NN 45/2023 (26.4.2023.), Plan numeriranja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

783

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 12. i članka 126. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 25. travnja 2023. donosi

PLAN NUMERIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Plan numeriranja uređuje ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja uz pomoć znamenaka radi jedinstvenog prepoznavanja osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze.

II. STRUKTURA BROJEVA

Ovim Planom numeriranja propisuje se struktura nacionalnog plana numeriranja.

1. Međunarodni broj

Međunarodni broj sadrži kod zemlje (eng.: CC – Country Code) iza kojeg slijedi nacionalni (značajni) broj (eng.: N(S)N – National (Significant) Number), kao što je prikazano na slici 1.

U skladu s ITU-T preporukom E.164, duljina međunarodnog broja iznosi najviše petnaest znamenaka.

Međunarodni kod Republike Hrvatske je »385«, a međunarodni predbroj je »00« (kao međunarodni prefiks se može koristiti i »+«).

 

 

Međunarodni broj

Kod zemlje Country code

Nacionalni (značajni) broj National (Significant) Number

CC

N(S)N

 

 

Slika 1. Struktura međunarodnog broja

2. Nacionalni (značajni) broj

Nacionalni (značajni) broj sadrži nacionalni odredišni kod iza kojeg slijedi pretplatnički broj (eng.: SN – Subscriber Number), kao što je prikazano na slici 2.

Ovisno o području primjene, nacionalni odredišni kod može određivati:

2.1. zemljopisno područje numeriranja (županiju)

2.2. nezemljopisno područje numeriranja.

Razlikuju se zemljopisni i nezemljopisni nacionalni (značajni) broj.

Duljina i svrha korištenja nacionalnih (značajnih) brojeva u Republici Hrvatskoj definirana je u poglavlju III. Popis nacionalnih brojeva i kratkih kodova ovog Plana numeriranja.

Nacionalni predbroj u Republici Hrvatskoj je »0« i nije dio nacionalnog (značajnog) broja.

 

Nacionalni (značajni) broj (N(S)N)

Nacionalni odredišni kod

Pretplatnički broj (Subscriber Number)

NDC

SN

 

 

Slika 2. Struktura nacionalnog broja

2.1. Zemljopisni broj

Zemljopisni broj je nacionalni (značajni) broj u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

U skladu s ITU-T preporukom E.164 za zemljopisni broj, nacionalni odredišni kod u nacionalnom (značajnom) broju u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ima strukturu tranzitnog koda (eng.: »TC – Trunk Code«), koji u kombinaciji s nacionalnim predbrojem čini područni kod (eng.: »Area Code«).

Zemljopisni broj iznimno se može koristiti putem aplikativnog rješenja na terminalnom uređaju, koji osigurava pokretljivost korisnika i izvan fizičke lokacije korisnika na kojoj je realiziran priključak korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. U navedenom slučaju preduvjet za korištenje zemljopisnog broja je postojanje fizičkog priključka korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te je potrebno u potpunosti zadovoljiti važeći regulatorni okvir vezanom za međupovezivanje, naplatu odlaznog/dolaznog poziva, tajni nadzor, prijenos broja i pozivanja hitnih službi (lociranje korisnika).

Detaljniji prikaz duljine i svrha korištenja navedenog broja definirani su u Tablici 1. ovog Plana numeriranja.

2.2. Nezemljopisni broj

Razlikuju se sljedeće vrste nezemljopisnih brojeva:

– nacionalni (značajni) broj u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

– nacionalni (značajni) broj za usluge s posebnom tarifom

– nacionalni (značajni) broj za usluge jedinstvenog pristupnog broja

– nacionalni (značajni) broj za usluge besplatnog poziva

– nacionalni (značajni) broj za usluge osobnog broja

– nacionalni (značajni) broj za M2M usluge.

Nezemljopisni broj sastoji se od nacionalnog odredišnog koda i pretplatničkog broja, kao što je prikazano na slici 2.

Pri dodjeli nacionalnih (značajnih) brojeva za usluge s posebnom tarifom i nacionalnih (značajnih) brojeva za usluge besplatnog poziva, HAKOM vodi računa da se vodeće znamenke pretplatničkih brojeva ne preklapaju.

Sukladno ITU-T preporukama E.168, E.168.1 i F.850, nacionalni (značajni) broj za usluge osobnog broja jedinstveno identificira korisnika i pomoću istoga pozivajući korisnik pristupa korisniku navedenog broja. Usluge osobnog broja odnose se na usluge kojima korisnik spaja svoj terminalni uređaj na bilo koju terminacijsku točku mreže i ostvaruje/zaprima pozive/poruke koristeći isti broj.

Nacionalni (značajni) broj za M2M usluge može se koristiti za usluge unutar pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža. Komunikacija između strojeva (eng. machine-to-machine, M2M) je, bežična ili žična, automatizirana razmjena informacija između tehničke opreme, kao što su mehanizacija, strojevi, vozila ili mjerni uređaji (npr. za mjerenje potrošnje struje, plina i vode), međusobno ili s centralnim sustavom za obradu podataka. Daljinski nadzor, daljinsko upravljanje i daljinsko održavanje strojeva, opreme i sustava, koji se tradicionalno naziva telemetrija, može biti dio M2M komunikacije. M2M tehnologija povezuje informacijske i komunikacijske tehnologije. Iznimno, nacionalni (značajni) broj za M2M usluge može se koristiti izvanteritorijalno na području Europske unije.

Detaljniji prikaz duljine i svrha korištenja svih vrsta nezemljopisnih brojeva definirani su u Tablici 1. ovog Plana numeriranja.

3. Kratki kodovi

Razlikuju se sljedeće vrste kratkih kodova:

– kratki kodovi za hitne službe

– kratki kodovi za govorne usluge

– kodovi za uslugu odabira operatora

– kratki kodovi za usluge brzojava

– kratki kodovi za SMS/MMS usluge.

3.1. Kratki kodovi za hitne službe

Upotrebljavaju se za pristup hitnim službama, kako je propisano u Tablici 2. ovog Plana numeriranja.

3.2. Kratki kodovi za govorne usluge

Upotrebljavaju se za pristup uslugama bez posebne tarife i s posebnom tarifom.

Upotrebljavaju se za pružanje sljedećih usluga: vremenska prognoza, točno vrijeme i buđenje, informacije o pretplatnicima, prometne informacije, opće informacije, informacije o javnom prijevozu, pozivanje taksi službe i medicinsko savjetovanje.

Podjela kratkih kodova za govorne usluge detaljnije je propisana u Tablici 2. ovog Plana numeriranja.

Operatori javno dostupne telefonske usluge mogu koristiti kratke kodove iz posebno određenog raspona u skladu s Tablicom 2. ovog Plana numeriranja, bez posebne odluke o dodjeli, pod uvjetom da se takvi kodovi koriste isključivo u vlastitoj mreži i to za usluge koje su dostupne isključivo korisnicima tog operatora (usluge podrške korisnicima) te se isti moraju koristiti u skladu s ovim Planom numeriranja.

3.3. Kodovi za uslugu odabira operatora

Prigodom korištenja usluge odabira operatora bira se oznaka usluge, kod operatora te željeni nacionalni ili međunarodni broj (npr. 1021 023 XX XX XX). Oznaka usluge i kod operatora nisu dio nacionalnog ili međunarodnog broja.

3.4. Kratki kodovi za usluge brzojava

Upotrebljavaju se za pružanje govornih usluga predaje brzojava.

3.5. Kratki kodovi za SMS/MMS usluge

Upotrebljavaju se za usluge s posebnom tarifom i za usluge podrške korisnicima, odnosno aktivaciju dodatnih usluga operatora javno dostupne telefonske usluge.

Za usluge s posebnom tarifom dodjeljuju se šesteroznamenkasti kodovi, te kod kratkih kodova za SMS/MMS usluge čijim korištenjem krajnji korisnici ostvaruju mogućnost konzumiranja sadržaja na uređajima (npr. zvučne melodije, čuvari zaslona, instant poručivanje putem kratkih kodova i dr.) druga znamenka određuje vrstu usluge. Navedeno pravilo se ne primjenjuje kod kratkih kodova čija je namjena ostvarivanje mogućnosti kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.) u skladu s ovim Planom numeriranja.

Operatori javno dostupne telefonske usluge mogu koristiti kratke kodove iz posebno određenog raspona u skladu s Tablicom 3. ovog Plana numeriranja, bez posebne odluke o dodjeli, pod uvjetom da se takvi kodovi koriste isključivo u vlastitoj mreži i to za usluge koje su dostupne isključivo korisnicima tog operatora (usluge podrške korisnicima i aktivacije dodatnih usluga) te se isti moraju koristiti u skladu s ovim Planom numeriranja.

III. POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA

Tablica 1. Nacionalni brojevi

 

Nacionalni brojevi

(1)

(2)

(3)

(4)

NDC

Duljina NSN broja*

Svrha korištenja (E.164)

Dodatne informacije

Maks.

Min.

1

8

8

Zemljopisni broj

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

20

9

8

Zemljopisni broj

Dubrovačko-neretvanska županija

21

9

8

Zemljopisni broj

Splitsko-dalmatinska županija

22

9

8

Zemljopisni broj

Šibensko-kninska županija

23

9

8

Zemljopisni broj

Zadarska županija

2x

Rezervirano

x = 4-9

31

9

8

Zemljopisni broj

Osječko-baranjska županija

32

9

8

Zemljopisni broj

Vukovarsko-srijemska županija

33

9

8

Zemljopisni broj

Virovitičko-podravska županija

34

9

8

Zemljopisni broj

Požeško-slavonska županija

35

9

8

Zemljopisni broj

Brodsko-posavska županija

3x

Rezervirano

x = 0, 6-9

40

9

8

Zemljopisni broj

Međimurska županija

42

9

8

Zemljopisni broj

Varaždinska županija

43

9

8

Zemljopisni broj

Bjelovarsko-bilogorska županija

44

9

8

Zemljopisni broj

Sisačko-moslavačka županija

47

9

8

Zemljopisni broj

Karlovačka županija

48

9

8

Zemljopisni broj

Koprivničko-križevačka županija

49

9

8

Zemljopisni broj

Krapinska-zagorska županija

4x

Rezervirano

x = 1, 5-6

51

9

8

Zemljopisni broj

Primorsko-goranska županija

52

9

8

Zemljopisni broj

Istarska županija

53

9

8

Zemljopisni broj

Ličko-senjska županija

5x

Rezervirano

x = 0, 4-9

60

8

6

Nezemljopisni broj – posebna tarifa

Usluge općeg sadržaja

609**

8

6

Nezemljopisni broj – posebna tarifa

Usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći

61

8

6

Nezemljopisni broj – posebna tarifa

Usluge glasovanja

64

8

8

Nezemljopisni broj – posebna tarifa

Usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu

65

8

8

Nezemljopisni broj – posebna tarifa

Usluge nagradnih igara

69

8

8

Nezemljopisni broj – posebna tarifa

Usluge namijenjene djeci

6x

Rezervirano

x = 2, 3, 6-8

72

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge jedinstvenog pristupnog broja

74

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge osobnog broja

75

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge osobnog broja

7x

-

-

Rezervirano

x = 0, 1, 3, 6, 7, 8, 9

800

9

7

Nezemljopisni broj – besplatni poziv

-

801

9

7

Nezemljopisni broj – besplatni poziv

Unaprijed plaćene usluge prijenosa govora putem interneta (eng. calling card)

890xy

10

10

Nezemljopisni broj

M2M usluge

89xy

10

10

Nezemljopisni broj

M2M usluge

8x

-

-

Rezervirano

x = 1-7

90x

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

91

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

92

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

93

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

94

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

95

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

96

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

97x

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

975x

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

975xy

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

98

9

8

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

99

9

9

Nezemljopisni broj

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

 

 

 

 

* Duljina NSN broja uključuje i znamenke NDC-a

** U skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći

Tablica 2. Kratki kodovi za govorne usluge

 

Kratki kodovi za govorne usluge

(1)

(2)

(3)

(4)

Raspon/kratki kod

Duljina kratkog koda*

Svrha korištenja

Dodatne informacije

Maks.

Min.

10

4

4

Odabir operatora

112

3

3

Harmonizirani europski broj

Jedinstveni europski broj za hitne službe

116

6

6

Harmonizirani europski broj

Rezervirano

116000

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za nestalu djecu

116006

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za žrtve zločina

116016

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama

116111

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za djecu

116117

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za medicinske usluge

116123

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za emocionalnu pomoć

118

5

5

Usluge bez posebne tarife/posebna tarifa

Usluge davanja obavijesti o informacijama pretplatnika

129AB

5

4

Usluge brzojava

npr. pristup usluzi brzojav A i B=0-9

133

5

5

Usluge aktivacije SMS usluge

13ABC

5

5

Kratki kod za usluge podrške korisnicima

Raspon za operatore javno dostupne telefonske usluge A = 0,1,2,4,5,6,7,8,9 i B,C=0-9

192

3

3

Hitne službe

Policija

193

3

3

Hitne službe

Vatrogasci

194

3

3

Hitne službe

Hitna pomoć

195

3

3

Hitne službe

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

1987

4

4

Hitne službe

Pomoć na cestama

1ABCD

5

3

Usluge bez posebne tarife/posebna tarifa

A = 4, 5, 6, 7, 8; B, C i D=0-9; a u slučaju kada je A=2 tada je B=0-8; C i D=0-9

2

Rezervirano

3

Rezervirano

4

Rezervirano

5

Rezervirano

6

Rezervirano

7

Rezervirano

8

Rezervirano

9

Rezervirano

 

 

 

* Duljina kratkog koda uključuje i znamenke raspona

Tablica 3. Kratki kodovi za SMS i MMS usluge

 

Kratki kodovi za SMS i MMS usluge

(1)

(2)

(3)

(4)

Raspon/kratki kod

Duljina kratkog koda*

Svrha korištenja

Dodatne informacije

Maks.

Min.

116000

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za nestalu djecu

116006

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za žrtve zločina

116016

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama

116111

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za djecu

116117

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za medicinske usluge

116123

6

6

Harmonizirani europski broj

Pozivni centar za emocionalnu pomoć

116

6

6

Harmonizirani europski broj

Rezervirano

118

5

5

Usluge s posebnom tarifom

Usluga davanja obavijesti o informacijama pretplatnika

13ABC

5

5

Usluge podrške korisnicima i aktivacije dodatnih usluga

Raspon za operatore javno dostupne telefonske usluge A = 0,1,2,4,5,6,7,8,9 i B,C=0-9

112

6

3

Harmonizirani europski broj

Jedinstveni europski broj za hitne službe

192

6

3

Hitne službe

Policija

193

6

3

Hitne službe

Vatrogasci

194

6

3

Hitne službe

Hitna pomoć

195

6

3

Hitne službe

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

1987

6

4

Hitne službe

Pomoć na cestama

1x

-

-

Rezervirano

x = 2, 4-9

2

-

-

Rezervirano

-

3

-

-

Rezervirano

-

4

-

-

Rezervirano

-

5

-

-

Rezervirano

-

60**

5

5

Usluge s posebnom tarifom

Nagradne igre

61

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Servisne usluge

64

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu

65**

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Nagradne igre

66

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge zabavnog sadržaja

6x

6

6

Rezervirano

x = 2, 3, 7-9

70

6

6

Usluge platnih transakcija

Usluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)

71

6

6

Usluge platnih transakcija

Usluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)

75

6

6

Usluge platnog prometa

Usluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)

7x

6

6

Rezervirano

x = 2 – 4, 6 9

800

6

6

SMS/MMS besplatne usluge

-

809***

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći

818283

6

6

INFO usluga

Kratki kod za davanje informacija o operatoru usluga s posebnom tarifom

81

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Servisne usluge

84

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu

85

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge čavrljanja

86

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge zabavnog sadržaja

88

6

6

Usluge s posebnom tarifom

Usluge čavrljanja neprimjerenim za djecu

8x

6

6

Rezervirano

x = 2, 3, 7, 9

9x

-

-

Rezervirano

-

 

 

 

IV. PLAN BIRANJA

Tablica 4. Načini biranja brojeva u RH

 

Objašnjenje

Zemljopisni brojevi

Primjer broja (zemljopisnog)

0

21

333 000

Opći nazivi

 

Nacionalni (značajni) broj N(S)N

Nacionalni predbroj

Nacionalni odredišni kod (NDC)

Pretplatnički broj

Nazivi za zemljopisne brojeve

Nacionalni predbroj

Tranzitni kod (trunk)

Pretplatnički broj

Područni kod (Area Code)

Pretplatnički broj

Pozivanje zemljopisnih brojeva iz mobilnih mreža

Međunarodni predbroj: 00 ili ‘+’

Kod zemlje: 385

Nacionalni (značajni) broj n(s)n

 

 

 

 

Objašnjenje

Nezemljopisni brojevi

Primjer broja (nezemljopisnog)

0

800

8282

Nazivi za nezemljopisne brojeve

Nacionalni predbroj

Nacionalni odredišni kod (NDC)

Pretplatnički broj

Pozivanje nezemljopisnih brojeva iz mobilnih mreža

Međunarodni predbroj: 00 ili ‘+’

Kod zemlje: 385

Nacionalni (značajni) broj n(s)N

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog Plana numeriranja prestaje važiti Plan numeriranja (»Narodne novine« br. 129/15, 124/19 i 131/20). Dodijeljeni brojevi koji se ukidaju ovim Planom numeriranja mogu se upotrebljavati do isteka roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Plana numeriranja.

Ovaj Plan numeriranja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/07 Urbroj: 376-05-4-23-01

Zagreb, 25. travnja 2023.

Predsjednik Vijeća Tonko Obuljen, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić