Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 46/2023 (28.4.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o provođenju operacija monetarne politike

HRVATSKA NARODNA BANKA

802

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 96. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU OPERACIJA MONETARNE POLITIKE

Članak 1.

U članku 2. Odluke o provođenju operacija monetarne politike (»Narodne novine«, br. 144/2022.) točka 58. briše se.

Članak 2.

U članku 54. stavku 5. točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) u odnosu na kontrolu rizika i vrednovanje imovine, osim članaka 66., 67., 69. i 70. ove Odluke, još i članak 134. iz dijela četvrtoga glave VI. i Prilog XII.a Smjernice ESB/2014/60 te članci od 1. do 4. i tablice 1., 2., 2.a i 4. iz Priloga Smjernice ESB/2015/35«.

Članak 3.

U članku 60. stavku 2. točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) pisane izjave kreditnih dužnika i, kad je primjenjivo, jamaca kojima se drugoj ugovornoj strani daje bezuvjetna suglasnost na priopćavanje Eurosustavu svih podataka koji su zakonom određeni kao bankovna tajna (uključujući, ali ne ograničavajući se na pojedinosti o dužnicima, jamcima, kreditnom potraživanju i jamstvu), a koji su HNB-u potrebni u svrhu zasnivanja valjanoga financijskog osiguranja kreditnim potraživanjima i korištenja kreditnih potraživanja kao instrumenta financijskog osiguranja uključujući moguću prodaju kreditnih potraživanja radi naplate iz tog instrumenta financijskog osiguranja i kojima se ujedno HNB-u i drugim članicama Eurosustava daje bezuvjetna suglasnost za priopćavanje takvih podataka trećim osobama kojima su ti podaci potrebni za kupnju kreditnih potraživanja.«

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

»7. U slučaju odluke HNB-a o neprihvatljivosti kreditnog potraživanja, HNB drugoj ugovornoj strani vraća sve originale dokumenata iz stavka 2. točke (a) koje je primio za to potraživanje.«

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 29. lipnja 2023.

O.br.: 160-091/04-23/BV

Zagreb, 21. travnja 2023.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić