Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 48/2023 (5.5.2023.), Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

824

Na temelju članka 50. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 57. stavka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 57/22) ministrica poljoprivrede, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora.

Članak 2.

(1) Usklađenje iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu iz Tablice 1. koja je prilog ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Revalorizacija iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja.

Članak 3.

(1) Revalorizirana zakupnina odnosno naknada za poljoprivredno zemljište iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika izračunava se na temelju formule:

RZ = JRZ × p

gdje je:

RZ – revalorizirana zakupnina odnosno naknada u eurima

JRZ – jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada/ha u eurima

p – površina u ha.

(2) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) utvrđena je na temelju dvostruke početne zakupnine iz Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 89/18) koja je umanjena za 5 %.

(3) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) za poljoprivredno zemljište prikazana je po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama i navedena je u Tablici 1. iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada za ribnjake jedinstvena je na području Republike Hrvatske i iznosi 25,22 EUR/ha.

(5) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada za zajedničke pašnjake jedinstvena je na području Republike Hrvatske i iznosi 33,18 EUR/ha.

(6) Revalorizirana zakupnina odnosno naknada utvrđuje se prema površini katastarske čestice, te jediničnoj revaloriziranoj zakupnini/ha odnosno naknadi/ha u eurima za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Usklađenje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno do 9. ožujka 2018.

(2) Za sve ugovore iz stavka 1. ovoga članka koji ne sadrže odredbu o revalorizaciji primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(3) Jedinice lokalne samouprave dužne su sklopiti anekse ugovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ako je zakupnik odnosno korisnik platio zakupninu odnosno naknadu dospjelu u 2023. godini prije sklapanja aneksa o revalorizaciji na temelju članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika između plaćene zakupnine odnosno naknade i revaloriziranog iznosa iz članka 3. ovoga Pravilnika, plaća se u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa aneksa ugovora o revalorizaciji ugovorenih zakupnina odnosno naknada kod javnog bilježnika.

(2) Za svaku sljedeću godinu, do isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupnina odnosno naknada plaća se do kraja prosinca tekuće godine.

Članak 6.

(1) Revalorizacija iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se kontinuirano za sve ugovore sklopljene do stupanja na snagu Zakona a nakon provedenog usklađenja zakupnine odnosno naknade sukladno članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika, kao i na sve ugovore koji su sklopljeni nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno), objavljuje Državni zavod za statistiku svake godine u siječnju za prethodnu godinu.

(3) Revalorizacija zakupnine odnosno naknade iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika izračunava se na temelju formule:

RZ = Z x PGI /100

gdje je:

RZ – revalorizirana zakupnina odnosno naknada

Z – zakupnina odnosno naknada iz prethodne godine

PGI – prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) ≥ 103,0.

Članak 7.

(1) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb sklopit će aneks ugovora za prvu revalorizaciju zakupnine odnosno naknade sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika, u roku od 90 dana od objave prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena (ukupno).

(2) Za svaku sljedeću revalorizaciju, do isteka ugovora, za koji je već sklopljen aneks ugovora o revalorizaciji u skladu s člankom 2. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede zakupniku odnosno korisniku dostavit će Obavijest o revalorizaciji u roku od 30 dana od objave indeksa iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, dužni su aneks ugovora iz stavka 1. i Obavijest iz stavka 2. ovoga članka dostaviti elektroničkim putem Ministarstvu poljoprivrede u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora odnosno dostave Obavijesti o revalorizaciji.

(4) Ministarstvo poljoprivrede, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su pratiti kretanje prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena (ukupno) te provesti revalorizaciju svake godine kada su ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika. Ministarstvo poljoprivrede se obvezuje informaciju o objavi indeksa iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dostaviti jedinicama lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

(5) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, revalorizaciju zakupnine odnosno naknade za korištenje ribnjaka provest će Ministarstvo, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i primjerak aneksa dostaviti jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi.

Članak 8.

Postupci revalorizacije započeti u skladu s Pravilnikom o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 65/19) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 65/19).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/75

Urbroj: 525-06/190-23-9

Zagreb, 13. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

Tablica 1. Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada/ha u eurima za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Copyright © Ante Borić