Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 46/2023 (28.4.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama na novčana sredstva subjekata javnog sektora kod Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka

801

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 96. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA NA NOVČANA SREDSTVA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

Članak 3. Odluke o kamatnim stopama na novčana sredstva subjekata javnog sektora kod Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 154/2022.) mijenja se i glasi:

»(1) Na državne depozite po viđenju u eurima primjenjuju se sljedeće kamatne stope:

a) na depozite Republike Hrvatske – €STR umanjena za 20 baznih bodova

b) na depozite trgovačkih društava koja spadaju pod pojam »javno poduzeće« iz članka 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 – niža od dvije stope: €STR umanjena za 20 baznih bodova ili 0 %

c) na ostale državne depozite – €STR umanjena za 35 baznih bodova, osim kada je europskim zakonodavstvom za određeni slučaj određena drugačija stopa.

(2) Na oročene depozite Republike Hrvatske u eurima primjenjuje se kamatna stopa na osiguranom tržištu s usporedivim dospijećem umanjena za 20 baznih bodova ili, ako nije dostupna, kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu umanjena za 20 baznih bodova.

(3) Na državne depozite po viđenju u ostalim valutama – niža od dvije stope: 0 % ili kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu relevantne valute usporediva sa stopom €STR umanjena za 20 baznih bodova.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2023.

O.br.: 159-091/04-23/BV

Zagreb, 21. travnja 2023.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić