Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 45/2023 (26.4.2023.), Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

782

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 1. i članka 127. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 25. travnja 2023. donosi

PRAVILNIK

O DODJELI ADRESA I BROJEVA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak u vezi s dodjelom adresa i brojeva, izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za dodjelu adresa i brojeva i obrasca zahtjeva za davanje suglasnosti na prijenos prava na uporabu adresa i brojeva te način i uvjeti uporabe brojeva od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama

2. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

3. adresa: ukupnost svih sastavnica adresiranja (znakovi, slova, znamenke i signali) koje se upotrebljavaju za određivanje odredišta veze

4. brojevi: nizovi znamenaka koji se upotrebljavaju za adresiranje u elektroničkim komunikacijskim mrežama

5. e-Operator: sustav kroz kojeg se Agenciji podnose zahtjevi za primarnu dodjelu adresa i/ili brojeva, zahtjevi za davanje suglasnosti na prijenos prava na uporabu adresa i/ili brojeva i podaci o grupi brojeva

6. grupa brojeva: skup brojeva koji uključuje sve brojeve koji imaju istu namjenu prema Planu numeriranja

7. blok brojeva: neprekinuti dio brojevnog prostora određen prvim i zadnjim brojem,

8. nepokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja ne obuhvaća pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu

9. pokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja omogućuje uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže

10. Plan adresiranja: ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja koje se upotrebljavaju za jedinstveno prepoznavanje osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze

11. Plan numeriranja: ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja uz pomoć znamenaka radi jedinstvenog prepoznavanja osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze

12. primarna dodjela: postupak dodjele adresa i brojeva kojim Agencija prenosi prava na uporabu brojeva i adresa, bez prijenosa vlasništva nad brojevima i adresama, operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga

13. sekundarna dodjela: postupak dodjele adresa i brojeva kojim operatori dodjeljuju brojeve iz primarne dodjele drugim operatorima, poduzetnicima koji nisu operatori ili krajnjim korisnicima na uporabu

14. aktivan broj: dodijeljen broj koji je u uporabi na način da se putem istoga pruža/koristi elektronička komunikacijska usluga.

II. PRIMARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA

Općenito

Članak 3.

(1) Pravo na uporabu adresa i/ili brojeva stječe se na temelju odluke Agencije o dodjeli adresa i/ili brojeva (primarna dodjela adresa i brojeva).

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka može steći operator uz uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom.

Zahtjev za primarnu dodjelu adresa i/ili brojeva

Članak 4.

(1) Zahtjev za primarnu dodjelu adresa i/ili brojeva podnosi se Agenciji elektroničkim putem na obrascu koji propisuje Agencija i to putem sustava e-Operator.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti za dodjelu adresa i/ili brojeva utvrđenih Planom adresiranja i Planom numeriranja.

(3) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje popis adresa i brojeva, uz naznaku operatora kojem su adrese i brojevi dodijeljeni.

(4) Popisom iz stavka 4. ovog članka definirane su sljedeće kategorije brojeva i adresa:

a. slobodan – adresa ili broj je slobodan za primarnu dodjelu

b. dodijeljen – adresa ili broj je dodijeljen u postupku primarne dodjele

c. u mirovanju – adresa ili broj je izvan uporabe u razdoblju od 6 mjeseci, a nakon isteka tog razdoblja adresa ili broj postaje slobodan

d. prenesen – broj je primarno dodijeljen jednom operatoru, a koristi se u mreži drugog operatora.

(5) U slučaju zaprimanja nepotpunog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, Agencija može odrediti primjereni rok za dopunu zahtjeva.

(6) U slučaju ako ni nakon roka iz stavka 6. ovog članka Agencija ne zaprimi potpun zahtjev, Agencija će isti odbaciti.

Dodjela brojeva i dodjela adresa

Članak 5.

(1) Za usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži operator može podnijeti Zahtjev za primarnu dodjelu zemljopisnih brojeva u sljedećim blokovima brojeva:

– 100

– 1.000

– 10.000

– 100.000 brojeva.

(2) Za usluge s posebnom tarifom, usluge jedinstvenog pristupnog broja, usluge osobnog broja, usluge pristupa internetu, usluge besplatnog poziva operator može podnijeti Zahtjev za primarnu dodjelu nezemljopisnih brojeva pojedinačno ili u sljedećim blokovima brojeva:

– 10

– 100

– 1.000 brojeva.

(3) Agencija dodjeljuje kratke kodove na temelju zahtjeva operatora za pojedinačnom dodjelom kratkih kodova.

(4) Za M2M usluge i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži operator može podnijeti Zahtjev za primarnu dodjelu nezemljopisnih brojeva u sljedećim blokovima brojeva:

– 10.000

– 100.000

– 1.000.000

– 10.000.000 brojeva.

(5) Agencija dodjeljuje adrese na temelju zahtjeva operatora za pojedinačnom dodjelom adresa.

(6) Agencija dodjeljuje kod za oznaku mreže (NetID) na temelju zahtjeva operatora za pojedinačnom dodjelom koda za oznaku mreže (NetID).

(7) Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati informaciju o tome hoće li podnositelj zahtjeva dodijeljeni kod za oznaku mreže (NetID) koristiti za izravno međupovezivanje ili će se za potrebe međupovezivanja pozivi preusmjeravati u mrežu drugog operatora s kojim podnositelj zahtjeva ima sklopljen odgovarajući ugovor.

Odluka o primarnoj dodjeli

Članak 6.

(1) O zahtjevima iz članka 4. ovog pravilnika Agencija odlučuje prema redoslijedu njihovog zaprimanja.

(2) Agencija će u najkraćem mogućem roku odnosno u roku od 21 dan od zaprimanja potpunog Zahtjeva za primarnu dodjelu adresa i/ili brojeva donijeti odluku o primarnoj dodjeli adresa i/ili brojeva ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a. adrese i/ili brojevi namijenjeni su Planom adresiranja i Planom numeriranja u svrhe navedene u Zahtjevu

b. adrese i/ili brojevi su raspoloživi.

(3) Iznimno, u slučaju kada je riječ o prenesenim brojevima, a davatelj broja prestane obavljati djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ili prestane postojati, Agencija će brojeve koji su preneseni u mrežu primatelja broja primarno dodijeliti primatelju broja, uz pristanak primatelja broja.

(4) U slučaju da primatelj broja ne da zatraženi pristanak iz stavka 3. ovog članka u roku od 8 dana, brojevi davatelja broja koji su preneseni u mrežu navedenog primatelja broja se oduzimaju.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, brojevi za usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži iznimno se dodjeljuju u blokovima različitim od blokova propisanih člankom 5. ovog Pravilnika ili pojedinačno.

Implementacija primarne dodjele adresa i/ili brojeva

Članak 7.

(1) Operator koji u svojoj mreži implementira adrese i brojeve dodijeljene primarnom dodjelom drugom operatoru, mora omogućiti njihovo korištenje u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva operatora za implementaciju dodijeljenih adresa i brojeva, uz izuzetak u slučajevima kada implementacija adresa i brojeva iziskuje i promjene cjenika operatora, kada se rok produljuje za 8 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukoliko nema tehničkih mogućnosti za implementaciju, operator je obvezan o tome u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti podnositelja zahtjeva za implementaciju brojeva i Agenciju.

III. SEKUNDARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA

Članak 8.

(1) Operatori kojima su odlukom Agencije iz članka 6. ovog pravilnika adrese i/ili brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom, mogu dodijeljene adrese i/ili brojeve dodjeljivati sekundarnom dodjelom drugim operatorima, poduzetnicima koji nisu operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga i krajnjim korisnicima usluga.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sekundarnom dodjelom nije moguće dodjeljivati kodove koji označavaju operatore.

(3) Operator koji sekundarnom dodjelom dodjeljuje dodijeljene adrese i/ili brojeve obvezan je voditi računa o načelu transparentnosti, objektivnosti, nepristranosti i jednake dostupnosti odgovarajućeg broja adresa i brojeva svim operatorima i korisnicima usluga.

(4) Operatori su obvezni omogućiti da adrese i brojevi dodijeljeni sekundarnom dodjelom drugim operatorima i krajnjim korisnicima usluga budu dostupni iz svih elektroničkih komunikacijskih mreža u Republici Hrvatskoj.

(5) Operator koji sekundarnom dodjelom dodjeljuje dodijeljene adrese i/ili brojeve ima pravo samo na naknadu troškova primarne dodjele za uporabu adresa i/ili brojeva.

IV. UVJETI UPORABE ADRESA I BROJEVA

Članak 9.

(1) Operatori su obvezni pridržavati se uvjeta korištenja adresa i/ili brojeva propisanih Zakonom, Planom adresiranja, Planom numeriranja i ovim pravilnikom.

(2) Operator koji primarno dodijeljene brojeve dodjeljuje sekundarno drugom operatoru, obvezan je omogućiti korištenje sekundarno dodijeljenih brojeva najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva operatora za implementaciju navedenih brojeva.

(3) Ostali operatori moraju u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o sekundarnoj dodijeli brojeva unutar mreže operatora iz stavka 2. ovog članka implementirati navedene brojeve unutar svoje mreže.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovog članka, ukoliko nema tehničkih mogućnosti za implementaciju, operator je obvezan o tome u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti podnositelja zahtjeva za implementaciju brojeva i Agenciju.

(5) Broj koji je sekundarno dodijeljen ne smije se dalje dodjeljivati.

(6) Nacionalni (značajni) brojevi za usluge s posebnom tarifom mogu se isključivo koristiti za jednostranu komunikaciju (za dolazni smjer poziva prema davatelju usluge s posebnom tarifom).

V. PRIJENOS PRAVA NA UPORABU ADRESA I BROJEVA

Članak 10.

(1) Operator kojem su odlukom Agencije iz članka 6. ovog pravilnika adrese i/ili brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom, može prenijeti pravo na uporabu tih adresa i/ili brojeva na drugog operatora uz prethodno pribavljenu suglasnost Agencije.

(2) Zahtjev za davanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka zajednički podnose operator koji prenosi adrese i/ili brojeve i operator na kojeg se prenose adrese i/ili brojevi.

(3) Zahtjev za davanje suglasnosti podnosi se elektroničkim putem na obrascu koji propisuje Agencija i to putem sustava e-Operator.

(4) O zahtjevu iz stavka 2. ovog članka Agencija će odlučiti u najkraćem mogućem roku od zaprimanja potpunog zahtjeva.

Provjera načina uporabe brojeva i dostava podataka

Članak 11.

(1) Operatori su obvezni voditi popis dodijeljenih adresa i/ili brojeva dodijeljenih primarnom dodjelom te adresa i/ili brojeva koje su dodijelili sekundarnom dodjelom.

(2) Popis iz stavka 1. ovog članka za svaku grupu brojeva mora sadržavati sljedeće:

a. primarno dodijeljenu količinu brojeva u grupi za prethodnu godinu

b. količinu aktivnih brojeva u grupi u trenutku provjere

c. količinu brojeva u grupi koju operator planira zatražiti primarnom dodjelom u sljedećoj godini

d. podatak o mreži na kojoj je broj aktiviran ukoliko je riječ o operatorima koji nemaju vlastitu mrežu.

(3) Grupe brojeva prema uslugama propisane su Planom numeriranja i Planom adresiranja.

(4) Operatori su obvezni podatke iz stavka 2. ovog članka dostaviti Agenciji na zahtjev jednom godišnje.

(5) Podaci iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se Agenciji elektroničkim putem na obrascu koji propisuje Agencija i to putem sustava e-Operator.

(6) Agencija obavlja provjeru načina uporabe dodijeljenih adresa i brojeva temeljem dostavljenih podataka iz stavka 2. ovog članka te na prikladan način objavljuje rezultate provjere.

VI. DODJELA BROJEVA OD DRUŠTVENOG ZNAČAJA S POSEBNOM SOCIJALNOM OSJETLJIVOSTI

Brojevi namijenjeni za usluge od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti

Članak 12.

(1) Brojevi 116XXX su šesteroznamenkasti harmonizirani europski kratki brojevi namijenjeni za govorne usluge te za SMS/MMS usluge koji se dodjeljuju za pružanje usluga od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti.

(2) Usluge od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti namijenjene su za pružanje informacija, pomoći, podrške i izvješćivanje građana u skladu s mjerodavnom odlukom Europske komisije.

(3) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje brojeve iz raspona 116 zajedno s uslugama kojima je pojedini raspon namijenjen.

(4) Brojevi iz stavka 1. ovog članka mogu se dodjeljivati samo za pružanje onih usluga za koje je pojedini broj iz raspona 116 dodijeljen.

Zahtjev za dodjelu brojeva 116XXX

Članak 13.

(1) Agencija pokreće postupak za dodjelu pojedinog broja iz raspona 116 na temelju zaprimljenog Zahtjeva za dodjelu broja 116XXX ili po službenoj dužnosti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mogu podnijeti operator ili neprofitna organizacija čije su djelatnosti vezane uz usluge od društvenog značaja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Agenciji elektroničkim putem na obrascu koji propisuje Agencija i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(4) Obrascem za dodjelu broja 116XXX propisuje se sadržaj ponude, dokazi sposobnosti, rok valjanosti ponude, oblik ponude, kao i ostali uvjeti vezano uz izradu ponude i dodjelu i korištenje broja 116XXX.

(5) U slučaju zaprimanja nepotpunog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, Agencija može odrediti primjereni rok za dopunu zahtjeva.

(6) U slučaju ako ni nakon roka iz stavka 5. ovog članka Agencija ne zaprimi potpun zahtjev, Agencija će isti odbaciti.

Postupak dodjele brojeva 116XXX

Članak 14.

(1) Agencija će, po zaprimanju potpunog Zahtjeva za dodjelu brojeva 116XXX, na svojim internetskim stranicama objaviti obavijest o zaprimanju zahtjeva te objaviti Javni poziv za iskazivanje interesa.

(2) Ukoliko se u roku od 15 dana od objave Javnog poziva iz stavka 1. ovog članka ne iskaže dodatni interes za dodjelu broja 116XXX, Agencija će u roku od 21 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva donijeti odluku o dodjeli.

(3) U slučaju ukoliko više neprofitnih organizacija iskaže interes za dodjelu istog broja 116XXX, Agencija će donijeti odluku o dodjeli na temelju prethodnog očitovanja nadležnog državnog tijela.

(4) Odlukom iz stavka 2. i 3. ovog članka, ako je podnositelj zahtjeva za dodjelu neprofitna organizacija, određuje se operator kojemu se primarno dodjeljuje broj 116XXX te neprofitna organizacija kojoj navedeni operator mora dati na korištenje dodijeljeni broj 116XXX, kao i uvjeti korištenja dodijeljenog broja 116XXX.

(5) Odlukom iz stavka 2. i 3. ovog članka, ako je operator podnositelj zahtjeva za dodjelu, određuje se primarna dodjela broja 116XXX te se tom operatoru ujedno daje broj na korištenje.

(6) Operator i/ili neprofitna organizacija kojoj su dodijeljeni brojevi 116XXX na razdoblje od tri (3) godine ili kraće, mora najkasnije 30 dana prije isteka razdoblja na koje su dodijeljeni iskazati interes za dodjelom podnošenjem zahtjeva.

Način pružanja usluga od društvenog značaja

Članak 15.

(1) Operator i/ili neprofitna organizacija (pružatelji usluga) obvezni su pružati usluge od društvenog značaja krajnjim korisnicima.

(2) Pravo pristupa uslugama od društvenog značaja mora biti bez naknade za pozivatelje navedene usluge odnosno krajnje korisnike.

(3) Pružatelji usluga ne smiju koristiti brojeve 116XXX za oglašavanje, zabavu, marketing i prodaju te buduću prodaju komercijalnih usluga.

(4) Pružatelji usluga moraju osigurati neprekinuto korištenje usluga od društvenog značaja tijekom 24 sata svakog dana u tjednu.

(5) Pružatelji usluga koje pružaju usluge od društvenog značaja i koje upotrebljavaju 116 XXX brojeve, snose trošak dolaznih poziva u skladu s ugovorom sklopljenim s operatorom.

(6) Ako pružatelji usluga ne koriste dodijeljeni broj 116XXX prema uvjetima određenim dokumentacijom za dodjelu broja 116XXX, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dodijeljenog broja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva (»Narodne novine« br. 85/12, 67/13, 129/15 i 131/20).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. stavak 7. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 6. studenoga 2023.

Klasa: 011-02/23-02/06

Urbroj: 376-05-4-23-01

Zagreb, 25. travnja 2023.

Predsjednik Vijeća Tonko Obuljen, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić