Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 46/2023 (28.4.2023.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini

Vlada Republike Hrvatske

791

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2023. donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2022. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP).

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/42 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih i neto gornjih granica za izravna plaćanja za određene države članice za kalendarsku godinu 2022. (SL L 9, 14. 1. 2022.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1161 оd 5. srpnja 2022. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2022. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 6. 7. 2022.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1161).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2022/1161.

Članak 4.

Izravna plaćanja u 2022. godini utvrđuju se sukladno Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22.) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2022. i 2023. godinu, na pozicijama A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima i A865037 – Strateški plan 2023-2027 – Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 5.

Financijska struktura omotnice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

 

Program izravnih plaćanja u 2022. godini

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

(u eurima)

Osnovno plaćanje

173.388.000

Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš – »zeleno plaćanje«

120.968.000

Preraspodijeljeno plaćanje

40.323.000

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

8.065.000

Proizvodno vezana potpora:

60.484.000

krave u proizvodnji mlijeka

19.918.000

tov goveda

12.622.000

krave dojilje

6.452.000

ovce i koze

4.758.000

proizvodnja povrća

1.895.000

proizvodnja voća

2.016.000

šećerna repa

4.758.000

proteinski usjevi

8.065.000

Ukupno

403.228.000

 

 

 

Članak 6.

(1) Za razdoblje do 31. prosinca 2022., preračunavanje iznosa za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe izvršit će se prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2022., koji iznosi 7,5240 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Od 1. siječnja 2023. financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe izvršit će se u eurima.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/04

Urbroj: 50301-05/27-23-5

Zagreb, 27. travnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić