godina srednjoškolskog obrazovanja – 100,00 eura

3. godina srednjoškolskog obrazovanja – 120,00 eura

4. godina srednjoškolskog obrazovanja – 150,00 eura

5. godina srednjoškolskog obrazovanja – 150,00 eura.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 15.

Kadeti i vojni stipendisti iz objektivnih razloga (bolest ili ozljeda nastala u izravnoj vezi sa školovanjem) imaju pravo ponavljati jednu godinu tijekom školovanja.

Članak 16.

(1) Kadeti i vojni stipendisti obvezuju se nakon završenog školovanja ostati u djelatnoj vojnoj službi najmanje u dvostrukom vremenu trajanja školovanja odnosno u vremenu određenom pojedinačno sklopljenim ugovorom.

(2) Kadeti i vojni stipendisti obvezni su nadoknaditi troškove školovanja sa zakonskim zateznim kamatama u slučaju prekida školovanja ili ako poslije završetka školovanja ne stupe u djelatnu vojnu službu ili ne ispune obveze iz ugovora o kadetskoj službi odnosno iz ugovora o stipendiranju.

Članak 17.

(1) Ako tijekom školovanja nastupe objektivne okolnosti zbog kojih kadet i vojni stipendist ne može ispuniti zdravstvene, tjelesne i psihičke uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu ili ako u obitelji kadeta i vojnog stipendista nastupe okolnosti kao što su smrt ili teška bolest člana uže obitelji te druge promjene obiteljskog statusa kojima bi obitelj kadeta i vojnog stipendista bila dovedena u težak položaj te koje u tolikoj mjeri utječu na kadeta i vojnog stipendista da nije u mogućnosti završiti školovanje, ugovor o kadetskoj službi odnosno ugovor o stipendiranju se raskida bez obveze naknade troškova školovanja.

(2) Radi utvrđivanja nemogućnosti ispunjavanja zdravstvenih i psihičkih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu kadet i vojni stipendist se upućuje na izvanredni zdravstveni pregled.

(3) U svim ostalim slučajevima kadet i vojni stipendist obvezan je nadoknaditi troškove školovanja.

Članak 18.

Kadeti iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika koji prekinu školovanje iz objektivnih razloga, a koji su u okviru programa obuke za kadete stekli temeljna vojna znanja i vještine u skladu s programom dragovoljnog vojnog osposobljavanja, mogu sklopiti ugovor o vojničkoj službi u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 19.

(1) Sve možebitne sporove iz ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju ugovorne strane će rješavati mirnim putem.

(2) U slučaju neuspjelog mirnog rješenja spora nadležan je sud opće mjesne nadležnosti u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kadeti i vojni stipendisti koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju sklopljene ugovore o kadetskoj službi odnosno stipendiranju zadržavaju prava i obveze u skladu sa sklopljenim ugovorima, osim iznosa stipendije koji će se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (»Narodne novine«, br. 158/13, 5/17, 55/19 i 139/20) i Odluka o dodjeli učeničkih stipendija klasa: 023-03/18-03/1, urbroj: 512-01-18-32 od 12. siječnja 2018.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-02/5 Urbroj: 512-01-23-4 Zagreb, 4. svibnja 2023.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić