Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 46/2023 (28.4.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

793

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22. i 26/23.), u članku 2. podstavku a) Položaji I. vrste u točki 3. podtočki b) iza riječi: »Zagreba« dodaju se riječi: »i Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

 

»4.a)

ravnatelj Doma zdravlja i ljekarničke ustanove

2,400

b)

zamjenik ravnatelja pod 4.a)

2,300«.

 

 

U točki 7. podtočka b) mijenja se i glasi:

 

»b)

pomoćnik ravnatelja pod 4.a)

2,280«.

 

 

U točki 10. podtočka d) mijenja se i glasi:

 

»d)

voditelj zdravstvenog odjela, voditelj dnevne bolnice zavoda, poliklinike u državnoj ustanovi do 40 zaposlenih

2, 440«.

 

 

U točki 12. podtočke b), c) i d) mijenjaju se i glase:

 

»b)

voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, centra, poliklinike županijske ustanove preko 40 zaposlenih, mr. sc.

2,500

c)

voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, centra, poliklinike županijske ustanove preko 40 zaposlenih, prim.

2,461

d)

voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, centra, poliklinike županijske ustanove preko 40 zaposlenih

2,451«.

 

 

U točki 13. podtočke b), c) i d) mijenjaju se i glase:

 

»b)

voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, centra, poliklinike županijske ustanove do 40 zaposlenih, mr. sc.

2,456

c)

voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, centra, poliklinike županijske ustanove do 40 zaposlenih prim.

2,449

d)

voditelj zdravstvenog odjela, dnevne bolnice, centra, poliklinike županijske ustanove do 40 zaposlenih

2,387«.

 

 

Podstavak b) Položaji II. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

glavna sestra/glavni tehničar u državnoj ustanovi

 

 

glavna sestra/glavni tehničar u županijskoj ustanovi

 

 

glavna sestra klinike

 

 

glavna sestra, zdravstveni djelatnik - voditelj odjela

1,200«.

 

 

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste, točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

 

»1.a)

doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist prim. dr. sc. i dr. sc.

2,432

b)

doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist prim. mr. sc. i mr. sc.

2,406

c)

doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist, prim.

2,387

d)

doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist

2,367

2.a)

magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist dr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu

2,336

b)

magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist mr. sc. u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu

2,317

c)

magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist u bolnici, državnom zdravstvenom zavodu

2,298

d)

magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist dr. sc.

2,270

e)

magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist mr. sc.

2,210

f)

magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist

2,140

g)

doktor medicine, doktor dentalne medicine, dr. sc., na specijalizaciji

1,957

h)

doktor medicine, doktor dentalne medicine, na specijalizaciji

1,880

i)

magistar medicinske biokemije, magistar farmacije, dr. sc., na specijalizaciji

1,900

j)

magistar medicinske biokemije, magistar farmacije, na specijalizaciji

1,825

3.a)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite prim. dr. sc. i dr. sc. specijalist

2,432

b)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite prim. mr. sc. i mr. sc. specijalist

2,406

c)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite prim. specijalist

2,387

d)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite specijalist

2,367

e)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite dr. sc.

2,270

f)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite mr. sc.

2,140

g)

ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite

2,027«.

 

 

Točka 5. mijenja se i glasi:

 

»5.a)

doktor medicine, doktor dentalne medicine, dr. sc.

1,957

b)

doktor medicine, doktor dentalne medicine, mr. sc

1,906

c)

doktor medicine, doktor dentalne medicine

1,880

d)

magistar medicinske biokemije, magistar farmacije, dr. sc.

1,900

e)

magistar medicinske biokemije, magistar farmacije, mr. sc.

1,850

f)

magistar medicinske biokemije, magistar farmacije

1,825

g)

zdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu

1,659

h)

logoped, medicinski tehnolog, biotehnolog i biomedicinski inženjer, biolog u zdravstvu, molekularni biolog, klinički psiholog, psiholog, medicinski fizičar, fonetičar, nutricionist, defektolog/edukacijski rehabilitator, citogenetičar koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja, dr. sc.

1,742

i)

logoped, medicinski tehnolog, biotehnolog i biomedicinski inženjer, biolog u zdravstvu, molekularni biolog, klinički psiholog, psiholog, medicinski fizičar, fonetičar, nutricionist, defektolog/edukacijski rehabilitator, citogenetičar koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja, mr. sc.

1,692

j)

logoped, medicinski tehnolog, biotehnolog i biomedicinski inženjer, biolog u zdravstvu, molekularni biolog, klinički psiholog, psiholog, medicinski fizičar, fonetičar, nutricionist, defektolog/edukacijski rehabilitator, citogenetičar koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja

1,659

k)

magistra sestrinstva/diplomirana medicinska sestra na poslovima:

 

sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija

 

osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite

 

invazivnih i specifičnih dijagnostičko-terapijskih postupaka

 

voditelja tima operacijskog bloka ili

 

koordinatora palijativne skrbi

1,571«.

 

 

U točki 6. podtočka b) briše se.

Dosadašnje podtočke c) i d) postaju podtočke b) i c).

U podstavku d) Radna mjesta II. vrste točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

 

»1.

zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu

1,200

2.

nezdravstveni djelatnici – zdravstveni suradnici

1,164«.

 

 

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste, točke 1. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

 

»1.

zdravstveni djelatnik: na otvorenim izvorima zračenja, citostaticima,

 

 

liječenju AIDS-a, u jedinici intenzivne skrbi u operaciji (instrumentiranje, anesteziologija), na hemodijalizi, u rađaonici, hitnoj službi i traumatologiji

1,100

2.

zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi

1,077

3.

zdravstveni djelatnik: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama, javnom zdravstvu, vozač (samo djelatnost medicine)

0,999«.

 

 

Iza podstavka f) Radna mjesta IV. vrste dodaje se podstavak g) koji glasi:

 

»g)

Ostali nazivi radnih mjesta

 

1.

medicinska sestra/medicinski tehničar specijalist hitne medicine

1,423

 

 

Stručni uvjeti za točku 1.: završen najmanje preddiplomski studij sestrinstva te ostali uvjeti prema pravilnicima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti hitne medicine i specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u hitnoj medicini.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/13

Urbroj: 50301-04/12-23-4

Zagreb, 27. travnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić