Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 46/2023 (28.4.2023.), Rezolucija o debljini

Hrvatski sabor

787

Uvažavajući:

– odredbe Ustava Republike Hrvatske kojima je utvrđeno da država osigurava uvjete za zdrav život svojih građana

– definiciju debljine kao kompleksne bolesti s brojnim, složenim uzrocima koja je karakterizirana prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva te povezana s povećanim rizikom za mnoge druge bolesti (WHO European regional Obesity Report 2022)

– činjenicu da zbog povećane tjelesne mase nastaju brojne kliničke komplikacije koje smanjuju kvalitetu života, radnu sposobnost i životni vijek oboljelih

– činjenicu da debljina zadire u sve sfere života pojedinca, ali također interferira s boljitkom i napretkom cijelog društva te uz medicinske ima i socioekonomske, psihološke, demografske i mnoge druge negativne posljedice

– Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010. do 2012. godine

– planirano usvajanje novog Akcijskog plana za prevenciju debljine od 2023. do 2026. godine

– Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine

– Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine

– hrvatske smjernice za liječenje odraslih osoba s debljinom

– tvrdnju Eurostata po kojoj Republika Hrvatska zajedno s Maltom ima od svih zemalja Europske unije najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom

– podatak da je u 2019. godini samo 34% odraslih u Hrvatskoj imalo normalnu tjelesnu masu, a čak 65% prekomjernu, od čega 23% debljinu

– procjenu da će udio osoba s debljinom u Republici Hrvatskoj u 2030. godini iznositi 32,40% ili 489.838 za muškarce i 30,49% ili 504.897 za žene (World Obesity Atlas 2022)

– procjenu da će udio djece s debljinom u Republici Hrvatskoj u 2030. godini iznositi 23,19% za dob od pet do devet godina i 16,37% za dob od 10 do 19 godina (World Obesity Atlas 2022)

– izloženost sve većeg dijela populacije rizicima koji uzrokuju ili potiču nastanak debljine

– ekonomske učinke prekomjerne tjelesne mase i debljine, uključujući direktne i indirektne troškove

– Izvješće Svjetske federacije za debljinu u 2019. godini u kojem je ekonomski utjecaj (direktni i indirektni troškovi) prekomjerne tjelesne mase i debljine za Republiku Hrvatsku procijenjen na 1,68 milijardi USD, što je ekvivalent od 407 USD per capita i 2,7% bruto domaćeg proizvoda (BDP)

– procjenu Svjetske federacije za debljinu da će se do 2030. godine ekonomski utjecaj debljine u Republici Hrvatskoj povećati na 2,56 milijardi USD, dok će se do 2060. godine povećati na 7,7 milijardi USD, što je ekvivalent od 2487 USD per capita i 3,5% BDP-a

Hrvatski sabor na sjednici 21. travnja 2023. donosi

REZOLUCIJU

O DEBLJINI

i predlaže svim nadležnim institucijama – Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu financija, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, institucijama pravobranitelja u Republici Hrvatskoj: pravobranitelju za djecu, pravobranitelju za osobe s invaliditetom i pučkom pravobranitelju te svim zdravstvenim institucijama, gospodarskim subjektima, medijima i ostalim relevantnim dionicima da:

1. poduzmu sve odgovarajuće korake iz djelokruga svoje odgovornosti u vezi sa sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem debljine u svrhu smanjenja broja oboljelih od debljine

2. pruže potporu u organiziranju i financiranju svih postupaka čiji je cilj smanjivanje broja oboljelih od debljine

3. promiču zdrave načine života, a osobito pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, održavanje odgovarajuće tjelesne mase, nepušenje, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrijednosti tlaka i masnoća te zdravo okruženje

4. potiču sredstva javnog informiranja u prenošenju informacija o prekomjernoj tjelesnoj masi i debljini te načinima prevencije, dijagnosticiranja i liječenja

5. promiču svijest o potrebi redovitih preventivnih zdravstvenih pregleda prilagođenih dobi i spolu stanovništva

6. potiču znanstvene institucije na istraživanje i širenje novih spoznaja o debljini, posebice istraživanja na području primarne prevencije i dijagnosticiranja prekomjerne tjelesne mase i debljine, te lijekova i drugih postupaka liječenja

7. poduzmu sve mjere, uključujući i zakonodavne, u cilju osiguravanja zdravih preduvjeta u odgojno-obrazovnim ustanovama, na radnom mjestu, kao i okolišu

8. osiguraju rad multidisciplinarnih timova radi najboljeg mogućeg načina prevencije, dijagnostike i liječenja svih oboljelih od debljine te brige o kvaliteti života

9. osiguraju nadopunjavanje mreže ustanova i timova, uključujući timove primarne zdravstvene zaštite, u skladu s Nacionalnim planom razvoja zdravstva

10. omoguće svakoj osobi zdravo okruženje, jednaku dostupnost obvezujućih postupaka liječenja, jednaku skrb te stručnu i nestigmatizirajuću pomoć bez obzira na ekonomski ili socijalni status

11. osiguraju brz prijenos potvrđenih znanstvenih rezultata istraživanja u području promicanja zdravlja i prevencije debljine te klinički primjenjive metode dijagnosticiranja i optimalnih načina liječenja debljine

12. osiguraju uvjete za uspostavu integriranog sustava praćenja uhranjenosti te potiču razvoj jedinstvene kliničke baze podataka i time omogućuju strateško planiranje prevencije i evaluacije skrbi za osobe koje žive s debljinom

13. Ministarstvo zdravstva, u suradnji s upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama, pripremi Strategiju kojom bi se usklađivali svi budući relevantni dokumenti za srednjoročno razdoblje u kojem će sveobuhvatno zaživjeti načela navedena u Rezoluciji.

Klasa: 501-01/22-01/01

Zagreb, 21. travnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić